موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
تعداد صفحه :
142
قیمت :
60000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه
تعارف عملیاتی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
تاریخچه نظام رسمی آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش
مفهوم مشارکت و ابعاد آن
نقش مدیریت در مشارکت
درجات مشارکت
اندیشه های مهم در مشارکت
مشارکت از دیدگاه اسلام
وظایف والدین در مشارکت
وظایف معلمان در مشارکت
تارخچه انجمن اولیاء و مربیان
انجمن اولیاء و مربیان
مشارکت خانه و مدرسه
هماهنگی خانه و مدرسه
هدفدار بودن فعالیت های خانه و مدرسه
عنوان
تشکیل انجمن در ایران و اهداف آن
موانع مشارکت اولیاء در امور مدرسه
راهکارهای افزایش مشارکت اولیاء در مدرسه
رابطه مدرسه و جامعه
رسالت انجمن در ارتباط با جامعه
رسالت انجمن در ارتباط با مدرسه
رسالت انجمن در رابطه با دانش آموزان
تحقیقات انجام شده در ایران
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
تعریف جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش جمع آوری داده ها
روش آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل کمی داده ها
فصل پنجم : خلاصه یافته ها و نتیجه گیری
نتیجه گیری و بحث
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
محدودیت تحقیق
منابع و مآخذ
پیوست
فهرست جداول
عنوان
جدول شماره ا : جنسیت پاسخگو
جدول شماره 2 : سن پاسخگو
جدول شماره3 : شغل پاسخگو
جدول شماره 4 : میزان درآمد پاسخگو
جدول شماره5 : تحصیلات پاسخگو
جدول شماره6 : میزان علاقه پاسخگویان در رفع مشکلات مدرسه
جدول شماره7 : میزان پاسخ مثبت پاسخگویان به دعوت مدیر مدرسه
جدول شماره 8 : میزان علاقه پاسخگویان به برنامه ریزی آموزشی
جدول شماره 9 : میزان علاقه پاسخگویان به فراهم کردن وسایل آموزشی مدرسه
جدول شماره 10 : میزان علاقه پاسخگویان در تنظیم برنامه امتحانی مدرسه
جدول شماره 11 : میزان علاقه پاسخگویان در انتخاب روش تدریس معلمان
جدول شماره 12 : میزان همکاری پاسخگویان در برگزاری مسابقات گوناگون آموزشی و پرورشی مدرسه
جدول شماره 13 : میزان علاقه پاسخگویان در تنظیم کلاس های فوق العاده
جدول شماره 14 : میزان مشارکت پاسخگویان در بهسازی محیط و فضاسازی مدرسه
جدول شماره 15 : میزان همکاری پاسخگویان در برگزاری گردش های آموزشی مدرسه
جدول شماره 16 : میزان علاقه پاسخگویان به فراهم کردن تجهیزات آزمایشگاه
جدول شماره 17 : میزان مشارکت پاسخگویان در تنظیم زمان مورد نیاز برای آموزش
جدول شماره 18 : میزان مشارکت پاسخگویان با معلمان برای بهبود فعالیت مدرسه
جدول شماره 19 : میزان علاقه پاسخگویان به مطلع شدن از نیازهای آموزشی
جدول شماره 20 : حضور فعال پاسخگویان در انجمن اولیاء و مربیان مدرسه
جدول شماره 21 : میزان مشارکت پاسخگویان در تشویق دانش آموزان به انجام فرایض دینی
جدول شماره 22 : نظر پاسخگویان در مورد تنظیم و کنترل امور آموزشی در پیشرفت کار
جدول شماره 23 : میزان رسیدگی پاسخگویان به امور تحصیلی فرزندانشان
فهرست جداول
عنوان
جدول شماره 24 : بررسی پاسخگویان از تکالیف تربیتی فرزندان
جدول شماره 25 : میزان ارائه خدمات بهداشتی برای تأمین بهداشت جسمی و روانی دانش آموزان مدرسه
جدول شماره 26 : میزان مراجعه پاسخگویان به مدرسه در طول یک نیم سال تحصیلی
چکیده تحقیق :
عنوان تحقیق «بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه حاج محمد علی آذربانی ناحیه 1 رشت»
تحقق نظام آموزشی و پرورشی که ایفای نقش مردم در آن شأن و منزلت برجسته ای پیدا می کند یکی از آرزوهای برنیامده است که اکنون جامعه ی ما با آن روبرو است.
