موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : فاکتورهای ساختاری گرده توسعه محصول جدید در راستای قابلیت تولید تولید پذیری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
فاکتورهای ساختاری گرده توسعه محصول جدید در راستای قابلیت تولید تولید پذیری
تعداد صفحه :
22
قیمت :
9000 تومان

فاکتورهای ساختاری گرده NPO(توسعه محصول جدید) در راستای قابلیت تولید (تولید پذیری)
چکیده :
در این مقاله به شناسایی فاکتورهای تیم NPD (توسعه محصول جدید) نظیر هم مکانی فیزیکی و ترکیب گروهی آن می پردازیم، که در تقویت قابلیت تولید، به عنوان بخشی از عملکرد NPD در این حوزه هماهنگ سازی مجازی همانند سایر ابزارهای استفاده شدة قبل از پیدایش اینترنت، حائز اهمیت محسوب می شوند. از این گذشته به بررسی نحوه تحلیل نتایجی می پردازیم که همچون سایر متغیرهای کنترل نظیر مدت پروژه و نوع محصول ، تحت تاثیر نوآوری کالا قرار دارند به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق، به جمع آوری داده ها از 127 پروژة توسعه محصول جدید در یک شرکت الکترونیک در سطح جهانی می پردازیم. بر پایه تحلیل های اجرا شده می توان چنین استنباط نمود که اعضای NPD به لحاظ حضور فیزیکی، در سرتاسر پروسعه توسعه محصول هم مکان هستند و عضویت تیم نیز بواسطه موثر واقع شدن در افزایش قابلیت تولید، از وضعیتی متعادل برخوردارند.
لغات کلیدی : NPD (توسعه محصول جدید) ؛ CFT (تیم کارکردی متقابل)؛ قابلیت تولید
مقدمه :
توسعه یک محصول جدید، به نحو موفقیت آمیز، به عنوان مزیت رقابتی حائز اهمیت یک شرکت محسوب می شود شرکت به منظور توسعه موفق یک محصول جدید، باید قادر به ایجاد کالای نوآوری باشد که از سوی مصرف کننده به شدت درخواست شده، و نیز به منظور دستیابی به سود در بازارهای انبوه، به تولید آن در مقیاسی بزرگ بپردازد. توانایی شرکت در مدیریت موثر تولید یعنی قابلیت تولید، عاملی حیاتی درموفقیت نهایی توسعه محصول جدید است. قابلیت تولید یکی از ویژگی های کیفی توسعه محصول جدید است که کارایی و اعتبار آن را در حین تولید تضمین می نماید. این فاکتور در ارتباط مستقیم با زمان مورد نیاز طراحی و ارائه محصول در سطوح ایده ال است. (میزان تولیدات، هزینه محصول و سطوح کیفی) بر این اساس می توان به رابطه مهم میان توسعه یک محصول جدید و قابلیت های تولید آن پی برد (بویژه توانایی مورد نیاز در بازسازی سیستم تولید به منظور افزایش بهره وری و کاهش افت تولیدات در حین معرفی یک محصول جدید) از این رو، از یک بعد استراتژی عملیاتی، کاهش میزان کاستی ها طی اجرای پروسه تولید، در معرفی سریع محصول جدید به بازارهای انبوه، نقش مهمی را ایفا می نماید. در این تحقیق، تمرکز اولیه ما بر این گونه قابلیت های تولید است. با توجه به مفاهیم ارائه شده، شناسایی پاره ای از متغیرهای ساختاری مثل هم مکانی فیزیکی تیم NPD و ترکیب گروهی آن که بر قابلیت تولید اثر می گذارند را در اولویت قرار می دهیم. این متغیرها، جدای از فاکتورهای رفتاری و کیفی، معرف ویژگی های ساختاری تیم NPD هستند. در گذشته ، بویژه طی سالهای 1980 و اوایل 1990 ، یعنی قبل از توسعه کامل