جمعه 30 فروردین 1398
بازدید امروز : 5028 نفر

موضوع : پروژه رشته معماری مطالعه هندسه در معماری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته معماری مطالعه هندسه در معماری
تعداد صفحه :
93
قیمت :
15000 تومان

فهرست
عنوان
صفحه پیشگفتار
چکیده
مقدمه
1- کلیات و تعاریف هندسه در معماری
1-1 هندسه چیست؟
1-2 هندسه عملی
1-2-1 هندسه ترسیمی
1-2-2 هندسه ترکیب
1-2-3 هندسه ایستایی
2- هندسه و اندازه در معماری گذشته ایران
2-1 بررسی نظری نظام اندازه گیری در ادوار گذشته
2-2 بررسی اندازه ها در نمونه هایی از معماری
2-3 نتیجه و بررسی نمونه ها
3- خلاصه مطالعه و نتیجه گیری
مراجع
پیوست 1- نقشه های ابنیه مورد بررسی در فصل دوم
چکیده
گزارش حاضر ، شامل دو فصل اصلی است. در فصل نخست سعی شده است تا با ارائه بحثی نظری در مورد جایگاه و انواع کاربردهای هندسه در معماری ، نقش این دانش تبیین شده و تعاریف لازمه ارائه گردد. در این فصل تاریخچه ای مختصر به همراه مفاهیم و طبقه بندی های معین از دیدگاه مربوط به طراحی هندسی ارائه گردیده و با ذکر مثال هایی که از منابع گوناگون استخراج شده، سعی گردیده است تا شیوه های مرسوم کاربرد هندسه در گذشته و حال نمایش داده شوند.
در حقیقت ، در این فصل با روش مقایسه ای و ارائة نمونه های مختلف معماری صرف نظر از تاریخ و جغرافیای آنها سعی شده است تا ماهیت هندسة عملی و زمینه های آن در ترسیم، ترکیب و ایستایی ساختمان تعریف و تبیین و به ویژه جایگاه شبکه های آماده روشن شود تا از طریق ساختار ذهنی کاملی از هندسه به دست آید. این فصل با ساختاری نگاشته شده که به عنوان یک منبع آموزشی نیز قابل استفاده باشد.
در فصل دوم ، با توجه به طبقه بندی زمینه های دانش هندسه در معماری ، معماری گذشته ایران در دوره ای معین مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از آنجا که مهمترین مسئله در بکارگیری اصول هندسة ترسیمی در معماری ،تطبیق آن با وضع موجود و اندازه های واقعی است ، ضمن اشاره به شیوة ترسیم هندسی در معماری گذشتة ایران ، موضوع نظام اندازه گیری در مساحی ومعماری، به صورت محور اصلی مورد بحث قرار گرفته است تا از این طریق ابعاد عملی استفاده از دانش روشن گردد. در واقع محور بحث در این فصل ناظر بر این نکته است که نظام طراحی هندسی چگونه بر نظام اندازه گیری ساختمان تأثیر گذاشته و از این طریق کاربرد آن در ابعاد ملموس تری گسترش یافته است.
در بخش دوم همین فصل نتایج حاصل از اندازه گیری بر اساس هندسة ترسیمی بر روی نمونه های انتخاب شده ارائه گردیده است. در حقیقت این بخش برای دستیابی و به کارگیری اندازه هایی با نسبت های شناخته شده برای ابنیة دوران گذشته تدوین شده است و پژوهشگران می توانند با استفاده از این نظام تناسباتی ، نتایجی برای معماری معاصر بویژه در تعیین نظام مدولار به دست آورند.
در انتها بخشی به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری ارائه شده که نتایج مباحث پیشین به طور خلاصه و به شکل احکام مشخص آمده است. طی این بخش روشن می گردد که شبکه های آماده مبتنی بر ابعاد انسانی و ابعاد مصالح مورد استفاده در ساختمان، روش مناسبی برای به کارگیری منطقی هندسه در معماری است.
همچنین در انتهای این گزارش پیوستی حاوی مجموعة نقشه های مربوط به ابنیة سنتی ایران که به صورت نمونه مورد تحلیل قرار گرفته اند، همراه با شبکة ترسیمات هندسی ارائه شده است.
