موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
تعداد صفحه :
18
قیمت :
9000 تومان

یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
چین – تای چن 1 ، چین – چن تو * ، جان یوان** و منیگ – هان لین 2
1-دانشیار ، بخش صنعتی و مدیریت ، مؤسسه تکنولوژی تا – هادا ، 307 Hsinchu ، تایوان ، Roc
*دانشجوی فارغ التحصیل ، بخش مهندسی مدیریت و مهندسی صنعتی ، دانشگاه ملی تسنیگ - هو ، Hsinchu 30047 ، تایوان Roc
** استاد ، بخش مهندسی مدیریت و مهندسی صنایع ، دانشگاه تسنیگ - هو ، Hsinchu 30047 ، تایوان، Roc
2- بخش مهندسی خودکار ، مؤسسه تکنولوژی تا – هادا ، Hsinchu ، تایوان ، Roc
چکیده :
هدف این مقاله ، ارائه یک شیوه شبیه سازی ، با هدف دستیابی به یک خط مشی کنترل تولید بهینه است
( z < Z/) , ( z , Z/) . مقادیر میزان هزینه موجودی مورد انتظار ( یعنی کل هزینه پیش بینی شده بواسطه وجود هر دو فاکتور حفظ یا نگهداری از موجودی و سفارشات معوقه در هر واحد زمانی ) برای خط مشی کنترل تولید (z , Z) در یک سیستم ماشینی ساده ، بی اندازه پایین است . تحت این شرایط دستگاه در معرض خرابی ( بر حسب نوع عملکرد ) قرار می گیرد و باید بین شرایط خرابی و نرمال حالتی تعادل برقرار کرد .
به منظور توصیف نحوه ی ارزیابی مقادیر هزینه موجودی برای جفت های متفاوت (z , Z) و نیز به منظور دستیابی به یک میزان حداقل ، یک نمونه عددی را ارائه نمودیم . یک نمونه عددی ، بیشتر ، به منظور مقایسه روش شبیه سازی پیشنهاد شده ( نرم افزار تجاری em-plant ) به لحاظ دوره های اجرایی و مقادیر هزینه موجودی ، مورد استفاده قرار می گیرد .
لغات کلیدی :
خط مشی کنترل تولید ، پروسه بازسازی ( تجدید ) ، الگوی حائل
علائم و نماد ها :
C+ کنترل هزینه در هر واحد زمانی در تولیدی مجزا
C- کمبود هزینه در هر واحد زمانی برای تولیدی مجزا
d نرخ تقاضا ( ثابت )
r میزان ماکزیمم یا بیشینه تولید دستگاه
( Ut ) : زمان تولید دستگاه در t
( jt ) : سطح موجودی سیستم در t
N( Tz ) : تعداد بازسازی طی Tz
(t ) x: تغییرات سطح موجودی در الگوی حائلی در زمان t
i . i .d x1 , x2 , . . . زمان های فعال دستگاه با توزیع نمایی
Y , Y2 … i . i .d زمان های غیر فعال ( یا تعمیر دستگاه ) با توزیع نمایی
Tz ، زمان میان z پی در پی
وارون میانگین زمان فعال یعنی 11MTTR
وارون میانگین زمان غیر فعال یعنی 11MTTR
(z , z ) سطوح کنترل بالا و پایین موجودی برای خط مشی کنترل تولید (z , z )
مقدمه : هدف این مقاله ، تأکید بر اهمیت مهمترین ویژگی های یک سیستم تولید است که احتمالاً عاملی مؤثر ، در تعیین بهره وری سیستم است . بهره وری در سیستم وابسته به موارد متفاوت اتلاف توان عملیاتی است ( به ویژه در یک دستگاه یا ماشین ساده ) این تلفات در سرتاسر سیستم پخش می شوند . خط مشی های کنترل تولید عمدتاً به کنترل / تنظیم میزان تولید دستگاه می پردازند . تقاضاهای زمان بندی شده مشتریان ، در روشی مقرون به صرفه که خود منجر به کاهش یک تابع هدف منتخب می شود ، قابل تأمین است . لذا در وهله نخست به بررسی عملکرد هزینه به لحاظ پایایی و گنجایش دستگاه ، حفظ موجودی و ... می پردازند . آکلا و کومر ، به منظور کنترل / تنظیم میزان تولید و حفظ موجودی درسطحی بهینه بر مبنای ضوابط موجود ( z* ، بای و گراش وین [3] [4] ، mbihi و مالهام [7] و شیرفینا [9] ) ، خط مشی کنترل تولید بهینه ( نقطه داد و ستد تأمینی ) را برای یک سیستم ماشینی ساده پیشنهاد کردند . بای لیکی و کومر [2] ، فانگ و زئو [9] به منظور کنترل / تنظیم میزان تولید و حفظ موجودی ( نزدیک به صفر ) با توجه به ضابطه0= z در شرایطی ویژه ، یک خط مشی کنترل موجودی – صفر را طراحی نمودند .