مفهوم «هماهنگ سازی مجازی» محققان متغیرهای کلیدی مثل ویژگی های ساختاری و رفتاری را شناسایی نمودند که خود تامین کننده عملکرد گروه کارکردی متقابل (CFT) درتوسعه محصول جدید بود : مجاورت فیزیکی و ترکیب بندی متعادل اعضای CFT ، دو متغیر ساختاری عمدة پیشنهاد شده در متون و نوشته های علمی است. با این همه از نیمه سال 1990، تغییرات بنیادی و فاحشی در سازمان ها صورت گرفت. این تغییرات در ارتباط با ظهور سازمان های مجازی بود. محققان معتقدند که این سازمان های مجازی، می توانند نشان دهندة اشکال منطقی سازمان ها در آینده باشند. تئوری های متفاوتی در این زمینه ارائه شده است. از این رو بسیاری از کارشناسان، هنوز متغیرهای ساختاری نظیر مجاورت یا نزدیکی فیزیکی و ترکیب گروهی CFT را در تصمیم گیری عملکردی NPD، حائز اهمیت تلقی می نمایند. سوالات متعددی، در این حوزه مطرح شده است. به منظور پاسخ گویی به چنین سوالاتی، داده های واقعی حاصل از 127 پروژه توسعه محصول جدید، که طی سالهای 2006 و 2007 در یک شرکت الکترونیک در سطح جهانی اجرا شده بود را به دقت جمع آوری و مورد تحلیل قرار می دهیم. مقاله فوق به این شکل سازماندهی شده است در بخش بعدی به بررسی متون مرتبط می پردازیم. و سپس با ایجاد یک ساختار تحقیقی رسمی ، به طور مبسوط به شرح داده ها و پروسه جمع آوری آنها می پردازیم و نیز با تکیه بر اطلاعات موجود، فرضیه های کلیدی را مطرح می سازیم. در بخش 4، تحلیل داده ها و پیامدهای عمدة آن ارائه شده است : شیوه های اولیه، چند متغیر هستند در عین حال، تحلیل مرحله ای رگرسیون و تحلیل مسیر نیز ، مدنظر قرار می گیرد. بر پایه نتایج تحلیل، مضامین مدیریتی و پیامدهای حاصل از این گونه مشارکت های بالقوه را مطرح می سازیم.
2- متون علمی و مبنای تئوریک
توسعه محصول جدید (NPD) یکی از قابلیتهای حائز اهمیت وشرکت هاست. ازآنجا که تولید موفق یک محصول جدید باید علاوه بر نیازهای تکنولوژی، تامین کننده تقاضا در بازارهای گوناگون باشد، پروسه NPD درمجموع، در بردارنده وظایف و عملکردهای متفاوت سازمان است. در نتیجه، هماهنگ سازی میان این وظایف، فاکتورهای ضروری در تضمین نوآوری ثمربخش یک محصول جدید است. از این رو شرکت ها به منظور دستری به این مشکل از هماهنگی ها، به استفاده از تیم های کاربردی متقابل مبادرت می ورزند. یک تیم کارکردی متقابل (CFT)، اغلب به عنوان یک گروه وظیفة موقتی به ایفای نقش می پردازد در این گروه اعضا و نمایندگانی، با سوابق عملکردی متفاوت حضور دارند. تشکیل عملکردهای متقابل در CFT، بستر مناسبی را در توسعه مزیت ها و افزایش جریان های اطلاعاتی مناسب فراهم می سازد. در این میان، نباید نقش منابع چندگانه ارتباطی ، ابعاد و طبقه بندی های آن را نادیده گرفت کارشناسان در تحلیل این رویدادها، به نقش موضوعات حاشیه ای در عملکردهای اولیه، تقویت قابلیت دسترسی به مشتری و سرعت بالا در بازارها، که همگی تضمین کنندة مزیت رقابتی شرکت ها هستند، توجه خاصی نشان می دهند. یک تیم NPD باید قادر به ادغام تخصص متعدد افرادی با سوابق و تجارب کارکردی متفاوت باشد. برای یک تیم NPD موثر، دو شرط عمده پیشنهاد می شود.

