موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه بررسي علل افت و خيزهاي بورس اوراق بهادار
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار
تعداد صفحه :
111
قیمت :
36000 تومان

جايگاه بورس در اقتصاد كلان اشاره از جمله مهمترين نهادهاي بازار سرمايه مي توان به بورس كه نقش مهمي در تجهيز منابع پس انداز در جهت سرمايه گذاري ها و تا مين نيازهاي مالي واحدهاي توليدي دارد ، اشاره كرد .
اين ميان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يكي از نهادهاي مهم در بازار سرمايه كشور ، اگر چه نزديك به چهار دهر سابقه فعاليت دارد اما هنوز موفق به كسب جايگاه مناست خور در اقتصاد كشور نشده است .
پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه ، ناكار آمدي اين نهاد را مورد تاييد قرار مي دهند . اما دلايل چنين ناكار آمدي چيست ؟ آيا مي توان ضعف ساختار تشكيلاتي بورس تهران را عامل اصلي اين ناكار آمدي دانست يا نفوذ و دخالت مستقيم دولت و سازمانهاي دولتي عامل ناكار آمدي اين نهاد است .
برخي معتقدند شفاف نبودن و كمبود اطلاعات و نيز شيوه كاركرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس عوامل مهم تلقي مي شوند. گذشته ازدلايل بالا شايد بتوان ناكارآمدي بورس دركشورمان رادر عوامل زيرجست وجوكرد :
وجود ضعف يا نبودن پويايي در قوانين و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالياتها . نبودن بازنگري لازم در قوانين و مقررات مؤثر بر فعاليتهاي اين سازمان . بي توجهي به ضرورت تدوين قانون بازار سرمايه ايران ماهنامه تدبير نيز با توجه به موارد بالا درصدد است تا موضوع جديد گزارش ويژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادي كشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهاي موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسي نمايد و راههاي گريز از اين تنگناها را بيابد . اينكه جايگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد كلان كشور كجاست و اين نهاد مالي چه نوع ارتباط و همكاري فعال با بانكهاي داخلي و خارجي دارد ، موضوع مهم اين گزارش مي باشد .
در ادامه اين گزارش ويژه نقش قوانين و مقررات اقتصادي كشور در رشد يا ركود بورس در كشورمان را مطالعه خواهيد كرد و مقايسه اي ميان بورس كشورشان بابورس ساير كشورها جهت مشخص شدن جايگاه بورس اوراق بهادار كشورماندر ميان كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه ، انجام خواهد شد . از جمله مهمترين نهادهاي بازار سرمايه مي توان به بورس كه نقش مهمي در تحهيز منابع پس انداز در جهت سرمايه گذاري ها و تامين نيازهاي مالي واحدهاي توليري دارد ، اشاره كرد . اين ميان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يكي از نهادهاي مهم در بازار سرمايه كشور ، اگر چه نزديك به چهار دهه سابقه فعاليت دارد اما هنوز موفق به كسب جايگاه مناسب خود در اقتصاد كشور نشده است .
پژوهشها ي انجام شده در اين زمينه ، ناكار آمدي اين نهاد را مورد تاييد قرار مي دهند اما دلايل چنين ناكار آمدي چيست؟ آيا ميتوان ضعف ساختار تشكيلاتي بورس تهران را عامل اصلي اين ناكار آمدي دانست يا نفوذ و دخالت مستقيم دولت وسازمانهاي دولتي عامل ناكار آمدي اين نهاد است . برخي معتقدند شفاف نبودن و كمبود اطلاعات و نيز شيوه كار كرد شركتهاي پذيرفته شــده در بورس عـوامل مهم تلقــي مي شوند . گذشته از دلايل بالا شايد بتوان ناكار آمدي بورس در كشورمان را در عوامل زير جست و جو كرد : وجور ضعف يا نبودن پويايي در قوانين و مقررات به بورس ، تجارت و قانون مالياتها . نبودن بازنگري لازم در قوانين و مقررات مؤثر بر فعاليتهاي اين سازمان . بي توجهي به ضرورت تدوين قانون بازار سرمايه ايران . نبودن ابزارهاي حمايت كننده بورس در مواقع بحراني و ... ماهنامه تدبير نيز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موصوع جديد گزارش ويژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادي كشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهاي موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسي نمايد و راههاي گريز از اين تنگناها را بيابد .
اينكه جايگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد كلان كشور كجاست و اين نهاد مالي چه نوع ارتباط و همكاري فعال با بانكهاي داخلي و خارجي دارد ، موضوع مهم اين گزارش مي باشد . در ادامه اين گزارش ويژه نقش قوانين و مقررات اقتصادي كشور در رشد يا ركود بورس دركشورمان را مطالعه خواهيد كرد و مقايسه اي ميان بورس كشورشان با بورس ساير كشور ها جهت مشخص شدن جايگاه بورس اوراق بهادار كشورمان در ميان كشورهاي توسعـه يافته يا در حـال توسعه ، انجام خـواهد شد . با هم اين گزارش را مي خوانيم . يكي از ويژگي هاي حركت به سوي توسعه اقتصادي ، اين است كه مجموعه اقتصاد بتواند منابع پس انداز را به سوي سرمايه گذاري هاي مورد نياز اقتصاد ملي ودر صورت مازاد ، به سوي سرمايه گذاري هاي خارجي هدايت كند . وظيفه تجهيز منابع پس انداز به سوي سرمايه گذاري و سرمايه انجام مي شود .
البته در نخستين مراحل توسعه ، بازار پول نقش اساسي را در تجهيز منابع پس انداز به عهده دارد ، اما به تدريج كه اقتصاد توسعه مي يابد . بازار سرمايه ، بخش فزاينده اي از پس انداز ها را به سوي سرمايه گذاري هدايت مي كند . با نگاهي به بجربه كشورهاي توسعه يافته و صنعتي نيز مشاهده مي شود كه توسعه بخش مالي و اجزاي آن ، از جمله بازار سرمايه در اين كشورها ، به گونه اي بوده است كه همواره بخش چشمگيري از منابع مالي مورد نياز بنگاههاي توليدي و اقتصادي ، از طريق بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار به عنوان مهم ترين نهاد بازار سرمايه تأمين شده است. در دهه هاي اخير نيز اقتصاد جهاني ، شاهد ظهور بازارهاي سرمايه و گسترش نقش و رشد بازارهاي متشكل سرمايه از جمله بورس اوراق بهادار در كشورهاي در حال توسعه مانند كره ، مالزي ، تايلند و تركيه بوده است .
در اين ميان بازار سرمايه كشوز ما و بورس اوراق بهادار ، به عنوان نماد اصلي اين بازار ، با اين كه از پيشينه 30 ساله برخوردار است ، هنوز نتوانسته جايگاه اصلي خود را در اقتصاد كشور پيدا كند . اين در حالي است كه تأثير متقابل گسترش بازار سرمايه و توسعه اقتصادي ، مورد توافق بيشتر پژوهشگران اقتصادي است و نقش مثبت بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادي ، از افزايش و سالم سازي سرمايه گذاري پذيرفته شده است . از اين رو در كشور ما به عنوان كشوري در حال توسعه ، كه مي خواهد گامهاي بلندي در جهت توسعه پويا بردارد ، لزوم توجه به مشكلات و نارسايي هاي بازار سرمايه و علل عدم توسعه اين بازار و نيز بورس اوراق بهادار به عنوان نماد اصلي آن ، به خوبي احساس مي شود .
