پنج شنبه 24 آبان 1397
بازدید امروز : 1107 نفر

موضوع : پیمان - اجرای کارهای ساختمانی با نـرخ متـر مربـع زیـر بنـا
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پیمان - اجرای کارهای ساختمانی با نـرخ متـر مربـع زیـر بنـا
تعداد صفحه :
20
قیمت :
2500 تومان

به تاریخ ........................................ در شهر ................................. بین ................................................... که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی ....................................................................................... از این طرف و ................................................................................................................................................................ به نشانی .................................................................. که از این به بعد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر پیمان زیر منعقد می گردد.
ماده 1 – موضوع پیمان
موضوع پیمان عبارتست از : اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه ، تأسیسات برقی ، تأسیسات مکانیکی ، محوطه سازی ، حصار کشی ، راه اندازی و تحویل ...............................................................................به جز کارهای مندرج در پیوست شماره یک ، واقع در ............................................ ؛ بر اساس مدارک ، مشخصات فنی و نقشه های منظم به این پیمان که کلاً به رویت ، مهر و امضای پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها ، مبادرت به قبول تعهد نموده است.
ماده 2 – اسناد و مدارک پیمان
این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :
الف ـ پیمان حاضر.
ب ـ نقشه های کلی ، تفضیلی و اجرایی شامل :
پیمان به نرخ متر مربع زیر بنا
1- نقشه های پلان موقعیت و طرح استقرار در .................... برگ.
2- نقشه های معماری در ...................... برگ.
3- نقشه های جزئیات اجرایی در ....................... برگ.
4- نقشه های سازه در ......................... برگ.
5- نقشه های تأسیسات مکانیکی در ...................... برگ
6- نقشه های تأسیسات برقی در ........................ برگ..
7- نقشه های محوطه سازی ، حصارکشی و ................. در ...................... برگ.
ج ـ مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی(که ضمیمه پیمان تلقی می شود.)
د ـ شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی(که ضمیمه پیمان تلقی می شود.)
هـ ـ دستور کارها ، صورت مجلس ها ، موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت های جدید یا امور دیگر ، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد.
و ـ فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی ( رسته ساختمان ) ، منضم به پیمان سال ............... ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود. )
تبصره ـ هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت ، اولویت مدارک بر یکدیگر طبق ترتیب ردیف های بالا است. در مواردیکه تناقض مربوط کارهایی باشد که بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان انجام می شوند ، فهرست بها در اولویت اول قرار دارد. . ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007