اندیشه نزدیکی اولیای خانه با اولیای مدرسه، از دهه های نخستین شکل گیری تعلیم و تربیت جدید در کشورظهور کرده اما همواره عوامل مختلف مانع از تحقق این نیاز مهم بوده است. در حال حاضر بار سنگین مشکلات آموزشی و پرورشی، حضور اولیاء در وجوه گوناگون فعالیت های مدرسه، امری اجتناب ناپذیر کرده است.
هدف از این تحقیق بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه حاج محمد علی آذربانی ناحیه 1 رشت می باشد. و به منظور پاسخ به سؤالات و فرضیه هایی نظیر: 1- چه رابطه ای بین جنس والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی مدرسه وجود دارد؟
2- چه رابطه ای بین سن والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی مدرسه وجود دارد؟
3- چه رابطه ای بین شغل والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی مدرسه وجود دارد؟
4- چه رابطه ای بین درآمد والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی مدرسه وجود دارد؟
5- چه رابطه ای بین میزان تحصیلات والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی مدرسه وجود دارد؟
جامعه تحقیق را والدین زن و مرد مدرسه راهنمایی دخترانه حاج محمد علی آذربانی تشکیل می دهند که 60 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.
روش تحقیق از نوع زمینه یابی بوده و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ای مشتمل بر 26 سؤال استفاده شده و بین آزمودنی توزیع گردید که پس از جمع آوری، اطلاعات به صورت جداول و نمودار مورد طبقه بندی و ترسیم قرار گرفتند و با استفاده از آزمون خی (2) (مجذور کا) تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام و نتایج زیر حاصل شد.
- بین جنس و میزان مشارکت والدین در امور آموزشی رابطه معناداری وجود دارد.
- بین سن والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی رابطه معناداری وجود ندارد.
- بین شغل والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی رابطه معناداری وجود دارد.
- بین درآمد والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی رابطه معناداری وجود ندارد.
- بین میزان تحصیلات والدین و مشارکت آنان در امور آموزشی رابطه معناداری وجود ندارد.
و در پایان پیشنهاداتی با توجه به نتایج حاصل از پژوهش به شرح زیر مطرح گردید:
1- به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد می گردد برای ایجاد انگیزه جهت ارتباط مستمر اولیاء با آموزشگاه محل تحصیل فرزندان خود زمینه هایی فراهم کنند. در این رابطه می توان تقویت انجمن اولیاء و مربیان را مدنظر قرار داد.
2- مدیران و کلیه کارکنان آموزشگاه به هنگام ورود اولیاء با اخلاق و رفتار حسنه زمینه را جهت مراجعه بعدی اولیاء فراهم نمایند.
3- به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد می گردد که مدارس ویژه ای برای آموزش اولیاء ایجاد کنند.
4- از طریق رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما برنامه هایی برای توسعه مشارکت والدین دیده شود.
5- در آئین نامه های اجرایی مدارس اختیارات بیشتری به انجمن اولیاء و مربیان داده شود.
مقدمه
در نظام آموزشی کشور ما انجمن اولیاء و مربیان به عنوان یک نماد تربیتی عهده دار آموزش خانواده و ایجاد پیوند میان خانه و مدرسه است. و حلقه اتصال بین آموزش و پرورش و مردم در ارتباط با مسایل تربیتی و پرورشی است. هدف از ایجاد انجمن اولیا و مربیان فراهم آوردن زمینه های همکاری و مساعدت خانواده ها برای بهبود و پیشبرد هرچه بهتر آموزش و پرورش فرزندان و آگاهی برای تربیت دینی، اخلاقی، اجتماعی کودکان، نوجوانان ایران اسلامی و رابطه خوب خانوادگی است.