مقدمه
مطالعات و تجربیات نشان می دهند، به دست آوردن و به کار بستن اصول طراحی هندسی در معماری ، که با شرایط و امکانات طراحی و اجرایی معاصر تناسب داشته باشد، از یکسو در افزایش سرعت و دقت ساختمان سازی از طریق ترسیم و اجرای صحیح ساختمان موثر خواهد بود و از سوی دیگر به ایجاد هویت در گزینش و ترکیب شکلها و حجمها در طرحهای معماری یاری خواهد نمود. علاوه بر آن ، ترویج این اصول و تشویق گرایش به آنها موجب صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی از طریق بهینه نمودن سطوح و ابعاد فضاها در هماهنگی با نیازها و محدودیتهای مختلف اجرایی خواهد بود.
معماری ادوار گذشته ایران ، همواره ملهم از به کارگیری هندسه و شیوه های ترسیم غنی و دقیق بود، تا بدان حد آگاهی از قواعد ریاضی و ترسیم و به کار گرفتن انواع خاص از آن ، وظیفة هر معماری بوده و فراتر از آن ، دانش مهندسی با معرفتها و بینش هندسی معنی می یافته و وجه تمایز معماران و رقابت آنان با یکدیگر نیز بر همین محور استوار بوده است. از همین روست که ملاحظه می گردد انواع روابط هندسی در معماری گذشته ایران ، در طراحی بنا (پلان و اندازه های افقی) و همچنین در طراحی نما و حجم ساختمان و نیز در جزئیات و تزئینات رعایت می گردیده و به صورت شبکه ای مخفی وجود داشته است. در این زمینه ، مطالعات ، تحقیقات وتمرینهای قابل ملاحظه ای انجام پذیرفته است که غالباً به روابط ترسیمی در نمونه ای ازمعماری ایران پرداخته اند. اما هدف از اجرای پروژة تحقیقاتی حاضر که گزارش آن در پیش رو قرار دارد، در وهلة نخست بر روی دیدگاه ها و گونه گونی کاربردهای هندسه در معماری گذشته است تا در مرحله دوم بتوان با روشی مقایسه ای و تطبیقی، بخشی از مبانی اصلی راهنما در شیوه های طراحی و کاربرد هندسه در معماری گذشته ایران را که در سایر مطالعات کمتر بدانها پرداخته شده است مورد شناسایی و جمع بندی قرار داد.
عناوین مطالعاتی که در این پروژه مورد توجه قرار دارند عبارتند از :
1- تدوین مفاهیم پایه و تعریف های لازم در مورد هندسه و نقش آن در معماری
2- بررسی نحوه به کارگرفته هندسه در طراحی معماری گذشته ایران (دوران اسلامی)
3- دسته بندی اطلاعات و ارزیابی آنها به منظور نیل به دیدگاههایی در استفاده از هندسه در معماری گذشته.
شایان ذکر است که در مورد شیوه های عملی طراحی هندسی در ایجاد نقوش و طرح معماری ، منابع متعددی تا کنون نگارش یافته که همگی به عنوان منابع این تحقیق مورد نظر بوده و مطالعه گردیده اند. همان طور که از فهرست عناوین مطالعاتی مشخص می شود، در این پروژه برآنیم که با دیدگاهی جامع تر به نظریه پردازی و اثبات این نظریه ها در زمینة دیدگاه ها و مفاهیم پایه ای کاربرد هندسه در معماری گذشته به ویژه از جنبة شیوه های اندازه گذاری و تناسبات حاصل از آن بپردازیم. این نظریه ها قدم اول برای پروژه های تحقیقاتی آتی در جهت تبیین نقش و اصول کاربرد هندسه در معماری معاصر ایران خواهد بود.
1- کلیات و تعاریف هندسه در معماری
امروزه ارائه تعریفی روشن و همگانی برای معماری معاصر امکان پذیر نیست. آنچه به نام معماری شناخته می شود دارای آنچنان تنوعی است که مفهوم واحد خود را از دست داده و به تدریج از نظر هر یک از تئوریهای معاصر، تعریف متفاوتی می یابد و بدین لحاظ پیش از هر چیز انضباط در طراحی معماری متزلزل می گردد.
