موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان
تعداد صفحه :
53
قیمت :
18000 تومان

مقدمه
بیان مسئله (توصیف مساله ،ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
اضطراب چیست
نگرانی برای ما مضر است
برخی آثار سوء نگرانی برتن و روان
اثرات مخرب بر تفکر
اثرات مخرب بر رفتار
اثرات مخرب بر احساسات
اثرات مخرب بر جسم
در مان های اضطراب فرمن و پایدار
الف ) تبدیل نگرانی به عمل
ب) استفاده از آبشار آرامش
پ) نگرانی را با لگد بیرون بیاندازید
ت‌) تحریم نگرانی ها
ث‌) ریختن نگرانی به زباله دان
ج‌) زمان بندی کردن نگرانی ها
پیدایش اضطراب
علائم اضطراب
اضطراب امتحان چیست؟
علائم و نشانه های اضطراب امتحان
موثر ترین روش برای تشخیص دانش آموز مضطرب
اختلال اضطراب فراگیر
کنترل اضطراب
توصیف وضعیت موجود و چگونگی تشخیص مساله
انگیزه محقق
اهداف اقدام پژوهی
اهمیت و ضرورت
ابزار روشهای گرد آوری اطلاعات (شواهد)
تجزیه و تحلیل اطلاعات
ارائه راه حل ها
اعتبار بخشی به راه حل ها
اجرای عملی راهکارها
اطلاعات مبنی بر اصلاح رفتار (شواهد 2)
نتیجه گیری (توصیف وضعیت مطلوب )
پیشنهادات
پیوست
تست ساکس
منابع و ماخذ
مقدمه
اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همة افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان پاسخی سازمان یافته تلقی می شود به گونه ای که می توان گفت اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب می رفتیم.
فقدان اضطراب ممکن است که ما را وا دارد تا برای معاینه ای کمی به پزشک مراجعه کنیم، کتابهایمان را که از کتابخانه به عاریت گرفته ایم بازگردانیم، در یک جاده لغزنده با احتیاط رانندگی کنیم و بدین ترتیب زندگی طولانی تر، سازنده تر و بارورتری داشته باشیم. بنابراین اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان یکی از مؤلفه های ساختار شخصیت وی را تشکیل می دهد و از این زاویه است که پاره ای از اضطراب های دوران کودکی و نوجوانی را می توان بهنجار دانست و تأثیر مثبت آن را بر فرآیند تحول پذیرفت، چراکه این فرصت را برای افراد فراهم می آورد تا مکانیزم های سازشی خود را در جهت مواجهه با منابع تنیدگی و اضطراب انگیزی گسترش دهند. به عبارت دیگر می توان گفت که اضطراب در پاره ای از مواقع سازندگی و خلاقیت را در فرد ایجاد می کند ، امکان تجسم موقعیت ها و سلطه بر آنها را فراهم می آورد و یا آنکه وی را برمی انگیزد تا به طور جدی با مسئولیت مهمی مانند آماده شدن برای یک امتحان یا پذیرفتن یک وظیفه اجتماعی مواجه شود. بالعکس اضطراب مرضی نیز وجود دارد چراکه اگر حدی از اضطراب می تواند سازنده و مفید باشد و اگر اغلب مردم اضطراب را تجربه می کند اما این حالت ممکن است جنبه فرض و مداوم بیابد که در این صورت نه تنها نمی توان پاسخ را سازش یافته دانست بلکه باید آنرا به منزله منبع شکست، سازش نایافتگی و استقبال گسترده ای تلقی کرد که فرد را از بخش عمده ای از امکاناتش محروم می کند. فقط بر اساس راهبردهای محدود کنندة آزادی و انعطاف فردی کاهش می یابد و طیف گسترده اختلالهای اضطرابی را که از اختلالهای شناختی و برخی تأثیرهای غیرموجه و وحشتزدگیها گسترده اند، به وجود می آورد. (دادستان ، 1378 ، ص 60-59 )
بیان مسأله (توصیف مسأله و ادبیات تحقیق )
تعاریف عمده اضطراب
الف) اضطراب ، عموماً یک انتظار به ستوه آورنده است، به منزله چیزی که ممکن است در تنش گسترده و موحش و اغلب بی نام اتفاق می افتد. این حالت که به شکل احساس و تجربة کنونی مانند هر اغتشاشش هیجانی در دو سطح همبستة روانی و بدنی در فرد پدید می آورد ممکن است به یک تهدید یعنی «اضطراب آور» (تهدید مستقیم یا غیرمستقیم، مرگ، حادثه شوم یا مجازات) نیز وابسته باشد.
