جمعه 30 فروردین 1398
بازدید امروز : 2550 نفر

موضوع : پیمان - اجرای کارهای ساختمانی با نـرخ متـر مربـع زیـر بنـا
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پیمان - اجرای کارهای ساختمانی با نـرخ متـر مربـع زیـر بنـا
تعداد صفحه :
20
قیمت :
2500 تومان

به تاریخ ........................................ در شهر ................................. بین ................................................... که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی ....................................................................................... از این طرف و ................................................................................................................................................................ به نشانی .................................................................. که از این به بعد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر پیمان زیر منعقد می گردد.
ماده 1 – موضوع پیمان
موضوع پیمان عبارتست از : اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه ، تأسیسات برقی ، تأسیسات مکانیکی ، محوطه سازی ، حصار کشی ، راه اندازی و تحویل ...............................................................................به جز کارهای مندرج در پیوست شماره یک ، واقع در ............................................ ؛ بر اساس مدارک ، مشخصات فنی و نقشه های منظم به این پیمان که کلاً به رویت ، مهر و امضای پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها ، مبادرت به قبول تعهد نموده است.
ماده 2 – اسناد و مدارک پیمان
این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :
الف ـ پیمان حاضر.
ب ـ نقشه های کلی ، تفضیلی و اجرایی شامل :
پیمان به نرخ متر مربع زیر بنا
1- نقشه های پلان موقعیت و طرح استقرار در .................... برگ.
2- نقشه های معماری در ...................... برگ.
3- نقشه های جزئیات اجرایی در ....................... برگ.
4- نقشه های سازه در ......................... برگ.
5- نقشه های تأسیسات مکانیکی در ...................... برگ
6- نقشه های تأسیسات برقی در ........................ برگ..
7- نقشه های محوطه سازی ، حصارکشی و ................. در ...................... برگ.
ج ـ مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی(که ضمیمه پیمان تلقی می شود.)
د ـ شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی(که ضمیمه پیمان تلقی می شود.)
هـ ـ دستور کارها ، صورت مجلس ها ، موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت های جدید یا امور دیگر ، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد.
و ـ فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی ( رسته ساختمان ) ، منضم به پیمان سال ............... ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود. )
تبصره ـ هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت ، اولویت مدارک بر یکدیگر طبق ترتیب ردیف های بالا است. در مواردیکه تناقض مربوط کارهایی باشد که بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان انجام می شوند ، فهرست بها در اولویت اول قرار دارد. . ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007