موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
تعداد صفحه :
118
قیمت :
48000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول : معرفی تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف عملیاتی واژه ها
محدودیتهای تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول : مبانی نظری
تعریف نگرش
عناصر نگرش
ویژگیهای عمده نگرش اجتماعی – فرهنگی
سنجش نگرشها
نظریه عمل بخردانه
رابطه نگرش و رفتار
رابطه نگرش و نوع زایمان
باروری
عوامل موثر در میزان باروری زنان
1- عوامل محیطی
2- عوامل اجتماعی
3- عوامل اقتصادی
4- عوامل جمعیتی
5- عوامل آموزشی و فرهنگی
6- عوامل و متغیرهای بینابینی
زایمان
زایمان طبیعی و سزارین
سزارین از نگاه آمار
خلاصه تئوریک تحقیق
بخش دوم : پیشینه تحقیق
بررسی دیدگاه زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین - غلامرضا شریفی راد و همکاران
بررسی نگرش پرسنل بهداشتی و زنان باردار نسبت به دو روش زایمان سزارین و طبیعی = فریده مصطفی زاده و همکاران
نگرش متخصصین زنان و ماماها در ارتباط با زایمان واژینال بعد از سزارین- فیروزی و هادی زاده
فصل سوم : روش تحقیق
روش مطالعه
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم : یافته های تحقیق
بخش اول : توصیف اطلاعات
بخش دوم : تحلیل اطلاعات (آزمون فرضیات)
فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه و نتیجه گیری
پیشنهادات
چکیده :
بارداری و مادر شدن از شیرین ترین دوران زندگی هر زنی به شمار می رود ، هر چند تردید بین انتخاب زایمان طبیعی و سزارین همیشه بین مادران وجود دارد. در سال های اخیر میزان استقبال مادران از سزارین نسبت به زایمانهای طبیعی بیشتر بوده است. کارشناسان می گویند افزون بر اینکه میزان سزارین در ایران 4 برابر استانداردهای جهان است ، این آمار درکشور و در شهرهای بزرگ از 70 % هم گذشته است. متاسفانه امروزه شیوع سزارین در اکثرکشورها خصوصاً جامعه ما رو به افزایش می باشد که عوامل مختلفی در این افزایش تاثیر دارد ، از همین رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل طبیعی اقتصادی – اجتماعی موثر در افزایش این نوع زایمان و نگرش زنان نسبت به زایمان طبیعی و سزارین و میزان آگاهی آنان از عوارض این دو نوع زایمان می پردازد.
روش مطالعه در این تحقیق بواسطه ویژگی موضوع آن ، پیمایشی می باشد که جهت گرد آوری اطلاعات اولیه در زمینه موضوع تحقیق از روش اسنادی یا کتابخانه ای نیز استفاده شده و کلیه زنان متاهل و دارای فرزند شهر رشت جامعه آماری آن را تشکیل می دهند و 130 نفر ازآنان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای به عنوان نمونه های آماری انتخاب گردیدند و از پرسشنامه به عنوان ابزار کار جهت گرد آوری اطلاعات از آنان استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه های توزیع گردیده در بین نمونه های آماری از 2 روش : 1- آمار توصیفی (فراوانی ، درصد ، جدول یک بعدی و دو بعدی)
2- آمار استنباطی (جهت پی بردن به رابطه متغیرهای تحقیق از آزمون خی دو X2)
استفاده گردیده است.
این تحقیق دارای 7 فرضیه می باشد که عبارتند از :
1- بین میزان تحصیلات زنان و نوع زایمان رابطه معنی دار وجود دارد.
2- بین وضعیت شغلی زنان و نوع زایمان رابطه معنی دار وجود دارد.
3- بین میزان درآمد ماهیانه خانواده زنان و نوع زایمان رابطه معنی دار وجود دارد.
4- بین نگرش زنان نسبت به زایمان سزارین و نوع زایمان رابطه معنی دار وجود دارد.
