پنج شنبه 24 آبان 1397
بازدید امروز : 907 نفر

موضوع : یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
تعداد صفحه :
18
قیمت :
3000 تومان

یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
چین – تای چن 1 ، چین – چن تو * ، جان یوان** و منیگ – هان لین 2
1-دانشیار ، بخش صنعتی و مدیریت ، مؤسسه تکنولوژی تا – هادا ، 307 Hsinchu ، تایوان ، Roc
*دانشجوی فارغ التحصیل ، بخش مهندسی مدیریت و مهندسی صنعتی ، دانشگاه ملی تسنیگ - هو ، Hsinchu 30047 ، تایوان Roc
** استاد ، بخش مهندسی مدیریت و مهندسی صنایع ، دانشگاه تسنیگ - هو ، Hsinchu 30047 ، تایوان، Roc
2- بخش مهندسی خودکار ، مؤسسه تکنولوژی تا – هادا ، Hsinchu ، تایوان ، Roc
چکیده :
هدف این مقاله ، ارائه یک شیوه شبیه سازی ، با هدف دستیابی به یک خط مشی کنترل تولید بهینه است
( z < Z/) , ( z , Z/) . مقادیر میزان هزینه موجودی مورد انتظار ( یعنی کل هزینه پیش بینی شده بواسطه وجود هر دو فاکتور حفظ یا نگهداری از موجودی و سفارشات معوقه در هر واحد زمانی ) برای خط مشی کنترل تولید (z , Z) در یک سیستم ماشینی ساده ، بی اندازه پایین است . تحت این شرایط دستگاه در معرض خرابی ( بر حسب نوع عملکرد ) قرار می گیرد و باید بین شرایط خرابی و نرمال حالتی تعادل برقرار کرد .
به منظور توصیف نحوه ی ارزیابی مقادیر هزینه موجودی برای جفت های متفاوت (z , Z) و نیز به منظور دستیابی به یک میزان حداقل ، یک نمونه عددی را ارائه نمودیم . یک نمونه عددی ، بیشتر ، به منظور مقایسه روش شبیه سازی پیشنهاد شده ( نرم افزار تجاری em-plant ) به لحاظ دوره های اجرایی و مقادیر هزینه موجودی ، مورد استفاده قرار می گیرد .
لغات کلیدی :
خط مشی کنترل تولید ، پروسه بازسازی ( تجدید ) ، الگوی حائل
علائم و نماد ها :
C+ کنترل هزینه در هر واحد زمانی در تولیدی مجزا
C- کمبود هزینه در هر واحد زمانی برای تولیدی مجزا
d نرخ تقاضا ( ثابت )
r میزان ماکزیمم یا بیشینه تولید دستگاه
( Ut ) : زمان تولید دستگاه در t
( jt ) : سطح موجودی سیستم در t
N( Tz ) : تعداد بازسازی طی Tz
(t ) x: تغییرات سطح موجودی در الگوی حائلی در زمان t
i . i .d x1 , x2 , . . . زمان های فعال دستگاه با توزیع نمایی
Y , Y2 … i . i .d زمان های غیر فعال ( یا تعمیر دستگاه ) با توزیع نمایی
Tz ، زمان میان z پی در پی
وارون میانگین زمان فعال یعنی 11MTTR
وارون میانگین زمان غیر فعال یعنی 11MTTR
(z , z ) سطوح کنترل بالا و پایین موجودی برای خط مشی کنترل تولید (z , z )
مقدمه : هدف این مقاله ، تأکید بر اهمیت مهمترین ویژگی های یک سیستم تولید است که احتمالاً عاملی مؤثر ، در تعیین بهره وری سیستم است . بهره وری در سیستم وابسته به موارد متفاوت اتلاف توان عملیاتی است ( به ویژه در یک دستگاه یا ماشین ساده ) این تلفات در سرتاسر سیستم پخش می شوند . خط مشی های کنترل تولید عمدتاً به کنترل / تنظیم میزان تولید دستگاه می پردازند . تقاضاهای زمان بندی شده مشتریان ، در روشی مقرون به صرفه که خود منجر به کاهش یک تابع هدف منتخب می شود ، قابل تأمین است . لذا در وهله نخست به بررسی عملکرد هزینه به لحاظ پایایی و گنجایش دستگاه ، حفظ موجودی و ... می پردازند . آکلا و کومر ، به منظور کنترل / تنظیم میزان تولید و حفظ موجودی درسطحی بهینه بر مبنای ضوابط موجود ( z* ، بای و گراش وین [3] [4] ، mbihi و مالهام [7] و شیرفینا [9] ) ، خط مشی کنترل تولید بهینه ( نقطه داد و ستد تأمینی ) را برای یک سیستم ماشینی ساده پیشنهاد کردند . بای لیکی و کومر [2] ، فانگ و زئو [9] به منظور کنترل / تنظیم میزان تولید و حفظ موجودی ( نزدیک به صفر ) با توجه به ضابطه0= z در شرایطی ویژه ، یک خط مشی کنترل موجودی – صفر را طراحی نمودند .
