دوشنبه 5 اسفند 1398
بازدید امروز : 8899 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
تعداد صفحه :
142
قیمت :
20000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه
تعارف عملیاتی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
تاریخچه نظام رسمی آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش
مفهوم مشارکت و ابعاد آن
نقش مدیریت در مشارکت
درجات مشارکت
اندیشه های مهم در مشارکت
مشارکت از دیدگاه اسلام
وظایف والدین در مشارکت
وظایف معلمان در مشارکت
تارخچه انجمن اولیاء و مربیان
انجمن اولیاء و مربیان
مشارکت خانه و مدرسه
هماهنگی خانه و مدرسه
هدفدار بودن فعالیت های خانه و مدرسه
عنوان
تشکیل انجمن در ایران و اهداف آن
موانع مشارکت اولیاء در امور مدرسه
راهکارهای افزایش مشارکت اولیاء در مدرسه
رابطه مدرسه و جامعه
رسالت انجمن در ارتباط با جامعه
رسالت انجمن در ارتباط با مدرسه
رسالت انجمن در رابطه با دانش آموزان
تحقیقات انجام شده در ایران
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
تعریف جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش جمع آوری داده ها
روش آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل کمی داده ها
فصل پنجم : خلاصه یافته ها و نتیجه گیری
نتیجه گیری و بحث
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
محدودیت تحقیق
منابع و مآخذ
پیوست
فهرست جداول
عنوان
جدول شماره ا : جنسیت پاسخگو
جدول شماره 2 : سن پاسخگو
جدول شماره3 : شغل پاسخگو
جدول شماره 4 : میزان درآمد پاسخگو
جدول شماره5 : تحصیلات پاسخگو
جدول شماره6 : میزان علاقه پاسخگویان در رفع مشکلات مدرسه
جدول شماره7 : میزان پاسخ مثبت پاسخگویان به دعوت مدیر مدرسه
جدول شماره 8 : میزان علاقه پاسخگویان به برنامه ریزی آموزشی
جدول شماره 9 : میزان علاقه پاسخگویان به فراهم کردن وسایل آموزشی مدرسه
جدول شماره 10 : میزان علاقه پاسخگویان در تنظیم برنامه امتحانی مدرسه
جدول شماره 11 : میزان علاقه پاسخگویان در انتخاب روش تدریس معلمان
جدول شماره 12 : میزان همکاری پاسخگویان در برگزاری مسابقات گوناگون آموزشی و پرورشی مدرسه
جدول شماره 13 : میزان علاقه پاسخگویان در تنظیم کلاس های فوق العاده
جدول شماره 14 : میزان مشارکت پاسخگویان در بهسازی محیط و فضاسازی مدرسه
جدول شماره 15 : میزان همکاری پاسخگویان در برگزاری گردش های آموزشی مدرسه
جدول شماره 16 : میزان علاقه پاسخگویان به فراهم کردن تجهیزات آزمایشگاه
جدول شماره 17 : میزان مشارکت پاسخگویان در تنظیم زمان مورد نیاز برای آموزش
جدول شماره 18 : میزان مشارکت پاسخگویان با معلمان برای بهبود فعالیت مدرسه
جدول شماره 19 : میزان علاقه پاسخگویان به مطلع شدن از نیازهای آموزشی
جدول شماره 20 : حضور فعال پاسخگویان در انجمن اولیاء و مربیان مدرسه
جدول شماره 21 : میزان مشارکت پاسخگویان در تشویق دانش آموزان به انجام فرایض دینی
جدول شماره 22 : نظر پاسخگویان در مورد تنظیم و کنترل امور آموزشی در پیشرفت کار
جدول شماره 23 : میزان رسیدگی پاسخگویان به امور تحصیلی فرزندانشان
فهرست جداول
عنوان
جدول شماره 24 : بررسی پاسخگویان از تکالیف تربیتی فرزندان
جدول شماره 25 : میزان ارائه خدمات بهداشتی برای تأمین بهداشت جسمی و روانی دانش آموزان مدرسه
جدول شماره 26 : میزان مراجعه پاسخگویان به مدرسه در طول یک نیم سال تحصیلی
چکیده تحقیق :
عنوان تحقیق «بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه حاج محمد علی آذربانی ناحیه 1 رشت»
تحقق نظام آموزشی و پرورشی که ایفای نقش مردم در آن شأن و منزلت برجسته ای پیدا می کند یکی از آرزوهای برنیامده است که اکنون جامعه ی ما با آن روبرو است.