انجمن اولیا و مربیان مسئول آشنا کردن و آموزش اولیا و دانش آموزان در راستای تقویت اطلاعات و آگاهی های تربیتی آنان است. وظیفه اصلی این نهاد برقرار کردن ارتباط و پیوند بین مدرسه و جامعه است تا از این طریق والدین در رفتار با فرزندان خویش به صورت هماهنگ و همسو با برنامه های آموزش و پرورش عمل کنند، میزان اثربخشی برنامه های آموزشی را افزایش دهند.
(ملکی، 1377) می گوید: «اگر انسان از همه داراییها، تواناییها و امکانات برخوردار باشد، ولی تربیت نشود و از یک شخصیت سالم برخوردار نگردد، به هر چیز برسد به خوشبختی واقعی نخواهد رسید. رفتارهای انسان تصورات و نوع بینش او را تعیین می کند. آدمی هرطور که به امور زندگی نگاه کند، متناسب به آن رفتار خواهد کرد و نگاه او به زندگی را تعلیم و تربیت شکل می دهد. بنابراین می توان گفت آنان که سعادت مندی می خواهند و مایل هستند از همه استعدادهای فطری خود در جهت رسیدن به قله های رفیع کمال استفاده کنند، باید در فکر تربیت خود باشند و اگر نقش پدری و مادری را به دست گرفتند به تربیت فرزندان خود اهمیت دهند. این کار تعلیم و تربیت بنا به ماهیتی که دارد، نیازمند هماهنگی است. افراد، مؤسسات و سازمان هایی که به کار تعلیم و تربیت مشغول هستند باید همسویی و با ایجاد پیوند و هماهنگی بین فعالیت های تربیتی، به افراد شخصیت سالم بدهند. اگر چنین وحدتی بین عوامل تربیتی شکل نگیرد، پیام های تربیتی تنوع پیدا می کند و در ضمن فکر متربی تعارض به وجود می آید، تعارض تحقق هدف های تربیتی است. هماهنگی خانه و مدرسه در تحقق اهداف تعلیم و تربیت نقش مؤثری دارد. اگر این نهاد با یکدیگر تضاد داشته باشند، نه خواست های والدین عمل می شود و نه برنامه های مدارس به جایی می رسد. برای نشان دادن اهمیت این همسویی بهتر است نگاهی تحلیلی به عملکرد این نهاد داشته باشیم. هریک از این ها در درون خود نظامی از نقش ها را تشکیل می دهند.
در خانواده پدر، مادر و فرزندان هر کدام دارای وظایفی هستند و مجموعه وظایف آنها به خانواده قوام می بخشد. ثبات، پایداری و بالندگی این نهاد مقدس به میزان احساس مسئولیت اعضای خانواده در انجام وظایف بستگی دارد. اگر هر یک از این اعضا نقش خود را به طور کامل بشناسد و در اجرای آن کوشش کند، روابط خانوادگی نظام پیدا می کند و پایدار می ماند. در چنین وصفی است که والدین قادر خواهند بود هدفهای تربیتی مناسب در نظر بگیرند و برای رسیدن به آنها بکوشند.
مدرسه نیز نظام خاص خود را داراست و نقش های گوناگون در آن وجود دارد، معلم تدریس می کند، مدیر رهبری آموزش آنها را بر عهده می گیرد، دانش آموزان نقش یادگیری و رسیدن به هدفهای تربیتی عهده دار هستند و مربی پرورشی امور تربیتی مدرسه را سازماندهی می کند. در اینجا نیز موفقیت مدرسه منوط به اجرای هریک از نقش هاست. تصور کنید اگر مدیر مدرسه وظایف خود را به خوبی انجام ندهد چه مشکلاتی پیش می آید؟
نظام مدرسه از هم می گسلد و هدفهای مورد انتظار حاصل نمی شود و یا اگر دانش آموزان فعالیت های یادگیری را انجام ندهند، کار اصلی مدرسه که همان تربیت و یادگیری است به نحو مطلوب انجام نمی گیرد.