5- بین نگرش زنان نسبت به زایمان طبیعی و نوع زایمان رابطه معنی دار وجود دارد.
6- بین آگاهی زنان از عوارض زایمان سزارین و نوع زایمان رابطه معنی دار وجود دارد.
7- بین آگاهی زنان از عوارض زایمان طبیعی و نوع زایمان رابطه معنی دار وجود دارد.
پس از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق ، با استفاده از آزمون خی دو نشان داد که از 7 فرضیه ارائه گردیده در این تحقیق ،4 فرضیه مورد تائید قرار گرفت (یعنی فرض H1 تائید شد) که عبارتند از :
1- بین وضعیت شغلی زنان
2- نگرش زنان نسبت به زایمان سزارین
3- نگرش زنان نسبت به زایمان طبیعی
4- بین آگاهی زنان از عوارض زایمان سزارین و نوع زایمان رابطه معنی دار وجود دارد.
و 3 فرضیه دیگر رد گردیدند(یعنی فرض HD تایید شد)
که عبارتند از :
1- بین میزان تحصیلات
2- میزان درآمد ماهیانه خانواده
3- بین آگاهی زنان از عوارض زایمان طبیعی و نوع زایمان رابطه معنی دار وجود ندارد.
فهرست جداول
عنوان
صفحه بخش اول : توصیف اطلاعات
جدول شماره یک (1) – توزیع فراوانی سن پاسخگویان
جدول شماره دو (2) – توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان
جدول شماره (1-3) – توزیع فراوانی وضعیت شغلی پاسخگویان
جدول شماره (2-3) – توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان
جدول شماره چهار (4) – توزیع فراوانی میزان درآمد ماهیانه خانواده پاسخگویان
جدول شماره پنج (5) – توزیع فراوانی وضعیت مالکیت منزل مسکونی پاسخگویان
جدول شماره شش (6) – توزیع فراوانی تعداد فرزندان پاسخگویان
جدول شماره هفت (7) – توزیع فراوانی بهترین روش برای زایمان از نظر پاسخگویان
جدول شماره هشت (8) – توزیع فراوانی روشی که پاسخگویان برای زایمان انتخاب می کنند
جدول شماره نه (9) – توزیع فراوانی اولین روش زایمان پاسخگویان
جدول شماره ده (10) – توزیع فراوانی نظر پاسخگویان درارتباط باگویه های نگرش نسبت به زایمان طبیعی وسزارین
جدول شماره یازده (11) – توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در ارتباط با عوارض بیان شده مربوط به زایمان طبیعی و سزارین
جدول شماره دوازده (12) – توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان نسبت به زایمان سزارین
جدول شماره سیزده (13) – توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان نسبت به زایمان طبیعی
جدول شماره چهارده (14) – توزیع فراوانی میزان آگاهی پاسخگویان از عوارض زایمان طبیعی
جدول شماره پانزده (15) – توزیع فراوانی میزان آگاهی پاسخگویان از عوارض زایمان سزارین
بخش دوم : تحلیل اطلاعات (آزمون فرضیات) جدول شماره شانزده (16) – رابطه بین میزان تحصیلات زنان و نوع زایمان
جدول شماره هفده(17) – رابطه وضعیت شغلی زنان و نوع زایمان
جدول شماره هجده (18) – رابطه به میزان درآمد ماهیانه خانواده زنان و نوع زایمان
جدول شماره نوزده (19) – رابطه بین نگرش زنان نسبت به زایمان سزارین و نوع زایمان
جدول شماره بیست (20) – رابطه بین نگرش زنان نسبت به زایمان طبیعی و نوع زایمان
جدول شماره بیست و یک (21) – رابطه بین آگاهی از عوارض زایمان سزارین و نوع زایمان
جدول شماره بیست و دو (22) – رابطه بین آگاهی زنان از عوارض زایمان طبیعی و نوع زایمان
مقدمه :
حاملگی و زایمان ، از وقایع ویژه زندگی زنان است. حاملگی یک پدیده طبیعی تلقی می شود اما می تواند برای سلامت و زندگی زن باردار مخاطره انگیز شود ، بنابراین نباید اجازه داد که این حوادث رخ دهد، زیرا مداخله هایی که می تواند سلامت مادر را تامین کند شناخته شده و منابع لازم آن قابل دسترس است. دسترسی به مراقبتهای بهداشتی به ویژه در زمان بحرانی تولد می تواند زایمان را به واقعه لذت بخش تبدیل کند. نظامهای قانونی ، بهداشتی و سیاسی وظیفه دارند برای رفع خطرهایی که زن و زایمان با آنها روبرو می شود ، چاره اندیشی کنند ، به همین دلیل مراقبتهای حین زایمان و زایمان ایمن اهمیت پیدا می کند.
