موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
تعداد صفحه :
97
قیمت :
30000 تومان

مقدمه :
بودجه ریزی در ایران به حدود 90 سال قبل تاریخچه سنی دارد . اولین بودجه ریزی سنتی در ایران به سال 1289 هجری شمسی بر اساس قانون اساسی 1285 تهیه و به مورد اجرا قرار گرفته است منابع و مصارف بودجه فوق حدود 5/14 میلیون تومان بوده است .
تا سال 1346 هیچ گونه تغییر اساسی و مهمی در ساختار بودجه سنتی و متداول به وجود نیامد . در همین زمان دفتر بودجه نخست وزیری سابق مطالعاتی را در زمینه بودجه ریزی برنامه ای شروع نمود . با تصویب سومین قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1349 و اولین قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه 1351 تهیه و تنظیم برنامه و بودجه به عهده سازمان تازه تأسیس برنامه و بودجه محول گردید و کلیه پرداخت ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به وزرات امور اقتصادی و دارایی منتقل گردید .
با شروع برنامه پنج ساله پنجم از 1/1/1352 شیوه و راهکار تهیه بودجه کل کشور به صورت برنامه ای انجام گردید . لکن به دلیل عدم شفافیت های لازم و کاربردی و نارسایی در اجرا و نظارت همواره تداخل در مصارف بین برنامه ها وجود داشت و هیچ وقت بودجه به صورت برنامه ای موثر تهیه و تنظیم و اجرا نگردید . به دلیل افزایش ارقام بودجه در دهه 1370 عدم توانایی و تأثیر قانون برنامه و بودجه و شکل و ماهیت بودجه های سنواتی بیشتر نمود پیدا کرد .
منابع با مشکلات فراوان وصول و به مصارفی می رسید که کارآیی و کارآمدی و اثر بخشی آن چندان مثبت نبود و نظارت پذیری مفهومی نداشت . شیوه های قدیمی و کمی اجرا و نظارت کفایت لازم را نداشت . حسابرسی مدیریت کاملا صورت نمی گیرد . صرفا حسابداری و حسابرسی مالی مورد توجه قرار دارد که به هیج عنوان اهداف و سیاست های پیش بینی شده در اختصاص منابع بع فعالیت ها و طرح ها را اندازه گیری نکرده و تطبیق نمی دهد . چنانچه منابع بدون هدف مصرف و تأثیرات آن حسابرسی نشود برنامه های اشتباه اصلاح نخواهد شد و هر روز و هر سال هزینه های مصرفی و جاری افزایش می یابد و سرمایه گذاری و اشتغال و کاهش تورم و سایر مشکلات لاینحل باقی می ماند .
به هر صورت برای اساس و با توجه به ضرورت از چند سال قبل دولت و مجلس در زمینه ساختار اساسی بودجه ریزی تصمیماتی اتخاذ و مطالعاتی انجام داد . نحوه بودجه ریزی با اهداف برنامه سوم که خصوصی سازی بود مطابقت نداشت قوانین و مقررات موجود که عمدتا مربوط به سی سال قبل و غیر قابل اجرا با اهداف می نمود باید تغییر پیدا می کرد . احکام و تبصره های بودجه که از سال 1364 به صورت یک ساله به تصویب می رسید هر سال افزایش می یافت و نحوه استفاده از آن ها توسط دستگاه اجرایی ، ذیحساب و دستگاه های نظارتی مشکل تر می گردید . در خصوص تطبیق پرداخت ها با قانون و مقررات به دلیل حجم گسترده ان ها در ده ها مورد امکان دقیق و صحیح اجرا وجود نداشت و کماکان نیز وجود ندارد .
