تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
بازدید امروز : 4708 نفر

موضوع : آشنایی با ارزشیابی مشاغل
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
آشنایی با ارزشیابی مشاغل
تعداد صفحه :
12
قیمت :
2000 تومان

مقدمه
یکی از مسائل که همواره در محیط کار و زندگی اجتماعی بشر و حتی در سازمانها بسیار کوچک مورد بحث و کفتگو قرار می گرفت ارزیابی افراد نسبت به دیگران بوده است . بدین معنا که هر فردی در عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی خود را در مقیاس با دیگری قرار می داد . و لذا اگر بخواهیم تاریخچه علم ارزشیابی را مورد بررسی قرار دهیم باید پا را از انقلاب صنعتی فراتر نهاد و به ابتدا زندگی انسان اشاره نمود.یعنی از زمانیکه بشر پا به عرصه وجود نهاد وهنود آنچنان با طبیعت وعوامل آن مانوس نشده بود و به دنبال این می رفت که به دور از دغه دغه و اضطراب بنحو مسالمت آمیز مشکل خویش را با عوامل همجوار یا مقابل خود حل نماید . لذا بطور فطری سراغ عدالت و مساوات می گشت .تا اینکه اولین سنگ بنای حق و حقوق در راستای کسب خورو خوراک پایه ریزی شد . در این زمان تقسیم کار بسیار بسیار مبتدی بود و با ترویج حق و حقوق در جامعه و شیوع تقسیم کار در محیط خانواده که تبع آن رقابت و ستیز عواملی شدند تا زمینه را برای ایجاد محیط خشونت و نارضایتی آماده سازند . این در واقع همان بازتاب عدم تعادل و یگانگی مجموعه ای بود که اعضاء آن را انسانها تشکیل می دادند . با ورود انسان به مرحله فئودالیسم و بعد به انقلاب صنعتی در شکل ابزار و سیستم عوامل تولید تحول نسبتاً عمیقی پدید آمد .
تولید و ارائه خدمات بر حسب نیاز ، تکنیک مدرنتری را طلب می نمود وبا ایجاد رنسانس در علوم مختلف بویژه دانش مدیریت . مدیران و کارفرمایان را بر آن داشت تا با ایجاد تقسیم کار در محیط کارگاهها بتوانند بنحو مطلوب بر بازدهی و کارآئی تولید بیافزایند . برای چنین اقدامی نیاز به ارزش گذاری بر نوع کاری بود که کارگران با حِرَف مختلف بعهده داشتند . با این تفاصیل ارزشیابی یا ارزیابی مشاغل بصورت علمی در بعد از انقلاب صنعتی مطرح شد با گذشت زمان بر عمق و گستردگی آن افزاوده شد . تا اینکه امروز بشکلی در آمد که دراین مقاله بنا داریم بصورت مجمل و خلاصه از آن یاد کنیم .
« اصطلاحات مورد استفاده در ارزشیابی و شرح کلی آنها»
شغل : عبارت از مجموعه وظایف مرتبط با یکدیگر که بعنوان کار واحد جهت ارجاع به یک نفر در نظر گرفته می شود .
پست ثابت سازمانی : عبارت از محلی که در سازمان یا موسسه جهت واگذاری مشاغل یک شغل در نظر گرفته می شود بعبارتی تعداد افرادی که یک شغل واحد دارند شاغلین پست می نامند .
رشته شغلی : عبارت است یک یا چند طبقه شغلی که از لحاظ نوع کار ، مشابهه همند ولی از نظر اهمیت و دشواری مسئولیتها و وظایف دارای درجات مختلف می باشند
رسته شغلی : عبارت است از مجموعه رشته های شغلی همگن که از لحاظ فعالیت و حرفه و تجربه و رشته تحصیلی مورد نیاز وابستگی و نزدیکی به هم داشته باشند
طبقه شغلی : یک رشته شغلی ممکن است دارای سطوح مختلفی باشد که به هر یک از این سطوح یک طبقه شغلی می گویند .
شرح شغل :عبارت از شرحی است که بمنظور مشخص کردن وظایف و مسئولیتها و نیز تعیین شرایط احراز شغلی که حاوی عنوان شغل ، تعریف شغل ، وظایف مسئولیتها شرایط احراز شغل می باشد
تخصیص : قرار دادن یک شغل در یکی از گروههای 20 گانه به عبارتی قرار دادن پست سازمانی مستخدم دریکی از طبقات شغلی جدول حقوق
انتصاب : عبارت است از بکار گماردن مستخدم به پستی که طبقه شغلی مربوط به آن قبلاً طبقه بندی و ارزشیابی گردید .
تطبیق : عبارت است از مطابقت دادن وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مصوب بمنظور تعیین دستمزد یا حقوق آنان
دستمزد: مبلغی است که به ازای ارائه کار یا خدمات پرداخت می شود و این مبلغ ممکن است در مقابل ساعاتی از کار یا میزان مشخصی از کار بصورت ساعتی یا روزانه پرداخت شود .
حقوق : مبلغی است که به کارمند یا کارگر در مقابل ارائه کار و یاخدمات در نظر گرفته می شود که این مبلغ بصورت ماهانه ویا سالانه تعیین و پرداخت می گردد.
حقوق ثابت یا پایه : مبلغی است که به کارمند ویا کارگر بر اساس ارزش شغل و وظایف تعیین و پرداخت می شود