اندیشه نزدیکی اولیای خانه با اولیای مدرسه، از دهه های نخستین شکل گیری تعلیم و تربیت جدید در کشورظهور کرده اما همواره عوامل مختلف مانع از تحقق این نیاز مهم بوده است. در حال حاضر بار سنگین مشکلات آموزشی و پرورشی، حضور اولیاء در وجوه گوناگون فعالیت های مدرسه، امری اجتناب ناپذیر کرده است.
هدف از این تحقیق بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه حاج محمد علی آذربانی ناحیه 1 رشت می باشد. و به منظور پاسخ به سؤالات و فرضیه هایی نظیر: 1- چه رابطه ای بین جنس والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی مدرسه وجود دارد؟
2- چه رابطه ای بین سن والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی مدرسه وجود دارد؟
3- چه رابطه ای بین شغل والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی مدرسه وجود دارد؟
4- چه رابطه ای بین درآمد والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی مدرسه وجود دارد؟
5- چه رابطه ای بین میزان تحصیلات والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی مدرسه وجود دارد؟
جامعه تحقیق را والدین زن و مرد مدرسه راهنمایی دخترانه حاج محمد علی آذربانی تشکیل می دهند که 60 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.
روش تحقیق از نوع زمینه یابی بوده و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ای مشتمل بر 26 سؤال استفاده شده و بین آزمودنی توزیع گردید که پس از جمع آوری، اطلاعات به صورت جداول و نمودار مورد طبقه بندی و ترسیم قرار گرفتند و با استفاده از آزمون خی (2) (مجذور کا) تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام و نتایج زیر حاصل شد.
- بین جنس و میزان مشارکت والدین در امور آموزشی رابطه معناداری وجود دارد.
- بین سن والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی رابطه معناداری وجود ندارد.
- بین شغل والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی رابطه معناداری وجود دارد.
- بین درآمد والدین و میزان مشارکت آنان در امور آموزشی رابطه معناداری وجود ندارد.
- بین میزان تحصیلات والدین و مشارکت آنان در امور آموزشی رابطه معناداری وجود ندارد.
و در پایان پیشنهاداتی با توجه به نتایج حاصل از پژوهش به شرح زیر مطرح گردید:
1- به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد می گردد برای ایجاد انگیزه جهت ارتباط مستمر اولیاء با آموزشگاه محل تحصیل فرزندان خود زمینه هایی فراهم کنند. در این رابطه می توان تقویت انجمن اولیاء و مربیان را مدنظر قرار داد.
2- مدیران و کلیه کارکنان آموزشگاه به هنگام ورود اولیاء با اخلاق و رفتار حسنه زمینه را جهت مراجعه بعدی اولیاء فراهم نمایند.
3- به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد می گردد که مدارس ویژه ای برای آموزش اولیاء ایجاد کنند.
4- از طریق رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما برنامه هایی برای توسعه مشارکت والدین دیده شود.
5- در آئین نامه های اجرایی مدارس اختیارات بیشتری به انجمن اولیاء و مربیان داده شود.