تحقیقهای مشابه
فاکتورهای ساختاری گرده توسعه محصول جدید در راستای قابلیت تولید تولید پذیری
22 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فاکتورهای ساختاری گروه NPO(توسعه محصول جدید) در راستای قابلیت تولید (تولید پذیری) 22
43 صفحه - 167700 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثيرات يكپارچگي بازاریابی در زمان توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی 40
15 صفحه - 45000 تومان
درجه ی خلق مشترک مصرف کننده در فرايند تولید محصول جدید روش تحقیق
12 صفحه - 7500 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30
39 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فناوری کاربردی سرامیک (سفالسازی) / توسعه و تجاری کردن محصول سرامیک 21
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46
32 صفحه - 96000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کار از راه دور و توسعه¬ی محصول جدید 18
13 صفحه - 39000 تومان
روشهای جدید تولید برق توسط پنل های خورشیدی
10 صفحه - 4500 تومان
کاربرد سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت
23 صفحه - 6000 تومان
پروژه سیستم های تولید همزمان برق و حرارت
71 صفحه - 24000 تومان
کاربرد سیستم های تولید همزمان برق و حرارت
20 صفحه - 7500 تومان
نیروگاههای سیکل ترکیبی تولید همزمان
16 صفحه - 7500 تومان
طرح کارآفرینی چاپ و تولید عکس های رنگی
15 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن
14 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی آبلیمو با ظرفیت تولید هشتصد تن در سال
13 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید کارتن، بسته بندی و چاپ مقوا با ظرفیت 600 تن در سال
13 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر با ظرفیت 250 دستگاه در سال
12 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید داروهای گیاهی (پماد کاپسی کوم و قرص آنتوم)
15 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید حوله با ظرفیت 65 تن در سال
12 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی نمک ید دار با ظرفیت چهار هزار تن در سال
12 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید نان فانتزی با ظرفیت 500 تن در سال
14 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید پارچه گردباف با ظرفیت 250000 متر مربع در سال
14 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه با ظرفیت 800 تن در سال
14 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید بلندگو با ظرفیت یک میلیون عدد در سال
15 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید چرم و سالامبوربا با ظرفیت تولید 400 هزار فوت مربع در سال
13 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید چیپس سیب زمینی با ظرفیت 500 تن در سال
17 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید ترانس مهتابی 40 وات و 20 وات با ظرفیت 400000 عدد در سال
14 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید مربا، ترشی و خیار شور با ظرفیت 620 تن در سال
16 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید رشته آشی و پلویی با ظرفیت 360 تن در سال
12 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید نان فانتزی با ظرفیت 750 تن در سال
15 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید تافی و شکلات با ظرفیت 600 تن در سال
15 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید پفک نمکی با ظرفیت 400 تن در سال
14 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی سبزیجات خشک با ظرفیت بسته بندی 1200 تن انواع سبزی
14 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز با ظرفیت 171 تن در سال
12 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم از ضایعات نساجی با ظرفیت 150 تن در سال
14 صفحه - 21000 تومان
طرح کارآفرینی تولید نان لواش با ظرفیت 300 تن در سال
13 صفحه - 21000 تومان
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
90 صفحه - 45000 تومان
چه موانعی بر سر راه تولید چای در شهرستان لاهیجان وجود دارد؟
35 صفحه - 13500 تومان
عوامل موثر بر افزایش تولید و فروش در شرکت کنام لولمان
62 صفحه - 27000 تومان
پروژه بررسی و مطالعه تولید و تکثیر آبزیان برای استفاده مصارف غذایی - ناپلیوس آرتمیا - زئوپلانکتون - کوپه پودا - کلادوسرا، نماتودا و لارو تروکوفورا
105 صفحه - 51000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت تولید کاشی
26 صفحه - 12000 تومان
معرفی شرکت تکنوفوم تولید کننده انواع سقف های کاذب
13 صفحه - 10500 تومان
کارآفرینی و پروژه مربوط به تولید چرم در کارگاه فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 24000 تومان
مدیریت تولید فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر تجزیه و تحلیل تولید و توزیع دارو uml
17 صفحه - 24000 تومان
شیوه تولید و اقتصاد در عصر ساسانی
19 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی کارخانه تولید لوازم خانگی پارس خزر
34 صفحه - 18000 تومان
مطالعه و بررسی تولید کالا برای شرکت
24 صفحه - 7500 تومان
یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
18 صفحه - 9000 تومان
مراحل تولید برق در نیروگاهها
42 صفحه - 15000 تومان
تاثیر بانکدار بدون ربا در سطح تولید جامعه
5 صفحه - 4500 تومان
کارخانه عمران البرز تولید کننده آجرهای ماسه آهکی
6 صفحه - 4500 تومان
مقایسه وضعیت ایران و جهان از لحاظ تولید سخت افزار
6 صفحه - 4500 تومان
