جمعه 27 دی 1398
بازدید امروز : 5661 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
تعداد صفحه :
13
قیمت :
8000 تومان

نمرات یک درس دانشجویان به شرح زیر می باشد. با استفاده از روشهای آماری مناسب آزمون کنید:
الف) آیا بین نمرات دانشجویان پسر و دختر تفاوتی وجود دارد یا نه؟
ب) اگر به نمرات یک نمره اضافه شود با استفاده از روش آماری مناسب آزمون کنید آیا تفاوت معنی داری بین نمرات دانشجویان دختر و پسر وجود دارد یا خیر؟
ج) شاخص های میانگین، میانه، مد، واریانس و انحراف معیار را برای قسمت های الف و ب محاسبه و با هم مقایسه کنید.
د) اگر هر یک از نمرات دانشجویان را 10 برابر کنیم قد دانشجویان به دست می آید، شاخص های قسمت ج را برای قد دانشجویان بدست آورید و با هم مقاسیه کنید.
16-17-16-13-11-9-16-14-13-12-17-15-18-15-19-18-17-15-9-12-20-19-14-16-17-16-18-14-13-14 نمره دانشجویان پسر
19-18-15-16-14-9-17-16-12-15-20-11-15-13-18-17-19-9-14-18-17-19-15-16-8-9-10-15-20-18 نمره دانشجویان دختر
داده ها را در spss وارد می کنیم. که شمال سه ستون می باشد، به ترتیب اول شماره داده هاست که 60 تا می باشد و ستون دوم نمرات و ستون سوم کد مربوط به جنست است.کد (1)جنسیت مذکر و کد(2)جنسیت مونث را نشان می دهد.
حل قسمت الف)
همانطور که مشخص است داد های ما وابسته نیستند و مستقل می باشند. و آزمون مناسبی که بخواهد آنها را مقاسه کند آزمون t می باشد. که قبل از استفاده از این آزمون باید آزمونی انجام دهیم که برابری یا نا برابری واریانس دو گروه را بررسی کند.
فرضیه های آماری مربوط به آزمون تساوی واریانس دو جامعه (آزمون levene ) به صورت زیر می باشد:
{ █(H_0:〖δ^2〗_f=〖δ^2〗_m@H_1:〖δ^2〗_f≠〖δ^2 μ〗_m )┤
پس از آن که مشخص شد واریانس ها برابرند یا نه به بررسی فرض اصلی که به صورت زیر می باشد خواهیم پرداخت:
{█(H_0:μ_f=μ_m@H_1:μ_f≠μ_m )┤
با کمک نرم افزار spss وقتی آزمون را انجام دادیم دو جدول به صورت زیر خواهیم داشت که با کمک آنها اول در مورد واریانس ها تصمیم می گیریم و سپس در مورد فرض اصلی که مقایسه میانگین ها است.
جدول زیر از انجام آزمون بدست آمده است که قسمت سمت چپ همان آزمون مقایسه واریانس ها است.
(برای مقایسه واریانس ها)
(برای مقایسه میانگین ها)
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means
F Sig. t df Sig. (2Tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower
A)Equal variances assumed
1.371 0.246
.041 58 .968
.033 .823 -1.613 1.680
B)Equal variances not assumed
.041 55.094 .968 .033 .823 -1.615 1.682
جدول بالا را با دو قسمت A و Bمشخص کردیم، A مربوط به واریانس های برابر و B مربوط به که واریانس های نابرابر می باشد.
برای رد یا قبول فرضیه ها باید از sig که در جدول آمده کمک بگیریم. که مقدار آن برای مقایسه واریانس ها 0.246 است که از سطح معنی داری 5درصد بیشتر می باشد در نتیجه نمی توان فرض برابری واریانس ها را رد کرد. یعنی H_0:〖δ^2〗_f=〖δ^2〗_m رد نمی شود. بنابراین باید از قسمتA که مربوط به تساوی واریانس ها است استفاده کنیم.
چون کهsig=0.968 >0.05 می توان نتیجه گرفت که فرض H_0:μ_f=μ_m در سطح خطای 5% پذیرفته می شود.
یعنی تفاوت چندانی بین میانگین نمرات وجود ندارد.

تحقیقهای مشابه
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 8000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
12 صفحه - 8000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس شیمی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
15 صفحه - 8000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 12000 تومان
آمار و مدلسازی دلیل مقابل دانش آموزان به خواندن چیست همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 8000 تومان
آمار و مدلسازی میزان علاقه دانش آموزان به کتابهای غیر درسی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
17 صفحه - 9000 تومان
کار آماری همراه با پرسشنامه و جدول و نمودار دلیل تمایل دانش آموزان به درس خواندن چیست
11 صفحه - 3000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی فشار خون یک گروه 30 نفری همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
12 صفحه - 8000 تومان
آمار و مدلسازی تاثیر تماشاس تلوزیون در کودکان و نوجوانان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
7 صفحه - 8000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی فشار خون یک گروه 30 نفری همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
14 صفحه - 10000 تومان
ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال سوم فني و حرفه اي همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
79 صفحه - 18000 تومان
پروژه ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال دوم پسر مقطع دبيرستان همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
60 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
45 صفحه - 17000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 5000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 22000 تومان
پروژه