شنبه 5 بهمن 1398
بازدید امروز : 8836 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : بهبود و کیفیت بخشی به فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بهبود و کیفیت بخشی به فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
تعداد صفحه :
12
قیمت :
2000 تومان

مقدمه
دنيايي كه امروزه فراگيران با آن مواجه هستند در حال تغييرات شتابنده اي است. عصر فن آوري اطلاعات و ايده ي جهاني شدن شاخص هاي كسب موفقيت در زندگي را دگرگون ساخته است. توانايي سازگاري با بحران ها و نيازهاي عصر جديد مستلزم آموزش و يادگيري مهارتهايي چون تفكر انتقادي، تحليل و تفسير اطلاعات و استفاده ي بهينه از آن در تصميم گيري است.
در پاسخ به اين تغييرات ، اصلاحات در آموزش و پرورش در سطح بين المللي آغاز شده و در اين ميان به نقش روش هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي توجه ويژه اي شده است. به عقيده ي بسياري از صاحب نظران تعليم و تربيت، اصلاح روش هاي سنجش و ارزشيابي در جايگزيني اهداف آموزشي مناسب تر براي دانش آموزان، انتخاب شيوه هاي مناسب تربيت معلم ، اصلاح برنامه هاي درسي و بهبود آموزش نقش مهمي را ايفا خواهد نمود. بررسي شواهد نشان مي دهد كه روش هاي سنتي و موجود در سنجش صرفاً مهارتهاي پايه را اندازه گيري مي كنند، به عبارت ديگر اين ابزارها كه غالباً به صورت آزمون هاي چند گزينه اي و يا تشريحي تدوين مي شوند مهارتهاي پايه را به صورت جدا از يكديگر مورد ارزشيابي قرار داده و در آن ها به ندرت فراگيران ترغيب مي شوند تا از آموخته هاي خود در موقعيت ها واقعي زندگي استفاده كنند. اين مهم در حالي قابل تعمّق و بررسي است كه در رويكرد هاي جديد انسان گرا توجه بيشتر به تفكر و احساس و نه كسب دانش معطوف شده است.
در چنين شرايطي گروه آموزش بهبود و كيفيت بخشي به فرايند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي با توجه به اصول و مباني زير كه عمدتاً ناشي از نوع نگرش خاص ديني به انسان است زمينه ي بروز توجه به ارزشيابي فرايندي را فراهم سازد:
1. ارزشيابي بايد گامي در جهت تقويت قوه ي تفكر ، پرورش عقلانيت ، سنجش درك و مفاهيم اساسي و آشنايي با روش هاي علمي باشد
2. انسان برخورد ار از قدرت انتخاب و گزينش گري است. بدين جهت كاربست روش هاي آزاد منشانه در ارزشيابي از فراگير ضروري است.
3. انسان موجودي پويا، تلاش گر و كمال گرا است. بنابراين ارزشيابي بايد حركتي فرايندي ، مستمر و پويا باشد.
4. با توجه به برخورداري انسان از توان تفكر انتقادي ، خلاقيت و هم چنين تولد نيازهاي جديد در جوامع ، بايد نظام ارزشيابي نيز متحول گردد.
5. در كنار توجه به ابعاد شناختي فراگيران بايد به عواطف و هوش هيجاني آنان نيز توجه نمود.
با توجه به اصول و مباني فوق، ارزشيابي در نظام آموزش و پرورش مستلزم بازنگري در سه سطح اهداف، روش ها، و ابزارهاست و در بعد هدف توجه تعليم و تربيت بايد به حوزه ي عواطف، امور مربوط به رشد اخلاقي، نگرش ها و مهارتها معطوف گشته و از توجه صرف به اهداف شناختي و محفوظات به شدت فاصله پيدا كند.
اهداف ارزشيابي بايد كيفي نگر و تقويت كننده ي روح آزادمنشي ، اختيار و آزادي متناسب با كرامت انساني باشد هدف بايد پرورش انساني جستجو گر و خلاق و رشد يا بند باشد.
در بعد دوم يعني روش هاي ارزشيابي كه متأثر از روش هاي ياددهي – يادگيري است، بايد از سخت گيري هاي متعصبانه و نادرست كه عمدتاً غير اخلاقي بوده و عوارض روحي و رواني خاص را نيز در پي دارد روي گردان شده و به بهبود روش يادگيري، رسيدن به استنباط، تجربه ي دروني و در نهايت تكامل انديشه ي فرد بينجامد. خروج از دانش محوري به سمت و سوي روش محوري، گريز از رقابت و توجه به مشاركت و در نهايت توجه به توصيف و تكوين به جاي كميت و غايت و خروج از محدوده ي تنگ و سخت عينيت و جايگزيني كيفيت بايد محور آموزش و ارزشيابي قرار گيرد. در بعد كاربرد ابزار نيز بايد روش هاي مرسوم مداد كاغذي را در حداقل ممكن مورد استفاده قرار داد و بر عملكرد فرد با استفاده از مصاحبه و مشاهده تكيه نمود. در آزمون هاي عملكردي بايد فراورده ها و بازده هاي يادگيري را سنجيد و هم چنين فرايند و مراحل انجام كار را نيز آزمود. ..................

تحقیقهای مشابه
بهبود و کیفیت بخشی به فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
12 صفحه - 2000 تومان
بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان - روش تحقیق
19 صفحه - 6000 تومان
بررسی راهکارهای کاهش ضایعات و بهبود کیفیت نان
18 صفحه - 2500 تومان
پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
50 صفحه - 25000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
49 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
72 صفحه - 18000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
132 صفحه - 20000 تومان
بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
49 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30
39 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک چارچوب مشترک برای ارزیابی بهبود فرایند بازرگانی 19
35 صفحه - 35000 تومان
پرسشنامه پیاده سازی تخصیص منابع سازمانی بر بهبود فرایند تصمیم گیری
2 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مواد افزودنی طبیعی در فرایند انعقاد و آهکی نمودن پروتئین برای بهبود قابلی کنترل ریز ساختاری سرامیک های سلولی 18
7 صفحه - 7000 تومان
روشهای کیفیت بخشیدن به فرایند یاد دهی - یادگیری
25 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی ، بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
92 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 18000 تومان
بررسی روش های تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران دانش آموزان دوره ی راهنمایی بر اسا روش تحقیق
11 صفحه - 2500 تومان
میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 3000 تومان
بررسی تاثیر تحصیلات والدین بر روی پیشرفت تحصیلی فرزندان بر اساس روش تحقیق
27 صفحه - 7000 تومان
کنترل کلاس در جهت سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
7 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 25000 تومان
پروژه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
304 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
10 صفحه - 10000 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
2 صفحه - 18000 تومان
کار آماری بررسی تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان
15 صفحه - 35000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 12000 تومان
بررسی رابطه اضطراب با پیشرفت تحصیلی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه روش تحقیق
28 صفحه - 5000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 15000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007