جمعه 30 فروردین 1398
بازدید امروز : 1317 نفر

موضوع : پروژه بررسی و مطالعه تولید و تکثیر آبزیان برای استفاده مصارف غذایی - ناپلیوس آرتمیا - زئوپلانکتون - کوپه پودا - کلادوسرا، نماتودا و لارو تروکوفورا
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی و مطالعه تولید و تکثیر آبزیان برای استفاده مصارف غذایی - ناپلیوس آرتمیا - زئوپلانکتون - کوپه پودا - کلادوسرا، نماتودا و لارو تروکوفورا
تعداد صفحه :
105
قیمت :
17000 تومان


عنوان
1-4 : زیست شناسی آرتمیا
1-1-4: ریخت شناسی
1-1-1-4 : سیست
1-1-1-1-4 : ریخت شناسی پوسته سیست
2-1-1-4 : ناپلیوس
3-1-1-4 : مرحله جوان
4-1-1-4 : بالغ
1-4-1-1-4 : سیستم تناسلی نر
2-1-4 : چرخه تولید مثلی
2-4: اکولوژی آرتمیا و کاربرد آن در آبزی پروری
1-2-4: توزیع جهانی آرتمیا
2-2-4: ویژگی های زیستگاه آرتمیا
3-2-4: کیفیت تفریخ
4-2-4: نرخ رشد ناپلیوس
5-2-4: تحمل شوری و دما
6-2-4: ارزش غذایی
7-2-4: استفاده از سیست آرتمیا
1-7-2-4: ضدعفونی، دکپسوله و تفریخ سیست آرتمیا
2-7-2-4: پوسته سیسیت آرتمیا
3-7-2-4: فیزیولوژی روند تفریخ
1-3-7-2-4: اثرات شرایط محیطی بر متابولیسم سیست
4-7-2-4: دیاپوز
1-4-7-2-4: روش های رفع دیاپوز
5-7-2-4: ضدعفونی کردن، دکپسوله کردن سیست
8-2-4: استفاده از ناپلیوس و متاناپلیوس
1-8-2-4: نگهداری در سرما
2-8-2-4: غنی سازی با مواد غذایی
9-2-4: تغذیه لارو میگوی آب شیرین و اهمیت رژیم غذایی آرتمیا
1-9-2-4: ویژگی های غذای دلخواه میگوی آب شیرین
10-2-4: طرح های غذایی
1-10-2-4: غنی سازی
« فصل 5 » : زئوپلانکتون
1-5: زئوپلانکتون های وحشی
1-1-5: جمع آوری از طبیعت
1-1-1-5: روش های جمع آوری
1-1-1-1- 5: تور پلانکتون
2-1-1-1-5: تور ترال
3-1-1-1-5: سیستم جمع آوری بالین
4-1-1-1-5: برداشت در جریان آب
5-1-1-1-5: تولید جریان آب با کمک پمپ
6-1-1-1-5: استفاده از نور برای گرفتن پلانکتون
2-5: درجه بندی زئوپلانکتون ها
3-5: انتقال و ذخیره زئوپلانکتون های جمع آوری شده
4-5: کوپه پودا
1-4-5: چرخه زندگی کوپه پودا
2-4-5: بیومتری کوپه پودا
3-4-5: کیفیت غذایی کوپه پودا
4-4-5: تکنیک کشت
1-4-4-5: کالانوئیدها
2-4-4-5: هارپاکتیکوئیدها
5-4-5: استفاده از تخم ساکن
6-4-5: استفاده در صنایع آبزی پروری
7-4-5: سیستم مزوکازم
1-7-4-5: تیپ های مزوکازم
1-1-7-4-5: سیستم سد بندی (60-2 متر مکعبی)
2-1-7-4-5: سیستم کیسه ای (200-50 متر مکعب)
3-1-7-4-5 : سیستم استخر
4-1-7-4-5: سیستم تانک
2-7-4-5: پروتکل مزوکازم
3-7-4-5: مقایسه با متدهای متراکم
