موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی تاریخی تصویب بودجه - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی تاریخی تصویب بودجه - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه
تعداد صفحه :
49
قیمت :
12000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
تصویب بودجه
بودجه و دموکراسی
اهمیت لایحه بودجه
صلاحیت مالی و بودجه ای پارلمان
خصایص قانون بودجه
انواع بودجه تقدیمی به مجلس
شور در لایحه بودجه
تصویب بودجه در شرکتهای دولتی
موارد خاص در تصویب بودجه
واژه ها و مفاهیم مهم
اجرای بودجه
اجرای بودجه در مورد هزینه ها
ابلاغ بودجه
مبادله موافقت نامه طرح و فعالیت
تخصیص اعتبار مصوب
مصرف اعتبارات
تنخواه گردان ، پیش پرداخت و علی الحساب
تنخواه گردان و انواع آن
پیش پرداخت و علی الحساب
اجرای بودجه در مورد درآمدها
روشهای انعطاف پذیری بودجه
مرحله اجرای بودجه در شرکتهای دولتی
معاملات دولتی
کنترل بودجه
کنترل اجرای بودجه
انواع کنترل
1- نظارت و کنترل قوه مجریه ( نظارت درونی ) :
2- نظارت و کنترل قوه مقننه ( نظارت بیرونی )
هدفهای تفریغ بودجه
مرحله کنترل بودجه در شرکتهای دولتی
تصویب بودجه
بودجه و دموکراسی
امروز سازمانهای مالی به عنوان عامل مکمل سازمانهای سیاسی ظاهر می شود و سبب می گردد که در عمل این دو گروه یعنی سازمانهای مالی و سازمانهای سیاسی عمیقا بهم وابسته شوند . ژرفناری این وابستگی چنان است که تفکیک آن دو را از هم دشوار می سازد . با توجه به اینکه دموکراسی و مالیات ، پارلمانتاریسم و بودجه همزمان توسعه یافته و از یکدیگر تاثیر پذیرفته اند ،بحث خود را از نقشی که مالیه و بودجه در تکوین و اشاعه دموکراسی داشته آغاز می کنیم .
اهمیت قدرت مالی پارلمان ریشه تاریخی دارد . زیرا پیدایش پارلمان ، پیش از هر دلیل دیگر ، بر اساس امتیاز طلبی شهروندان از حکام ، در مورد مالیه عمومی بوده است . تا پیش از قرون 18 و 19 میلادی که دوره وقوع تحولات فکری ، اجتماعی و سیاسی عمیق در قاره اروپا بود و تفکیک قوای مقننه ، مجریه و قضائیه در امر حکومت از دست آوردهای آن بشمار می آید ، تقریبا در سراسر جهان و در تمام طول تاریخ زندگی بشر ، هیات حاکمه به صورت مستبدانه و با قوه قهریه از مردم مالیات می گرفتند و آن را عمدتا برای خوشگذرانی ، لشکر کشی یا گسترش مرزهای اقتدار خود خرج می کردند . با توجه به گذشته تاریخ از رابطه حکومت و مردم در زمینه دخل و خرچج دولت ، تشکیل پارلمان در هر کشور ، دست کم به صورت نظری ، مظهر حاکمیت آرای عمومی بر امر تعیین کم و کیف مخارج و درآمدهای بخش عمومی است .
نخستین درخواست مردم از احکام گذشته پیوسته این بوده است که مردم مالیات دهنده ، خود باید در چگونگی تحصیل درآمد دولت و انجام هزینه های داخلی و خارجی مداخله داشته باشند . شاید بتوان گفت انتقال حق تصویب بودجه به مردم و نمایندگان مردم مهم ترین مرحله در پیدائی بودجه باشد ، یعنی سالهای سال به طول انجامید و منازعه ها و کشمکشها شد و سرها به باد رفت تا حق نظارت مردم بر خرج مالیاتی که می پردازند – دست کم توسط نمایندگان خود – بدست آید .
کسانی که با تاریخ انگلیس آشنائی داشته باشند به خوبی می دانند که موضوع وضع مالیاتها مهمترین نقش را در تحول سیاسی و اجتماعی این کشور داشته است . قسمت عمده تاریخ این کشور عبارت از مبارزه بین پادشاه و مجلس آن کشور برای تصویب مالیاتها و نظارت در مخارج عمومی می باشد و هیچ موضوعی در قسمت مبارزه ملتها برای دخالت در حکومت و ایجاد حکومت مشروطه به اندازه حقی که در اثر این مبارزه عاید ملت انگلیس گردید و به موجب آن حق مالیاتها و اختصاص مبالغی برای مخارج حکومت به مردم واگذار شد ، اهمیت نداشته است .
نخستین حرکتی که برای تنظیم و سازماندهی مالیه در غرب صورت گرفت ، در اوایل قرن سیزدهم میلادی و دوران حکومت نرمانها در انگلستان بود . در سال 1215 ، سران فئودال و اعیان انگلیسی که از سنگینی بار مالیاتهای تحمیلی از سوی پادشاه به تنگ آمده بودند با یکدیگر متحد شدند و از جان پادشاه انگلستان خواستند که در اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین و تسهیم مالیاتها برای آنان نیز حقوقی قابل شود . این حقوق در سندی موسوم به منشور بزرگ یا منشور آزادیها گرد آوری شد و به امضای پادشاه رسید . در این منشور آمده بود هیچ عوارض و مالیاتی در کشور وضع نخواهد شد مگر با موافقت شورای مملکتی .
