موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : دوزمتری از پیش تعیین شده ایمن درمانی تشعشعی بیماران خاص با استفاده از پروتئین ترکیبی در بیماران مبتلا بدخیمی های معدی و روده ای
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
دوزمتری از پیش تعیین شده ایمن درمانی تشعشعی بیماران خاص با استفاده از پروتئین ترکیبی در بیماران مبتلا بدخیمی های معدی و روده ای
تعداد صفحه :
14
قیمت :
9000 تومان

سویی شن؛ phD ، اندرس فورو، MD با آلبرت F . لوبگیلو، MD، هزل بریتنر،MD. ام، بی، قرانلی>، PhD؛ درال منیشر،phD ، و نکوان وانگ، phD و روبی اف مردیت، MD ، PhD . سازمان آنکلوژی پرتوافشانی، مرکز سرطان فراگیر، دانشگاه آرا با مادربیرمنگهام، آلاباما: سازمان دارو، مرکز سرطان فراگیر، دانشگاه آلابامادربیرمنگهام، بیرمنگهام، آلاباما.
اتحادیه NeoRX، سیاتل، واشنگتن، لابراتور ملی شمال غربی اقیانوس آرام، ریجلند،واشنگتن و بخش زیست شناسی، مرکز سرطان، دانشگاه آلابامادربیرمنگهام آلاباما. ایمن درمانی تشعشعی از پیش تعیین شده (RIT ) که از پروتئین ترکیبی CC49 استفاده می کند. شامل CC49-(SCFV)4و استرپتاویدین می باشد دررابطه بابیوتین – In-DOTA ´´´Y 90 (DOTA = اسید دودکانتتراکتیک ) فرصتی تازه فراهم می کنند تا کمبودهای ایجاد شده توسط افزایش دوز نسبی بافت تومور- روبه نرمال را بهبود بخشد. طبق دانش ما، دوزمتری از پیش تعیین شده بیماران خاص بیوتین In-DOTA Y´´´ 90 بعد از ترکیب پروتئینی CC49 در بیماران قبلاً گزارش شده بود. شیوه ها : نه بیمار 3 – مرحله از RIT از پیش تعیین شده را دریافت می کنند. الف: ( از پروتئین ترکیبی CC49(ب ) عامل تسویه ترکیبی (SCA ) در 48 یا 72 ساعت بعد ( ج ) بیوتین 24in-DOTA ساعت بعد ازاجرا SCA به صورت پی در پی تصاویر In´´´ کل بدن فوراً وپس از 2 تا 144 ساعت بعد از تزریق بیوتین 90Y´´´in-DOTA به دست می آیند. تعیین خاصیت میانگین هندسی با اصلاحات سابقه و میرایی که برای دوز متری کبد و شش از آن استفاده می کنند. درجه موثر منبع تعیین خاصیت برای طحال، کلیه و تومورها ( غده ها ) به کار
می رود. دوزهای 90Y اندام وعده بر پایه داده تصویری In ´´´ محاسبه می شود و فرمالیسم MIRD مورد استفاده برای توده های اندامی بیماران – خاص از طریق عکسهای CT قابل تشخیص است. دوزهای مغزاستخوانی بیمار خاص براساس غلظت رادیواکتیویته در خون قابل تشخیص است. نتایج : بیوتین - In-DOTA Y´´´ 90 یک ترخیص پلاسمایی سریع دارد. که دو مرحله ته نشینی کمتر از 10% در طول 8 ساعت می باشد.
توده های اندامی برای جکراز 263/1 تا g855 3/، برای طحال از 95 تا 1/009 و برای کلیه ها از 309 تا 578g درجه بندی شده اند. دوز میانگین 90Y بیماری خاص) rad/mci یا ccog /37mbg ( 53% به کل بدن (78/0 – 32/0 ) 053/0 ، به کبد (89/6-63/0 ) 75/3، به طحال (46/4 و 58/0 ) به کلیه ها (2/11-36/3 ) 02/7، به شش 304/0 ( 44/0 – 09/0 ) به مغز استخوان 22/0 (34/0 – 12/0 ) و به غده ها 9/28 ( 6/121-18/4 )
نتیجه گیری : اساسالً مقدار پرتو افشانی اندامهای نرمال از منتشر شدن پرتو نوکلیه.
