موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : جایگاه و نقش هنر رسانه در دوره معاصر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
جایگاه و نقش هنر رسانه در دوره معاصر
تعداد صفحه :
20
قیمت :
7500 تومان

مقدمه
در دوره معاصر، ارتباطات فعاليتهاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي را در بر مي گيرد و در اين ميان با پيچيده تر شدن و گسترش جوامع اهميت ارتباطات در بعد سياسي نيز روزافزون مي گردد تا حدي كه بايد گفت: در شرايط فعلي ارتباطات مايه اصلي زندگي سياسي است و بدون بهره گيري از وسايل ارتباطي و رسانه هاي گروهي نظام هاي سياسي قادر به نظم بخشيدن در جامعه و شريك ساختن مردم در زندگي سياسي نيستند. همچنين اعضاي جامعه براي ايفاي نقش فعال، شركت در انتخابات و ارتباط متقابل با سياستمداران به رسانه هاي جمعي نيازمندند.
در ارتباط سياسي آنچه اهميت دارد تأثير بر رفتار است، ارتباط گر سياسي كه در اين نوع ارتباط بطور عمده سياستمدار است سعي مي كند با بهره گيري از ابزار مختلف ارتباطي و كاربرد قوانين و تكنيك هاي لازم بر مخاطب تأثير گذارد و وي را همواره هماهنگ با برنامه ها و ايده هاي خود ساخته و با كسب نفوذ و جلب افكار و آراء عمومي مردم، موقعيت خود را تحكيم بخشيده و به گسترش دايره قدرت خود بپردازد.
ماهيت ارتباط سياسي
جامعه مجموعه اي از افراد است كه در محيطي مشترك زندگي مي كنند و نهادها، فعاليتها و منافع مشتركي دارند، اما اگر به هيچ ترتيبي با يكديگر ارتباط برقرار نكنند، حتي نمي توانند از منافع مشترك خود آگاه شوند؛ چه رسد به اين كه بخواهند اقدام مشترك هدفمندي انجام دهند. اغلب گفته مي شود كه اساس سياست، اشكال مختلف ارتباط به ويژه گفتگو است كه نماد تعامل اجتماعي ميان افراد است.
ارسطو خويشاوندي طبيعي سياست و ارتباط را به رسميت مي شناسد و محل پيوند اين دو حوزه را "علم بيان " مي داند. وي در "علم بيان " خود اهميت گفتگو و اشكال مختلف ارتباط اقناعي را به شكل منظمي تجزيه و تحليل مي كند. از نظر او ارتباط يعني "جستجوي كليه امكانات براي اقناع " و اين عبارت امروزه هم محور اصلي ارتباط سياسي را شكل مي دهد. بالغ بر دو هزار سال است كه سياست و ارتباط، همواره دست در دست يكديگر امور گوناگون ازجمله حوزه سياسي را زير پوشش خويش داشته اند، زيرا اين دو قسمت هاي ضروري طبيعت سرشت انسان را نشان مي دهند.
امروزه برخي پژوهشگران، ازجمله ديويد ال سوانسون ثابت كرده اند كه ارتباطات سياسي آشكارا از قلمروي تعريف شده اوليه و نهادي خود فراتر رفته است و پرسش هاي مربوط به اين رشته آنقدر توسعه يافته كه نظريه هاي اقتصادي و مطالعات فرهنگي را نيز دربرگرفته است. همچنين بسياري از پژوهشگران علوم انساني، ارتباطات را نه تنها محور اصلي مبارزات سياسي نوين بلكه اساس معرفت شناسي آن مي دانند و عقيده دارند كه بدون ارتباطات، مبارزه سياسي آگاهانه اي صورت نمي گيرد.
با بهره گيري از تعاريف و ديدگاه هايي كه پژوهشگران درخصوص ارتباط سياسي ارايه داده اند مي توانيم بگوييم ارتباط سياسي يعني ارتباط هدفمند يا هدفدار درباره سياست. كه شامل موارد زير است:
1- همه شكل هاي ارتباطي كه براي كسب هدف هاي معين زير نظر سياستمداران و ديگر عاملان يا بازيگران سياسي قرار دارند.
2- همه شكل هاي ارتباطي درباره بازيگران سياسي و فعاليت هاي آنان مثل گزارشهاي خبري، سرمقاله ها و همه شكل هاي مباحثه رسانه اي كه سياست را دربرمي گيرد.
3- همه شكل هاي ارتباطي كه افراد غيرسياسي مانند رأي دهندگان و نويسندگان روزنامه ها براي بازيگران سياسي ارسال مي كنند. ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007