موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
تعداد صفحه :
130
قیمت :
54000 تومان

« فهرست مطالب »
چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
بیان اهمیت و ضرورت پژوهش
بیان اهداف پژوهش
بیان فرضیه ها
تعریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم : مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد پژوهش
بخش اول : پیشینه ی پژوهش
بخش دوم : بیان عقاید و نظریه های مربوط به موضوع مورد پژوهش
تعریف بازی
اهداف بازی
تاریخچه بازی
تاریخچه بازی
بازی ، کودک ، آموزش
اثرات آموزشی بازی
تئوری های بازی
چند نظریه در مورد بازی
نکات مهم در بازی کودکان
فواید بازی
تأثیرات کتاب و تصاویر بر صورت های بازی
نقش بازی در تعلیم و تربیت
آثار بازی بر رشد کودکان
بازی برای آموزش راه زندگی
بخش سوم : بازی و ورزش از دیدگاه اسلام و دانشمندان ایرانی و خارجی
بازی از نظر مسکویه
بازی از نظر غزالی
بازی از نظر ابوعلی سینا
بازی از نظر محمد غزالی
فصل سوم : روش اجرای پژوهش
جامعه و نمونه آماری
ابزار اندازه گیری و نحوه اجرای آن
روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
روش آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
آزمون فرضیه ششم
آزمون فرضیه هفتم
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه نتایج
پیشنهادها
محدودیت های پژوهش
منابع و مآخذ :
مجلات و فصلنامه ها
پایان نامه های دانشجویی
منابع خارجی
پرسشنامه
چکیده
موضوع تحقیق در رابطه با بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه ی 1 رشت می باشد که در این تحقیق می خواهیم بررسی کنیم که آیا بازی در رشد اجتماعی کودکان تأثیر دارد یا خیر . از چند فرضیه در این تحقیق استفاده شده است که برخی از این فرضیه ها تأیید و برخی دیگر رد شده است از جمله این فرضیه ها عبارتند از : بین علاقمندی به بازی و ورزش و رعایت حقوق دیگران رابطه ی معناداری وجود دارد . بین علاقمندی به بازی و ورزش و دوست یابی رابطه ی معناداری وجود دارد . بین علاقمندی به بازی و ورزش و میزان کنجکاوی دانش آموزان رابطه ی معناداری وجود دارد و غیر . . .
این تحقیق در ناحیه 1 رشت در مقطع پنجم ابتدایی و در مدرسه ی دخترانه صورت گرفت که جامعه ی آماری آن 520 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید و در سه مدرسه ابتدایی که با گرفتن مجوز رسمی از آموزش و پرورش کل استان گیلان در اردیبهشت ماه سال 1388 به مدرسه مورد نظر معرفی شدم و با استفاده از یک پرسشنامه ی خود ساخته که با استفاده از تحقیقات دیگر ساخته شده و حاوی 20 سؤال بوده است روی 72 نفر از دانش آموزان اجرا شد .
و روش آماری برای آزمون فرضیه ها در این تحقیق ، روش آماری همبستگی پیرسون بوده است که با استفاده از این روش برخی از فرضیه ها تأیید و برخی دیگر رد شدند . با توجه به اهمیت بازی در رشد شخصیت و درمان مشکلات عاطفی و روانی اجتماعی و کودکان به این نتیجه می رسیم که کودکان سخت به بازی نیاز دارند و ضرورت ارضای این نیاز حتمی به نظر می رسد و در اعلامیه جهانی حقوق کودکان که از سوی سازمان ملل متحد تنظیم یافته است و نیز اعلامیه حقوق روانی کودک که از سوی انجمن بین المللی و روان شناسی آموزشگاهی به تصویب رسید ، حق استفاده از فرصت های کامل برای بازی ، تفریح و تخیل آزاد از جمله حقوق مسلم کودکان شناخته شده است .