انتخاب زایمان طبیعی یا سزارین همیشه بین مادران وجود دارد. اما در سالهای اخیر میزان استقبال از زایمان سزارین نسبت به زایمان طبیعی بیشتر بوده است. هنگامی که تاخیر در زایمان سبب بروز عوارضی برای جنین، مادر یا هر دو می شود و زایمان طبیعی و بی خطر مقدور نیست، از عمل سزارین استفاده می شود. عمل سزارین تقریباً بی خطر است و باعث کاهش مرگ و میر نوزاد می شود اما میزان مرگ و میر و عوارض مربوط به طور مشخص در عمل سزارین در مقایسه با زایمان طبیعی بیشتر است. مهمترین خطرهایی که زن حامله را در هنگام عمل سزارین تهدید می کند شامل : بیهوشی ، عفونت شدید و ترمبوامبولی است . میزان مرگ ومیری که به طور مستقیم با عمل سزارین ارتباط دارد. بسیار کم است اما به این علت که اغلب مواد فوت در زنان جوان و سالم رخ می دهد این میزان اندک نیز مهم تلقی می شود. حتی هنگامی که عواض مرگ و میر ناشی از مشکلی که سبب عمل سزارین شده است را نادیده بگیریم باز هم بروز عوارض در مادران سزارینی شایعترین و شدید تر از زایمان طبیعی است.
بررسی آماری نشان می دهد که در مدت دو دهه گذشته شیوع عمل سزارین در اغلب کشورها خصوصاً کشور ما افزایش یافته است و متاسفانه در موارد زیادی ، سزارین تنها بنا به درخواست خود مادر و یا اطرفیان وی صورت گرفته است.
عمل سزارین مادر و خانواده او را درگیر پرداخت هزینه بیشتر می کند که در برخی موارد این هزینه بار مالی سنگینی برای خانواده به همراه دارد. بنابراین توصیه می شود مادران و خانواده ها از مزایا و معایب سزارین آگاه شوند و باورهای غلط مانند برتر بودن سزارین و احتمال بیشتر سلامت نوزاد در این زایمانها ، اصلاح شود و متخصصان متعهد کشورمان نیز سزارین را تنها در مواقعی انجام دهند که زایمان طبیعی برای مادر و کودک خطرناک است. از همین رو تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی و نگرش زنان نسبت به انواع زایمان (طبیعی و سزارین) و آگاهی آنان از عوراض هر یک از این دو نوع زایمان می پردازد.
بیان مسئله :
زایمان یکی از موهبت های الهی برای تولید نسل بشر بر روی زمین می باشد که از بدو تولد آدم تا کنون همواره ادامه داشته است. مکانیسم انجام زایمان یک فرایند خود به خودی و بدون نیاز به مداخله می باشد که سالهای سال با سیر طبیعی خود انجام شده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی ملی دهه های اخیر بشر به راههایی دست یافت که با کمک عمل جراحی در مواردی که جان مادر یا جنین در خطر بود به کمک آنها بشتابد. درد از همان ابتدای خلقت با بشر بوده است و انسان ها همیشه سعی داشته اند به طرق گوناگون با آن مبارزه کنند ، یکی از شدیدترین این دردها ، درد زایمان است ؛ این روزها با زیاد شدن سزارین به رغم همه عوارضی که به دنبال دارد. اغلب خانم ها برای رهایی از درد زایمان ، این روش را به صورت انتخابی جایگزین زایمان طبیعی می نمایند.