از این جهت بی گمان دوران معاصر را از نظر گرایشهای معماری باید دوران التقایی دانست که چه از نظر انتخاب شیوه های طراحی و چه از نظر انتخاب الگوهای ترکیب و نیز از نظر به کارگیری مصالح و تکنولوژی ساخت، محدودیتی ندارد و بدین لحاظ هر روز شاهد پیدایش ایده ها و حتی سبکهای نو هستیم. کافی است توجه شود که فقط طی سی سال گذشته (از دهة شصت میلادی تا کنون) چند مکتب ، سبک، گرایش و یا حتی مدهای روزمره معماری در سطح جهان نمایان شده است و محصول این گرایشها به صورت بناهایی کاملاً متفاوت جای جای شهرها ساخته می شود. تنوع این گرایشها به دلایل مختلفی نظیر توسعة ارتباطات و عوامل عدیدة اجتماعی ،رشد تکنولوژی ساختمان و پیدایش فرآروده های جدید ساختمانی و ضرورت های اقتصادی در فرآورده های جدید ساختمانی و ضرورت های اقتصادی در مصرف مصالح جدید صورت پذیرفته است. به هر حال حاصل چنین تنوعی نوعی بی انضباطی در طراحی است که در بعضی موارد بهانة خلاقیت و نوآوری، حتی اصول بدیهی ترسیم نیز نادیده گرفته می شود.
در چنین دورانی یادآوری توصیه هایی در زمینة صحت و درستی طرح و رعایت اصول مشترک و همگانی بسیار ضروری می نماید. در حقیقت ، حتی با قبول همة تئوریهای جدید معماری ، نمی توان و نباید از رعایت اصولی که موجب صحت ارائه طرح و نقشه می شود اجتناب نمود. این اصول را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :
1- بهره گیری صحیح و اصولی از امکانات تکنیکی ابزار طراحی
2- دقت و هماهنگی در اندازه های طرح و ایجاد تناسبات معین و قابل اندازه گیری مجدد و تکرار آنها
3- ایجاد ترکیبات شکلی قابل ترسیم فنی (و یا قابل اجرا)
4- امکان پیاده کردن نقشه مطابق با طرح و سهولت اجرای آن (و یا اقتصادی بودن اجرای آن).
چنین مواردی می تواند موجب شود تا شرایط لازم برای تحقق طرح و تطبیق اندیشه فراهم آید و از آن جا که رعایت چنین نکاتی در حیطه دانش هندسه در معماری است، حفظ و رعایت جنبه های مختلف این دانش در طراحی معماری ضروری است. به بیان دیگر، صرف نظر از نوع گرایش معماری، آنچه ضرورتاً می بایست در هر طرحی ملحوظ گردد، هندسة آن و ایجاد نظامی در رابطه میان اندازه ها و شکل ها و تطابق آنها با ساختار طرح است.
یادآوری این نکته ضروری است که سرآغاز ساختار هندسی در طرحهای معماری را باید در تاریخ معماری گذشته جستجو کرد، که با وجود چند هزار سال تاریخ و پیدایش دهها مکتب طی قرنها، این ساختار همواره وجود داشته است.
بی گمان خوانندة آگاه به این نکته توجه دارد که طرح معماری با هندسه آغاز نمی گردد، اما بدون هندسه نیز پایان نمی پذیرد. همیشه در روند طراحی لحظه ای خواهد آمد که هنر مادی کردن اندیشه به کمک فنون هندسی آغاز گردد.
آغاز معماری گذشته به ویژه آنهایی که بیانگر تمدنهای عظیم بشری هستند، نشان دهندة به کارگیری عمیق و وسیع هندسه در طراحی معماری بوده اند و اساساً همة این ادوار ، طرح معماری بدون پوشش هندسی نشانة عدم خلاقیت به شمار می رفته و این امر تا بدان جایش پیش رفته است که بناهای عظیم و ماندگار دوران گذشته، خود را مقید به هندسه مطلق نموده و به خاطر رعایت جنبه های نظم (و به ویژه تقارن) در حد اعلای آن ، حتی بسیاری موارد دیگر معماری را فدا نموده اند. همچنین توجه به این نکته نیز حایز اهمیت است که استفاده از روشها و فنون هندسه و هدایت و تکمیل طرح معماری، در هر یک از ادوار تاریخی متناسب با ابزار فنی ترسیم و نیز متناسب با نوع تکنولوژی ساختمان آن دوره بوده است. بدین لحاظ مکاتب معماری گذشته هر یک حاوی فنون متفاوتی در به کارگیری این دانش بوده اند و لذا یافتن مسیرهایی برای استفاده از هندسه متناسب با شرایط معماری معاصر ضروری می نماید.
