موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه بررسی مطالبات معوق بانک سپه و راهکار های پیشنهادی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی مطالبات معوق بانک سپه و راهکار های پیشنهادی
تعداد صفحه :
80
قیمت :
45000 تومان

عنوان :
مطالبات معوق بانک سپه و راهکار های پیشنهادی
مکان کارآموزی: بانک سپه ،
فهرست مطالب
عنوان
دیباچه تحقیق
« فصل اول : طرح تحقیق »
1-1- مقدمه
1-2-موضوع تحقیق
1-3-دلائل انتخاب موضوع
1-4- اهمیت موضوع
1-5- طرح نظری تحقیق
1-6- اهداف تحقیق
1-7- سوال تحقیق
1-8- فرضیه های تحقیق
1-9- متغیرهای تحقیق
1-10- تعاریف عملیاتی متغیرها
1-10-1 مطالبات معوق معاملات
1-10-2 نظارت
1-10-3 آموزش
1-10-4 سیاستهای دولت
1-11 روش تحقیق
1-12 روش جمع آوری آمار و اطلاعات
« فصل دوم : مبانی نظری تحقیق »
2-1- مقدمه
2-2- تاریخچه بانکداری اسلامی در جهان
2-3 سیرتحولات سیستم بانکی درایران بعد از پیروزی
2-4 اطلاعات سیستم بانکی قبل ازانقلاب
2-5 قانون ملی شدن بانکها و لایحه قانونی ادارهع اموربانکها
2-6 خصوصیات نظام بانکی
2-7 تفاوت بانکداری کلاسیک با بانکداری بدون ربا
2-8 ویژگیهای بانکداری اسلامی
2-9 اصول و مبانی
2-9-1 مقدمه
2-9-2 نظام اعتباری در ایران
2-10 اهداف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران
2-11 نقش پول در اقتصاد سرمایه گذاران و اقتصاد اسلامی
2-12 پایه های اساسی در بانکداری اسلامی ایران
2-12-1 حذف ربا ( بهره ) از عملیات بانکی
2-12-2 برقراری سود در عملیات بانکی
2-12-2-1 انواع سود
2-12-2-2 وجود افتراق بین سود و بهره ( ربا )
2-12-3 تجهیز منابع در شکل جدید
2-13 ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات
2-14 طبقه بندی ابزارها
2-14-1 براساس مدت
2-14-2 براساس بخشهای مختلف اقتصادی
2-14-3 براساس وجه اشتراک در کاربرد
2-15 برخی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات
2-15-1 تعریف عقد
2-15-2 اقسام عقد
2-15-3 قرارداد
2-15-4 اطلاعات اعتباری 2-16 موارد تهیه گزارش اطلاعاتی در موارد ذیل ضروری است
2-17 منابع اطلاعاتی
2-18 روش و چگونگی اخذ اطلاعات
2-18-1 روش مستند یا مراجعه مستقیم
2-18-2 روش غیرمستند یا مراجعه غیرمستقیم
2-18-3 روش تلفیقی
2-19 مبحث اول: گزارش اطلاعاتی متقاضی تسهیلات
2-19-1 کسب اطلاعات
2-20 مبحث دوم: گزارش اطلاعاتی ضامنین در تسهیلات
2-21 مبحث سوم: ویژگیهای گزارشگر اطلاعاتی
2-22 تشکیل پرونده و جمع آوری مدارک اعتباری
2-22-1 پذیرش
2-22-2 جمع آوری اطلاعات و مدارک اعتباری
2-23 وثائق
2-24 عوامل موثر در اخذ وثیقه
2-24-1 قابلیت اجرای طرحها
2-24-2 نظارت بر معاملات
2-24-3 شرایط اقتصادی
2-24-4 شخصیت متقاضی
2-25 انواع وثائق
2-26 انواع کاربرد وثائق
2-27 انواع اسناد
2-28 انواع اسناد تجاری
2-29 انواع اسناد عادی
2-29-1 تعهدنامه
2-29-2 ضمانت نامه های بانکی
2-29-3 سهام پذیرفته شده در بورس
2-30 نظارت
2-31 نظارت در نظام بانکی
2-31-1 نظارت عمومی یا نظارت از لحاظ اعمال سیاستهای پولی
2-31-2 نظارت اداری یا نظارت از لحاظ اداره امور بانک
2-31-3 نظارت عملیات یا نظارت برنحوه مصرف یا بازگشت منابع
« فصل سوم: اهداف وظائف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران »
3-1- مقدمه
3-2- اهداف نظام بانکی
3-3- وظایف نظام بانکی
