جمعه 4 بهمن 1398
بازدید امروز : 3537 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
تعداد صفحه :
211
قیمت :
25000 تومان

فهرست
صفحه چکیده
فصل اول - معرفي تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت وضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوالات تحقيق
فرضيات تحقيق
تعريف اصطلاحات تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
فصل دوم ادبيات تحقيق
بخش اول: مباني نظري
تعريف روسپي
تعريف روسپيگري
تعريف روسپي خانه
تاريخچه روسپيگري در ايران
1) قبل از انقلاب
- ارتباط شهر نو با عوامل حكومتي
2) بعد از انقلاب
مسائل اجتماعي
تعريف انحراف جنسي
طبقه بندي انحراف جنسي
انواع انحرافات جنسي
- هم جنس گرايي
- مبدل پوشي
- بت پرستي جنسي
- ديگر آزاري جنسي
– انحراف حيوان بازي
- انحراف مرده پرستي
- انحراف انحراف عريان نمايي جنسي
- زنا با محارم
علل و انگيزه هاي روسپيگري و انحرافات جنسي
جاذبه ها و خطرات روسپيگري
تيپ شناسي افراد روسپي
- اقشار تحتاني يا حاشيه اي
- اقشار سرخورده
- اقشار زير نظر باند هاي مافيايي
- اقشار دگرانديش
تيپ بندي روسپي در پروژه
بررسي دلايل گستردگي روسپيگري در جامعه ايراني
- ساختار فكري و فرهنگي جامعه در نگاه به زن
- ميزان علني شدن آمار تجاوز جنسي كودكان از سوي نزديكان و خويشاوندان
- ميزان حقوق قانوني زنان
- ميزان فقر در جامعه
- مردان خياباني
– بحران شوهر در ايران
- محدوديت رابطه بين دختران و پسران
تحليل كاركردي روسپيگري
خانواده و روسپيگري
ايمان مذهبي
آثار فحشا از منظر روايات .
-اثرات
زنا
ايدز
روسپيگري از ديدگاه تاريخي
روسپيگري از نظر جامعه شناسي
ديدگاه فشار ساختاري
نظريه برچسب (انگ زني)
نظريه كنترل اجتماعي
ديدگاه انقلاب فرهنگي
دادئيسم چيني
تاريخچه جنبش فمينيسم
ديدگاه فمينيستي
1 ناهم جنس خواهي در روابط لزبيني زنان
بررسي تاثير جنبش هاي فمينيستي بر پديده روسپيگري
خلاصه مباني نظري
بخش دوم - پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق
فصل سوم - روش تحقيق
روش مطالعه
جامعه آماري
نمونه آماري
ابزار تحقيق
فصل چهارم - يافته هاي تحقيق
- بخش اول : توصيف اطلاعات
- بخش دوم : تحليل اطلاعات
فصل پنجم - خلاصه و نتيجه گيري ، پيشنهادات
- خلاصه و نتيجه گيري
- پيشنهادات و انتقادات
منابع و مآخذ
ضمائم
چكيده
بررسي مسائل اجتماعي آن گاه كه واكنش هاي جدي تري مي طلبد خود مشكل بزرگي است بويژه آنكه با جريان هاي اخلاقي جامعه در آميزد .يكي از جديد ترين معضل اجتماعي در حال حاضر انحراف اخلاقي بخصوص مسائل جنسي است كه مهم ترين آن روسپيگري است.روسپيگري محصول بسياري از ناملايمات خانوادگي، نابسامانيهاي اجتماعي و نا هماهنگي هاي سياسي است كه در بستر فرهنگ عمومي جامعه رخ مي نماياند .آنگاه كه تحت تاثير برخي باورها با موانع جدي اجتماعي مواجه مي شود.اشكال پيچيده گرفته و افراد متنوعي را دچار بحران مي كند. و گونه هاي متفاوت اجتماعي شدن در اين عرصه بيشتر از هر زمان ديگر عيان مي گردد.مع الوصف روسپيگري در طول تاريخ وجود داشته و از دو آنچه تغيير يافته شيوه عمل و سطح گستردگي و فراگيري آن است كه به مرور زمان دچار تحولاتي شده است.كه ناشي از دگرگوني در نگرش ها و طرز تلقي هاي افراد جامعه است.
از همين رو تحقيق حاضر،به بررسي جامعه شناختي روسپيگري در شهر (رشت) مي پردازد،روش مطالعه در اين تحقيق با توجه به ويژگي موضوع ،از نوع پيمايشي مي باشد كه جهت گرد آوري اطلاعات اوليه در زمينه ي موضوع از روش اسنادي نيز استفاده شده است.با توجه به اينكه در زمينه اين موضوع به علت مشكلاتي ،هيچ سازمان يا موسسه اي در اين زمينه آمار دقيق نمي دهد لذا جامعه آماري دقيقي هم موجود نمي باشد به همين دليل 40 نفر را با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديدند ،جهت گرد اوري اطلاعات از نمونه هاي آماري از پرسشنامه هاي توزيع گرديده در بين نمونه هاي آماري از دو روش آمار توصيفي و آمار استنباطي (خي دو) استفاده شده است. اين تحقيق داراي 10 فرضيه مي باشد كه پس از تجزيه و تحليل سوالات مربوط به فرضيات از 9 فرضيه ارائه شده ،تمام فرضيات رد شده است يعني :
- بين ميزان سواد پاسخگويان و علل روسپيگري رابطه معني دار وجود ندارد .