بنابراین برای ارضای نیازها بر تمام والدین واجب است ضمن تدارک امکانات بازی برای کودکانشان خود نیز در بازی آن ها شرکت داشته باشند . مقدمه : انسان متشکل است از نیازهای اساسی و در تمام عمر برای برآورده کردن این نیازها می کوشد . هرگاه فرد بتواند از راه مورد قبول به این نیازها دست یابد او را سازگار می نامند و در غیر این صورت او را ناسازگار می نامند . بازی فعالیتی است که کودک برای پدید آوردن شی یا رویدادی انجام می دهد . کودک با بازی خود آن چه را از بزرگسال یاد گرفته بیان نموده و می کوشد تا به سطح واقعیت نزدیک گردد ، هرگاه تلاش کودک با واقعیت های محیط زندگی همخوان گردد او شادمان تر خواهد بود ، پس هرگاه کودکی به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم دریابد که رفتارش شبیه بزرگسالان است خوشحال تر می شود ، لذا می توان گفت بازی راهی است برای برآورده کردن آرزوهای خود . میل به کنجکاوی در محیط و شرکت در زندگی اجتماعی کودک را به تحریک وا می دارد اگر این تحریک به شیوه ی منطقی در بازی خنثی نشود در یک راه کاملاً غیر منطقی بروز پیدا می کند . کودک در بازی تجربه می کند ، با توانایی ها و ضعف های خود آشنا می شود ، در می یابد که چه موقع بجنگد و چه زمان صلح کند، چه موقع فعال باشد و چه زمانی ساکت بماند ، به این ترتیب بازی به شکل گیری یک شخصیت محکم کمک می کند بویژه در برخی از موارد که کودک به تنهایی قادر نیست به اهداف خود دست یابد بازی به او کمک می کند تا آن چه دارد بیرون بریزد . از سوی دیگر کودکانی که قادر به بیان منظور خود به صورت کلامی نیستند در بازی قادرند احساسات و آگاهی های خود را به صورت غیر کلامی بیان کنند و فشار روانی خود را تخلیه نمایند با تمام فایده و اهمیتی که بازی دارد نباید تمام زندگی کودک را به خود اختصاص دهد ، چراکه تمام اطلاعات از طریق بازی به دست نمی آید ، در هر حال یک بازی باید جنبه ی یادگیری داشته باشد حتی الامکان دارای مقرراتی باشد و چه بهتر که بزرگسالان با رعایت مقررات بازی به طور غیر مستقیم به کودک خود آموزش دهند که چگونه این مقررات را رعایت نمایند . از این رو این تحقیق به منظور دستیابی به اطلاعات در زمینه نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان طراحی و اجرا شده است . غالب پدران و مادران و مربیان و معلمان چنین می اندیشند که کودکان امروز با کودکان یکی دو نسل پیش تفاوت بسیار دارند . بچه های امروزی معمولاً از نظر جسمی سالم تر ، چابک تر ، فعال تر از گذشتگانند . کنجکاوتر و مستق ترند ، کلمات فراوان تر و جملات طولانی تری به کار می برند و مطالب پیچیده تری را می فهمند و به زبان می آورند که آنان را بزرگسال تر از معمول می نمایند و علایق پیچیده تری دارند . آنان را کم تر می توان رام کرد و در مقابل محدودیت ها بیشتر به معارضه بر می خیزند . این سؤال مطرح می شود که آیا این همه تفاوت مربوط به طبیعت کودکان است یا ناشی از تحول سبک زندگی خانواده ها و کار آموزشگاه ها و نقش جامعه است . امروزه بسیاری از والدین ، مربیان و معلمان به برکت علوم و تکنولوژی جدید و وجود دانشگاه های روانشناسی و تعلیم و تربیت دیدگاهی دقیق تر و انسانی تر نسبت به کودکان یافته اند و توجه به کودکان ، رعایت شخصت و احترام به حقوق آنان در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر شده است اکنون شناخت ما نسبت به کودکان و نیازهای جسمی و روانی و فکری آنان عمق و گستردگی چشمگیری یافته است و درک طبیعت و توانایی های بالقوه آنان امکان پذیر شده است و در عین حال هنوز هم بسیارند مردمانی که همان دریافت های سنتی از وضعیت کودکان دل خوش می دارند و به طور کلی ضرورت احترام به کودکان و رعایت حقوق شان در چند دهه ی اخیر حاصل شده است و علیرغم تحول عمیق و همه جانبه در شناخت کودکان و چگونگی رشد و پرورش آنان ، ما هنوز در میهن خود شاهد آن هستیم که در سطوح گوناگون هم در خانواده ها ، هم در آموزشگاه ها و هم در جامعه به حقوق کودکان توجه لازم نمی شود و بسیار فراوان هستند خانواده هایی که وظایف خویش را درباره ی فرزندانشان نمی دانند و با خشونت و بی اعتنایی با آنان برخورد می کنند ، کم نیستند کودکانی که در روستاهها و شهرهای کشورمان حتی از ساده ترین امکانات و بازی های تربیتی و فعالیت های سازنده و آموزش و پرورش صحیح محرومند . ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 54000 تومان
نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
19 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
تاثیر بازی بر رشد اجتماعی کودک
9 صفحه - 4500 تومان
نقش بازی در رشد اجتماعی کودک
46 صفحه - 18000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان
15 صفحه - 90000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 36000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 36000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 45000 تومان
کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
150 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
84 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
57 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
103 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
103 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي رابطه بين خودپنداره و رضايت شغلي كاركنان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تاثیر استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
72 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي مولفه هاي شخصيتي در نوجوانان داراي پدر و فاقد پدر
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی هوش هیجانی در دانشجویان
149 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 105000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
96 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
99 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر طراحی نرم افزار بازی موبایل بزبان #C
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
45 صفحه - 75000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کشاورزی تأثیر کاربرد فسفر بر رشد و عملکرد گیاه برنج
43 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
46 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 54000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 75000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر، آموزش زبان انگلیسی برای کودکان همراه با مستند document
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روانشناسی رشد و تکامل کودک
22 صفحه - 66000 تومان
پروژه روانشناسی - پژوهش مقایسه ای در مورد میزان شیوع علایم رفتاری هیجانی در کودکان و نوجوانان و مادران مبتلا به اسکیزوفرنی
63 صفحه - 60000 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 42000 تومان
نقش بازی در رشد کودکان
14 صفحه - 6000 تومان
لج بازی در کودکان - روش تحقیق
19 صفحه - 15000 تومان
بررسی آب بازی و تأثیر آن بر خلاقیت کودکان پاورپوینت
10 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007