3-4- تسهیلات اعطائی بانکی
3-4-1 قرض الحسنه
3-4-2 مشارکت مدنی
3-4-3 مشارکت حقوقی
3-4-4 سرمایه گذاری مستقیم
3-4-5 مضاربه
3-4-6 معاملات سلف
3-4-7- فروش اقساطی جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
3-4-8 – فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات
3-4-9- فروش اقساطی مسکن
3-4-10 اجاره به شرط تملیک
3-4-11- جعاله
3-4-12-مزارعه
3-14-13 – مساقات
« فصل چهارم : تجزیه و تحلیل علمی پیرامون مطالعات آماری تحقیق »
مقدمه
4-1- جامعه آماری تحقیق
4-2- روش و اجرای گردآوری اطلاعات
4-3- روشهای آماری مورد استفاده
« فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات »
مقدمه
5-1- تحلیل نتایج حاصل از بررسی فرضیه
5-1-1 فرضیه اول : بین نظارت براجرای عقود اسلامی و کاهش میزان مطالبات معوق بستگی وجود دارد.
5-1-2- فرضیه دوم: بین آموزش کارکنان و مجریان عقود اسلامی در خصوص آشنایی بیشتر با اهداف آن و مطالبات معوق رابطه معنی داری وجود دارد
5-1-3- فرضیه سوم: بین آگاهی دادن به متقاضیان تسهیلات و تعویق دیون آنان بستگی وجود دارد.
5-2- پیشنهادات
منابع و مآخذ
فصل اول:
« طرح تحقیق »
1-1- مقدمه
با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماهیت بانکداری در ایران دگرگون شد و بانکها از شکل موسسات صرفاً وام دهنده خارج و به موسسات سرمایه گذاری تبدیل شدند. این موسسات موظف شدند تا فعالیت سرمایه گذاری خود را در قالب عقود اسلامی انجام دهند. بنابراین عقود اسلامی شکل جدید عرضه خدمات و وجوه در ایران گردید و بروز برخی اشکالات در زمینه عرضه وجوه – سرمایه گذاری توسط بانکها ناشی از عدم بکارگیری و استفاده صحیح ازعقود اسلامی می باشد. منظور از استفاده صحیح از عقود، ترکیب بهینه ای از آنها با توجه به سود و ریسک احتمالی هر یک از عقود توسط بانکها می باشد. رعایت این موضوع کارآئی بانکداری بدون ریا را در زمینه عرضه وجوه سرمایه گذاری تاثیر قرار می دهد.
در هر سیستم اقتصادی پویا خصوصاً بانکها گردش صحیح و سریع منابع و مصارف نمایانگر کارآئی مطلوب روشهای اجرائی بوده و وصول تسهیلات اعطائی در مدت زمان تعیین شده، مشخص کننده مکانیزم درست و صحیح بکارگیری منابع در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تأمین منابع مورد نیاز بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی و نهایتاً صرف منابع می باشد.
لذا جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق و یا وصل آنها بصورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی مؤسسه را در رابطه با صرف منابع و تحصیلات درآمد بالاتر خواهد برد. برخی اعتقاد دارند که گرفتن وثیقه می تواند به عنوان پوشش مطمئنی جهت اعطای تسهیلات باشد. شاید این نظر تا حدودی درست باشد اما باید در نظر داشت که گرفتن و ثائق و پشتوانه عموماً مبنای لازم و کافی جهت اعطای تسهیلات می توانند باشد و این امر فقط پوششی است برای جبران تغییرات احتمالی شرایط اقتصادی پس از اعطای تسهیلات، چرا که هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تملیک و ثائق و هزینه های متعلقه در مورد وصول مطالبات و فرصتهای از دست رفته برای سرمایه گذاری مجدد از محل اینگونه منابع آنچنان زیاد است که به هیچ عنوان پرداخت تستهیلات صرفاً برمبنای پشتوانه کافی نمی باشد.