چنیگ [5] به منظور کنترل / تطبیق میزان تولید بر طبق یک قاعده مشخص ، ( با ضابطه های در کنترلی ) z سازمان دهی این مقاله به شکل زیر است :
در بخش 2 ، فرضیه های سیستم ، خط مشی کنترل تولید (z , Z) فهرست شده و در عین حال به چندین نتایج ریاضی به کار رفته در محاسبه / ارزیابی میزان هزینه موجودی پیشنهاد شده در سیستم ( نظیر خط مشی ها ) اشاره می نماییم . در بخش سوم : به معرفی روش شبیه سازی موجود می پردازیم . در بخش 4 به منظور توصیف روش شبیه سازی و مقایسه نتایج با موارد ارائه شده از نرم افزار cm – plant ( به عنوان یک راه حل معیاری ) ، از یم نمونه عددی استفاده می کنیم . در بخش 5 نیز در ارتباط با نتایج و تذکراتی در زمینه مطالعات آینده است .
6 – فرضیه های سیستم و خط مشی کنترل تولید (z , Z)
با توجه به ظرفیت و کارآیی این مقاله ، همانطور که در تصویر 1 نشان داده شده ، سیستم متشکل از یک دستگاه ساده غیر قابل اطمینان با الگوی حائل مجزا است . بر مبنای فرضیه های زیر ، می توان به نتایج بهتری دست یافت :
1)دستگاه بدون هیچ گونه نقصی به تولید یک نوع مجزا از محصولات می پردازند .
2)دستگاه باید در میان وضعیت خرابی و نرمال حالت تعادلی را برقرار نماید و از یک پروسه تجدید یا بازسازی جایگزین { xn , Yn }n که در آن Yn , xn به ترتیب دوره های زمانی فعال و غیر فعال n-th است ، تبعیت نماید { xn , Yn }n به عنوان متغیرهای توزیع نمایی همانند و مستقل در نظر گرفته می شوند .
3)دستگاه زمانی نرمال است که قادر به ارائه تولیدات در مقادیر (ut) باشد . تحت شرایط نرمال می توان به میزان بیشینه تولید دسترسی پیدا کرد .
4)زمانی که ماشین تنها در معرض خرابی وابسته به عملکرد قرار گرفته باشد ( یعنی خرابی تنها به دلیل ضعف عملکردها ) .
5)میزان تولید ماشین ، در صورت خرابی ، صفر است .
6)میزان تقاضا d برای تولید ، بنابه تصور ، ثابت است .
7)سیستم در معرض تعمیر و نگهداری نباشد .
تصویر 1 : یک دستگاه ساده غیر قابل اطمینان با baffer ( سیستم حائل )
بر مبنای یک خط مشی کنترل تولید (z , Z)
فرض کنیم J(t) سطح موجودی سیستم در t است . در این صورت سیستم دارای شرایط زیر است :
J(t) در t در صورتی که J(t)>0 ، به طور کلی ، (t) = J+(t) – J-(t) هر گاه
J-(t) = max{-J(t),0} , J+(t) = max{J(t),0}
در صورت وجود خط مشی تولید (z , Z) سرعت دستگاه بر طبق قاعده J(z , Z) کنترل می شود . (چنیگ (5) ) از این رو به شکل زیر ارائه می گردد :
1