موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بهبود و کیفیت بخشی به فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بهبود و کیفیت بخشی به فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
تعداد صفحه :
12
قیمت :
4000 تومان

مقدمه
دنيايي كه امروزه فراگيران با آن مواجه هستند در حال تغييرات شتابنده اي است. عصر فن آوري اطلاعات و ايده ي جهاني شدن شاخص هاي كسب موفقيت در زندگي را دگرگون ساخته است. توانايي سازگاري با بحران ها و نيازهاي عصر جديد مستلزم آموزش و يادگيري مهارتهايي چون تفكر انتقادي، تحليل و تفسير اطلاعات و استفاده ي بهينه از آن در تصميم گيري است.
در پاسخ به اين تغييرات ، اصلاحات در آموزش و پرورش در سطح بين المللي آغاز شده و در اين ميان به نقش روش هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي توجه ويژه اي شده است. به عقيده ي بسياري از صاحب نظران تعليم و تربيت، اصلاح روش هاي سنجش و ارزشيابي در جايگزيني اهداف آموزشي مناسب تر براي دانش آموزان، انتخاب شيوه هاي مناسب تربيت معلم ، اصلاح برنامه هاي درسي و بهبود آموزش نقش مهمي را ايفا خواهد نمود. بررسي شواهد نشان مي دهد كه روش هاي سنتي و موجود در سنجش صرفاً مهارتهاي پايه را اندازه گيري مي كنند، به عبارت ديگر اين ابزارها كه غالباً به صورت آزمون هاي چند گزينه اي و يا تشريحي تدوين مي شوند مهارتهاي پايه را به صورت جدا از يكديگر مورد ارزشيابي قرار داده و در آن ها به ندرت فراگيران ترغيب مي شوند تا از آموخته هاي خود در موقعيت ها واقعي زندگي استفاده كنند. اين مهم در حالي قابل تعمّق و بررسي است كه در رويكرد هاي جديد انسان گرا توجه بيشتر به تفكر و احساس و نه كسب دانش معطوف شده است.
در چنين شرايطي گروه آموزش بهبود و كيفيت بخشي به فرايند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي با توجه به اصول و مباني زير كه عمدتاً ناشي از نوع نگرش خاص ديني به انسان است زمينه ي بروز توجه به ارزشيابي فرايندي را فراهم سازد:
1. ارزشيابي بايد گامي در جهت تقويت قوه ي تفكر ، پرورش عقلانيت ، سنجش درك و مفاهيم اساسي و آشنايي با روش هاي علمي باشد
2. انسان برخورد ار از قدرت انتخاب و گزينش گري است. بدين جهت كاربست روش هاي آزاد منشانه در ارزشيابي از فراگير ضروري است.
3. انسان موجودي پويا، تلاش گر و كمال گرا است. بنابراين ارزشيابي بايد حركتي فرايندي ، مستمر و پويا باشد.
4. با توجه به برخورداري انسان از توان تفكر انتقادي ، خلاقيت و هم چنين تولد نيازهاي جديد در جوامع ، بايد نظام ارزشيابي نيز متحول گردد.
5. در كنار توجه به ابعاد شناختي فراگيران بايد به عواطف و هوش هيجاني آنان نيز توجه نمود.
با توجه به اصول و مباني فوق، ارزشيابي در نظام آموزش و پرورش مستلزم بازنگري در سه سطح اهداف، روش ها، و ابزارهاست و در بعد هدف توجه تعليم و تربيت بايد به حوزه ي عواطف، امور مربوط به رشد اخلاقي، نگرش ها و مهارتها معطوف گشته و از توجه صرف به اهداف شناختي و محفوظات به شدت فاصله پيدا كند.
اهداف ارزشيابي بايد كيفي نگر و تقويت كننده ي روح آزادمنشي ، اختيار و آزادي متناسب با كرامت انساني باشد هدف بايد پرورش انساني جستجو گر و خلاق و رشد يا بند باشد.
در بعد دوم يعني روش هاي ارزشيابي كه متأثر از روش هاي ياددهي – يادگيري است، بايد از سخت گيري هاي متعصبانه و نادرست كه عمدتاً غير اخلاقي بوده و عوارض روحي و رواني خاص را نيز در پي دارد روي گردان شده و به بهبود روش يادگيري، رسيدن به استنباط، تجربه ي دروني و در نهايت تكامل انديشه ي فرد بينجامد. خروج از دانش محوري به سمت و سوي روش محوري، گريز از رقابت و توجه به مشاركت و در نهايت توجه به توصيف و تكوين به جاي كميت و غايت و خروج از محدوده ي تنگ و سخت عينيت و جايگزيني كيفيت بايد محور آموزش و ارزشيابي قرار گيرد. در بعد كاربرد ابزار نيز بايد روش هاي مرسوم مداد كاغذي را در حداقل ممكن مورد استفاده قرار داد و بر عملكرد فرد با استفاده از مصاحبه و مشاهده تكيه نمود. در آزمون هاي عملكردي بايد فراورده ها و بازده هاي يادگيري را سنجيد و هم چنين فرايند و مراحل انجام كار را نيز آزمود. ..................

تحقیقهای مشابه
بهبود و کیفیت بخشی به فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
12 صفحه - 4000 تومان
بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان - روش تحقیق
19 صفحه - 12000 تومان
بررسی راهکارهای کاهش ضایعات و بهبود کیفیت نان
18 صفحه - 5000 تومان
پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
50 صفحه - 50000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
49 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
72 صفحه - 36000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
132 صفحه - 40000 تومان
بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
49 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30
39 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک چارچوب مشترک برای ارزیابی بهبود فرایند بازرگانی 19
35 صفحه - 70000 تومان
پرسشنامه پیاده سازی تخصیص منابع سازمانی بر بهبود فرایند تصمیم گیری
2 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مواد افزودنی طبیعی در فرایند انعقاد و آهکی نمودن پروتئین برای بهبود قابلی کنترل ریز ساختاری سرامیک های سلولی 18
7 صفحه - 14000 تومان
روشهای کیفیت بخشیدن به فرایند یاد دهی - یادگیری
25 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی ، بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
92 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 36000 تومان
بررسی روش های تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران دانش آموزان دوره ی راهنمایی بر اسا روش تحقیق
11 صفحه - 5000 تومان
میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 6000 تومان
بررسی تاثیر تحصیلات والدین بر روی پیشرفت تحصیلی فرزندان بر اساس روش تحقیق
27 صفحه - 14000 تومان
کنترل کلاس در جهت سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
7 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 50000 تومان
پروژه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
304 صفحه - 50000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 44000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
10 صفحه - 20000 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
2 صفحه - 36000 تومان
کار آماری بررسی تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان
15 صفحه - 70000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 24000 تومان
بررسی رابطه اضطراب با پیشرفت تحصیلی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه روش تحقیق
28 صفحه - 10000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007