در ایران نیز در کنار عوامل دیگر یکی از علل فشار مردم به حکومت برای گرفتن مشروطیت و قانون اساسی ، نابسامانیهای مالی و کسریهای روبه گسترش بودجه و به تبع آن افزایش فشار مالیاتی و استقراض دولی و عدم رضایت مردم از مخارج بی جای سلاطین برای مسافرتهای به اروپا و امثال آن بوده است و به علت ناکافی بودن درآمد عمومی ، دولتهای وقت ناچار بودند که با قرضه های خارجی ، مخارج مسافرتهای شاه را تامین کنند و حتی گاهی مخارج عادی کشور را هم با قرضه های خارجی می پرداختند و گاهی خارجی ها دولت را تحریض و تشویق به اخذ قرضه خارجی می نودند و در مقابل با گرفتن وثیقه های مهمی مانند گمرکات شمال و یا جنوب و غیره در امور داخلی ایران اعمال نفوذ می کردند . متصدیان اور و صدر اعظمها هم در این مواقع با گرفتن رشوه و تامین منافع خود شاه را تشویق به دادن امتیازات کمر شکنی ؛ مثل امتیاز نفت ، بانک ، معادن ایران ، راه آهن و غیره می نمودند . خلاصه یکی از علل عدم رضایت مردم از دستگاه سلطنت مسائل مالی و عدم لیاقت دولت در تنظیم صحیح دخل و خرج مملکت بوده است که منتهی به انقلاب مشروطیت و برقراری حکومت مشروطه و تصویب قانون اساسی گردید و به موجب آن حق وضع و تصویب مالیات به عهده قوه مقننه گذارده شد .
شایان ذکر است در اغلب شورشها و نا آرامی هایی که در این دوره در شهرهای مختلف صورت می گرفت تاکید بر نابسامانیهای مالی مهم ترین عامل تحریک مردم بشمار می رود .
در شورش اصفهان یک ملای افغانی به نام ملا عبدالعلی هراتی بر ضد دو قرضه ایران از روس و آثار سیاسی و اقتصادی آن بر منبرها با حرارت سخن می گفت ... »
در همین ماهها در تبریز نیز که قحطی و گرانی نان بر دوش طبقه محروم سنگینی می کرد ، یک قیام تقریبا عمومی با رهبری چند تن از روحانیان و بازرگانان و بزرگ مالکان برپا شد و به جز موضوع نان ، اعتراض به تعرفه گمرک و افزایش حقوق گمرکی و تقاضای برکناری پریم ، رئیس بلژیکی گمرک آذربایجان نیز مطرح گردیده و علاوه بر اینها برکناری اتابک را به عنوان عامل تحصیل دو قرضه از روس خواستار شدند ، پاره ای از مردم نیز فریاد می زدند ، شاه تمام ایران را گرو گذاشته و ملت خود را به روسها فروخته است . »
........

تحقیقهای مشابه
بررسی تاریخی تصویب بودجه - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه
49 صفحه - 12000 تومان
مراحل تصویب بودجه پاورپوینت
27 صفحه - 5000 تومان
شهر نائین - شهر هزاره های تاریخی - بررسی معماری و آثار باستانی
71 صفحه - 16000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
80 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 30000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی میزان بارش استان گیلان از سال 86 تا 89
9 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی رابطه منبع کنترل درونی - برونی با عزت نفس
104 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
103 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
103 صفحه - 30000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری
3 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی بررسی کنترل های داخلی و انبار محصول
100 صفحه - 24000 تومان
تهیه و تنظیم بودجه
15 صفحه - 4000 تومان
تهیه و تنظیم بودجه
13 صفحه - 3000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 14000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 10000 تومان
پروژه بودجه شرکتهای خصوصی
62 صفحه - 16000 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 12000 تومان
تحلیلی بر بودجه 1387
26 صفحه - 6000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 10000 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 5000 تومان
بودجه و بودجه نویسی
9 صفحه - 3000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 18000 تومان
روشهای بودجه بندی سرمایه ای
11 صفحه - 4000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
24 صفحه - 6000 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
30 صفحه - 7000 تومان
بودجه و مراحل بودجه بندی
11 صفحه - 3000 تومان
استقرار استراتژی در بودجه عملیاتی.doc
13 صفحه - 4000 تومان
الگوی عملی بودجه ریزی عملیاتی
27 صفحه - 8000 تومان
تحولات نظام بودجه ریزی ایران
20 صفحه - 10000 تومان
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
17 صفحه - 5000 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
21 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی از طریق آشفتگی چرا بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24
11 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23
11 صفحه - 22000 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
11 صفحه - 5000 تومان
رابطه بودجه و مالیات
25 صفحه - 10000 تومان
رابطه بودجه و مالیات
24 صفحه - 7000 تومان
بودجه ریزی بر مبنای فعالیتabb
34 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی در عصر اطلاعات 18
8 صفحه - 16000 تومان
بودجه و مراحل بودجه بندی
13 صفحه - 4000 تومان
تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
59 صفحه - 24000 تومان
سیکل بودجه و سازمانهای بودجه
18 صفحه - 5000 تومان
تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
12 صفحه - 3000 تومان
مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه
15 صفحه - 3000 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
12 صفحه - 2000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 24000 تومان
انواع روش های بودجه بندی سرمایه
23 صفحه - 4000 تومان
دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق
22 صفحه - 8000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007