موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
تعداد صفحه :
22
قیمت :
7500 تومان

مقدمه:
خلاقيت مفهومي پيچيده و در برگيرنده ابعاد مختلف علمي، فرهنگي، سازماني و فردي است. اگر بخواهند در جامعه اي اين مفهوم توسعه يابد و به شکلي پايدار تحقق يابد بايد در درجه اول شرايط علمي، فرهنگي، سازماني و فردي آن را به وجود آورند. زيرا اگر شرايط لازم و مناسب علمي فراهم نيايد هر نوع کوشش از نظر کيفيت و محتوا بي نتيجه خواهد ماند. همچنين اگر نتوانيم شرايط فرهنگي و سازماني تحقق و توسعه خلاقيت را ايجاد کنيم هر چه بکوشيم و توان علمي خود را افزايش دهيم باز هم نمي توانيم به توسعه اي پايدار دست پيدا کنيم.
آماده سازي شرايط گام اول پرورش خلاقيت دانش آموزان ابتدايي:
اکثر صاحبنظران بر اين باورند که اولين گام در پرورش خلاقيت کودکان به وجود آوردن شرايط مناسب در محيط خانوادگي، آموزشي است. کارل راجرز مي گويد: واضح است که خلاقيت را نمي توان با فشار به وجود آورد بلکه بايد به آن اجازه داد تا ظهور کند. در مورد خلاقيت هم همين وضع صادق است. چگونه مي توانيم شرايط خارجي را مساعد بسازيم تا شرايط داخلي تسريع شود و خلاقيت پرورش يابد؟ تجربيات من در روانشناسي مرا به اين مطلب معتقد کرد که مي توانيم با فراهم کردن امنيت رواني و آزادي، احتمال ظهور خلاقيت سازنده را افزايش دهيم.
آموزش و پرورش براي رشد و خلاقيت و نوآوري در معلم و دانش آموز به ويژه در دوره آموزش ابتدايي به منزله زيربناي تعليم و تربيت بايد درک روشن و صريحي از شرايط موجود به دست بياورد، در گام بعدي بايد بکوشد بر مبناي فلسفه تعليم و تربيت و اهداف اصولي و معيارهاي علمي و معتبر تصوير روشني از شرايط مطلوب پرورش خلاقيت رسم کند. با ارايه اين تصوير مي توان به خوبي دريافت که شرايط پرورش خلاقيت در کلاس درس، مدرسه، سازمان آموزش، خانواده يا هر محل آموزشي و پرورشي ديگر، بايد به چه صورتي باشد. در نتيجه مي توان با کمترين صرف وقت، انرژي، انگيزه و سرمايه در مسير پرورش و شکوفايي خلاقيت و نوانديشي قرار گرفت. اما اگر شرايط مناسب علمي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و فردي پرورش خلا قيت را فراهم نياوريم هر عامل مثبتي در مسير خلا قيت نه تنها موثر نخواهد بود بلکه به صورت يک مانع عمل خواهد کرد.
معلم خلا ق و نقش او در پرورش خلا قيت دانش آموزان:
بسيار مي شنويم مي خوانيم و مشاهده مي کنيم که همه درباره شيوه هاي پرورش خلا قيت دانش آموزان بحث مي کنند. در حالي که دانش آموزان در مقام فراگيرنده و شکل پذير آموزش و پرورش به شدت تحت تاثير رفتار معلم قرار دارد. در دوره ابتدايي که اثرپذيري، نقش پذيري و انعطاف پذيري بيشتر به چشم مي خورد، ضرورت دارد که بيش از پيش از پرداختن به شيوه هاي پرورش خلا قيت دانش آموزان سعي کنيد يک معلم نوانديش، نوآور و خلا ق باشيد، زيرا معلم در ابتداي امر آموزش در نظر دانشآموز الگوي قابل اعتمادي است که سبب اثبات يا نفي يادگيري مي شود. اگر معلم آموزش خلا قيت را به دانش آموز به صورت کلا مي ارائه دهد، ولي خودش الگوي عملي خلا قيت نباشد براي او تناقض و تضاد شناختي به وجود مي آورد. اگر در گفتار خود شيوه آموزش و نحوه پرسيدن سوال شيوه برقراري ارتباط عاطفي و نحوه ارزشيابي خلا قي را بروز ندهيم و احساس و عاطفه خود را به شکل خلا قانه اي ابراز نکنيم هر چه تلا ش کنيم نمي توانيم به خوبي آموزش عملي باعث پرورش خلا قيت آنها بشويم.
در حقيقت معلم بايد با رفتار عملي خود به شکل خلا قانه اي انديشه ها و افکارش را نمايش دهد و با ابراز احساس عاطفه و شکل هاي گوناگون کلا مي و غيرکلا مي خلا قيت، فرصت نمونه برداري ادراکي را براي دانش آموز فراهم کند تا او بتواند به خلا قيت و نوآوري دست يابد.
