یکشنبه 1 بهمن 1397
بازدید امروز : 5194 نفر

موضوع : بررسی پدیده روانگرایی در خاکهای ماسه ای و عوامل موثر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی پدیده روانگرایی در خاکهای ماسه ای و عوامل موثر
تعداد صفحه :
16
قیمت :
2500 تومان

چكيده
خاكهاي ماسه شل اشباع اگر تحت بارهاي ديناميكي مثل زلزله قرار گيرند، ممكن است معضلاتي بوجود آورند كه نمونه بسيار مهم آن پديده روانگرايي است . در حين اعمال نيروي زلزله، در يك لحظه فشار آب حفره اي از تنش مؤثر قائم بيشتر شده و خاك ماسه اي همانند يك سيال روان مي شود. در اثر پديده روانگرايي ممكن است سازه ها روي زمين در خاك فرو روند يا كج شوند، سازه هاي سبك مدفون در خاك مثل خطوط لوله بالا بيايند، خاك گسترش جانبي پيدا كند و به سازه هاي ساحلي آسيب برساند، چاههاي آب پر شوند و . . . . نمونه هايي از اين خرابي در زلزله هاي سال ١٩٦٤ ميلادي نيگاتاي ژاپن، زلزله سال ١٩٨٣ ميلادي كوپه ژاپن و زلزله سال ١٣٦٩ منجيل ايران رخ داده است.
به منظور كاهش خسارات ناشي از روانگرايي در زلزله ها، مي توان خاكهاي مستعد روانگرايي را تثبيت و بهسازي نمود .
روشهاي بهسازي خاكهاي ماسه اي در برابر روانگرايي عبارتند از : تعويض خاك مستعد روانگرايي يا خاك مناسب، متراكم سازي خاكها در محل به روش تراك م ديناميكي و تراكم لرزه شناوري، بهسازي با تزريق و استفاده از زهكشهاي ماسه اي يا سنگي و . . .
مقدمه
از دو طريق مي تواند تأثير گذار باشد:
١ تأثير بارهاي ديناميكي بر رو سازه
٢ تأثير بارهاي ديناميكي بر زير سازه
عملكرد نامناسب زير سا زه و تغيير در ظرفيت باربري پي در مقابل بارهاي ديناميكي وارده باعث بوجود آمدن خسارات زيادي به سازه ها است بارهاي ارتعاشي ناشي از زمين لرزه در قسمت خاك زير سازه ممكن است باعث ايجاد روانگرايي، گسترش جانبي، رانش و لغزش شيرواني هاي طبيعي شود .
مخاطرات ژئوتكنيكي در حين زلزله
در هنگام وقوع زمين لرزه، علاوه بر آسيب هاي وارد بر سازه، آسيبهاي ديگري نيز ممكن است به خاك زير پي وارد شود . عمده ترين اين خسارات
عبارتند از:
١ تحميل نشستهاي اضافي بر سازه
٢ لغزش شيرواني هاي خاك
٣ روانگرايي خاك
٤ گسيختگي: ( گسترش جانبي افت ظرفيت باربري شكست گسل ها )
٥ جوشش ماسه
كه تمامي اين حالات انهدام پي سازه را به همراه خواهد داشت.
بررسي زلزله هاي پيشين نشان داده است كه عمده خرابيهاي ايجاد شده در حين زلزله بر اثر روانگرايي خاكهاي ماسه اي بوده است . به عنوان مثال د ر زلزله ١٣٦٩ منجيل قسمت وسيعي از شهر آستانه اشرفيه دچار اين پديده شد. هر چند كه در اثر لغزش خاك نيز خرابي هاي بسيار زيادي بوجود آمد.
پديده روانگرايي
در هنگام وقوع بارهاي ديناميكي ناشي از زلزله خاكهاي ماسه اي شل و اشباع موجود در منطقه تمايل به متراكم شدن و در نتيجه كاهش حجم دارند اگر اين خاكها نتواند به سرعت زهكشي شوند در اثر تقليل ضريب نفوذپذيري و افزايش تدريجي فشار آب منفذي، مقدار تنش مؤثر كاهش زيادي مي يابد.
مستقيمًا با تنش مؤثر آن است. در اين حالت مدول τ =σ ′ tanθ ′ تحت اين شرايط چون مقاومت برشي يك خاك غير چسبنده با توجه به رابطه ارتجاعي و مقاومت برشي خاك شديدًا كاهش يافته و ممكن است به ازبين رفتن كامل مقاومت برشي خاك نيز بيانجامد و در نتيجه خاك بمانند يك مايع غليظ رفتار كرده و به حالت روان در مي آيد اين پديده مرسوم به روانگرايي يا روانگونگي مي باشد.
..................

تحقیقهای مشابه
بررسی پدیده روانگرایی در خاکهای ماسه ای و عوامل موثر
16 صفحه - 2500 تومان
مطالعه و بررسی پدیده آلودگي صوتي
34 صفحه - 4000 تومان
پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
159 صفحه - 15000 تومان
خود کشی و بررسی عوامل آن
17 صفحه - 1500 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 20000 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 3500 تومان
پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
109 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
110 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 22000 تومان
پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
4 صفحه - 1000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 16000 تومان
راهکارهای حفظ محیط زیست و بررسی عوامل آلودگی محیط زیست
9 صفحه - 2000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 25000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
20 صفحه - 25000 تومان
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
26 صفحه - 25000 تومان
کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی
34 صفحه - 25000 تومان
پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
63 صفحه - 18000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
26 صفحه - 25000 تومان
عوامل موثر بر محصولات کشاورزی و نحوه بررسی ریسک در محصولات کشاورزی
20 صفحه - 2000 تومان
بزهکاری - عوامل موثر در بهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی
24 صفحه - 2500 تومان
شناخت انحرافات - علل و عوامل موثر در بروز رفتارهای انحر
110 صفحه - 10000 تومان
آماده سازی کودکان برای امتحان و عوامل موثر بر آن
13 صفحه - 1500 تومان
بررسی و تحلیل مسئله تصمیم گیری - قدرت تصمیم گیری - عوامل موثر در تصمیم گیری
7 صفحه - 1500 تومان
پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
58 صفحه - 8000 تومان
بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 2000 تومان
بررسی عوامل موثر در کاهش اضطراب روانی از دیدگاه قران
19 صفحه - 2500 تومان
بررسي عوامل موثر در تجهيز منابع بانکها
5 صفحه - 1500 تومان
بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانك‌ها
7 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
12 صفحه - 3000 تومان
یادگیری و عوامل موثر در یادگیری
13 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 3000 تومان
بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 2000 تومان
بررسی عوامل موثر بر اشتغال در روستا
31 صفحه - 4000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان
2 صفحه - 3000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
20 صفحه - 5000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
22 صفحه - 4000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 15000 تومان
بررسی عوامل موثر در اجرای روشهای فعال تدریس
11 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
7 صفحه - 7000 تومان
پروژه عوامل موثر بر افزایش تولید و فروش در شرکت کنام سبز لولمان
44 صفحه - 7000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007