باکتری های رشد - تولید ویتامین ها از طریق باکتری های محرک رشد اسید لاتیک
22 صفحه - 7500 تومان
تأثیر آلاینده ها بر رشد و تولید مثل ماهی
30 صفحه - 10500 تومان
مدیریت تولید فایل بصورت پاورپوینت
12 صفحه - 7500 تومان
آشنایی با گچ روش تولید انواع استفاده
35 صفحه - 13500 تومان
سیستم تولید به هنگامjust in time
13 صفحه - 7500 تومان
مدیریت تولید شبکه ای و اقتصاد
4 صفحه - 3000 تومان
مدیریت تولید شبکه ای بر اقتصاد جدید
4 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ایدئولوژی دولت بر قانون زدایی بازارهای تولید اثر می گذارد30
51 صفحه - 63000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بر زمان دوره ای دریافتی NPD استراتژی تولید و فرایندهای - npd تأثیر استراتژی 28
40 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تولید ویتامین های B از طریق باکتری های محرک رشد اسیدلاتیک 21
38 صفحه - 51000 تومان
محصولات جانشین برای تولید چوب در کاغذ
31 صفحه - 9000 تومان
تعیین اولویت در رابطه با نیازهای اساسی جامعه و امکانات تولید در داخل کشور
16 صفحه - 9000 تومان
تاثیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
9 صفحه - 4500 تومان
چگونگی تاتیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
8 صفحه - 6000 تومان
چگونگی تاتیر مدیریت تولید در ارتقا مزیت رقابتی را بیان کنید
9 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تولید کنندگان و همکاران
33 صفحه - 99000 تومان
پدیده optec در تولید انرژی از اقیانوس
21 صفحه - 12000 تومان
اطلاعات جامع شرکت تعاونی تولید روستایی
42 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل نگرشي برای تعیین قصد صادرات تولید کنندگان کوچک و غیر صادراتی 25
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول 32
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دوره های نوری، گیرنده های نوری اندام کاجی و عملکرد ملاتونین به عنوان سیگنال دوره های نوری در تنظیم تولید مثل جنس ماهی 28
15 صفحه - 45000 تومان
پروژه انبارداری در شرکت پایا کلاچ تولید کننده قطعات خودرو
93 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انجام سیستم های تولید شبکه ای در طراحی زنجیره عرضه
22 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی تولید کارخانه پارس خزر
88 صفحه - 54000 تومان
جرم تولید و استفاده فیلترشکن دراینترنت
40 صفحه - 21000 تومان
سیستم تولید به هنگام just in time 86
11 صفحه - 9000 تومان
طرح تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
29 صفحه - 24000 تومان
سیستم تولید به هنگام just in time 86
11 صفحه - 9000 تومان
طرح تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
29 صفحه - 18000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهینه سازی تولید بیو دیزل (سوخت دیزلی زیستی) ناهمگن از روغن نخل با کمک امواج مافوق صوت 19
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تولید پنبه ردیف- باریک تحت محیط آبیاری شده و محیط آبیاری نشده 17
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق عملیاتی پارچه ی پلی استر که توسط نانوتیتانیوم تولید شده است دی اکسید (نانو- Tio2) اندود ضد فرابنفش 12
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دسترسی بازار تجاری به تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و مازاد تولید در چین 24
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی مزایده ایستگاه تولید در بازار نیرو و با استفاده از نظریه تصمیم شکاف اطلاعاتی (IGDT) 24
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - افزایش کارایی منابع انسانی در فرآیند تولید 12
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جنبش نیروی هیدراته کردن استیلن در تولید اتیلن 26
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تولید سناریو نیروی باد از مشخصات موقعیت-فضا برای تحلیلات نامعلوم از نیروگاهای باد
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه ای از اقدامات برای سیستم های سازمانی تولید مدرن
10 صفحه - 30000 تومان
مدیریت تولید و ارزیابی مشتری
14 صفحه - 4500 تومان
پروژه عوامل موثر بر افزایش تولید و فروش در شرکت کنام سبز لولمان
44 صفحه - 21000 تومان
رابطه تولید با تعمیر و نگهداری
14 صفحه - 6000 تومان
طرح توجیهی کارآفرینی تولید ماکارونی
25 صفحه - 12000 تومان
طرح توجیهی کارخانه تولید ماکارونی پاورپوینت
46 صفحه - 13500 تومان
الگوهای تولید نرم افزار حلزونی آبشاری
9 صفحه - 4500 تومان
گزارش تهیه لامپ فلورسنت در کارخانه تولید لامپ رشته مدیریت صنعتی
11 صفحه - 6000 تومان
پروژه درس کنترل کیفیت مربوط به کارگاه تولید لباس به همراه نمودارها و جداول
32 صفحه - 18000 تومان
روشهای نوین طراحی نرم افزار معماری و مدلهای تولید نرم افزار
80 صفحه - 36000 تومان
بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
48 صفحه - 15000 تومان
معرفی کارخانه تولید آبمیوه و کنسانتره نوش مازندران
10 صفحه - 7500 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی فرش در ایران، کلیاتی در خصوص فرش، صادرات، تولید فرش
99 صفحه - 75000 تومان
جمعیت باروری تولید مثل روشهای پیشگیری رشد جمعیت
42 صفحه - 24000 تومان
دستگاه تولید مثل انسان و روشهای پیشگیری از بارداری
36 صفحه - 6000 تومان
راهبرد های مدیریت ریسک روانشناختی در تولید پاورپوینت
18 صفحه - 4500 تومان
روش های موثر بهینه سازی مصرف انرژی در زمینه ی تولید نیتروژن پاورپوینت
15 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007