استفاده از RIT از پیش تعیین شده را کاهش می دهد. مقدار نسبتهای اندام غده- روبه- نرمال در مقایسه با مقدار میانگین بیماری – خاص کبد، طحال، مغز استخوان و غده ها از 90Y-CC49 به حدود 8 تا 10 چین افزایش می باید.
کلمات کلیدی : سرطان مربوط به معده و روده، دوزمتری ایمن درمانی تشعشی از پیش تعیین شده یکی از دلایل شایع شیوع بیماری و مرگ در ایالت متحده امریکا فرااستیایی و برگشت پذیری سرطان های معدی و روده ای (GI ) می باشد. که اگر با جراحیف شیمی درمانی، رژیم غذایی درمان نشود در بهترین حالت، اثرات بسیار کیفی برای بقا می گذارد.
یک شکست با اولین مرحله شیمی درمانی اما تلاش های بعدی در شیمی درمانی، کمترین فایده و بقا را تولید می کند که دود mo3-9 می باشد. در تعداد بسیار کمی از بیماران رادیوتراپی کنترل محدود منطقه ای و نقش مسکن دارد. بنابراین نیازمند معالجات ابداعی و جدید برای فرااستیایی یا بازگشت پذیری سرطان معده و روده هستند. ایمن درمانی تشعشعی ) RIT ) یکی از روشهای ابداعی جدید است که اصولاً پرتوهای متمرکز موضعی ازطریق آنتی بادی به سمت آنی ژن پیوسته غده هدایت می کند : نتایج دلگرم کننده ای ازطریق روش RIT برای غدد مرکب از بافت لنفاوی (1-4 ) به دست می آید. با این حال، اثر روش RIT برفرااستیایی بودن یا برگشت پذیری سرطان GI ( روده و معده ) ناامید کننده است.
فاز اولی I و فاز II مطالعات با آنتی بادی CC49 عموماً تمرکز آنتی بادی های اشعه دارند. شبکه های غده را نشان می دهد. اما با دریافت پرتوی ناکافی برگشت (9-5) درجه ی تاثیر آنتی بادی های پرتو دار شده برای سرطان GI ( معده و روده )عموماً با فاکتورهای متعددی محدود می شود الف) انباشتگی آهسته در شبکه های غددب) زدودگی نسبتاً آهسته از خون و ج) مقاومت پرتوی تومورها. در نتیجه، اگر چه تومورها پرتو افکنی ناکافی برای یک عکس العمل عینی دریافت می کنند. اما این مقدار پرتو افکنی برای اندامهای نرمال حساس به پرتو افکنی از ماکزیمم محدوده قابل قبول تجاوز می کند.