چنیگ [5] به منظور کنترل / تطبیق میزان تولید بر طبق یک قاعده مشخص ، ( با ضابطه های در کنترلی ) z سازمان دهی این مقاله به شکل زیر است :
در بخش 2 ، فرضیه های سیستم ، خط مشی کنترل تولید (z , Z) فهرست شده و در عین حال به چندین نتایج ریاضی به کار رفته در محاسبه / ارزیابی میزان هزینه موجودی پیشنهاد شده در سیستم ( نظیر خط مشی ها ) اشاره می نماییم . در بخش سوم : به معرفی روش شبیه سازی موجود می پردازیم . در بخش 4 به منظور توصیف روش شبیه سازی و مقایسه نتایج با موارد ارائه شده از نرم افزار cm – plant ( به عنوان یک راه حل معیاری ) ، از یم نمونه عددی استفاده می کنیم . در بخش 5 نیز در ارتباط با نتایج و تذکراتی در زمینه مطالعات آینده است .
6 – فرضیه های سیستم و خط مشی کنترل تولید (z , Z)
با توجه به ظرفیت و کارآیی این مقاله ، همانطور که در تصویر 1 نشان داده شده ، سیستم متشکل از یک دستگاه ساده غیر قابل اطمینان با الگوی حائل مجزا است . بر مبنای فرضیه های زیر ، می توان به نتایج بهتری دست یافت :
1)دستگاه بدون هیچ گونه نقصی به تولید یک نوع مجزا از محصولات می پردازند .
2)دستگاه باید در میان وضعیت خرابی و نرمال حالت تعادلی را برقرار نماید و از یک پروسه تجدید یا بازسازی جایگزین { xn , Yn }n که در آن Yn , xn به ترتیب دوره های زمانی فعال و غیر فعال n-th است ، تبعیت نماید { xn , Yn }n به عنوان متغیرهای توزیع نمایی همانند و مستقل در نظر گرفته می شوند .
3)دستگاه زمانی نرمال است که قادر به ارائه تولیدات در مقادیر (ut) باشد . تحت شرایط نرمال می توان به میزان بیشینه تولید دسترسی پیدا کرد .
4)زمانی که ماشین تنها در معرض خرابی وابسته به عملکرد قرار گرفته باشد ( یعنی خرابی تنها به دلیل ضعف عملکردها ) .
5)میزان تولید ماشین ، در صورت خرابی ، صفر است .
6)میزان تقاضا d برای تولید ، بنابه تصور ، ثابت است .
7)سیستم در معرض تعمیر و نگهداری نباشد .
تصویر 1 : یک دستگاه ساده غیر قابل اطمینان با baffer ( سیستم حائل )
بر مبنای یک خط مشی کنترل تولید (z , Z)
فرض کنیم J(t) سطح موجودی سیستم در t است . در این صورت سیستم دارای شرایط زیر است :
J(t) در t در صورتی که J(t)>0 ، به طور کلی ، (t) = J+(t) – J-(t) هر گاه
J-(t) = max{-J(t),0} , J+(t) = max{J(t),0}
در صورت وجود خط مشی تولید (z , Z) سرعت دستگاه بر طبق قاعده J(z , Z) کنترل می شود . (چنیگ (5) ) از این رو به شکل زیر ارائه می گردد :
1

تحقیقهای مشابه
یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
18 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
14 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
19 صفحه - 57000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فستیوال به عنوان یک هدف خلاق 42
24 صفحه - 72000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک دیدگاه SIM تحلیل مانع در اجرای مدیریت زنجیره ی تامین سبز 32
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای یک کد اجرایی اخلاقیات و هویت سازمانی اخلاقی 12
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم امپدانس برای تقویت فاصله¬ای در یک خط انتقال 24
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب و توصیف صفات اختصاصی نانوکریستال های CoAl2O4 از طریق متد های احتراق با استفاده از سفیده ی تخم مرغ (اُوالبومین ) به عنوان یک سوخت جدید 12
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب نانوذرات نیکل فریت (NiFe2O4) با استفاده از سفیده ی تخم مرغ 9
4 صفحه - 12000 تومان
تشریح یک سیستم کنترل هوشمند تاسیسات حرارتی ساختمان
35 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک مدل عملی برای کنترل رسیک های پیاده سازی ERP
11 صفحه - 33000 تومان
طرح کارآفرینی تولید بلندگو با ظرفیت یک میلیون عدد در سال
15 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول 32
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46
32 صفحه - 96000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
9 صفحه - 27000 تومان
حذف تولید یک کالا
2 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی یک الگوریتم تخصیص منبع انرژی بهینه سازی شده برای یک نیروگاه برق مجازی مبتنی بر جامعه
5 صفحه - 15000 تومان
طراحی یک سیستم حسابداری
57 صفحه - 18000 تومان
درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع
8 صفحه - 1000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 39000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
4 صفحه - 9000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
42 صفحه - 21000 تومان
طراحی یک سیستم پشتیبانی به منظور عملیات نگهداری کانتینرها در پایانه های کانتینری فایل بصورت پاورپوینت
18 صفحه - 12000 تومان
عملکردهای پایه ای یک سیستم مدیریت شبکه
3 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر میزان کاهش PH شکمبه ای بر تخمیر شکمبه ای در یک سیستم کشت پیوسته و با جریان دو طرفه
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر همسویی بر موفقیت پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - به سوی یک مدل ارجاعی ادراکی برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروﮊه
