یکشنبه 31 شهریور 1398
بازدید امروز : 1321 نفر
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر بر بروز رفتار نا بهنجار و در بین دانشجویان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
تعداد صفحه :
159
قیمت :
15000 تومان

-چکیده
آنومی با آشفتگی اجتماعی ، یک وضعیت بی قاعدگی یا بی هنجاری است که در آن ، افراد قادر نیستند، بر اساس یک نظام از قواعد مشترک ارتباط متقابل برقرار کند و نیازهای خود را ارضاء نمایند . در نتیجه نظم فرهنگی و اجتماعی از هم پاشیده می شود.
آنومی به عنوان یکی از مسائل اجتماعی ناشی از دوران گذارتر در هر جامعه حضور دارد ، اما جوانی جمعیت و سایر مسایل فرهنگی در جامعه ما ابعاد و اهمیت ویژه ای به این مفهوم بخشیده است ، اگرچه همه اقشار جامعه با این پدیده اجتماعی در گیرند،اما بروز آنومی در بین نوجوانان و جوانان که آینده سازان و مسئولان آتی کشور خواهند بود، تاثیرات پایداری بر جای می گذارد و می تواند زمینه سازی انواع انحرافات پیش بینی نشده گردد.
از همین رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر بر بروز رفتار آنومی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت می پردازد.
روش مطالعه در این تحقیق پیمایشی می باشد که جهت گردآوری اطلاعات اولیه در زمینه موضوع تحقیق از روش استادی نیز استفاده شده است ، وکلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور جامعه آماری آن را تشکیل می دهند که 150 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه های آماری انتخاب گردیدند و جهت گردآوری اطلاعات از نمونه های آماری از پرسشنامه به عنوان ابزار کار استفاده گردیده که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه های توزیع گردیده در بین نمونه های آماری ، از دو روش ، آمار توصیفی (فراوانی،درصد،جداول یک بعدی و دو بعدی ) و آمار استنباطی (جهت پی بردن به رابطه بین متغیرهای فرضیات از آزمون فی دو(X2 استفاده شده است.
این تحقیق دارای 9 فرضیه بوده که عبارتند از :
1- بین جنس دانشجویان و میزان آنومی رابطه معنی دار وجود دارد.
2- بین سن دانشجویان و میزان آنومی رابطه معنی دار وجود دارد.
3-بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان آنومی رابطه معنی دار وجود دارد.
4- بین وضعیت شغلی دانشجویان و میزان آنومی رابطه معنی دار وجود دارد.
5- بین وضعیت تاهل دانشجویان و میزان آنومی رابطه معنی دار وجود دارد.....
تجزیه و تحلیل سوالات مربوط به این فرضیات نشان داد که از 9 فرضیه مورد تایید قرار گرفت که عبارتست از : بین میزان رضایت دانشجویان از زندگی و میزان آنومی رابطه معنی دار وجود دارد. ( فرض H1 تایید شد.) و 8 فرضیه دیگر رد گردیدند.
(فرض H0 تایید شد).
همچنین این تحقیق در 5 فصل تدوین گردیده است.
فصل اول: معرفی تحقیق. فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق، که در دو بخش ،بخش اول: مبانی نظری و بخش دوم: پیشینه تحقیق. فصل سوم : روش تحقیق. فصل چهارم : یافته های تحقیق ،در دو بخش، بخش اول: توصیف اطلاعات و بخش دوم : تحلیل اطلاعات و فصل پنجم : خلاصه ،نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد
. - مقدمه
ارزشها،اساسی ترین عنصر در شکل دهی به فرهنگ یک جامعه است و با صورت بخشیدن به هنجارها و الگوهای رفتاری متفاوت مانند: قوانین، آداب و رسوم، عادات و روابط اجتماعی می گرد.
جامعه نیز از طریق ضمانتهای اجرای رسمی و غیر رسمی بر تداوم هنجارها و اعتبار آن صحه می گذارند، اجزای هر فرهنگ با گذشت زمان تغییر و تبدیل می پذیرد،این امر فی نفسه عامل منفی محسوب نمی شود.
اگر جامعه بتواند در فرآیند تغییر به طور مداوم خود را با شرایط جدید سازگار کند به پویایی و تکامل فرهنگی و اجتماعی دست می یابد، اما اگر تاب دگرگونیها چنان باشد که جامعه نتواند متناسب با تغییر ارزشها و هنجارها تحول یابد،حالتی بحرانی بروز می کند که در آن ثبات ارزشها و هنجارها دستخوش تزلزل و ابهام گردیده و در حقیقت نوعی خلاء هنجاری با آنومی و یا آشفتگی اجتماعی بروز می کند.در چنین شرایطی:
- ارزشها و هنجارهای سنتی به طور نسبی یا مطلق اعتبار خود را از دست داده و دگرگونی شدیدی در باورها و ارزشهای مشترک روی می دهد. - ارزشها و هنجارهای نوین، تثبیت نشده و در تضاد با الگوهای رفتاری گذشته قرار می گیرد. – جامعه نفوذ نظارت کنندۀ خود را بر گرایشهای فردی از دست داده و در نتیجه افراد به سختی می توانند بین خواسته ها و توقعات متناقض محیط اجتماعی آشتی بر قرار کنند.
