موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : روشهای کیفیت بخشیدن به فرایند یاد دهی - یادگیری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
روشهای کیفیت بخشیدن به فرایند یاد دهی - یادگیری
تعداد صفحه :
25
قیمت :
6000 تومان

مقدمه:
برای اینکه فردی از یک موقعیت نامنتسب به موقعیتی مناسب برسد وقوع یادگیری الزامی است. «یادگیری» واژه ای است که هر روز از آن استفاده می کنیم و همین امر تعریف آن را بسیار دشوار می کند. «یادگیری» به تغییری اطلاق می شود که بتوان آن را سنجید و مشاهده کرد اگر نتوان یادگیری را مشاهده کرد و سنجید آموزش با دشواری روبه رو می شود.(آقازاده 1378 ص 21) شعار آموزش جدید در کنفرانس جهانی آموزش برای همه (جامتین ، تایلند1990) تاکید بر یادگیری است. این شعار حقانیت یادگیرندگان و حقانیت معلمان را مدنظر دارد(رئوف 1380) برخی از معلمان درباره ی تعریفی از یادگیری که در برگیرنده ی واژه «رفتار» است نظری مثبت ندارند.
آنان واژه رفتار را محدود کننده و ماشینی می دانند و آن را به «ب.اف اسکیتر و رفتار گیری» نسبت می دهند . رفتارگرایان بر این باورند که یادگیری تغییر در رفتار است و ترجیح می دهند بگویندکه یادگیری نتیجه ی تغییر رفتار است (آقازاده 1378) در این مقاله اطلاعاتی درباره یاددهی و یادگیری و عوامل موثر در این فرایند ارائه می گردد (هورن 1379) زمینه ی مناسب از رویکردها و مواد گوناگون را برای جلب علاقه ی دانش آموزان کمک خوبی برای پیشرفت در یادگیری می داند و ما در این مقاله به روشهای کیفیت بخشی به فرایند یاددهی یادگیری می پردازیم.
آموزش
منظور از آموزش فعالیتی است که در خدمت پرورش وکارآموزی قرار دارد آموزش ابزار پرورش و کار آموزی است.براون واتکینس(1991 ص 2) آموزش را به عنوان فراهم کردن فرصت هایی برای اینکه دانش آموزان یاد بگیرند تعریف کرده است. معمولاً فعالیتهایی را که معلم به قصد آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان به تنهایی یا به کمک مواد آموزشی انجام می دهد آموزش می نامند. به عبارت دیگر آموزش به فعالیتهایی گفته می شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی معلم طرح ریزی می شود و بین معلم و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می یابد.
یادگیری
پس هدف آموزش آسان کردن یادگیری است. یادگیری را می توان به راههای گوناگون تعریف کرد.«کسب اطلاعات و اندیشه ی تازه ، عادتهای مختلف» مهارتهای متنوع و راههای گوناگون حل کردن مسائل و نیز یادگیری را می توان به صورت کسب رفتار و اعمال پسندیده و حتی ناپسندیده نیز تعریف کرد. پس یادگیری حوزه ی بسیار گسترده ای راشامل می شود(هرگنهان والسون2005 ترجمه سیف1385) . معروف ترین تعریف برای یادگیری این است که یادگیری فرایند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته می شود. باید توجه داشت که گرچه هر نوع یادگیری به تغییر می انجامد اما هر نوع تغییری یادگیری به حساب نمی آید . یادگیرنده از راه یادگیری توانایی انجام اعمال مختلف را کسب می کند بعضی اوقات این توانایی در او به طور نهانی باقی می ماند و تظاهر آثار آن به صورت تغییر رفتار مدتی به تاخیر می افتد .رفتار به اعمال و حرکات مختلف درونی و بیرونی فرد گفته می شود که روانشناسان آن را به دو دسته ی رفتارهای آشکار و نهان تقسیم می کنند.
مقایسه آموزش با یادگیری :
این دو فرایند مستقل هستند یادگیری همیشه معطوف به یادگیرنده است اما آموزش مستلزم فعالیت متقابل بین حداقل دو نفر معلم و یک یادگیرنده است البته معنی این سخن آن نیست که یادگیری و آموزش دوفرایند نا مرتبط هستند.در واقع این دو به هم وابسته اند . یادگیری هدف است و آموزش رسیدن به این هدف اما آموزش همیشه به یادگیری نمی انجامد.گفتیم که آموزش فعالیتی است که از سوی معلم به قصد تسهیل یادگیری در یادگیرندگان انجام می گیرد اما یادگیری فعالیتی است که از سوی یادگیرنده انجام می شود . بنابراین اگر یادگیرنده بخواهد از کمک و امکاناتی که معلم برای او فراهم می آورد استفاده کند و در جهت یادگرفتن فعالیت نماید در اویادگیری ایجاد خواهدشد و فعالیتهای آموزش معلم مثمر ثمر خواهد بود اما چنانچه یادگیرنده در جهت یادگرفتن فعالیت نکند و نخواهد از کمک های معلم استفاده نماید در او یادگیری به وجود نخواهد آمد و در چنین حالتی آموزش به یادگیری نخواهد انجامید بنا به گفته وولفونک (1995) هیچ کس نمی تواند به جای دیگری یادبگیرد یادگیرندگان دانشها و مهارتهای خودشان را خلق می کنند نقش معلم تدارک دیدن و هماهنگ کردن مواد ، تکالیف ، موقعیت ، گفتگوها و کاوش هایی است که از یادگیری و استقلال یادگیرندگان حمایت می کند (ص 17) .
لزوم استفاده معلم از هدفهای رفتاری :
بیان هدفهای آموزشی به صورت عملکرد یادگیرنده ی کار طرح و اجرای آموزش را برای معلم آسان می کند بنا به گفته ی میگر(1972) اگر هدفهای آموزش و پرورش اهمیت پیاده کردن دارند باید به روشنی بیان شوند . برا ی اینکه بدانیم یادگیرنده چیزی یاد گرفته است یا نه مجبور هستیم به تغییرات ایجادشده در رفتار او مراجعه کنیم . بنابراین باید انتظارش را از دانش آموزان به طور روشن و در قالب هدفهای رفتاری بیان کند. لزوم استفاده معلم از انواع هدفهای آموزشی (نهایی ، بین راه و ورودی) :
هدف نهایی به خودی خود دارای ارزش اند هدفهای واسطه ای یا بین راه به خودی خود ارزشمند نیستند و تنها به این سبب که یادگیرنده را در رسیدن به هدفهای نهایی کمک می کنند مفیدند هدفهای ورودی که به آنها رفتارهای ورودی نیز گفته می شود به اطلاعات و مهارتهای قبلی یادگیرنده که برای یادگیرنده محتوا و هدفهای درس تازه پیش نیاز به حساب می آین گفته می شود.
انواع سبک های یادگیری :
سبک یادگیری به چگونگی یادگیری افراد اشاره می کند و به صورت راههای شخصی که در آن افراد اطلاعات را در جریان یادگیری درک و فهم می نمایند گفته می شود همچنین سبک یادگیری به باورها و درجهان ها و رفتارهایی است که در جریان یادگیری به وسیله افراد مورد استفاده قرار می گیرند در بر می گیرد . سبکهای یادگیری به سه دسته ی عمده تقسیم می شود : ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007