مقدمه
در نظام آموزشی کشور ما انجمن اولیاء و مربیان به عنوان یک نماد تربیتی عهده دار آموزش خانواده و ایجاد پیوند میان خانه و مدرسه است. و حلقه اتصال بین آموزش و پرورش و مردم در ارتباط با مسایل تربیتی و پرورشی است. هدف از ایجاد انجمن اولیا و مربیان فراهم آوردن زمینه های همکاری و مساعدت خانواده ها برای بهبود و پیشبرد هرچه بهتر آموزش و پرورش فرزندان و آگاهی برای تربیت دینی، اخلاقی، اجتماعی کودکان، نوجوانان ایران اسلامی و رابطه خوب خانوادگی است.
انجمن اولیا و مربیان مسئول آشنا کردن و آموزش اولیا و دانش آموزان در راستای تقویت اطلاعات و آگاهی های تربیتی آنان است. وظیفه اصلی این نهاد برقرار کردن ارتباط و پیوند بین مدرسه و جامعه است تا از این طریق والدین در رفتار با فرزندان خویش به صورت هماهنگ و همسو با برنامه های آموزش و پرورش عمل کنند، میزان اثربخشی برنامه های آموزشی را افزایش دهند.
(ملکی، 1377) می گوید: «اگر انسان از همه داراییها، تواناییها و امکانات برخوردار باشد، ولی تربیت نشود و از یک شخصیت سالم برخوردار نگردد، به هر چیز برسد به خوشبختی واقعی نخواهد رسید. رفتارهای انسان تصورات و نوع بینش او را تعیین می کند. آدمی هرطور که به امور زندگی نگاه کند، متناسب به آن رفتار خواهد کرد و نگاه او به زندگی را تعلیم و تربیت شکل می دهد. بنابراین می توان گفت آنان که سعادت مندی می خواهند و مایل هستند از همه استعدادهای فطری خود در جهت رسیدن به قله های رفیع کمال استفاده کنند، باید در فکر تربیت خود باشند و اگر نقش پدری و مادری را به دست گرفتند به تربیت فرزندان خود اهمیت دهند. این کار تعلیم و تربیت بنا به ماهیتی که دارد، نیازمند هماهنگی است. افراد، مؤسسات و سازمان هایی که به کار تعلیم و تربیت مشغول هستند باید همسویی و با ایجاد پیوند و هماهنگی بین فعالیت های تربیتی، به افراد شخصیت سالم بدهند. اگر چنین وحدتی بین عوامل تربیتی شکل نگیرد، پیام های تربیتی تنوع پیدا می کند و در ضمن فکر متربی تعارض به وجود می آید، تعارض تحقق هدف های تربیتی است. هماهنگی خانه و مدرسه در تحقق اهداف تعلیم و تربیت نقش مؤثری دارد. اگر این نهاد با یکدیگر تضاد داشته باشند، نه خواست های والدین عمل می شود و نه برنامه های مدارس به جایی می رسد. برای نشان دادن اهمیت این همسویی بهتر است نگاهی تحلیلی به عملکرد این نهاد داشته باشیم. هریک از این ها در درون خود نظامی از نقش ها را تشکیل می دهند.
در خانواده پدر، مادر و فرزندان هر کدام دارای وظایفی هستند و مجموعه وظایف آنها به خانواده قوام می بخشد. ثبات، پایداری و بالندگی این نهاد مقدس به میزان احساس مسئولیت اعضای خانواده در انجام وظایف بستگی دارد. اگر هر یک از این اعضا نقش خود را به طور کامل بشناسد و در اجرای آن کوشش کند، روابط خانوادگی نظام پیدا می کند و پایدار می ماند. در چنین وصفی است که والدین قادر خواهند بود هدفهای تربیتی مناسب در نظر بگیرند و برای رسیدن به آنها بکوشند.