- بين سن آغاز به روسپيگري و علل روسپيگري رابطه معني دار وجود ندارد
- .بين وضعيت ازدواج (متاهل بودن) و علل روسپيگري رابطه معني دار وجود ندارد.
- بين كساني كه بد سرپرستند و علل روسپيگري رابطه معني دار وجود ندارد.
- بين تجاوز در دوران كودكي و علل روسپيگري رابطه معني دار وجود ندارد.
- بين اعتياد پاسخگو يا همسر او و علل روسپيگري رابطه معني دار وجود ندارد.
- بين ميزان استفاده از رسانه و علل روسپيگري رابطه معني دار وجود ندارد.
- بين درآمد پاسخگويان ازاين راه و علل روسپيگري رابطه معني دار وجود ندارد.
- بين پايگاه اجتماعي – اقتصادي خود شخص و علل روسپيگري رابطه معني دار وجود ندارد.
- بين سن آغاز به روسپيگري رابطه معني دار وجود ندارد.
مقدمه
با توجه به گستردگي مفهوم و همچنين ابعاد ارزشي خاص آن هركس پديده يا پديده هايي را در زمره ي مسائل اجتماعي بر مي شمارد:بعنوان مثال صورتي كه از ( A.m.rose) از مسائل اجتماعي دراز مدت در جامعه غربي را بزه كاري جوانان،خيانت ،اعتياد مزمن به مشروبات الكلي ،طلاق،خود كشي،نابساماني رواني ،بيكاري،فساد در دولت ،وضع مسكن،تبعيضات،خرافات،حلبي آبادهاو... مي داند.كه در زمينه علل و عوامل بروز مسائل اجتماعي نيز نظر ها يكسان نيست .برخي چون (آگبرن F.ogburn) بر تاخر فرهنگي (Cultural ) تا كيد مي ورزند .برخي چون دور كيم (E.Durkhiem) نظريه خلاء اجتماعي را مطرح مي سازد و يا بر بي هنجاري (Cultural) تا كيد دارند .بسياري بر از خود بيگانگي بعنوان عامل اصلي تا كيد مي ورزند.هرمان (A.P.H.erman) در اثر «رويكردي برمسائل اجتماعي» مي نويسد:
«زماني مسائل اجتماعي پديد مي آيند و نيز مسائل موجود تشديد مي شوند كه جامعه ابزار هاي دگرگوني را پديد مي آورد يا مي پذيرد،بدون آنكه بتواند نتايج مرتبط بر آنان را درك يا پيش بيني نمايد و وسايل لازم جهت برخورداري درست با آنان را تعبيه نموده باشد.از اين رو روسپيگري و انحرافات جنسي از كهن ترين و با سابقه ترين كجروي هاي بشري است كه رد پاي آن را مي توان در طول تاريخ مشاهده كرد. امروزه نيز ، همانند گذشته،بهره گيري روز افزون از جسم زنان و كودكان در قالب گسترش «سياحت جنسي» يكي از راه هاي كسب درآمد هاي كلان براي حاكمان و افراد متنفذ بسياري از جوامع است .واضح است كه هر چه بيكاري ،فقر اعتياد و مهاجرت گسترش پيدا كند ،از هم گسيختگي در نظام خانواده بيشتر تجربه مي شود و تقدس اين نظام كمرنگ شده و رو به اضمحلال مي رود .گسترش «خلاء هويتي »در هر جامعه اي زمينه را براي افزايش آسيب هاي اجتماعي فراهم مي آورد.هيچ راه حل ضربتي و كوتاه مدتي روسپيگري را به صورت ريشه اي تعديل نخواهد كرد .
ضرورت سالم سازي جامعه بر كسي پوشيده نيست ،چه اينكه با از بين رفتن اصول متقن اخلاقي و ايمان مذهبي ،بزرگترين ضمانت اجرايي از معادلات اجتماعي حذف خواهد شد. در واقع دعوت به قلم زدن و روشنگري ،وظيفه اي عمومي است كه علاوه بر عالمان ديني ،ديگر روشنفكران و متفكران دلسوز اين مرز و بوم كه قلبشان براي اعتلاي كشور مي تپد نيز شامل مي گردد،زيرا اشاعه ي فرهنگ روسپيگري به هر عنوان كه بخواهد باشد ،اگر از راه هاي اصولي و انساني حل نشود ،در نهايت به فنا و نابودي يك ملت با تمام هويت ملي و مذهبي منجر خواهد شد.