سیستم RIT از پیش فرض شده به منظور اداره کردن 2 تا از این فاکتورها ایجاد شده است. (16-10 ) زیرا مولکول تقسیم شده مورد هدف ابتدا پرتوی نشده است. سیستم RIT از پیش فرض شده پرتو افکنی طولانی مدتی را به اندامهای نرمال به منظور انباشتگی آهسته در شبکه های تومور، تحمل نمی کند. از آنجا که پرتو نوکلئید دیرتر به یک مولکول کوچک می رسد ( 11KDA ) به سرعت از طریق کلیه ها دفع می شود مقدار پرتو افکنی به اندامهای نرمال از انتشار پرتو نوکلید اساساً کاهش می یابد. بدین سان انتظار می رود نسبت های دوز اندام تومور نرمال توسط این روش بهبود یابد فاز I ازمایشی که در آن از پروتئین ترکیبی CC49 استفاده می شود را هدایت می کنیم. پروتئین ترکیبی CC49 ترکیبی ژنتیکی از منطقه ای متغیر از تک زنجیره (SCFV ) متعلق به آنتی بادی مورین که TAG-72 واسترپتاویدین (SA ) را مورد هدف قرار می دهد. نتایج بیان شده جریانی خود به خودی است به سمت ماده مرکب چهارواحدی شامل SCFV4 از CC49 و 4 زیرواحدهایی از SA . بعد از پیش تعیین شدن با پروتئین ترکیبی CC49 و استفاده عامل (SCA ) به منظور پاکسازی پروئین ترکیبی، بیوتین - -DOTA Y90/ ´´´ In( اسید دودکان تراکتیک = DOTA ) به اشعه 90Y رسیده به شبکه های غده تزریق شده است. مطابق دانش ما این اولین تحقیق به منظور تشخیص بافت توزیعی بیوتین -In-DOTA Y´´´ 90 بعد از پروتئین ترکیبی CC49 با عکسبرداری کمّی و به منظور انتشار دوز متری پرتو افکنی به غده ها و اندامهای نرمال است.
« عناصر و روش ها »
« بیماران »
نه بیمار با سرطان فراایستایی که درگذشته درمان شده بود در این تحقیق ثبت نام کردند. این بیماران حداقل 1 بار اما نه بیشتر از 3 بار در رژیم درمانی های قبلی ناموفق بودند. همه بیماران غده های قابل اندازه گیری داشتند که TAG-72 ( 30% سلولهاد ) در رنگ آمیزی پراکسیداز ایمنی مثبت بود و بیماران عکس العملی مثبت آنتی بادی به پروتئین ترکیبی CC49 داشتند. سن متوسط 58 سال بود. ( محدوده سنی ، 78-53 سال )
........

تحقیقهای مشابه
دوزمتری از پیش تعیین شده ایمن درمانی تشعشعی بیماران خاص با استفاده از پروتئین ترکیبی در بیماران مبتلا بدخیمی های معدی و روده ای
14 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنش پیش فشردگی خاک : ب. مقایسه ای از آزمایشات تراکم های مختلف و وضع جابجایی تنش خاک در طول چرخش 24
17 صفحه - 51000 تومان
تاریخچه ای از تعیین زمان و ساعت در زمانهای گذشته
21 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات تفاهم نامه درمان و تسریع رده بندی درمانی بدون در نظر گرفتنشمار و زمان انتظار بیماران اورژانسی در یک اورژانس نظامی 10
10 صفحه - 30000 تومان
بررسی نحوه مراجعه بیماران به مراکز تخصصی روانپزشکی در شهر بندر عباس
19 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تاثیر استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
72 صفحه - 45000 تومان
توصیه های عملی برای پرستاران بیماران آشفته و پرخاشگر دارای جنون
74 صفحه - 27000 تومان
راهکارهای مقابله ای با بیماران پرخاشگر – سوء مصرف مواد
16 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 54000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - داروهای گیاهی در درمان بیماران آلزایمر 11
18 صفحه - 21000 تومان
نظر پزشکان درباره نحوه ورزش بیماران دیابتی
23 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسات تصویر بدنی چند بُعدی دربین بیماران مبتلا به اختلالات غذایی ، اختلال نامزمن بدن ، و کنترل های بالینی 11
9 صفحه - 27000 تومان
کمکهای روانشناختی به بیماران دمانس
21 صفحه - 7500 تومان
تاثیر طراحی مناسب بیمارستان بر روان بیماران و بهبود آنها
17 صفحه - 6000 تومان
بررسی ارتباط میان افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به صرع
8 صفحه - 4500 تومان
تشویش مرگ در بیماران مبتلا به افسردگی جنون
8 صفحه - 4500 تومان
پروژه روانشناسی - پژوهش مقایسه ای در مورد میزان شیوع علایم رفتاری هیجانی در کودکان و نوجوانان و مادران مبتلا به اسکیزوفرنی
63 صفحه - 60000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007