موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : نقدو بررسي نظريه نيكي آر كدي در تحليل انقلاب اسلامي ايران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نقدو بررسي نظريه نيكي آر كدي در تحليل انقلاب اسلامي ايران
تعداد صفحه :
8
قیمت :
6000 تومان

نقدو بررسي نظريه نيكي آر كدي در تحليل انقلاب اسلامي ايران
خلاصه نظريه
انقلاب اسلامي ايران يكي از مهم‌ترين حوادث قرن بيستم بود كه به دليل ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود، توجه همه جهانيان به ويژه نظريه‌پردازان غربي را به خود جلب كرد. يكي از نظريه‌پردازان و محققين غربي كه اولين آثار در مورد انقلاب اسلامي را به رشته تحرير درآورد، خانم نيكي آر. كدي، استاد تاريخ دانشگاه كاليفرنيا است. كدي آثار مختلف و زيادي در مورد ايران و انقلاب اسلامي دارد. بررسي مجموع آثار وي در مورد انقلاب اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه وي معتقد است رابطه اقتصادي ـ سياسي ايران با غرب در دوران قاجار، موجب نارضايتي‌هاي فراوان اقتصادي ـ اجتماعي شد و نوعي احساس نفرت از غرب و حس ضد امپرياليستي در ايرانيان پديد آورد. از طرف ديگر ايران دوران قاجار بدليل موقعيت جغرافيايي و ممانعت نيروهاي سنتي يعني قبايل، علما، تجار و ملاكين، و شخصيت و تفكر سلاطين قاجار نتوانست به نوسازي و توسعه معتنابهي برسد. اين عقب‌افتادگي احساس نياز به نوسازي را تشديد كرد؛ لذا در دوران پهلوي نوسازي به شكلي شتابان انجام شد.
نوسازي شتابان دوران پهلوي، نارضايتي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فراواني را ايجاد كرد و از آنجا كه اين نوسازي به ويژه در دوران محمدرضاشاه وابسته به غرب بود، همراه با برخي اقدامات ديگر ضد ملي غربي‌ها در ايران مثل كودتاي 28 مرداد، موجب تقويت و افزايش حس ضد امپرياليستي در ايران شد و مخالفت‌هاي نيروهاي مذهبي و غير مذهبي مختلفي را در پي داشت. اين احساسات ضد امپرياليستي موجب تمايل مردم به بازگشت به پايگاه‌هاي قديمي يعني هويت اصيل ايراني و اسلام ناب شد. در اثر سركوب مخالفين غيرمذهبي (ليبرال و سوسياليست) و برخي اقدامات غير مذهبي محمدرضاشاه، زمينه براي حضور قوي و جدي‌تر نيروهاي مذهبي باز كرد و رهبري جريان مخالفت به دست روحانيت افتاد. در نهايت وجود احساسات ضدامپرياليستي همراه با اعتقادات شيعي، اعتقاد باستاني به ثنويت خير و شر، و نقش ويژه امام خميني (ره) (با جذابيت‌هاي كاريزماتيك و جهان‌بيني مانوي) موجب حركت عظيم توده‌ها و سرنگوني رژيم شاهنشاهي و پيروزي انقلاب اسلامي ايران شد. تحليل خانم كدي از انقلاب اسلامي ايران از جنبه‌هاي مختلف تحت تأثير انديشه‌ها و روش‌هاي مختلف تحقيقي است كه تأثير آن‌ها موجب ايجاد پيش‌فرض‌هاي ذهني و دخالت اين پيش‌فرض‌ها در تحليل وي از انقلاب اسلامي شده است:
1. حاكميت روش فيلولوژي كلاسيك
اولين امري كه بر تحليل كدي تأثيرگذار بوده روش فيلولوژي كلاسيك است كه وي در اثر اين امر، بحث عدل و ظلم و طرح بحث استكبار و استضعاف توسط امام خميني را كه ريشه در ادبيات قرآني و عقايد شيعي مردم ايران دارد و موجب تقويت رابطه مردم و امام و مقابله با استكبار جهاني (آمريكا) و ايادي آن (شاه) شد، را به جهان بيني مانوي امام خميني (ره) و اعتقاد به ثنويت خير و شر در ايرانيان نسبت مي‌دهد و از اين جهت حركت انقلاب اسلامي را امري جديد و نو نمي‌داند.
2. حاكميت ديدگاه تاريخي‌گري
كدي، همه حوادث و جريانات و آرا و عقايد را محصول شرايط و موقعيت تاريخي مي‌داند. به موجب حاكميت اين تفكر در تحقيق كدي، وي ظهور دين اسلام را محصول شرايط خاص و موقعيت ممتاز مكه و مدينه و نيازهاي آن‌ها مي‌داند و مذهب شيعه را امري جديد و يك پديده صرفاً‌ سياسي مي‌داند كه در شرايط خاص تاريخي به وجود آمد و بعدها رنگ مذهبي به خود گرفت و در طول سال‌هاي مختلف، اعتقادات و نظريات جديدي مثل بحث غيبت امام دوازدهم (عج) به آن اضافه شد. اين نگاه كدي به مذهب شيعه موجب تحليل‌هاي غلط وبرداشت‌هاي نادرستي از چگونگي ظهور شيعه در ايران و قدرت يافتن شيعيان شده است.
