موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
تعداد صفحه :
27
قیمت :
24000 تومان

فهرست
عنوان
مقدمه
فصل یکم : طرح موضوع
انحراف رفتاری
بزهکاری
فصل دوم: طرح مسئله
جامعه و نمونه
بیان مسئله
فصل سوم : مرور آراء
مرور منابع نظری
1- منابع ما قبل علمی
2- منابع علمی
1-2 منابع ما قبل علوم انسانی- اجتماعی
2-2 منابع علمی انسانی – اجتماعی ما قبل جامعه شناسی
فصل چهارم : فرضیه و مدل نظری
چهار چوب فرضیه
بیان فرضیه
فصل پنجم : ملاحظات روشی
مرور تحقیقات در سطح ملی
طرح تحقیق
تعاریف مفاهیم و متغیرها
تعاریف عملیاتی
اندازه گیری
شیوه اندازه گیری
ابزار گرد آوری داده ها
فصل ششم : یافته های تحقیق
فصل هفتم : جمع بندی و نتیجه گیری
مقایسه یافته ها با پیش بینی های نظری
نتیجه گیری
پیامدهای پژوهشی
1- پیامدهای نظری
2- پیامدهای روشی
پیشنهادهائی برای پژوهش های آتی
منابع
مقدمه :
امروزه در حوضه های گوناگونی که در عرصه علوم اجتماعی و خصوصاً جامعه شناسی گشوده شده است، شاید کلی از پرکارترین و در عین حال نیازمند ترین این حوزه ها، مسائل جرم، بزهکاری و انحرافات باشد، تا کنون در داخل کشور تحقیقات و مطالعات و کتب معدودی در این خصوص به رشته تحریر درآمد که البته به شدت ناکافی است مسائل جدید که امروزه دست اندرکاران و مسئولان قضائی و امنیتی در رابطه با دنیای مجرمان و بزهکاران با آن دست به گریبان هستند. همواره این امر را می طلبد که نیرو های روشنفکر، محقق و تحصیلکرده جامعه نیز که به این حوزه پر طلاطم پیچیده علاقه ای دارند، با رهیافت علمی پژوهشی خود به کمک مسئولان و دست اندرکاران آمده و دوش دوش آنها به مبارزه با آسیب های اجتماعی و پدیده بزهکاری برآمده تا بدین گونه حرکت به سمت جامعه ای که کمترین میزان جرم و بزهکاری و انحرافات درآیند پیش رو داشته باشیم از این رو نقشهای اجتماعی متضمن انتظاراتی هستند که تحقق آنها موجبات تکوین پایگاه های اعضای جامعه می گردد. در این میان انتقال انتظارات دیگران به نظام شخصیتی توسط فرایند جامعه پذیری صورت می گیرد و البته به دلیل تنوع خواست های رسمی و غیر رسمی دیگران از خود و نیز وضعیت های موثر بر تکوین نتایج ناخواسته کنشی، به همنوائی و ناهمنوائی شخصیتی می انجامد.
با این وجود بدان روی که غلبه همنوائی بر ناهمنوائی برای استمرار نظم اجتماعی از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ لذا جامعه به کنترل اجتماعی مسئله ناهمنوائی می پردازد تا از این طریق تعادل و وفاق اجتماعی حفظ شده و استمرار یابد.
در این بین یکی از مسائل اجتماعی برآمده از ناهمنوائی، بروز رفتار انحرافی است که گسترة وسیعی پوشش می دهد و مواجهه کنترل آمیزی را برای رفع اختلال در نظم جامعه می طلبد. تحت این شرایط ناهمنوائی مسئله آمیز نظام شخصیتی در قالب انحراف رفتاری لغزش خوانده می شود و لغزش هم نزدیک ترین دسته بندی نسبت به جرم، بزهکاری نام می گیرد و چون از این منظر بزهکاری معرف تضعیف کارکرد کنترل فرایندی جامعه پذیری بر نظام شخصیتی نسل تازه وارد جامعه است و در صورت عدم اصلاح توسط فرآیند جامعه پذیری مجدد،یگانگی نظام اجتماعی را به مخاطره می افکند؛ لذا اعمال کنترل عالمانه در این باب را از ضرورتی تام برخوردار می گرداند.
به هر تقدیر تحت این شرایط یکی از مسائل اجتماعی غالباً حاد و عموماً مقابله به جوامع امروزین بشری که می تواند مورد توجه جامعه شناسی قرار گیرد؛ عبارتند از مسئله بزهکاری نوجوانان است.
در این میان جامعه شناسی به مشابه یکی از شعب علمی می کوشد ضمن شناخت تعقلی تجربی این مسائل و به اتکای کاربرد بینش ها و روش های خاص؛ در ارائه ی راهبرد هائی علمی جهت کنترل مسائل مزبور درآمده و این راه حلها را بر پایه ارزش عینی امکان تحقق ، خصلتی منطقاً عام و جمعاً موثر بخشد.
فصل یکم : طرح موضوع
ادامه حیات انسان به سایر آدمیان وابسته است. از این رو او به زندگی سازمان یافته گروهی در قالب نهادها منسجم اجتماعی می گراید. در این میان تکرار مستمر روابط اجتماعی، ساختمند شده و کارکردهای معینی را درعرصه جامعه رقم می زند. در این صورت است که قطع تماس و تعلق گروهی، شخصیت فرد را می گیرد و او را با تنهائی مواجه می کند.
در هر جامعه ائی در امکان و استعداد انحراف از هنجارها وجود دارد(cohen , 1966:4) بر این اساس غالباً در کلیه جوامع، اشخاص و گروه ها و خرده نظام هائی یافت می شوند که از انطباق و یگانگی با هنجارها در عرصه تعاملات جمعی بار می مانند و بواسطه این امر به انحراف می گرایند. در این بین بزهکاری یکی از انواع انحرافات رفتاری محسوب می گردد که اگر دایره ارتکاب آن به حیطه ینی معینی محدود شود؛ می توان از نوع بزهکاری نوجوانان نیز سخن به میان آورد.
انحراف رفتاری
رفتار انحرافی به مفهوم رفتار است که به طریقی با انتظارات مشترک رفتاری در گروه های خاص اجتماعی سازگاری نمی یابد و دیگر اعضای جامعه آن را ناپسند یا نادرست ارزیابی می کنند؛ چنانچه از این نکرده « فقط به این دلیل برخی از رفتارها انحراف محسوب می شوند که بخشی از مردم جامعه آنها را انحراف پنداشته اند»(Simmons, 1965:----)
بزهکاری
«بزهکاری وضع یا حالتی است که شخص تخطی کننده از الزامات قانونی؛ خود را با آن مواجه می یابد. در این صورت ارتکاب جنایت موجب استاد مسئولیت به مجرم شده و متعاقب آن با مجازات هائی روبرو می شود [بدین سان] اصطلاح بزهکاری را می توان به هنگام مشخص ساختن ویژگی های تمامی تخطی از قانون و همچنین امور جنایی... که در کشوری یا منطقه و یا دورانی خاص وقوع می یابند، به کار برد»(بیرو، 1370 و 750) بزه و جرم به لحاظ توصیفی اقدام به عملی است که بر خلاف هنجارها و ارزشهای جامعه است. ارتکاب به بزهکاری گستردگی بسیار زیادی دارد و ممکن است از مدرسه گریزی و مصرف داروهای غیر قانونی تا قتل نقص و سایر اجرام جنایی را شامل شود.
........

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 66000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 75000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 54000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 42000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 45000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش جوانان به اعتیاد
80 صفحه - 45000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم