موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی از دیدگاه دانشجویان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
تعداد صفحه :
100
قیمت :
54000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول : معرفی تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف اصطلاحات و تعاریف عملیاتی متغییرها
محدودیت های تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
بخش اول : مبانی نظری تحقیق
تعریف واژه نگرش
ابعاد نگرش ها
تکوین نگرش ها
فساد اداری
تقسیم بندی فساد اداری
انواع فساد اداری
علل بروز فساد اداري
نتایج و پیامدهای فساد اداری
فساد اداری و توسعه
روند گسترش فساد اداری
نقش ارتباطات اجتماعی در بروز فساد اداری
فساد و پرداخت رشوه درایران
بروندادهای منفی فساد
رویکردهای تبیین کننده فساد اداری
تئوریهای مؤثر در تبیین فساد اداری
عوامل مؤثر در سطح کلان
تئوریهای امیل دورکیم و روبرت مرتن در سطح کلان
کنترل درونی
کنترل بیرونی
عوامل مؤثر در سطح متوسط
لوتیدکه و شواتیزر
عوامل مؤثر در سطح خرد
قبح فساد
فرهنگ فساد
خلاصه و نتیجه گیری از بحث تئوریک
مبارزه با فساد اداری
فرهنگ سازمانی
کارکردهای فرهنگ سازمانی
رویکردهای اساسی پیشگیری
نوآوری در پیشگیری از فساد اداری
بخش دوم : پیشینه ی تحقیق
تحقیقی توسط دکتر فرامرز رفیع پور در زمینه فساد اداری
دو نمونه از منابع خارجی در زمینه فساد اداری
 فصل سوم : روش تحقیق
روش مطالعه
جامعه آماری
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری جهت توصیف و تحلیل اطلاعات
 فصل چهارم : یافته های تحقیق
بخش اول : توصیف اطلاعات
بخش دوم : تحلیل اطلاعات
 فصل پنجم :خلاصه ونتیجه گیری وپیشنهاد
خلاصه و نتیجه گیری
نتایج حاصل از آزمون فرضیات
پیشنهادات
 فهرست منابع و مأخذ
الف – فهرست کتاب
ب- فهرست مقالات ، مجلات و پایان نامه ها
چکیده
مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فساد نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونتها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با مشکل روبه رو می کند. در عین حال با تمام برنامه ریزی ها و توجهی که از سوی کشورها در زمینه مبارزه با این پدیده صورت گرفته ولی باز هم شاهد روند رو به رشد آن در ابعاد گوناگون جامعه هستیم.
از همین رو تحقیق حاضر به بررسی میزان فساد سازمانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه گیلان پرداخته است. هدف اصلی تحقیق بررسی میزان فساد اداری یا سازمانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه گیلان میباشد. روش مطالعه در تحقیق حاضر از نوع پیمایشی می باشد و همچنین در گردآوری اطلاعات اولیه در ارتباط با موضوع تحقیق از روش اسنادی یا کتابخانه ای نیز استفاده شده است و کلیه دانشجویان دانشگاه گیلان که در(6) دانشکده مشغول به تحصیل میباشند. جامعه آماری آن را تحلیل می کند و از این میان(400) نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیده اند. جهت گردآوری اطلاعات از نمونه آماری از پرسشنامه به عنوان ابزار کار و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از پرسشنامه های پخش شده در بین نمونه آماری ، از دو روش آمار توصیفی و فراوانی نسبی (درصد) و آمار استنباطی جهت پی بردن به وجود رابطه یا عدم رابطه بین متغییرهای فرضیات آماری، از آزمون خی دو استفاده گردیده است.
این تحقیق دارای 6 فرضیه میباشد که عبارتند از:
1. بین جنسیت و میزان فساد سازمانی از دیدگاه دانشجویان رابطه ی معناداری وجود دارد.