ب) اضطراب عبارت است از واکنش فرد در مقابل یک موقعیت ضربه آمیز یعنی موقعیتی که زیر تأثیر بالا گرفتن تحریکات اعم از بیرونی یا درونی واقع شده و فرد در مهار کردن آنها ناتوان است.
ج) ناراحتی در عین حال روانی و بدنی بر اثر ترس مبهم و احساس ناایمنی و تیره روزی قریب الوقوع در فرد آدمی بوجود می آید.
د) در چارچوب رفتارنگری تجربی اضطراب به منزلة یک کشانندة ثانوی است که پاسخی اجتنابی را در بر می گیرد. مثلاً در حضور یک محرک شرطی عموماً یک شوک با تکان رفتارهایی از حیوان سر می زند که در حکم نشانه های محرز اضطراب قلمداد می شود و دفع ادرار و مدفوع یا حمله به دستگاههای آزمایش و جز آن در شمار آن ها قرار می گیرند.
هـ ) اضطراب به منزله سه حالت هیجانی تؤام با هشیاری مستقیم نسبت به بی معنایی نقص و نابسامانی جهانی است که در آن زندگی می کنیم.
و) نگرانی پیشاپیش نسبت به خطرها یا به غیبتهای تؤام با احساس بی لذتی با نشانه های بدنی تنش، منبع خطر پیش بینی شده می تواند درونی یا بیرونی باشد.
در یک جمع بندی کلی، شاید بتوان اضطراب را به عنوان احساس رنج آوری که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی با انتظار خطری که به شیئی نامعین وابسته است، تعریف کرد و در واقع بجز در پارهای از نظریه های رفتاری نگر، از اصطلاح اضطراب معمولاً فضایی وسیعتر از آنچه با تجربه های رنج آور فرد مرتبط است استنباط می شود. به عبارت دیگر اضطراب مستلزم مفهوم ناایمنی یا تهدیدی است که فرد منبع آن را به وضوح درک نمی کند در حالی که اصطلاح ترس بر احساس پوشش می دهد که در مقابل یک شیء که به منزلة شیئی خطرناک محسوب می شود به وجود می آید، از همین زاویه است که اغلب روان شناسان ترس را از اضطراب کرده اند. بدین معنا که ترس را واکنش دربرابر خطر دانسته اند که با ایجاد حالت احتیاط، اجتناب و گریز در فرد می تواند از وی در برابر خطرها حمایت کند. در حال که اضطراب را به عنوان احساسی توصیف کرده اند که نشانه های آن مانند ترسی پراکنده و مبهم است و علت بروز آن نیز مشخص نیست. ضمن آنکه امکان بروز همزمان ترس و اضطراب در یک فرد وجود دارد.