به همین دلیل با تلاش در راه حذف این خط فکری که تنها اخذ و ثائق می توانند حافظ منابع و مصالح بانک باشد و جایگزین ساختن فرهنگ بررسی صحیح و همه جانبه از جهات اقتصادی، مالی و فنی و مدیریتی و حقوقی قبل از اعطای تسهیلات و حاکم ساختنن اصل نظارت براجرای طرح که در واقع متضمن موفقیت کار تسهیلات و بازگشت سرمایه و سودمورد انتظار بانک و نهایتاً تحقق اهداف برنامه ریزی مدیریت برای صرف منابع، سعی در کاهش مطالبات معوق خواهند شد.1
1-2- موضوع تحقیق :
موضوع عبارتست از بررسی وضعیت مطالبات معوق در بانک سپه گیلان و پیشنهاد سیستم مدیریتی، بهینه در جلوگیری و کاهش آن.
1-3- دلایل انتخاب موضوع:
میزان مطالبات سررسید گذشته ( در بانک سپه اگر مدیون در سررسیدن تعیین شده در قرارداد نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننماید. ابتدا بدهی وی در سرفصل معینی به نام مطالبات سررسید گذشته انتقال داده می شود پس از پیگیری های لازم اگر باز هم نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننماید به سر فصل مطالبات معوق انتقال پیدا می کند ) و معوق بانک سپه در طول سالیان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و تخصیص منابع از طریق عقود اسلامی روز به روز افزایش یافته است از این رو یکی از مشکلات مهم در عدم کارآیی و اثربخشش عقود اسلامی و از اهم دلایل آن مطالبات معوق می باشد.
با یک بررسی و تحقیق جامع می توان به این مسئله پی برد که طی سالیان گذشته که عقود اسلامی در حال اجرا بوده است به دلایل مختلف نتوانسته است آن اهداف و کارایی که در قوانین تئوری از آن انتظار می رفت داشته باشد.
لذا محقق برآن شد تا با بررسی هر چند کوچک سعی نماید دلایل این عدم کارآیی که یکی از نتایج آن افزایش میزان مطالبات معوق می باشد را بیابد و راه حلهایی را نیز جهت جلوگیری از ایجاد و با کاهش آن ارائه کند.
از نظر محقق دلایل این عدم کارآیی همانطور که در فرضیه ها سعی در اثبات آن دارد عدم آگاهی و اطلاعات کافی مجریان و دست اندرکاران اجرایی عقود و نیز عدم آگاهی متقاضیان آن می باشد. با فرض ثابت بودن شرایط محیطی که در این تحقیق به عنوان متغیرهای غیرقابل کنترل می باشد به نظر می آید که کارمندان و مجریان بخش اعتبارات هنوز به نفس بانکداری بدون ربا به مفهوم واقعی پی نبرده اند و نیز به همین دلیل متقاضیان و مشتریان بانکها و تسهیلات نیز هنوز حال و هوای همان بانکداری ربوی را دارند. پس می توان دلیل اصلی این ذهنیت را نداشتن ابزارهای تبلیغاتی بانکی و نیز با این دیدگاه که وقتی مجریان پرداخت عقود آگاهی کامل از تخصیص منابع ندارد چطور می توان به متقاضیان آگاهی لازم را دارد؟
1-4- اهمیت موضوع :
بحث مطالبات معوق مربوط به عقود اسلامی در بانکها سالهاست که مدیران و مجریان آن را آزار می دهد چرا که بالا بودن میزان مطالبات معوق در یک بانک و حتی یک شعبه نشانگر عدم بررسی و نظارت دقیق بر عقود و به عبارت دیگر عدم اجرای صحیح آن می باشد.
........

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی مطالبات معوق بانک سپه و راهکار های پیشنهادی
80 صفحه - 45000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 45000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پرسشنامه بررسی مطالبات معوق بانک
3 صفحه - 9000 تومان
پروژه مالی بررسی مطالبات معوق بانکها
83 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007