بنابراین می توان گفت که قبل از ارتباط خانه و مدرسه باید هریک از این دو نهاد در درون خود از نظام وحدت درونی برخوردار باشند.» (به نقل از کریمی شرفشاده، 79-1378، ص 2) خانواده هسته اولیه همه سازمان ها و نهادهای اجتماعی، دنیای تازه کودک، مرکز شکل و سازماندهی حیات فکری طفل و نیز پرورش اخلاق و سازماندهی ذهنیت و عواطف اوست. (قائمی، 1376) یکی از راههای آماده کردن خانواده ها برای مشارکت در برنامه های آموزشی و تربیتی، آموزش خانواده و تدوین برنامه های منسجم برای این منظور است که آموزش زمانی می تواند مفید باشد که اصولی و با برنامه ریزی همراه باشد، یعنی متناسب با درک، توانایی و هم سطح با مسائل اجتماعی و فرهنگی خانواده ها باشد و همچنین در تعلیم اهداف برنامه ها، خانواده ها شرکت داده شوند. چنانچه انجمن اولیاء و مربیان بتوانند در برنامه ها ی آموزشی خانواده، چنین شرایطی را به وجود آورد. والدین با احساس نیاز بیشتری و علاقه ای زیادتر با رغبت و انگیزه بیشتری در آموزش و پرورش فرزندان خود مشارکت خواهند کرد.
  با توجه به طرح مسأله مورد پژوهش مبنی بر اینکه مشارکت والدین دارای نقش اساسی در امور آموزشی مدرسه می باشد و از طرفی موجبات مشارکت در فعالیت های آموزش و پرورش را فراهم می آورد و می تواند در پیشرفت کمی و کیفی آن مؤثر باشد. لذا شناخت مشارکت در امور آموزشی مدرسه ضرورت پیدا می کند و مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه سبب رسیدن به اهداف آموزش و پرورش و رفع نیازمندی های غیرقابل اجتناب مدرسه می گردد.
و با توجه به تجارب چندین ساله این امر مشهود است که به طور دقیق این مسأله مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد، می تواند راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات آموزشی و پرورشی و ادارات آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان و بالاخره مدیران و معلمان باشد.
فصل دوم
تاریخچه نظام رسمی آموزش و پرورش
در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری، به علت وجود نارسایی ها و ضعف هایی در نظام اجتماعی کشور، سلطه ی بیگانگان بر شرق و جنوب کشور، جنگ های قفقاز و نتایج غیرمنتظره ی آنها، هرج و مرج داخلی، بحران های اقتصادی، عقب ماندگی صنعتی و تجزیه و تحلیل علل پیشرفت و ترقی کشورهای اروپایی زعمای دلسوز و آگاه تأسیس مدارس جدیدی را به سبک مدارس خارجی لازم دانستند و پیش قدم شدند تا معارف جدید ایران را بنیاد نهند.
از طرف دیگر، با توسعه ی علاقه و اشتیاق همگانی در آموزش و پرورش، تدریجاً تعداد مکتبخانه افزایش یافت. افزایش و گسترش مکتبخانه ها زمینه را برای نفوذ آموزش و پرورش در قشرهای وسیع جامعه و پیدایش مدارس جدید هموار ساخت که نتیجه آن توسعه ی سواد و رواج دانش ها بود. چنین توسعه و گسترشی لزوم دخالت دولت را در این زمینه ایجاد می کرد. تأسیس مدرسه دارالفنون از مظاهر مشخص این قبیل کوشش هاست که در سال 1268 هجری قمری به همت میرزا تقی خان امیرکبیر با طرح و برنامه ای مبتنی بر برنامه های نوین دنیا و با سازمانی نشأت گرفته از نیازهای همان دوره در تهران به وجود آمد. این عمل را در واقع می توان اولین دخالت مستقیم دولت در امر توسعه ی تعلیم و تربیت و برقراری نظام رسمی آموزش و پرورش در این کشور به حساب آورد.