بيان مسئله
مسائل اجتماعي بر طبق تعريف،حالت اجتماعي اموري هستند كه نيرو ها ولايه هاي اجتماعي مسلط آنها را تاييد نمي كنند و در نتيجه مشكلاتي را به وجود مي آورند كه نيازمند حل و رفع است.مسائل اجتماعي در همه ي جوامع،از بسيار ساده گرفته تا بسيار پيچيده ،وجود دارند،اگرچه گاهي صورت ظاهري اين مسائل در جوامع مختلف شباهت هايي كم و بيش قابل توجه را به نمايش مي گذارند اما تمايزات ساختاري جوامع موجب مي شود كه اين مسائل به ظاهر مشابه،سرشتي كاملا متفاوت و متمايز داشته باشند. يكي از پديده هاي اجتماعي كه سلامت هر جامعه اي را تهديد مي كند ،پديده روسپيگري است كه متاسفانه در تمام جوامع با شدت و ضعف وجود دارد و چونان خوره اي به جان جوامع بشري و مدني افتاده است .اين پاره فرهنگ كه در دل اصيل ترين فرهنگ ها و تمدن ها بسان بيماري حامل ويروس عمل مي نمايد ، كمر همت بر استعاله فرهنگ انساني حاكم بر جوامع بسته است . جامعه ايران نيز مانند ساير جوامع بشري در طول تاريخ از اين قاعده مستثنا نبوده است.اخيرا حركتي نامحسوس به بهانه حمايت انسان دوستانه از روسپيان شكل گرفته كه به صورت گسترده اي فضاي اطلاع رساني كشور اعم از اينترنت و برخي از مطبوعات را فراگرفته است.
اگرچه برخي از مطالب حاوي استدلال هاي منطقي و انسان دوستانه است، ولي برخي ديگر به شدت مغالطه آميز و با گرايش حمله به ارزش هاي اسلامي مطرح مي گردد و با توجه به اينكه هر ساله ده ميليون كودك در جهان روسپي مي شوند .سود تجارت قاچاق دختران و زنان در بهاي سالانه ده ميليارد دلار است (گزارش سازمان ملل) و اينكه سن دختران فراري در ايران 5/14 سال است .(روزنامه نوروز و پيك زندان) و اينكه سن بزهكاري به زير ده سال رسيده است و سن فحشا 14 سال و اعتياد 12 سال است .(روز نامه شرق شماره 149 ) لذا بر آن شدم با توجه به اهميت موضوع و گستردگي آن در شهر رشت ،كه همچون خوره اي بر جان نهاد خانواده افتاده و لذت زندگي آرام و پاك را گرفته است. هدف خود را بر آن قرار دادم تا تحقيقي در اين زمينه انجام دهم تا شايد قسمت كوچكي از اين معضل را مورد بررسي قرار دهيم به اميد آنكه اين بررسي فارغ از هر گونه ابهام و در عين روشني به تجزيه و تحليل مهمترين مسائل روز جامعه پرداخته باشد.
1-آيا پاك كردن صورت مساله و مخفي كردن آمار و ارقام و ناديده گرفتن آن از طرف دولت مي توان روسپيگري را كاهش داد؟
2-آيا تاثير گذار ترين علل روسپيگري فقر و بيكاري و اعتياد مي باشد؟ ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 22000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 8000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 15000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 18000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 15000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 18000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 20000 تومان
پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
150 صفحه - 25000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 18000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 28000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 10000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 30000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 14000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 10000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 9000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 10000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 10000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 18000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 12000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 15000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 10000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 7000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 12000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 15000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 15000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
39 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
33 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 6000 تومان
گزارش کار بازدید از مدرسه رشته علوم تربیتی
37 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 22000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 10000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 10000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 25000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 14000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 22000 تومان
پروژه رشته علوم باغی و پرورش گیاهان زینتی - گیاهان مورد استفاده در تراریوم
34 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي رابطه بين خودپنداره و رضايت شغلي كاركنان
130 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي مولفه هاي شخصيتي در نوجوانان داراي پدر و فاقد پدر
60 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
95 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان
143 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
3 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
45 صفحه - 17000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 15000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 15000 تومان
پروژه علوم اجتماعی با عنوان خشونت خانگی علیه کودکان
62 صفحه - 9000 تومان
پروژه علوم اجتماعی مقايسه معيارهاي همسرگزيني بين جوانان مسيحي و مسلمان
77 صفحه - 20000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش جوانان به اعتیاد
80 صفحه - 15000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
89 صفحه - 20000 تومان
پروژه علوم باغبانی و کشاورزی بررسي خواص درماني گياه گل گاو زبان و گياه چاي
39 صفحه - 10000 تومان
پروژه کشاورزی و علوم باغی بررسي گياه گل گاو زبان وچاي از نظر خصوصيات دارويي
45 صفحه - 9000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 25000 تومان
پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
55 صفحه - 6000 تومان
بررسی جامعه شناختی جنبش اجتماعی زنان
20 صفحه - 2500 تومان
جایگاه طبقه اجتماعی در جامعه شناسی کلاسیک
13 صفحه - 2000 تومان
اثرات شبکه های اجتماعی در جامعه ایرانی
19 صفحه - 1000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007