موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : دو مرحله ای dea هم ارزی روشهای
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
هم ارزی روشهای دو مرحله ای dea
تعداد صفحه :
15
قیمت :
7500 تومان

چکیده :
تعلیل پرسش داده ها (DEA ) یک تفکیک مساله برنامه ریزی خطی است برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری همسان (DMUS ) که چندین ورودی و خروجی دارند. DMU ها می توانند یک ساختار دو مرحله ای داشته باشند که علاوه بر ورودیهای مرحله نخست و خروجیهای مرحله دوم، تمام خروجیهای مرحله اول تنها ورودیهای مرحله دوم هستند. خروجیهای از مرحله اول به مرحله دوم، اندازه های میانی نامیده می شوند. این مقاله روابط و هم ارزی بین روشهای DEAموجود را بررسی می کند که سنجش عملکرد ( کارایی ) فرایند دو مرحله ای را نشان می دهد.
کلمات کلیدی:
تحلیل پوششی داده ها (DEA )، کارایی، اندازه میانی، دو مرحله ای.
1. مقدمه
تحلیل پوشش داده ها (DEA ) روشی است برای اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرینده (DMUS ) که چندین ورودی و خروجی دارند.
حال آنکه تعریف یک DMU کلی است و DMU ها می توانند به اشکال مختلف باشند از قبیل بیمارستانها، تولیدات، دانشگاهها، شهرها، دادگاه ها، مؤسسات تجاری و غیره، DMU ها در موارد زیر می توانند ساختار دو مرحله ای داشته باشند. برای مثال، بانکها از نیروی انسانی و سرمایه استفاده می کنند برای تولید سپرده ای که به نوبه خود برای تولید درآمدهای کلان استفاده می شود. یک DMU در چنین موقعیتی یک فرآیند دو مرحله ای ارائه می کند وبین دو مرحله اندازه های میانی وجود دارند. مرحله اول ورودیها را برای تولید خروجیهایی استفاده می کند که ورودیهای مرحله دوم هستند. بنابراین خروجیهای مرحله اول اندازه های میانی نامیده می شوند. سپس مرحله دوم این اندازه های میاین را برای تولید خروجی ها بکار می برد. در اینجا جنبه کلیدی آن است که خروجیهای مرله اول تنها ورودیهای مرحله دوم هستند، یعنی، علاوه براندازه های میانی، مرحله اول خروجیهایی برای خود ندارد، و مرحله دوم ورودیهایی برای خود ندارد.
کوشش متداول برای رفتار فرآیندهای دو مرحله ای به کار بردن مدل DEA استاندارد برای هر مرحله است. ( برای مثال Seigord ، zhu، 1999 را مشاهده کنید. )
ضمناً، همان طور که در chen, zhu(2004) , zhu(2003) ذکر شده، چنین روش ممکن است نتیجه بدهد که در مرحله ناکارا به یک DMU کارا کلی با ورودیهای مرحله اول و خروجیهای مرحله دوم منجر شود. در نتیجه، بهبودی مرز DEA می تواند منحرف شود، یعنی، بدلیل وجود اندازه های میانی، بهبود عملکرد مرحله روی وضعیت کارایی مرحله دیگر اثر می گذارد. برپایه مدل DEA بازده مقیاس متغیر، ( Banker et al.,1984 ) ، chan و (2004)zhu یک نوع مدل DEA خطی توسعه دادند که کارایی هر مرحله روی مجموعه امکان تولید خودش تعریف می شود دو مجموعه امکان تولید به هم متصل می شوند بوسیله اندازه های میانی که به عنوان متغیرهای تقسیم برای هر DMU تحت بررسی واقع می شوند. مدل Chem,Zhu ( 2004) یک فرایند دو مرحله ای کارا کلی را تضمین می کند وقتی که هر مرحله کارا است. برای DMU های ناکارا، مدل (2004) Zhu,Chen یک تصویر DEA بوسیله یک مجموعه از اندازه های میانی بهینه، فراهم می کند.
Kao,Hwang(2003) ، از سوی دیگر، DEA استاندارد را با توجه به سری روابط دو مرحله در طی کل فرایند، اصلاح کردند. تحت چارچوب آنها، کارایی کل فرآیند می تواند به حاصلضرب کارایی های دو زیرفرآیند تجزیه شود.م توجه کنید که چنین کارایی در روش DEA استاندارد (1999) Seigord, Zhu و روش دو مرحله ای (2004 ) chen,zhu موجود نیست.
مقاله حاضر رابطه بین روشهای kaa,Hwang(2008) , chen,zhu(2004) را بررسی می کند. توجه کنید که روش (2008) kao,Hwong تحت فرض بازده به مقیاس ثابت در مدل CCR,DEA مضربی (1978) Charnes et.al ایجاد می شود. ما نشان می دهیم که نسخه CCR مدل Chen,Zhu (2004) می تواند معادل مدل kao و Hwang (2008 ( باشد
. بقیه مقاله به صورت زیر سازماندهی می شده است. بخش بعد مدل Hwang , kao (2008) باشد.
بقیه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است. بخش بعد مدل (2008) Hwang, kao و سپس مدل (2004) chen,zhu را ارائه می کند. سپس ارتباط و هم ارزی بین دو روش مطالعه می شود. سپس برای توضیح بحث مان از دو مجموعه داده استفاده می شود. سرانجام بخش 5 ارائه می شود.
2. روشهای DEA دو مرحله ای
فرایند دو مرحله ای نشان داده شده در شکل1و1 را در نظر بگیرید. فرض کنید، ما n تا و DMU داریم،
........

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007