........

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته معماری مطالعه هندسه در معماری
93 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته معماری و هنرکده شهرسازی با عنوان مشارکت مردمی و مدیریت شهری
181 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 5000 تومان
نقد فضا رشته معماری خانه ابریشمی همراه با پلان و عکس
46 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی رشته معماری - ساختمان بتنی
34 صفحه - 6000 تومان
کار آموزی احداث ساختمان مسکونی رشته معماری - عمران
51 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته معماری عمران - اقلیم و معماری
65 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران در شرکت ساختمان بتن،سیمان
80 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 6000 تومان
مطالعاتی پیرامون فضاهای آموزشی رشته های معماری و شهر سازی
57 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته معماری - عمران پیاده کردن سازه های مختلف مهندسی
87 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 15000 تومان
گزارش آزمایشگاه بتن رشته معماری عمران
31 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 2500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 18000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان مسكوني چهار طبقه هشت واحدي
64 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 15000 تومان
گزارش کار آزمایش بتن - آزمايش نمونه برداري از مصالح سنگی رشته معماری عمران
29 صفحه - 4000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران همراه با تصاویر
19 صفحه - 5000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 28000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 10000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 30000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 14000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 10000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 9000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 10000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 8000 تومان
تحلیل سایت چند پروژه مسکونی معماری پاورپوینت
54 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته ریاضی هندسه های اقلیدسی و نا اقلیدسی
56 صفحه - 12000 تومان
شهر نائین - شهر هزاره های تاریخی - بررسی معماری و آثار باستانی
71 صفحه - 8000 تومان
هنر و معماری آتروریا فایل بصورت پاور پوینت
21 صفحه - 3000 تومان
بتن سنگ روان در خدمت معماری نوین
6 صفحه - 1500 تومان
شیوه های معماری در دوره هخامنشیان
23 صفحه - 2000 تومان
مروری بر معماری وب
60 صفحه - 1000 تومان
طراحی و معماری کتابخانه ملی
25 صفحه - 2500 تومان
نور در معماری 1
10 صفحه - 1500 تومان
نور در معماری 2
12 صفحه - 1500 تومان
مدرنیته و معماری معاصر ایران
17 صفحه - 2500 تومان
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور معلولان
16 صفحه - 2500 تومان
مقاله کامل در مورد گچ مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
39 صفحه - 5000 تومان
مقاله کامل در مورد کاشی های ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
34 صفحه - 5000 تومان
مقاله کامل در موردقیر مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
56 صفحه - 6500 تومان
مقاله کامل در مورد فلزات ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان(پاور پوینت)
150 صفحه - 10000 تومان
مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان
45 صفحه - 5000 تومان
مقاله کامل در مورد شیشه و مصارف آن مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
84 صفحه - 7000 تومان
مقاله کامل در مورد سیمان مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
70 صفحه - 8000 تومان
مقاله کامل در مورد سنگهای ساختمانی مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
44 صفحه - 4500 تومان
مقاله کامل در مورد سرامیک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
50 صفحه - 5500 تومان
مقاله کامل در مورد چوب مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
52 صفحه - 6000 تومان
مقاله کامل در موردچوب مربوط به شناخت مصالح ساختمانی-عمران، معماری ساختمان
31 صفحه - 3500 تومان
مقاله کامل در مورد بلوک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
22 صفحه - 3000 تومان
مقاله کامل در مورد آهک مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
50 صفحه - 6000 تومان