22 صفحه - 66000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع بخش آموزش دانشگاه منچستر – انگلستان 7
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک رویکرد مرز کارآیی برا طراحی سیستم های تولیدی سلولی در یک محیط
19 صفحه - 57000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم کدگذاری بعدهای کشش – واکنشی یک سیستم کلی برای فعل و انفعال زوجها
14 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک شاخص ترکیبی جدید از تامین منبع انرژی در سیستم های صنعتی دارای ساختار تولیدی توزیع شده 22
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم نقطه مقابله بدون وقفه برای سیستم های توزیع شده 17
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم ترافیک هوشمند برای VANET: یک بررسی
8 صفحه - 24000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
سی تی اسکن سینه -با یک سیستم جدید -CT با اشعه مخروطی
32 صفحه - 15000 تومان
فیلم آموزشی روش اجرای قالب های دالانی
5 صفحه - 9000 تومان
سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
29 صفحه - 24000 تومان
سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
29 صفحه - 10500 تومان
بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان - روش تحقیق
19 صفحه - 18000 تومان
انتخاب نوع شمع و بهترین روش اجرایی شمع های پیش ساخته بتنی و شمع درجا ریز از نظر هزینه - اجرای شمع ریزی
23 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه کنترل تفکرات (Corcoran & Fisher J) (کورکوران و فیشر)
2 صفحه - 1500 تومان
آشنایی با گچ روش تولید انواع استفاده
35 صفحه - 13500 تومان
درجه ی خلق مشترک مصرف کننده در فرايند تولید محصول جدید روش تحقیق
12 صفحه - 7500 تومان
بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
13 صفحه - 7500 تومان
معایب ومحاسن سیستم متمرکز بانکداری چیست - روش تحقیق
14 صفحه - 12000 تومان
ارزیابی سیستم مدیریت یکپارچه- روش تحقیق
16 صفحه - 7500 تومان
ضایعات مادی و غیر عادی در هزینه یابی مراحل به روش fifo فایل به صورت پاورپوینت
31 صفحه - 15000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 36000 تومان
بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
88 صفحه - 36000 تومان
تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
25 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 9000 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 30000 تومان
پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید (دانگایاچ و دشموخ)(Dangayach and Deshmukh)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
3 صفحه - 1500 تومان
تصمیم گیر و تعیین خط مشی در کودکان
12 صفحه - 1500 تومان
تصمیم گیری و تعیین خط مشی در مدیریت
12 صفحه - 1500 تومان
قیمت گذاری کالا ها – خط مشی های قیمت گذاری
26 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 58500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 58500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خط مشی بروکراسی 17
28 صفحه - 109200 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18
30 صفحه - 36000 تومان
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی فایل بصورت پاورپوینت
26 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه ویژگی های زنجیره تأمین برای خط تولید
2 صفحه - 1500 تومان
پروژه درس کنترل کیفیت مربوط به کارگاه تولید لباس به همراه نمودارها و جداول
32 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های کنترلی - سیستم های کنترل درب های هوشمند7
34 صفحه - 105000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم رباتیک صنعتی با کنترل انطباقی
6 صفحه - 18000 تومان
ساختار عملکرد سیستم کنترل پرواز هواپیما
15 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه کنترل امنیت سیستم های اطلاعاتی (Ahmad A. Abu - Musa) (احمد. ابو موسی)
1 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهینه سازی تولید بیو دیزل (سوخت دیزلی زیستی) ناهمگن از روغن نخل با کمک امواج مافوق صوت 19
8 صفحه - 24000 تومان
روش های موثر بهینه سازی مصرف انرژی در زمینه ی تولید نیتروژن پاورپوینت
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه سیستم های تولید همزمان برق و حرارت
71 صفحه - 24000 تومان
کاربرد سیستم های تولید همزمان برق و حرارت
20 صفحه - 7500 تومان
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
90 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انجام سیستم های تولید شبکه ای در طراحی زنجیره عرضه
22 صفحه - 66000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه ای از اقدامات برای سیستم های سازمانی تولید مدرن
10 صفحه - 30000 تومان
پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید (Bo K. Wong et all) (بو. ونگ و همکاران)
2 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل نگرشي برای تعیین قصد صادرات تولید کنندگان کوچک و غیر صادراتی 25
16 صفحه - 48000 تومان
پروژه برق الکترونیک مصرف بهینه با سنسور حرارتی - تشریح سیستم های هوشمند موتورخانه
27 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
79 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007