حداقل حقوق و یا دستمزد : عبارت از دستمزد یا حقوقی که برای پایین ترین شغل یک سازمان تعیین و پرداخت می شود .
مزایا: عبارت از امتیاز یا کمک هایی که برای کارکنان در نظر گرفته می شود و مستقیماً ارتباطی به ارزش شغل و سیستم حقوق سازمان ندارد مانند حق عائله مندی و اولاد
مزایای شغلی : عبارت از مبالغی که علاوه بر دستمزد و یاحقوق با توجه به شرایط و نوع کار به شاغلین پرداخت می شود مانند : فوق العاده سختی کار ، بدی آب و هوا
ضریب ریالی : عبارت از ارزش ریالی تعیین شده برای امتیازات جدول حقوق ودستمزد است این رقم براساس افزایش هزینه های زندگی اضافه می شود.
« ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل »
تعریف ارزشیابی : عبارت است از مقایسه مشاغل با یکدیگر بمنظور تعیین درجه اهمیت و ارزش نسبی آنها که هدف از آن برقراری ارتباط منطقی بین کیفیت وظایف ،مسئولیتها و پرداخت حقوق در سازمان است
علت ارزشیابی : مهمترین علت ارزشیابی علت فطری است ، چرا که انسان بطور فطری دوست دارد جایگاه و موقعیتش در بین انسهانها معلوم و مشخص گردد. انسان فی نفسه دنبال بر قراری
عدالت و مساوات است او می خواهد . حدود حقوق و حقش تعیین گردد . و به دنبال آن در پی مطالبه آن است
و از طرفی تغییرات شگرفی که بلحاظ پیشرفت علم و تکنولوژی در ماهیت کار پدید آمده و ایجاد تخصصهای فراوان و تنوع مشاغل خود مزیدی بر علت آن شده است .
هدف ارزشیابی
ارزشیابی از دو منظر قابل بررسی است
الف ـ از نظر کارفرمایان
ب ـ ازنظر کارکنان
الف : ارزشیابی از دیدگاه کارفرمایان
بطور کلی هدف ارزشیابی از نظر کارفرمایان عبارت از : افزایش کارائی کارکنان بمنظور بهبود کیفیت و کمیت کالا یا خدمات با این تفاوت که کارفرما یان بخش خصوصی به افزیش تولید بمنظور سود بیشتر اما در بخش دولتی به افزیش تولید بمنظور خدمات بیشتر و والاتر توجه دارد یا بعبارتی ارزشیابی از نظر بخش خصوصی ، منحصراً افزایش کارایی کارکنان را بدون توجه به ابعاد دیگر انسانی مد نظر قرار می دهد .ولی در بخش دولتی صرف نظر از کارائی به خدمات عمومی و ایجاد عدالت و مساوات بین کارکنان توجه خاصی دارد .
ب : ارزشابی از دیدگاهای کارکنان :
ایجاد عدالت شغلی و تخصیص کار به کاردان و همینطور پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی
فواید ارزشیابی
اهم فواید ارزشیابی در یک سازمان عبارتند از :
1ـ در تهیه طرح سازمان و برقراری ارتباط صحیح بین طبقات و مشاغل مختلف موثر است
2ـ تنظیم برنامه ریزی نیروی انسانی را آسان می کند
3ـ شرایط و مسئولیتهای هر شغل را مشخص می نماید .
4ـ عملیات کارمند یابی ، انتخاب ، انتصاب ، ترفیع و نقل و انتقال کارکنان را تسهیل می نماید .
5ـ موجب برقراری نظام عادلانه پرداخت می گردد.
6ـ موجب ارزیابی و تعیین شایستگی کارکنان بر اساس ضوابط عینی و شخصی می گردد .
7ـ تهیه و تدارک برنامه های آموزشی را امکان پذیر می سازد.
8ـ از نارضایتی کارکنان جلوگیری نموده و اختلاف آنان را با سرپرستان مربوطه بنحو چشم گیری کاهش می دهد .
9ـ موجب استاندار شدن عملیات می گردد . و از طریق کارسنجی و زمان سنجی می توان روشهای انجام وظایف را بهبود بخشید.
10ـ بامشخص شده شرایط کار برای هر شغل از بروز خطرات و حوادث ناشی از کار جلوگیری می شود .
11ـ باعث افزایش کارائی و از دیار سطح تولید می گردد .
زیانهای ناشی از عدم ارزشیابی در سازمان
عمده ترین این زیانها عبارتند از :
1ـ بی تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل موجود در سازمان
2ـ افول ارزشهای برابر و برادری
3ـ حاکمیت تبیض و ایجاد در روابط بجای ضوابط
4ـ خاموش شدن انگیزه های شغلی کارکنان
5ـ افت کارائی در سطوح مختلف سازمان
نظریه های کارشناسی
الف ـ ارزشیابی فرد با شغل ب : ارزشیابی شغل با فرد یعنی اینکه ما یک بار افراد را با شغل مورد تطبیق قرار می دهیم ویک بار شغل را با آنها در نظریه اول ابتدا ویژگیها و وظایف هر شغل بدون توجه به تنوع استعدادها مشخص می گردد سپس بر اساس مشاغل موجود افراد مورد نیاز بکارگیری می شوند .
اما در نظریه دوم اشخاص مشخص و به هر کس بنابر توانایی و استعداد آنان وظایف مختلف محول می گردد یا بعبارتی بر اساس نیروهای موجود شغلها تعیین میگردد.

تحقیقهای مشابه

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007