مقاله کامل در مورد آجر مربوط به شناخت مصالح ساختمانی - عمران، معماری ساختمان (پاور پوینت)
58 صفحه - 6000 تومان
بررسی آب و هوا در طرح و شکل و معماری ساختمان
23 صفحه - 2500 تومان
تاثیر انقلاب صنعتی در معماری
17 صفحه - 2500 تومان
ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی
24 صفحه - 3000 تومان
طراحی و معماری کتابخانه ملی ایران
11 صفحه - 2000 تومان
تاریخ معماری یونان
18 صفحه - 2500 تومان
صوت در معماری و تاثیر آن
24 صفحه - 3000 تومان
بررسی شهرسازی و معماری و وظایف شهرداری رشت
17 صفحه - 3000 تومان
بررسی شهرسازی و معماری و وظایف شهرداری رشت
17 صفحه - 3000 تومان
بررسی معماری و ساخت انواع دیوارها و دروازه ها
26 صفحه - 4000 تومان
پروژه بررسی و مطالعه بر معماری و ساخت مکانهای مذهبی و بقای متبرکه گیلان
60 صفحه - 12000 تومان
شیوه معماری ایراتی
25 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معماری مدرن11
18 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معماری اسلامی کشور مراکش12
21 صفحه - 12000 تومان
آینه کاری و کاشی کاری در معماری اسلامی
29 صفحه - 3000 تومان
نور و تاریکی در معماری اسلامی
24 صفحه - 3500 تومان
مطالعه و بررسی معماری چین فایل بصورت پاورپوینت
34 صفحه - 5000 تومان
مطالعه و بررسی معماری قصرها و کاخهای چین فایل بصورت پاورپوینت
64 صفحه - 15000 تومان
بررسی بافت معماری شهر بابل
13 صفحه - 2000 تومان
پروژه معماری عمران بررسی نشست در ساختمان
78 صفحه - 9000 تومان
مسجد الحرام - معماری فایل بصورت پاورپوینت
16 صفحه - 2500 تومان
پروژه معماری عمران مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان
52 صفحه - 8000 تومان
آشنایی با معماری اسلامی و زندگی نامه معمار علی اکبر اصفهانی
35 صفحه - 5000 تومان
بررسی بازارهای قدیمی - معماری بازارها
42 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
42 صفحه - 8000 تومان
نقش اسلام در معماری ایران
7 صفحه - 1500 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران ساختمان فلزی
56 صفحه - 10000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
43 صفحه - 6000 تومان
شناخت روستای جراغیل - بررسی رسوم آداب موقعیت معماری و اقلیم روستا فایل بصورت پاورپوینت
80 صفحه - 15000 تومان
بررسی شهرسازی و معماری و وظایف شهرداری
20 صفحه - 3500 تومان
پروژه معماری عمران آشنایی با انواع پوشش دیوارهای ساختمانی - دیوار پوشها - کناف
288 صفحه - 28000 تومان
بررسی و تحلیل طراحی فضای آموزشی معماری فایل بصورت پاورپوینت
129 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هنر و معماری مسیحیان اوليه 5
4 صفحه - 4000 تومان
پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت
35 صفحه - 6000 تومان
جایگاه خوشنویسی در معماری مساجد
29 صفحه - 5000 تومان
سازه های معماری در بناهای اسلامی.docx
38 صفحه - 6000 تومان
پروژه بارگذاری ساختمان - معماری عمران
27 صفحه - 12000 تومان
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 7000 تومان
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان
16 صفحه - 3000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 12000 تومان
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 6000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
46 صفحه - 8000 تومان
نقد معماری دوره پست مدرن
16 صفحه - 3000 تومان
معماری و تاریخ هنر معماری در بناهای رم باستان فایل بصورت پاورپوینت
25 صفحه - 6000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 6000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
46 صفحه - 5000 تومان
نقد معماری دوره پست مدرن
16 صفحه - 3000 تومان
بررسی و مطالعه معماری مدرن و ویژگیها
39 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی و مطالعه معماری هتل
58 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پتانسیل‎های نهفته در معماری رایانش ابری 9
5 صفحه - 5000 تومان
کاراموزی معماری عمران ساختمانهای آجری
38 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معماری پروتکل بلوتوث
20 صفحه - 20000 تومان
تاثیر نور در معماری اسلامی از دیدگاه سهروردی
16 صفحه - 2500 تومان
نور در معماری اسلامی از دیدگاه سهره وردی
19 صفحه - 2500 تومان
امنیت در فضاهای مسکونی تحقیق معماری پاورپوینت
23 صفحه - 3000 تومان
بررسی معماری شهرک مسکونی چپیل اثر چت وود پاورپوینت
29 صفحه - 5000 تومان
تحلیل سایت مجتمع مسکونی جلفای اصفهان معماری پاورپوینت
29 صفحه - 5000 تومان
تحلیل معماری مجتمع مسکونی نمونه داخلی جلفای اصفهان پاورپوینت
30 صفحه - 5000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007