2. بین رشته ی تحصیلی دانشجویان و دیدگاه آنها نسبت به فساد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
3. بین وضعیت اشتغال دانشجویان و دیدگاه آنها نسبت به فساد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
4. بین سال ورود دانشجویان ( دانشجویان سال اول یا سال آخر ) و دیدگاه آنها نسبت به فساد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
5. بین نوع شغل پدر دانشجویان و دیدگاه آنها نسبت به فساد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
6. بین نوع شغل مادردانشجویان و دیدگاه آنها نسبت به فساد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد.
بعداز تجزیه و تحلیل این فرضیات با استفاده از آزمون خی دو تنها 1فرضیه مورد تأیید قرارگرفت که عبارتنداز:
1. بین جنسیت و میزان فساد سازمانی از دیدگاه دانشجویان رابطه ی معناداری وجود دارد.
5 فرضیه ی دیگر رد گردیدند که عبارتند از:
1. بین رشته ی تحصیلی دانشجویان و دیدگاه آنها نسبت به فساد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارند.
2. بین وضعیت اشتغال دانشجویان و دیدگاه آنها نسبت به فساد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارند.
3. بین سال ورود دانشجویان ( دانشجویان سال اول یا سال آخر ) و دیدگاه آنها نسبت به فساد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارند.
4. بین نوع شغل پدر دانشجویان و دیدگاه آنها نسبت به فساد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارند.
5. بین نوع شغل مادردانشجویان و دیدگاه آنها نسبت به فساد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارند.
مقدمه تجربه هاي به دست آمده از كشورهاي مختلف نشانگر اين است كه فساد امري پيچيده، پنهان و متنوع است. درحقيقت فساد (در ابعاد اداري و ابعاد ديگر جامعه) مانند عفونت است كه اگر به اندام و پيكر جامعه راه يابد، اعضاي آن را يكي پس از ديگري عفوني كرده و از كار مي اندازد و چه بسا گسترش اين عفونت، كل پيكره جامعه را فاسد میكند.
اصطلاح فساد اداري كه آن را در برابر سلامت اداري به كار مي برند، مدت زيادي است كه موردتوجه انديشمندان و صاحبنظران مختلف سازماني قرار گرفته و تلاش كرده اند با ارا ئه تعاريف منطبق با اصول سازماني در جهت رفع آن گام بردارند كه وجه اشتراك اغلب تعاريف ارائه شده درباره فساد دستگاههاي دولتي را مي توان رشوه و سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، براي نفع شخصي دانست. پيامدهاي فساد اداري نيز در قالب معضلات و ناهنجاريهايي همچون سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، ارتشاء و اختلاس، كلاهبرداري، پارتي بازي، بي عدالتي، باج خواهي، ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع (ذينفع ها) ، سرقت اموال و دارایي هاي سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران و نظاير آن بــــه صورت فردي، گروهي و سازمــــان يافته پديدار مي گردد. هیچ انسانی متخلّف، مجرم وگناهکار آفريده نمي شود . شرايط نامتعادل اجتماعي ، اقتصادي ايجاد فساد مي کند و آنچه به نام فساد اداري گريبانگير مؤسسات ونهادهاي دولتي وغير دولتي گرديده ناشي ازاين شرايط نامتعادل است.ترديدي نيست وقتي در جامعه اي تأمين اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي واميد به داشتن آينده اي روشن براي افراد جامعه وجود ندارد ، به جاي تأمين اجتماعي خود تأميني پديد مي آيد ودر کنار خود تأميني ، انگيزه هاي مختلف افراد، حزبها وگروهها را تشويق مي کند تا به فساد با ديدي خوش باورانه ومثبت بنگرند. فساد اداري يکي از معضلاتي است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.اما در بعضي از کشورها فساد به صورت کمتري در سيستمهاي اداري وجود دارد و در برخي ديگر فساد به صورت محرزتري وجود دارد. به طوريکه ،اندونزي، هند و ويتنام به ترتيب بيشترين فساد را دردستگاههاي اداري دارند.بينش و ديدگاه جوامع مختلف نسبت به اين پديده متفاوت است وعوامل متعددي در شکل گيري وثبات آن نقش دارند.(رفیع پور1386)
در زمینه فساد اداری پژوهشها و گفتمانهای زیادی صورت گرفته و می گیرد اما تا زمانی که این مسائل با دیدی عمیق و همه جانبه نگریسته نشود و بستر سازی لازم جهت رفع این معضل صورت نگیرد به عنوان یک فرض ، محال است که ریشه آن در ادارات و ارگانها بر کنده گردد.