« فصل 6 » : کلادوسرا، نماتودا و لارو تروکوفورا
1-6 : کلادوسرا
1-1-6: دافنی و موئینا
1-1-1-16: بیولوژی و چرخه زندگی دافنی
2-1-1-6: ارزش غذایی دافنی
3-1-1-6: غذاخوری و تغذیه دافنی
4-1-1-6: تولید انبوه دافنی
1- فرآیند عمومی کشت در تانک
2- فرآیند عمومی کشت در استخر
3- آلودگی ها
4- تولید و استفاده از تخم ساکن
2-1-6: استفاده از موئینا
2-6 : نماتودا
3-6 : لارو تروکوفور
1-3-6 : تولید لارو تروکوفور
2-3-6 : کنترل کیفیت لارو تروکوفور تولید شده
3-3-6 : تثبیت در فریزر

در میان غذاهای زنده مورد استفاده در صنایع مختلف آبزی پروری، تکثیر و پرورش ماهیان و سخت پوستان، ناپلیوس آرتمیا دامنه استفاده وسیعتری دارد. هر ساله بیش از 2000 تن از سیست خشک آرتمیا در کل جهان خرید و فروش می شود تا پس از تفریخ و خروج لارو ناپلیوس 4/0 میلی متری (شکل 1-4) استفاده گردد که غذای بسیار مناسبی از نظر اندازه و محتوای غذایی برای مراحل لاروی سالن های تکثیر است.
شکل1-4 : مرحله چتری و ناپلیوس آرتمیا (اقتباس از لاونس و همکاران، 1996)
آرتمیا در برخی شرایط نامناسب قادر به تولید تخم در حالت نهفته است که به آن «سیست» اطلاق می شود. سیست در تمام طول سال و بصورت توده های رگه ای بزرگ در سواحل دریاچه های شور،
آبگیرها و نمک زارهای شور و پراکنده در اقصی نقاط پنج قاره جهان تجمع می یابد. پس از جمع آوری و عمل آوری، بسته بندی شده و در انبار ذخیره می گردد تا به فروش رسد. به محض قرارگیری 24 ساعته در شرایط انکوباسیون در آب دریا، تفریخ شده و ناپلیوس شناگر آزاد از آن خارج می گردد که می تواند به عنوان غذای مستقیم مورد مصرف بسیاری از لاروها ماهیان دریایی یا سخت پوستان دریایی و آب شیرین قرار گیرد (شکل های 2-4 و 3-4 ). اگرچه آرتمیا از قرن ها پیش شناخته شده بود، ولی استفاده از آن به عنوان غذای زنده در صنایع آبزی پروری از دهه 1930 شناخته شد یعنی هنگامیکه تعدادی از محققین دریافتند که می توانند به عنوان یک غذای خوب برای لارو ماهی از آن استفاده نمایند. طی دهه 1940، اغلب سیست آرتمیای تجاری از جمع آوری های دریاچه ای تأمین می گردید. از این جا بود که چشم جهانیان به دریاچه بزرگ نمک آمریکا در ایالت یوتا دوخته شد (شکل 4-4 ).
اولین برداشت از این دریاچه با حدود 16 تن آغاز شد. طی اواسط دهه 1950، با توجه به تجارت مقرون به صرفه این ماده، توجه کنترل شده ای به تولید در خلیج سانفرانسیسکو صورت گرفت. در این مکان نیز آرتمیا بدست آمده بود و سیست آن بصورت محصول جانبی در کنار نمک استحصالی از آن دریاچه جمع آوری می گردید.