میرزا تقی خان یکی از بلندآوازه ترین رجال سیاسی ایران در تاریخ این سرزمین است. محل تولد وی را هزاوه، یکی از قرای فراهان ذکر کرده اند. وی آشپززاده ای بود که تحت نظر میرزا ابوالقاسم فراهانی تربیت یافت و به زودی دبیر و از منشیان لایق شد و در دستگاه قائم مقام فراهانی تا رسیدن به مقام صدارت برای مأموریت های مهمی به پطرزبورک، ایروان و ارزته الروم رفت. این مسافرت ها تأثیر عمیقی در برنامه های سیاسی او به جای گذاشت.
وی با رسیدن ناصرالدین میرزا به سلطنت، مقام صدارت یافت. با وجود مخالفت های بیشمار و کینه توزانه و همه جانبه ی مهد علیا، مادر ناصرالدین شاه، میرزا تقی خان به سبب درایتی که در امور سیاسی داشت همچنان بر اوضاع مسلط بود و ملقب به امیرکبیر شد. در مدت کوتاه وزارت خود که سه سال و اندی بود اصلاحات مؤثری در امنیت داخلی و بخش های نظامی و زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور انجام داد. وی نیاز به کسب فناوری را درک می کرد و در نتیجه ایجاد دارالفنون را ضروری و اجتناب ناپذیر تشخیص داد. مقدمات ایجاد دارالفنون در سال سوم سلطنت ناصرالدین شاه فراهم آمد و نخستین سنگ بنای آن در سال 1266 هجری قمری در تهران به زمین گذاشته شد. چون تصمیم بر آن بود که هر فنی در آن تعلیم شود نام آن مدرسه را دارالفنون گذاشتند.
دارالفنون نخستین آموزشگاه عالی به سبک اروپا و همانند پلی تکنیک بود که می بایستی شاگردان را با علوم و معارف خاصی برای خدمات کشوری و لشکری آماده کند. نظر به اینکه در آن دوران معلم ایرانی واجد شرایط برای تدریس در رشته های مورد نظر وجود نداشت، امیرکبیر معلمان خارجی استخدام کرد. معلمان استخدام شده در وهله اول هفت نفر بودند که اندکی قبل از کشته شدن امیرکبیر در دارالفنون به تدریس مشغول شدند. افتتاح دارالفنون و قتل امیرکبیر در یک سال یعنی سال 1268 اتفاق افتاد.
شاگردانی که در اولین دوره تشکیل کلاس های دارالفنون شرکت داشتند عبارت بودند از فرزندان شاهزادگان، امرا و اعیان و اشراف و دیگر رجال مملکتی که در رشته های تحصیلی توپخانه پیاده نظام، هندسه، طب، جراحی، داروسازی و علوم معدن تحصیل می کردند.
........

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 66000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 75000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 54000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 75000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 27000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
50 صفحه - 51000 تومان
کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
51 صفحه - 30000 تومان
پرسشنامه مشارکت والدین در امور اموزشی
3 صفحه - 9000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 36000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 36000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 105000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 54000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 48000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 18000 تومان
گزارش کار بازدید از مدرسه رشته علوم تربیتی
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم باغی و پرورش گیاهان زینتی - گیاهان مورد استفاده در تراریوم
34 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 105000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
96 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته معماری و هنرکده شهرسازی با عنوان مشارکت مردمی و مدیریت شهری
181 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
40 صفحه - 36000 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 120000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر
70 صفحه - 51000 تومان
مطالعاتی پیرامون فضاهای آموزشی رشته های معماری و شهر سازی
57 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 90000 تومان
تحقیق عملی درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی حل مساله
19 صفحه - 7500 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 42000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
89 صفحه - 60000 تومان
بررسی تاثیر اعتیاد والدین بر میزان کودک آزاری روش تحقیق
23 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی
35 صفحه - 105000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007