3. حاكميت گفتمان مدرن و نگاه شرق‌شناسانه
تحليل‌هاي كدي تحت تأثير حاكميت گفتمان مدرن و نگاه شرق‌شناسانه موجب شده است كه وي ايران را به عنوا ن يك كشور شرقي و عقب‌افتاده و توسعه نيافته ببيند كه نيازمند توسعه و اصلاحات است. وي تنها راه توسعه و نوسازي ايران را همان نوسازي به شيوه مدرن وغربي مي‌داند؛ لذا هر گونه مخالفت با اقدامات در زمينه را مخالفت با پيشرفت، نوگرايي و ا صلاح مي‌‌داند. بر اين اساس وي معتقد است علما و ساير نيروهاي سنتي ايران مانع توسعه و دگرگوني در ايران بودند، زيرا علما عاملي تهديد كننده براي قدرت مركزي بودند و از اقدامات اصلاحي كه مخالف مذهب بود ممانعت به عمل مي‌آوردند. از طرف ديگر روشنفكران غرب‌گرا كه منابع غني ايران را به بهانه توسعه ونوسازي در اختيار بيگانگان قرار مي‌دادند را افرادي مصلح و حامي پيشرفت و دگرگوني در ايران مي‌بيند. از طرفي نيز عمده مشكل ايران در را ه توسعه را موانع داخلي مي‌داند و تا حد بسيار زيادي از موانع خارجي غفلت ورزيده است.
4. حاكميت ديدگاه كليسايي ـ مسيحي
حاكميت اين تفكر موجب شده كه وي به علما همانند كشيشان مسيحي نگاه كند و با همان معيار و ملاك رفتار و نظر آن‌ها را ارزيابي كند. اين نوع ارزيابي موجب شده كه وي تمام حركت‌هاي علمارا ناشي از به خطر افتادن منافع اقتصادي وشخصي آن‌ها و تلاشي صنفي در جهت كسب امتيازات خاص خود بداند. امري كه به اعتراف ناظران و محققان مختلف خارجي، اكثر علماي شيعه، انسان‌هايي سالم، درست‌كار و داراي سلامت نفس بوده‌اند و اقدامات مختلف اجتماعي وسياسي آن‌ها در جهت حفظ اصل دين و اجراي احكام اسلامي و منافع ملّي ايران بوده است؛ اما اين نگاه كدي به همراه نگاه مادي وسكولار وي باعث شده كه وي نتواند مفهوم عدالت علما و مراجع تقليد را درك كرده و امر حفظ دين و مصالح ديني را جداي از امر مصلحت شخصي متوليان دين تصور كند. 5. روش تقليل امور ديني به غير ديني
كدي در تبيين انقلاب اسلامي ايران و ساير جنبش‌هاي مهم و تأثيرگذار در انقلاب اسلامي بر ابعاد غير ديني تأكيد بسياري دارد و به عبارتي سعي كرده اموري كه پايه و مبناي ديني دارند، بر اساس مباني غير ديني تحليل و تفسير شوند. تأكيد ايشان بر حس ضد امپرياليستي در برابر حس مذهبي، تأكيد فراوان بر نقش اقتصاد، كاريزماتيك خواندن نفوذ معنوي امام خميني (ره) در مردم و تأكيد بر نگرش مانوي ايرانيان و حضرت امام (ره) نمونه‌هايي از اين روش هستند كه كدي بر آنها تأكيد كرده است. وي با تأكيدبر حس ضد امپرياليستي در پي يافتن انگيزه‌اي وحدت‌بخش در انقلاب و ساير نهضت‌هاي ايران و در مرتبه بالاتر در كشورهاي مسلمان خاورميانه و در مرتبه بالاتر در كشورهاي جهان سوم است. وي با اين‌روش و با تأكيد بر اقتصاد و رهبري كاريزماتيك، سطح انقلاب اسلامي ايران را از انقلاب‌هاي تكاملي توحيدي به انقلاب‌هاي تكاملي انساني تقليل مي‌دهد؛ چنان كه به تفصيل در مقاله بحث شده است، تفاوت سطح اين دو ا نقلاب هم بسيار زياد است، در واقع با اين نوع تحليل، نهضت اسلامي ايران فارغ از برخي ويژگي‌هاي جزئي، امر جديدي تلقي نمي‌شود؛ بلكه ادامه همان نهضت‌‌هاي ضد امپرياليستي كشورهاي جهان سوم و كشورهاي مسلمان است؛ در حالي كه به اعتراف بسياري از نظريه‌پردازان غربي، انقلاب اسلامي ايران تنها يك حركت ملّي عليه يك حكومت استبدادي يا عليه يك استعمار خارجي نبود، بلكه حركتي بسيار فراتر از اين مسائل بود، حركتي در جهت مركززدايي از غرب كه نتايج عملي آن نيز در سطح جهان عظمت و اهميت اين حركت را نشان مي‌دهد.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007