موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : گزارش کارآموزی در اداره مخابرات رودبار
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
تعداد صفحه :
21
قیمت :
15000 تومان

مقدمه
هدف ازمخابرات ارسال وانتقال اطلاعات ازنقطه ای به نقطه ديگراست كه اين اطلاعات مي تواند صوت - تصويريا داده های كامپيوتری باشد.
مخابرات گرايشی ازمهندسی برق است كه درحوزه ارسال ودريافت اطلاعات فعاليت می كند.
مهندسی مخابرات با ارائه نظريه ها ومبانی لازم جهت ايجاد ارتباط بين دويا چند كاربرانجام عملی فرايندها رابه طوربهينه ممكن می سازد.پس هدف ازمهندسی مخابرات پرورش متخصصان درچهارزمينه اصلی اين گرايش است شامل فرستنده- مرحله ميانی– گيرنده وگسترش شبكه كه هركدام عبارتند از: فرستنده:شامل آنتن – نحوه ارسال و...
مرحله ميانی:شامل خط انتقال و محاسبات مربوط و...
گيرنده:شامل آنتن – نحوه دريافت- تشخيص و...
گسترش شبكه:مشتمل برتعميم خط ارتباطی ساده – ادوات سوئيچينگ – ارتباط بين مجموعه كاربرها و...
قسمت های مختلف مركزتلفن:
١.سوئيچ
MDF٢.
٣.شبكه
٤.خطوط انتقال
٥.منابع تغذيه
٦.تهويه مطبوع
حال دراينجا قسمت های گفته شده را توضيح می دهيم:
١.سوئيچ
سوئيچ دستگاهی است كه كارمسيريابی ومسيردهی را انجام می دهد ودرضمن وظيفه ثبت«gnigrahc» كه همان مدت زمان مكالمه است را برعهده دارد وضمنا ارائه سرويس های مختلف اعم ازانتظار مكالمه – نمايشگر شماره تلفن وغيره به عهده سوئيچ مي باشد.سوئيچ های تلفن ثابت به دونوع آنالوگ وديجيتال تقسيم
می شود:
١-١.سوئيچ آنالوگ (الكترومكانيكی)
اين سوئيچ ها به صورت «torelecs» بوده وشماره گيری نيزازطريق «torelecs» های پشت بردها گرفته می شد.
١-٢.سوئيچ ديجيتال
مراكز مخابراتی بسته به تعداد مشترك درمناطق مختلف شهرها وروستاها ايجاد می شود وهرمركز وظيفه ارائه سرويس به چند پيش شماره خاص درآن شهر رابه عهده دارد.
وقتی ما شروع به شماره گيری می كنيم سوئيچ شماره های گرفته شده توسط ما را تجزيه وتحليل
می كند ومسيرآن را تشخيص می دهد مثلا اينكه شماره داخل شهری است يا بين شهری ويا بين الملل توسط سوئيچ مشخص شده ومسيرما را به مركز بعدی كه هر كدام وظيفه خاصی به عهده دارند را برقرارمی كند مثلا اگرازرودباريك شماره دركرمانشاه گرفته شود مثل(....٠۸۳۱۳٢۷ ) سوئيچ محلی با ديدن صفر تشخيص می دهد كه بايد كل شماره به سوئيچ بين شهری ارسال شود بنابراين ابتدا به سوئيچ بين شهری تهران«DTS» ارسال و سوئيچ بين شهری با ديدن رقم دوم يعنی عدد ۸ تشخيص می دهد كه بايد كل شماره رابه سوئيچ بين شهری«DTS»منطقه ۸ كشوركه درهمدان می باشد ارسال كند سوئيچ «DTS » همدان با ديدن رقم سوم كه ۳ می باشد شماره رابهCP كرمانشاه ارسال می كند (CP يك نوع سوئيچ بين شهری است ولی ازلحاظ «lveel» پايين ترازDTSمی باشد )CPكرمانشاه با ديدن رقم چهارم كه یک مي باشد تشخيص می دهد كه شماره مربوط به شهركرمانشاه می باشد وبا توجه به پيش شماره ۳۲۷ به مركزمربوطه تحويل داده می شود ومشترك درمركز ۳۲۷ زنگ می خورد .
........

تحقیقهای مشابه
گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
63 صفحه - 24000 تومان
گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
21 صفحه - 15000 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 21000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
26 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره دارایی
50 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در مخابرات واحد کارگزینی
30 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات بخش سوئیچینگ
23 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
42 صفحه - 21000 تومان
گزارش کار آموزی تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
42 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007