ضروري ترين گام معلم براي پرورش خلا قيت دانش آموزان تلا ش و کوشش او در پرورش خلا قيت خود اوست. ولي اين حرکت نبايد سبب شود که معلم از ياد دانش آموزان غافل شود. در اصل اين حرکت دو سويه است و از معلم به شاگرد و از شاگرد به معلم باز مي گردد. «بي آرتورا - کارين و رابرت بي ساند» درباره نقش خلا قيت معلم در زمينه توسعه خلا قيت در کلا س مي نويسد: ..................

تحقیقهای مشابه
پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
22 صفحه - 7500 تومان
پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
15 صفحه - 6000 تومان
راههای پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان
21 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
پروژه آمار ارتباط دانش اموزان با همسنین خود
18 صفحه - 7500 تومان
افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
9 صفحه - 4500 تومان
چرا دانش آموزان در موقع امتحان اضطراب دارند
12 صفحه - 4500 تومان
افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس پایه دوم راهنمایی برای حظور فعال در کلاس درس حرفه و فن
23 صفحه - 9000 تومان
پروژه افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس پایه دوم راهنمایی برای حضور فعال در کلاس حرفه و فن
21 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 75000 تومان
آموزش و یادگیری دانش آموزان
11 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 45000 تومان
ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال سوم فني و حرفه اي همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
79 صفحه - 54000 تومان
پروژه ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال دوم پسر مقطع دبيرستان همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
60 صفحه - 54000 تومان
بررسی بهداشتیان مدارس و تأثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
14 صفحه - 9000 تومان
نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان ارتقا روحیه ایثار، فداکاری و شهادت طلبی
10 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
45 صفحه - 51000 تومان
نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان در ارتقای روحیه ایثار فداکاری و شهادت طلبی
11 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی
19 صفحه - 9000 تومان
زبان عربی و علت بی علاقه گی دانش آموزان به آن
10 صفحه - 4500 تومان
بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
21 صفحه - 15000 تومان
بررسی تأثیر راهبردهای فراشناختی و درک مطلب دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
10 صفحه - 6000 تومان
بررسی روش های تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران دانش آموزان دوره ی راهنمایی بر اسا روش تحقیق
11 صفحه - 7500 تومان
میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 9000 تومان
آشنایی دانش آموزان با رایانه
9 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
22 صفحه - 18000 تومان
کار آماری همراه با پرسشنامه و جدول و نمودار دلیل تمایل دانش آموزان به درس خواندن چیست
11 صفحه - 9000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
12 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس شیمی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
15 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی دلیل مقابل دانش آموزان به خواندن چیست همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 54000 تومان
آمار و مدلسازی میزان علاقه دانش آموزان به کتابهای غیر درسی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
17 صفحه - 27000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 15000 تومان
بررسي علل پرخاشگري دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
22 صفحه - 15000 تومان
بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق
27 صفحه - 18000 تومان
سنجش گرايش دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي به شغل پليس زن بر اساس روش تحقیق
36 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
کلاس اقدام پژوهی - رفع مشکل افت تحصیلی برخی از دانش آموزان سال سوم راهنمایی
16 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 75000 تومان
پروژه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
304 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 66000 تومان
کار آماری بررسی اضطراب دانش اموزان پشت کنکور
8 صفحه - 105000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 36000 تومان
بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان - روش تحقیق
19 صفحه - 18000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 36000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 66000 تومان
نقش عوامل انساني مدرسه در افزايش انگيزه و علاقه دانش آموزان براي فعاليت هاي ورزشي
18 صفحه - 7500 تومان
اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق
14 صفحه - 12000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان دو م و ششم ابتدائي شهرستا
104 صفحه - 36000 تومان
نقش هوش هیجانی در بالا بردن عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی
29 صفحه - 7500 تومان
دلایل تمایل دانش آموزان به درس خواندن در چیست کار آماری دانش آموزان پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
رفع اضطراب ناشی از امتحان در دانش آموزان پسر
4 صفحه - 3000 تومان
راه های ایجاد مسئولیت پذیری در دانش آموزان روش تحقیق
22 صفحه - 12000 تومان
گزارش تخصصی حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقانه
14 صفحه - 6000 تومان
شناخت دانش آموزان دیرآموز
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
102 صفحه - 75000 تومان
پرسشنامه بررسی اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان (Selamah Abdullah Yusef & Ruzita Mohd Amin) (سلاماح عبدالله یوسف و رزیتا موهد امین)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی (Jeniffer A.wade) (جنیفر . واد)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین فرصت های آموزشی را ایجاد می کنند که یک ملاحظه برای گوناگونی آموختنی ها و درک از اینکه چگونه دانش آموزان رویکردهایشان به یادگیری متفاوت هستند را منعکس می کند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین استانداردهای آموزشی را ایجاد می کنند که توسعه و تحول دانش آموزان را در تفکر ویژه حل مساله و مهارت های عملکرد، تشویق می کنند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین از ارتباط اثربخش به عنوان ابزاری که توسط آن دانش آموزان کاوش می کنند، حدس می زنند، بحث می کنند و ایده های جدید را بررسی می کنند، استفاده می کنند
1 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007