تحقیقهای مشابه
چرا دانش آموزان در موقع امتحان اضطراب دارند
12 صفحه - 4500 تومان
بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان - روش تحقیق
19 صفحه - 18000 تومان
رفع اضطراب ناشی از امتحان در دانش آموزان پسر
4 صفحه - 3000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 36000 تومان
کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان
53 صفحه - 18000 تومان
پرسشنامه بررسی اضطراب امتحان دانش آموزان
2 صفحه - 9000 تومان
بررسی عوامل موثر در کاهش اضطراب روانی از دیدگاه قران
19 صفحه - 7500 تومان
کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان
25 صفحه - 135000 تومان
کار آماری بررسی اضطراب دانش اموزان پشت کنکور
8 صفحه - 105000 تومان
پروژه آمار ارتباط دانش اموزان با همسنین خود
18 صفحه - 7500 تومان
افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
9 صفحه - 4500 تومان
افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس پایه دوم راهنمایی برای حظور فعال در کلاس درس حرفه و فن
23 صفحه - 9000 تومان
پروژه افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس پایه دوم راهنمایی برای حضور فعال در کلاس حرفه و فن
21 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 75000 تومان
آموزش و یادگیری دانش آموزان
11 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 45000 تومان
ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال سوم فني و حرفه اي همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
79 صفحه - 54000 تومان
پروژه ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال دوم پسر مقطع دبيرستان همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
60 صفحه - 54000 تومان
بررسی بهداشتیان مدارس و تأثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
14 صفحه - 9000 تومان
پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
15 صفحه - 6000 تومان
نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان ارتقا روحیه ایثار، فداکاری و شهادت طلبی
10 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
45 صفحه - 51000 تومان
نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان در ارتقای روحیه ایثار فداکاری و شهادت طلبی
11 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
22 صفحه - 7500 تومان
روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی
19 صفحه - 9000 تومان
زبان عربی و علت بی علاقه گی دانش آموزان به آن
10 صفحه - 4500 تومان
بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
21 صفحه - 15000 تومان
بررسی تأثیر راهبردهای فراشناختی و درک مطلب دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
10 صفحه - 6000 تومان
بررسی روش های تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران دانش آموزان دوره ی راهنمایی بر اسا روش تحقیق
11 صفحه - 7500 تومان
میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 9000 تومان
آشنایی دانش آموزان با رایانه
9 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
22 صفحه - 18000 تومان
کار آماری همراه با پرسشنامه و جدول و نمودار دلیل تمایل دانش آموزان به درس خواندن چیست
11 صفحه - 9000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
12 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس شیمی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
15 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی دلیل مقابل دانش آموزان به خواندن چیست همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 54000 تومان
آمار و مدلسازی میزان علاقه دانش آموزان به کتابهای غیر درسی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
17 صفحه - 27000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 15000 تومان
بررسي علل پرخاشگري دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
22 صفحه - 15000 تومان
بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق
27 صفحه - 18000 تومان
سنجش گرايش دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي به شغل پليس زن بر اساس روش تحقیق
36 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
کلاس اقدام پژوهی - رفع مشکل افت تحصیلی برخی از دانش آموزان سال سوم راهنمایی
16 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 75000 تومان
پروژه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
304 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 66000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 36000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 36000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 66000 تومان
نقش عوامل انساني مدرسه در افزايش انگيزه و علاقه دانش آموزان براي فعاليت هاي ورزشي
18 صفحه - 7500 تومان
اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق
14 صفحه - 12000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان دو م و ششم ابتدائي شهرستا
104 صفحه - 36000 تومان
نقش هوش هیجانی در بالا بردن عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی
29 صفحه - 7500 تومان
دلایل تمایل دانش آموزان به درس خواندن در چیست کار آماری دانش آموزان پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
راه های ایجاد مسئولیت پذیری در دانش آموزان روش تحقیق
22 صفحه - 12000 تومان
گزارش تخصصی حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقانه
14 صفحه - 6000 تومان
شناخت دانش آموزان دیرآموز
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
102 صفحه - 75000 تومان
پرسشنامه بررسی اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان (Selamah Abdullah Yusef & Ruzita Mohd Amin) (سلاماح عبدالله یوسف و رزیتا موهد امین)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی (Jeniffer A.wade) (جنیفر . واد)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین فرصت های آموزشی را ایجاد می کنند که یک ملاحظه برای گوناگونی آموختنی ها و درک از اینکه چگونه دانش آموزان رویکردهایشان به یادگیری متفاوت هستند را منعکس می کند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین استانداردهای آموزشی را ایجاد می کنند که توسعه و تحول دانش آموزان را در تفکر ویژه حل مساله و مهارت های عملکرد، تشویق می کنند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین از ارتباط اثربخش به عنوان ابزاری که توسط آن دانش آموزان کاوش می کنند، حدس می زنند، بحث می کنند و ایده های جدید را بررسی می کنند، استفاده می کنند
1 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007