بیان مسئله
مفهوم فساد اداري يا کارپشن در ابتدا داراي مفهومي اخلاقي وارزشي بوده است که به تدريج از معناي اخلاقي آن کاسته شد و به عنوان مفهومي با تعريف معين در علوم مديريت عمومي وعلوم سياسي استفاده شد.هرچند فساد اداري از نظر لغوي به معني آلودگي دگرگوني از وضع طبيعي وناخالصي در کميت وکيفيت معني مي دهد ، اما به طور کل به معناي استفاده از امکانات ومنابع عمومي در جهت منافع و سود شخصي از سوي مديران، کارگزاران وافراد سازماني واداري مي باشد.
در جوامع گوناگون و بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها، تعاریف مختلفی از فساد اداری به عمل آمده است ریشه فساد فعل لاتین "Rumper" به معنای « شکستن »است، بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقص می‌شود، این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد در دیدگاه گونارمیردال"Ginar mer dal" فساد به تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می‌گردد. در فرهنگ وبستر در مقابل واژه فساد آمده است که "فساد پاداشی نامشروع است که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می‌شود".
بانک جهانی و سازمان‌ شفافیت بین الملل، فساد را " سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) می‌دانند" که این تعریف در جهان مورد توافق عمومی قرار گرفته است.از دیدگاه اندیشمند دیگری، فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب می‌شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش‌تر باشد. تعریف دیگر، فساد را عبارت از شرارتی می‌داند که تا حدودی بر همه جوامع موثر بوده و جوامعی را که شکنندگی بیش‌تری دارند به شدت دچار خفقان می‌کند. بدین معنی که با توجه ارزش‌های تعریف شده هر جامعه و سازمان و قوانین و مقررات اعمال شده برای آن، نوع و شدت بروز فساد تفاوت دارد.
........

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 54000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 36000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 45000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
150 صفحه - 36000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 36000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه ها (Judith Hale) (جودید هاله)
3 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 54000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 48000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 75000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 105000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
96 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر
70 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 66000 تومان
تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
34 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
4 صفحه - 3000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
89 صفحه - 60000 تومان
پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان (Elanine Biech) (الانین بیچ)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه هوش اجتماعی (Kerri Anne Crowne) (کری آنن کروون)
3 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پایداری با حمایت از هوش کسب و کار : ادغام شاخص های اجتماعی – محیطی و بافت سازمانی 8
14 صفحه - 42000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
68 صفحه - 45000 تومان
بررسی تاثیرات استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر روابط اجتماعی دانشجویان روش تحقیق
8 صفحه - 7500 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان دانشگاه
98 صفحه - 75000 تومان
پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید. بررسی میزان توجه به واحد تولید
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه (Gwo - Guang Lee et all) (گوا - گوانگ لی و همکاران)
4 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت های بازاریابی (Fiona Leverick & Margaret Bruce) (فیونا لوریک و مارگارت بروس)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه مفیدبودن درک شده خدمات بانکداری (Erdener Kaynak & Talha D.Harcar) (اردنر کایناک و تالها. هرکار)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات در هتل (Janet R. McColl et all) (جانت. مک کول و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان (Christopher Selvarajah) (چریستوفر سلواراجاح)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه جو سازمانی هتل (Hasan Kilic & Feviz Okumus) (حسن کیلیس و فویز اوکوموس)
3 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007