به دلیل عدیده به منظور استفاده مطلوب از منابع و صرفه جویی در هزینه ها و افزایش سرمایه گذاری ها و اخذ اطلاعات جامع حسابرسی و دستیابی به بودجه عملیاتی و بر مبنای صفر و طراحی حسابرسی صرفه اقتصادی ، اثر بخشی و کارآیی ضرورت تغییر اساسی در ساختار بودجه ریزی از جمیع جهات اجتناب ناپذیر گردید . لذا در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 چنین مقرر گردید :
(( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است طرح اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور را تهیه و برای طی مراحل قانونی تقدیم هیأت وزیران نماید به نحوی که کلیه تبصره های بودجه در قالب موضوع مشخص دسته بندی شود و موارد تبصره ای محدود و از درج تبصره هایی که ماهیت دائمی دارند خودداری گردد )) . در مرداد ماه 1380 ، طرح اصلاح نظام بودجه ریزی ( ویژگی ها و دستورالعمل های اجرایی ) توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و جهت اظهار نظر برای کارشناسان و دستگاه های ذیربط و نظارتی ارسال تا پس از جمع بندی نتایج لایحه سال 81 بر آن اساس تهیه گردد . ویژگی های طرح دو هدف را دنبال می کرد :
مرحله اول : شامل هدف هایی است که در کوتاه مدت ، به خصوص برای بودجه سال 1381 قابل دسترسی است . این هدف ها عبارتند از :
1- اصلاح حجم و ترکیب سند لایحه بودجه که تقدیم مجلس می شود شامل تبصره ها و سایر بخش های لایحه بودجه
2- اصلاح نظام طبقه بندی و شفاف سازی درآمد ها و هزینه های بودجه
3- اصلاح روش های برآورد درآمد ها و هزینه های بودجه
4- اصلاح نظام مدیریت اطلاعات بودجه
مرحله دوم شامل هدف های زیر است :
1- اصلاح نظام حسابداری بودجه ( تغییر روش نقدی به روش تعهدی )
2- اصلاح روش های مدیریت بودجه ( پیشنهاد روش های لازم جهت قانونمندی ، شفافیت عملکرد و حسابدهی مدیران )
3- اصلاح نظام نظارت بر بودجه
4- اصلاح نظام تشکیلات و سازماندهی بودجه
در تهیه و تنظیم لایحه 81 راهبرد بند 8 شامل موارد زیر می باشد :
- دسته بندی تبصره های بودجه در قالب موضوع مشخص و خودداری از درج تبصره هایی که دارایی ماهیت دائمی هستند .
- هماهنگ شدن طبقه بندی درآمد ها و همچنین هزینه های بودجه با رعایت اصول و ضوابط علمی و قانونی و حقوقی و معیار های جهانی برای قابل مقایسه نمودن بودجه کشور با بودجه دیگر کشور ها
- هماهنگ شدن شاخص های مالی دولت با شاخص های حساب های مالی
- شفاف شدن درآمد ها و هزینه ها و مشخص شدن سهم واقعی درآمد ها و هزینه ها وحجم کسری بودجه
- تلقی عواید حاصل از نفت خام به عنوان واگذاری دارایی سرمایه ای و استفاده از عواید مزبور برای تملک دارایی سرمایه ای ( طرح های عمرانی )
- تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی در چارچوب دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها در هفت فصل .
- برآورد هزینه های بودجه بر مبنای روش بودجه عملیاتی و متکی بر هدف های برنامه سالانه بخش ها
- حذف همه ردیف های اعتباری مربوط به هزینه های متفرقه که مربوط به دستگاه اجرایی خاص می گردد و اضافه شدن اعتبار مزبور به ردیف اصلی دستگاه اجرایی مربوط
- حذف ردیف های اعتباری زیر ردیف اصلی دستگاه های اجرایی که در حال حاضر برای انجام وظایف جاری علاوه بر ردیف اصلی از آن ها استفاده می شود و منظور کردن اعتبار ردیف های مزبور در قالب اعتبارات دستگاه اجرایی اصلی
- اصلاح نظام اطلاعات بودجه و فراهم کردن تسهیلات بشتر برای بررسی ارقام توسط مراجع تصمیم گیری و استفاده سریع تر توسط کاربران و پژوهشگران
- تنظیم بودجه های عمرانی استانی در چهارچوب نظام درآمد – هزینه استان ( فصل هشتم برنامه سوم توسعه ) . اقدامات انجام شده بعد از بخشنامه بودجه 81
1- جمع آوری اطلاعات و تکمیل فرم های پیوست بخشنامه از دستگاه های اجرایی جهت تهیه پیش نویس لایحه 81 .
2- ارائه بیش از 16 لایحه در زمینه دائمی نمودن تعدادی از تبصره های قانون بودجه سال 80 و سال های قبل و پیشنهاد اصلاح مواردی از قوانین محاسبات عمومی کشور – قانون برنامه و بودجه – قانون وصول برخی از درآمد های دولت – آئین نامه معادلات دولتی و مقررات دیگر به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب قابل توجه این که در محدوده ماه های مهر و آبان کلیه لوایح دائمی شدن تبصره های تحت یک لایحه با نامگذاری : (( لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )) تغییر یافت که اختیار تصویب آن که با الحاقات بعدی بیش از 120 ماده گردید به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای یک دوره سه ساله بر اساس ماده 85 قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس محول گردید که پس از تأیید شورای نگهبان نهایی و قابل اجرا خواهد گردید . در تاریخ 2/10/1380 لایحه بودجه سال 1381 کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که ویژگی های مهم لایحه و اصطلاحات آن مورد بررسی قرار می گیرد :
ماده واحده بودجه کل کشور طبق لایحه پیشنهادی دولت حدود 000/663 میلیارد ریال پیش بینی که مجلس شورای اسلامی این میزان را به 000/693 میلیارد ریال افزایش داده است .