ساختار بازار بورس بورس اوراق بهادار تهران ، يكي از قديمي ترين بورس ها در منطقه خاور ميانه مي باشد . مبادله اوراق مشاركت و قرضه از سال 1347 آ غاز شد و تا اندك مدتي پس از تهاجم رژيم عراق در شهريور 1358 ادامه يافت . سه سال بعد ، پس از اينكه بخشهاي بانكي و مالي كشور خود را با مقررات اسلامي كه استفاده از روشهاي مالي به نرخ بهره ثابت را منع مي كند تطبيق دادند ، بازار اوراق بهادار منحل گرديد . پس از پايان يافتن جنگ عراق عليه ايران ، دولت به عنوان بخشي از برنامه پنج ساله اول و به منظور جدا كردن حدود 391 بنگاه دولتي از بدنه دولت ، بورس اوراق بهادار را مجدداً فعال نمود . مبادله اوراق بهادار در سال 1368 مجدداً آغاز شد و با حمايتهاي همه جانبه رئيس جمهوري وقت و نيز در نبودن روشهاي سرمايه گذاري با شتاب زيادي توسعه يافت .
به سبب بد گماني مسئولين نسبت به بازارهاي مالي ، بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً محدود به فروش سهام مي باشد ، از سال 1374 به اين سو ، تعداد سهامي كه در بورس ارائه شده سريعاً افزايش يافته است ، اما بازار در مقايسه با ديگر بورس هاي موجود در خاور ميانه از ژرفاي كمتري برخوردار است . تا اسفند 1375 ، 201 شركت سهام خود را در بورس عرضه نموده اند كه رقم كل سرمايه عرضه شده بالغ بر 20255 ميليارد ريال يعني 16 درصد GNP كشور مي باشد . سهام فوق شركتهايي از صنايع مختلف شامل ، صنايع نساجي ، پوشاك ، شيميايي ، شكر ، خودرسازي ، كاغذ ، فراوري مواد خوراكي و فولادي را در بر مي گيرد . با اين وجود بازار در سلطه چند شركت عمده است .
كه از اين ميان 48 درصد از كل سرمايه متعلق به 10 بنگاه بزرگ ميباشد . متوسط برگشت سرمايه ساليانه حدود يك درصد GDP مي باشد كه با متوسط17 درصدي سرتاسر خاور ميانه قابل مقايسه است .
عمده تازه واردين به بورس اوراق بهادار تهران را بنگاههايي تحت كنترل دولت تشكيل مي دهند كه با هدف افزايش سرمايه قدم در بورس مي گذارند . ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار
111 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 27000 تومان
آشنایی با بازارهای بورس اوراق بهادار در آمریکا
9 صفحه - 4500 تومان
پروژه تجزیه و تحلیل بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 89- 80
65 صفحه - 36000 تومان
بررسی نوسانات بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 80
16 صفحه - 9000 تومان
آشنایی با بورس اوراق بهادار و نحوه سرمایه گذاری در آن
112 صفحه - 48000 تومان
بررسی رابطه اندازه شرکت با بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
26 صفحه - 9000 تومان
بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
89 صفحه - 36000 تومان
بررسی ساختار مالکیت شرکت و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
64 صفحه - 36000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
39 صفحه - 18000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 54000 تومان
بررسی علل موثر در افت تحصیلی ریاضی ابتدایی
15 صفحه - 7500 تومان
اعتیاد به اینترنت و علل افت تحصیلی - روش تحقیق
21 صفحه - 10500 تومان
بررسی اعتیاد به اینترنت و علل افت تحصیلی - روش تحقیق
22 صفحه - 18000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
102 صفحه - 45000 تومان
شرکت بورس اوراق بهادر تهران(سهامی عام)
45 صفحه - 15000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
101 صفحه - 45000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
150 صفحه - 36000 تومان
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
8 صفحه - 4500 تومان
شرکت بورس اوراق بهادر تهران سهامی عام
45 صفحه - 7500 تومان
بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
46 صفحه - 9000 تومان
بورس اوراق بهادار تهران
7 صفحه - 4500 تومان
بورس اوراق بهادار تهران
10 صفحه - 4500 تومان
آسیب شناسی بازار سرمایه ( بازار اوراق بهادار در ایران)
94 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007