- بیان مسئله
در هر جامعه ای کم و بیش عدم رعایت هنجارهای اجتماعی و انواع کجرویها و انحرافات وجود دارد،بطوریکه وجدان عمومی را جریحه دار و مکدر می نماید مردم نسبت به بعضی رفتارهای نا بهنجار و کجروها گاهی تحمل ومدارایی از خود نشان می دهند و گاهی برخورد کرده و عکس العمل نشان می دهند و توسط مقامات قضایی و اجرایی مجرم کجرو را به مجازات می رسانند
- تعریف آنومی
آنومی ( a:anomie یعنی بدون nomos یعنی قانون) یا بی قانونی مفهومیست که امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی (1897) آن را وارد جامعه شناسی کرد. او آنومی را جهت روحیه مردم جامعه های شهری مطرح کرد و آن را از ویژگیهای جامعه ای دانست که در آن هنجارها مبنای ثابت و محکمی ندارند و مردم نمی دانند از آنان چه انتظاری می رود و تکلیفشان چیست؟ جامعه ای که آنومی (بی هنجاری) به طور گسترده در آن وجود داشته باشد، در خطر متلاشی قرار می گیرد زیرا اعضای آن جامعه برای دستیابی به هدفها و آرزوهای خود خطوط راهنمایی در اختیار ندارند و اغلب مواقع احساس نگرانی و بی جهتی می کنند. در چنین وضعیتی افراد جامعه قادر نیستند بر اساس نظام هنجارها با یکدگر ارتباط برقرار کنند و نیازهای خود را برطرف سازند، کجرفتارهایی چون: خود کشی،دزدی، طلاق،اعتیاد،قتل،رشوه گیری،باجگیری و........... دامن می گسترد.
آنومی که در فارسی به بی هنجاری،نا بسامانی،آشفتگی اجتماعی و بی قانونی ترجمه شده است، به معنی فقدان یا از هم پاشیدگی هنجارها است و نیز به وضعیت درهم و مغشوشی در جامعه گفته می شود که هنجارها ضعیف، ناپایدار یا در تضاد با یکدیگر قرار گرفته باشد.
در واقع آنومی بیانگر وضعیت جامعه ای است که دارای یک سلسله تعارض باشد،هیچ کس بطور کافی و کامل هنجارها را مراعات نکند و هیچ فردی به طور گسترده هنجارها را نپذیرد و خود ملزم به پیروی از آنها نداند. جامعه بی هنجار فاقد خط هدایتی و قانونی استوار برای راهنمایی مردم است و شخص بی هنجار پیروی از قوانین را به طور روشن درونی نکرده است.
- ریشه شناسی آنومی
در فرهنگ لغت رسمی زبان انگلیسی مانند وبستر ،anomie از واژه یونانیanomos مشتق شده که درآن a پیشوند منفی ساز و nomos به معنای قانون و رسم است بنابراین anomie به معنای بی قانونی یا بی هنجاری است.
مرتون ضمن اشاره ه اینکه حتی در چاپ نخست وبستر ذکری از این واژه به میان نیامده با ریشه شناسی فوق و معنای آنومی به معنای بی هنجاری موافق است. بنابراین تلقی رایج این است که آنومی که در انجیل به صورت آنومیا آمده بر گرفته از anomos یونانی به معنای بی قانونی و بی هنجاریست با این همه مستروویچ معتقد است که جامعه شناسان بیشتر به ریشه شناسی واژه آنومی توجهی نداشته اند از نظر متالهان مسیحی آنومیا در انجیل را میتوان به عنوان گناه ترجمه کرد که حاکی از نوعی هرزگی ، فساد،انحراف اخلاقی و انواع توهین به مقدسات است.
از دیگر سوء آنومیا در انجیل ربطی به nomos یا قانون ندارد بلکه منظور از آن اشاره به اقوامی بود که از شریعت یا قانون خداوند خارج بودند بنابراین نوعی خصومت عصیان علیه خداوند از آن فهمیده می شد یونانیان باستان ، واژه a-nomos را به عنوان یک صفت به کار می بردند که به معنای بی قانون و کافر بد کیش است، اما تعریف آنان از قانونی همچون کاربرد امروزین ما نیست.
حتی در زبان انگلیسی قدیم نیز آنومی به معنای شر و گناه است تا به معنای بی قانونی در معنای متداول امروزی. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
159 صفحه - 15000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 35000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 15000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 18000 تومان
بزهکاری - عوامل موثر در بهکاری اطفال و نوجوانان و بررسی
24 صفحه - 2500 تومان
شناخت انحرافات - علل و عوامل موثر در بروز رفتارهای انحر
110 صفحه - 10000 تومان
آماده سازی کودکان برای امتحان و عوامل موثر بر آن
13 صفحه - 1500 تومان
بررسی و تحلیل مسئله تصمیم گیری - قدرت تصمیم گیری - عوامل موثر در تصمیم گیری
7 صفحه - 1500 تومان
پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
58 صفحه - 8000 تومان
بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
110 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 15000 تومان
بررسی عوامل موثر در کاهش اضطراب روانی از دیدگاه قران
19 صفحه - 2500 تومان
بررسي عوامل موثر در تجهيز منابع بانکها
5 صفحه - 1500 تومان
بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانك‌ها
7 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 20000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری
12 صفحه - 3000 تومان
یادگیری و عوامل موثر در یادگیری
13 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 3000 تومان
بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
12 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 16000 تومان
بررسی عوامل موثر بر اشتغال در روستا
31 صفحه - 4000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش بلند مدت مشتریان
2 صفحه - 3000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
20 صفحه - 5000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
20 صفحه - 40000 تومان
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
26 صفحه - 35000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر فروش صنایع دستی در استان گیلان
22 صفحه - 4000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 15000 تومان
بررسی عوامل موثر در اجرای روشهای فعال تدریس
11 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
7 صفحه - 7000 تومان
پروژه عوامل موثر بر افزایش تولید و فروش در شرکت کنام سبز لولمان
44 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
12 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
63 صفحه - 18000 تومان
چگونگی تغییر و اصلاح رفتار سوادآموزان در حیطه مشکلات فرهنگی ، خانوادگی ، اجتماعی و تحصیلی
5 صفحه - 1000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 12000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007