شکل 2-4) دریاچه بزرگ نمک آمریکا
شکل3-4) بسته بندی سیست آرتمیا (اقتباس از لاونس و همکاران، 1996)

شکل 4-4) دریاچه بزرگ نمک آمریکا
در کنار برداشت نمک، با توجه به افزایش شوری ناشی از تبخیر می توان آرتمیا را کشت داد و در نهایت سیست آن را برداشت نمود. در دهه 1960، این رخداد در شمال آمریکا اتفاق افتاد که البته مقدار آن بسیار کم بود. در دهه 1970، با افزایش تقاضای ناشی از فعالیت بیشتر در زمینه آبزی پروری در جهان، قیمت سیستم آرتمیا افزایش یافت و استفاده از سیست آن در تمام جهان گسترش یافت. این موضوع بخصوص برای تکثیر ماهیان دریایی و سخت پوستان در جهان سوم اهمیت بیشتری داشت.
در کنفرانس تکنیک ها سال 1976 در کیوتو ژاپن که توسط سازمان خواروبار جهانی برگزار گردید، کمبود سیست به عنوان یک مشکل فوری مطرح شد. طی سال های بعد، تلاش محققان بخصوص در کشورهای جهان سوم صرف تولید مصنوعی آرتمیا گشت. امروزه، آرتمیا در پنج قاره دنیا تولید می شود. با این وجود بیشتر بازار فروش دنیا در انحصار دریاچه بزرگ نمک آمریکاست. البته در طول چند دهه تغییرات اقلیمی و... نوسانهایی را در تولید این دریاچه اعمال کرده که می توان به کاهش چشمگیر تولید در سالهای 1994-1993 و 1995-1994 اشاره نمود.
در اواخر قرن هفدهم مشخص شد که ارزش غذایی آرتمیا بخصوص برای آبزیان دریایی بسیار بالاست ولی در سویه های مختلف و حتی توده های بدست آمده از نقاط مختلف یک مکان جغرافیایی متفاوت است. این موضوع در صنایع آبزی پروری بسیار مهم می باشد. نتیجه مطالعات دهه 1980 این بود که چرا تفاوت بین سویه ها وجود دارد و دلیل کمبود کیفی برخی نسبت به برخی دیگر چیست. تفاوت های ژنوتیپی و فنوتیپی (اندازه سیست و درصد تفریخ ویژگیها، محتوای انرژی بر حسب کالری و محتویات اسیدهای چرب ناپلیوس) تعیین شد و نشان داد که برای گونه های خاص ماهی و میگو باید سویه های خاصی از آرتمیا را بکار برد.
با فرآیند غنی سازی خاص، مقادیری از ذرات لازم یا فرآورده های امولسیفه شده با اسیدهای چرب غیراشباع به متاناپلی آرتمیا خورانده شد تا کیفیت آن بالا رود. این فرآیند انقلابی را د استفاده بیشتر از آرتمیا در جهان بوجود آورد و نتیجه آن بهبود خروجی کشت مراحل لاروی آبزیان بود. این غنی سازی نه تنها در افزایش میزان بقا، رشد و موفقیت دگردیسی برخی گونه های ماهی و سخت پوستان نقش داشت بلکه در افزایش کیفیت غذایی آنها نیز مهم جلوه داد. برای مثال موجب کاهش ناهنجاری ها و بهبود فرآیند رنگدانه دار شدن آرتمیا گردید و افزایش مقاومت نسبت به استرس ها بود.
روشهای غنی سازی فعلی برای خوراندن مستقیم ویتامین ها، درمان شیمیایی و واکسیناسیون استفاده می شود.
با این وجود، دانش بیشتر در مورد زیست شناسی آرتمیا ضروری بنظر می رسد. برای مثال، ضدعفونی و دکپسوله کردن سیست، آماده سازیهای متفاوت زی توده آرتمیا بسیار مهم است که می تواند در سالن های تفریخ و پرستاری مولدین مورد استفاده قرار گیرد.
