پنج شنبه 28 دی 1397
بازدید امروز : 1938 نفر

موضوع : مصونیت نمایندگان مجلس در قوه قضائیه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مصونیت نمایندگان مجلس در قوه قضائیه
تعداد صفحه :
11
قیمت :
1500 تومان

گر چه معناي كلمه مصونيت به اندازه كافي روشن و صريح است معهذا نظر به اينكه بعضي از مقامات قضايي آنچنان در مصونيت نداشتن نمايندگان داد سخن دادند كه خود نيز فراموش كردند ، پس معناي مصونيت چيست معناي لغوي مصونيت :
مصون ماندن ، محفوظ بودن ، منظور از مصونيت از تعرض ، اين است كه مامورين و اشخاص ثالث نتوانند به بهانه ارتكاب جرم يا جنايت مخالفين خود را دستگير و تعقيب نموده و بدين ترتيب آنها را از پارلمان دور نمايد ( فرهنگ معين ، فرهنگ عميد ، فرهنگ دهخدا ) معناي حقوقي : وضع مخصوصي است كه دارنده آن از تعرض مخصوصي معاف و محفوظ است و به شرح زير ميباشد :
1- مصونيت پارلماني 2- مصونيت ديپلماسي 3- مصونيت سياسي 4- مصونيت قضايي 5- مصونيت ماموران قضايي 6- مصونيت مقام قضايي 7- مصونيت منزل مصونيت پارلماني : قسمتي از اقسام مصونيت سياسي است كه به موجب آن بدون اطلاع وتصويب مجلس شوراي ملي كسي حق تعرض به اعضاء آنرا ندارد و اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جرم و جنايتي شود و در حين ارتكاب دستگير گردد بايد اجراء سياست درباره او با استحضار مجلس باشد ( اصل دوازدهم قانون اساسي ) اساس اين مصونيت اين است كه نمايندگان مجلس آزادانه انجام وظيفه كند و در دعاوي مطروحه عليه قانون تحت عنوان مصونيت پارلمان و در حدود آن از نماينده حمايت كند ( ترميولوژي حقوقي مسئله 5251 و 5252 صفحه 657 دكتر جعفر جعفري لنگرودي ) عضو قوه مقننه بايد از حداكثر آزادي بيان برخوردار باشد ، زيرا حوادثي در جامعه ميگذرد و كساني از مقامات مختلف مرتكب جرائمي ميشوند كه دلايل كافي و موجه براي تعقيب و محاكمه آنان در دسترس نيست هر گاه نماينده مجلس در ميان اينگونه وقايع مانند افراد عادل محتاج ارائه اسناد و مدارك باشد در اينصورت از طرح بسياري از آنها در مجلس خودداري خواهد كرد .
نماينده بايد بتواند مقايسه و سوء استفاده هايي كه احياناً در قواي ديگر صورت ميگيرد ، بدون نگراني و ترس از هيچ مقامي ، زورگيري مقامات را گفته و مورد انتقاد قرار دهد .
اينستكه اعضاء قوه مقننه از مصونيت قضايي بهره مند ميباشند ، و لذا نميتوان آنان را به اتهام جرم و جنايت دستگير نمود . فلسفه مصونيت اين است كه بـراي نماينـده موجـبي پيـش نيايـد تا از انـجام وظايف نمـايندگي باز ماند ( حقوق اساسي دكتر جعفر بوشهري ) برابر اصل 12 قانون اساسي سابق ( به هيچ عنوان و به هيچ دست آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن شود اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جرم و جنايتي شود و در حين ارتكاب جـنايت دستـگير گردد باز بايد اجراي سياست درباره او با استحضار مجلس باشد ) قسمت اخير مربوط به جرائم مشهود است و در غير آن امكان دستگيري و تعقيب و توقيـف نماينده وجود نداشت مگر با شرايطي كه قانون تعيين كرده بود ، به استناد ماده 174 آيين نامه داخلي مجلس مصوب 34 ( هر گاه نماينده اي به ارتكاب جرم يا جنايتي متهم شود ، اعم از اينكه تاريخ عمل و منشأ اتهام زمان نمايندگي يا قبل از آن باشد ، وزير ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007