مدرسه نیز نظام خاص خود را داراست و نقش های گوناگون در آن وجود دارد، معلم تدریس می کند، مدیر رهبری آموزش آنها را بر عهده می گیرد، دانش آموزان نقش یادگیری و رسیدن به هدفهای تربیتی عهده دار هستند و مربی پرورشی امور تربیتی مدرسه را سازماندهی می کند. در اینجا نیز موفقیت مدرسه منوط به اجرای هریک از نقش هاست. تصور کنید اگر مدیر مدرسه وظایف خود را به خوبی انجام ندهد چه مشکلاتی پیش می آید؟
نظام مدرسه از هم می گسلد و هدفهای مورد انتظار حاصل نمی شود و یا اگر دانش آموزان فعالیت های یادگیری را انجام ندهند، کار اصلی مدرسه که همان تربیت و یادگیری است به نحو مطلوب انجام نمی گیرد.
بنابراین می توان گفت که قبل از ارتباط خانه و مدرسه باید هریک از این دو نهاد در درون خود از نظام وحدت درونی برخوردار باشند.» (به نقل از کریمی شرفشاده، 79-1378، ص 2) خانواده هسته اولیه همه سازمان ها و نهادهای اجتماعی، دنیای تازه کودک، مرکز شکل و سازماندهی حیات فکری طفل و نیز پرورش اخلاق و سازماندهی ذهنیت و عواطف اوست. (قائمی، 1376) یکی از راههای آماده کردن خانواده ها برای مشارکت در برنامه های آموزشی و تربیتی، آموزش خانواده و تدوین برنامه های منسجم برای این منظور است که آموزش زمانی می تواند مفید باشد که اصولی و با برنامه ریزی همراه باشد، یعنی متناسب با درک، توانایی و هم سطح با مسائل اجتماعی و فرهنگی خانواده ها باشد و همچنین در تعلیم اهداف برنامه ها، خانواده ها شرکت داده شوند. چنانچه انجمن اولیاء و مربیان بتوانند در برنامه ها ی آموزشی خانواده، چنین شرایطی را به وجود آورد. والدین با احساس نیاز بیشتری و علاقه ای زیادتر با رغبت و انگیزه بیشتری در آموزش و پرورش فرزندان خود مشارکت خواهند کرد.
  با توجه به طرح مسأله مورد پژوهش مبنی بر اینکه مشارکت والدین دارای نقش اساسی در امور آموزشی مدرسه می باشد و از طرفی موجبات مشارکت در فعالیت های آموزش و پرورش را فراهم می آورد و می تواند در پیشرفت کمی و کیفی آن مؤثر باشد. لذا شناخت مشارکت در امور آموزشی مدرسه ضرورت پیدا می کند و مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه سبب رسیدن به اهداف آموزش و پرورش و رفع نیازمندی های غیرقابل اجتناب مدرسه می گردد.
و با توجه به تجارب چندین ساله این امر مشهود است که به طور دقیق این مسأله مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد، می تواند راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات آموزشی و پرورشی و ادارات آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان و بالاخره مدیران و معلمان باشد.
فصل دوم
تاریخچه نظام رسمی آموزش و پرورش
در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری، به علت وجود نارسایی ها و ضعف هایی در نظام اجتماعی کشور، سلطه ی بیگانگان بر شرق و جنوب کشور، جنگ های قفقاز و نتایج غیرمنتظره ی آنها، هرج و مرج داخلی، بحران های اقتصادی، عقب ماندگی صنعتی و تجزیه و تحلیل علل پیشرفت و ترقی کشورهای اروپایی زعمای دلسوز و آگاه تأسیس مدارس جدیدی را به سبک مدارس خارجی لازم دانستند و پیش قدم شدند تا معارف جدید ایران را بنیاد نهند.
از طرف دیگر، با توسعه ی علاقه و اشتیاق همگانی در آموزش و پرورش، تدریجاً تعداد مکتبخانه افزایش یافت. افزایش و گسترش مکتبخانه ها زمینه را برای نفوذ آموزش و پرورش در قشرهای وسیع جامعه و پیدایش مدارس جدید هموار ساخت که نتیجه آن توسعه ی سواد و رواج دانش ها بود. چنین توسعه و گسترشی لزوم دخالت دولت را در این زمینه ایجاد می کرد. تأسیس مدرسه دارالفنون از مظاه