1-4 : زیست شناسی آرتمیا
1-1-4: ریخت شناسی
1-1-1-4 : سیست
در مواقع خاصی از سال در محیط های طبیعی شور، آرتمیا سیست تولید می کند که روی سطح آب شناور بوده با جریان باد به سواحل رانده می شود. این سیست ها از نظر متابولیک غیرفعال هستند و در صورتیکه حتی برای طولانی مدت در خشکی نگهداری شوند (شکل 5-4)، پس از قرارگیری در شرایط مناسب انکوباسیون قدرت تفریخ و تکوین خود را بدست می آورند (1980،Clegg and Conte ).
شکل 5-4: سیست دهیدراته آرتمیا (اقتباس از لاونس و همکاران، 1996)
با قرار گرفتن در آب دریا شکل سیست از حالت مقعر خارج شده و گرد می گردد. در این حالت بدان سیست هیدراته یا آبدار می گویند که درون آن جنینی است که فعالیت متابولیک آن متوقف شده است (شکل6-4) (1980،Clegg and Conte ).
شکل6-4: سیت هیدراته- بعد از 20 ساعت غشا کوتیکولی بیرونی شکافته شده (مرحله شکستگی غشا شکل 7-4) و جنین که توسط غشا تفریخی احاطه شده خارج می گردد (مرحله چتری یا پاراشوت) (1991 Trotman ; 1980،Clegg and Conte ) .
شکل 7-4 : مرحله شکافت سیست (اقتباس از لاونس و همکاران، 1996)
1-1-1-1-4 : ریخت شناسی پوسته سیست هنگامیکه جنین بشکل مرحله چتری از غشا تفریخ آویزان است، تکوین ناپلیوس کامل شده و پس از مدت کوتاهی غشا تفریخی نیز پاره می شود (در حقیقت تفریخ اصلی به پاره شدن غشا تفریخ گفته می شود در صورتی به اشتباه پاره شدن پوسته کیتینی را تفریخ گفته اند) و سپس ناپلیوس شناگر آزاد رها می گردد (1980،Clegg and Conte ).
2-1-1-4 : ناپلیوس
اولین مرحله لاروی که اینستار یک نیز نامیده می شود حدود 500-400 میکرون طول دارد. رنگ
آن نارنجی است که علت آن وجود محتوای زرده ای ذخیره شده در بدن است. (1980، Sorgeloos )
ناپلیوس دارای سه جفت زائده است : آنتنا (با فعالیت حسی)، آنتن (با فعالیت حرکتی و تغذیه تصفیه ای) و ماندبیل ها (ابزار گرفتن غذا). سطح شکمی دهان توسط لب بزرگ (برای گرفتن غذا و هدایت ذرات از سیتاهای فیلتر کننده به سمت حفره دهان) پوشیده است.
در سطح پشتی سر، ارگان گردنی یا اندام گنبدی شکل تنظیم کننده فشار اسمزی قرار گرفته است (1972،Conte et al. ). این غده لاروی طی مراحل بعدی رشد تحلیل می رود. اینستار یک غذا مصرف نمی کند زیرا سیستم گوارشی آن هنوز فعال نشده است و از ذخیره زرده خود استفاده می کند (1996 ، Benesch ).
بعد از 8 ساعت، اولین پوست اندازی انجام و ناپلیوس وارد مرحله اینستار 2 می گردد. از این زمان به بعد از ذرات کوچک همچون سلولهای جلبک، باکتری ها و دتریتوسها استفاده می کند. دامنه اندازه غذاهایی که آرتمیا در این شرایط می تواند مصرف نماید از 50-1 میکرون است که توسط دومین آنتن فیلتر شده و به مسیر لوله گوارشی وارد و هضم می گردد.
لارو رشد می کند و بر اثر تمایز طی 15 بار پوست اندازی بالغ می گردد (1924 ، Heath ). در این مدت زوائد زوج دیگری در ناحیه تنه بوجود می آید که در نهایت به تراکوپودها تمایز می یابند. در دو طرف چشم ناپلیوسی، چشم های مرکب تکوین می یابند. ........


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007