امروزه ضرورت انجام سزارین که از شایع ترین عمل های جراحی است و برای جلوگیری از خطرات احتمالی تهدید کننده سلامت مادر و جنین انجام می شود از مباحث مطرح در جوامع پزشکی است که در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. ولی تحقیقات و بررسی های مختلف نشان داده است که چنانچه سیستم نظارتی مشخصی برای ارزیابی سزارین و زایمان طبیعی وجود نداشته باشد زایمان طبیعی با مزایای مشخص و غیر قابل انکار جای خود را به عمل های سزارین با عوارض بیشتر خواهد داد و کشور ما نیز در این نوع زایمان گوی سبقت را ربوده است بگونه ای که به یک فرهنگ مبدل گشته است و بیش از نیمی از زنان به آن روی می آورند. حال به افزایش زایمان به طریق سزارین و سهولت پذیرش آن از سوی عام مردم به نظر می رسد که نگرش زنان باردار به انتخاب نوع زایمان موثر است و این پژوهش به منظور بررسی نگرش زنان نسبت به زایمان طبیعی و سزارین می باشد و بررسی نوع نگرش زنان نسبت به زایمان طبیعی و سزارین موضوع این تحقیق می باشد و نوع نگرش زنان نسبت به زایمان طبیعی و سزارین سوال این تحقیق می باشد، اینکه زنان چه نوع نگرشی نسبت به زایمان (طبیعی و سزارین) دارند؟ تمایل آنان بیشتر به چه نوع زایمانی می باشد؟ آگاهی آنان نسبت به این دو نوع زایمان تا چه حدی می باشد؟ آیا ویژگی های فردی (تحصیلات ، وضعیت شغلی ، میزان درآمد و...)
در نوع زایمان زنان تاثیر دارد؟
........

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 36000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 54000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 75000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 45000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
کار آماری بررسی نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین
15 صفحه - 105000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 36000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
150 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 36000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 45000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 30000 تومان
هاب و انواع هاب پروژه کامپیوتر شبکه
76 صفحه - 24000 تومان
حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
33 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 18000 تومان
گزارش کار بازدید از مدرسه رشته علوم تربیتی
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 66000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 30000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 60000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم باغی و پرورش گیاهان زینتی - گیاهان مورد استفاده در تراریوم
34 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر
70 صفحه - 51000 تومان
بیکاری - بیکاری زنان - بیکاری زنان رشته حسابداری
15 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 30000 تومان
پروژه علوم اجتماعی با عنوان خشونت خانگی علیه کودکان
62 صفحه - 27000 تومان
پروژه علوم اجتماعی مقايسه معيارهاي همسرگزيني بين جوانان مسيحي و مسلمان
77 صفحه - 60000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش جوانان به اعتیاد
80 صفحه - 45000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
89 صفحه - 60000 تومان
پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
150 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
81 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان دانشگاه
98 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 75000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی زنان فرار از خانه
18 صفحه - 6000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی زنان - خشونت علیه زنان
31 صفحه - 9000 تومان
تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
34 صفحه - 12000 تومان
وضعیت اجتماعی زنان در ایران
34 صفحه - 10500 تومان
حقوق زنان - حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام
17 صفحه - 15000 تومان
تاثیر استقلال اجتماعی زنان بر روی باروری روش تحقیق
18 صفحه - 7500 تومان
خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
70 صفحه - 21000 تومان
علل رشد اشتغال زنان - مطالعه و بررسی اشتغال زتان و نظریه دانشمندان مختلف در خصوص آن
34 صفحه - 15000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام
54 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007