تبصره های لایحه
طبق راهبردی اساسی بند 8 بخشنامه تبصره های لایحه در 23 تبصره دسته بندی و در قالب موضوع مشخص یا فصول برنامه سوم توسعه مطالبقت دارد .
شفاف شدن طبقه بندی درآمد های لایحه 81
مبنایی که برای اصلاح طبقه بندی بودجه انتخاب شده اتس نظام جدید آمار مالی صندوق بین المللی پول ( GFS ) است که اخیرا از طرف سازمان به 179 کشور عضو توصیه شده است .
منابع بودجه کل کشور در 5 بخش طبقه بندی شده است :
1- درآمد عمومی
2- واگذاری دارایی های سرمایه ای
3- واگذاری دارایی های مالی
4- درآمد اختصاصی
5- درآمد شرکت های دولتی
1- درآمد عمومی :
درآمد هایی است که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود و شامل :
بخش اول : مالیات ها که به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شود .
بخش دوم : دریافت کمک های اجتماعی
بخش سوم : دریافت کمک های بلاعوض
بخش چهارم : درآمد های اموال و دارایی
بخش پنجم : درآمد های خدمات و فروش کالا
بخش ششم : درآمد های جرایم و خسارات
بخش هفتم : درآمد های متفرقه ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی راه سازی و ساخت جاده و آسفالت کشی رشته معماری عمران شهرسازی
57 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
31 صفحه - 18000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
114 صفحه - 45000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 15000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 30000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 36000 تومان
مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
76 صفحه - 36000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 54000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چارچوبی در پیاده سازی رسمی مرحله شناخت شغلی پروژه های داده کاری 32
43 صفحه - 33000 تومان
پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
124 صفحه - 45000 تومان
پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
93 صفحه - 36000 تومان
پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
48 صفحه - 16500 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 120000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 24000 تومان
فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
35 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
24 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 7500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 54000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 54000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
53 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
73 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 30000 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
76 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
61 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
24 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
37 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
66 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
52 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
44 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
36 صفحه - 18000 تومان
پروژه کاراموزی در کارخانه نوشابه سازی زمزم
51 صفحه - 24000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 36000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 18000 تومان
گزارش کاراموزی در کارخانه رنگ سازی
54 صفحه - 24000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
45 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
147 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
110 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
107 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
51 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
69 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
39 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 27000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
37 صفحه - 18000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
55 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
63 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
65 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
108 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
45 صفحه - 18000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
84 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
152 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
34 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
61 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 48000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
30 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
60 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 54000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
43 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
42 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
118 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 24000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
142 صفحه - 42000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
122 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 24000 تومان
آشنایی با رشته حسابداری و فرصتهای شغلی
18 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
47 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها
95 صفحه - 36000 تومان
پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
55 صفحه - 21000 تومان
کاراموزی رشته حسابداری کمیته امداد امام خمینی
27 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
46 صفحه - 21000 تومان
گزارش از سازمان آتش نشانی رشته آموزش ابتدایی
8 صفحه - 7500 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 48000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 45000 تومان
مطالعاتی پیرامون فضاهای آموزشی رشته های معماری و شهر سازی
57 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر شهر کرمانشاه
141 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر شهر تبریز
99 صفحه - 45000 تومان
پروژه مستند سازی مربوط به رشته کامپیوتر تشریح نرم افزار اتوماسیون سیستم بانکی
123 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته گرافیک چگونگی شخصیت سازی در تصویرسازی
270 صفحه - 105000 تومان
پروژه رشته گرافیک تصویر سازی کتاب کودک داستان پیرزن و جوجه طلایی اش
34 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته گرافیک تصویر سازی کتاب کودک
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
106 صفحه - 60000 تومان
پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
175 صفحه - 54000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
43 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 36000 تومان
کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
77 صفحه - 30000 تومان
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
49 صفحه - 30000 تومان
اشنایی با سازمان اتش نشانی خدمات ایمنی شهر رشت
9 صفحه - 4500 تومان
کارآموزی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رشت
14 صفحه - 9000 تومان
بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری از جرایم در کلان شهر ها
12 صفحه - 9000 تومان
تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر سازمان و مدیریت شرکت های بیمه
12 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستمهای مسکن سازی مولد انرژی 8
10 صفحه - 30000 تومان
مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی در شهر رشت
37 صفحه - 12000 تومان
اصول شهر سازی مکتب اصفهان
6 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007