دوشنبه 17 فروردین 1399
بازدید امروز : 6464 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : آشنایی با حقوق بشر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
آشنایی با حقوق بشر
تعداد صفحه :
53
قیمت :
4000 تومان

حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می‌شود.
تاریخچه‌ی حقوق بشر
«حقوق بشر» مفهومی‌ست که از دل فلسفه‌ی غرب بیرون آمده و به یک معنا دستاورد فلسفه‌ی غرب برای بشریت است. آوردنده‌ و به اصطلاح مخترع ِ نظریه‌ی «حقوق بشر» فیلسوفی‌ست انگلیسی به نام جان لاک. حقوقی که جان لاک در فلسفه‌اش برای فرد قائل شده بود، و نظریه‌ی آرمانی او مبتنی بر برابری نوع بشر به عنوان یک ایده‌آل یا کمال مطلوبی که می‌بایست انسان‌ها روزی به آن برسند، در پایان جنگ‌های داخلی آمریکا، در ویرجینیا، کلمه به کلمه در بیانیه‌ی استقلال آمده است.
بعدها در قانون اساسی آمریکا و بعد از انقلاب فرانسه در قانون اساسی فرانسه هم نظریه‌ی حقوق بشر جان لاک گنجانده شد. البته فیلسوف‌هایی مانند روسو روی نظریه‌ی جان لاک کار کردند. اما حتی، بعدها، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم که سازمان ملل متحد بیانیه‌ی حقوق بشر را تصویب کرد، در آن بیانیه هم نظریه‌ی حقوق بشر جان لاک را عینا آوردند. مفهوم «حقوق بشر» به شکل غربی آن در واقع از اندک ایده‌ها‌ی فلسفی‌ست که در زندگی روزانه‌ی ما جنبه‌‌ی عملی و از برخی لحاظ کارکرد سیاسی پیدا کرده است. با این حال فکر انسانیت و عدالت قدمتی بیش از این دارد. کنفسیوس اعتقاد داشت که انسانیت و عدالت به معنای تقسیم خوشبختی با دیگران و عشق بی چون و چرا به همنوع است. لائوتسه اما اعتقاد داشت که عدالت و عشق بی چون و چرا به همنوع در ذات انسان نیست و ضد طبیعت اوست.
حقوق بشر چيست؟
حقوق بشر به بيان ساده يعني حقوق انساني انسان و حقوق انسان از اين نظر که انسان است. انسانيت انسان، او را مستحق اين حقوق ساخته است. از ديدگاه حقوق بشري، تمام انسان ها در انسانيت و کرامت ذاتي و حيثيت انساني با هم برابراند. در نتيجه، تمام افراد، بدون هيچگونه تبعيض، مستحق حقوق بشري خود مي باشند. از نظر حقوقي، حقوق بشر با حقوق بين الملل که در ميثاق ها، حقوق بين الملل عرفي، مجموعه هايي از اصول و ساير منابع حقوقي تبلور يافته، تضمين شده و از آن طريق حقوق اساسي و آزادي هاي عمومي و کرامت انساني افراد و گروه ها مورد حمايت قرار گرفته است. حقوق بشر دولت ها را از يک سو ملزم مي سازد که به شيوه خاصي عمل کنند و از سوي ديگر آنها را از انجام بعضي اعمال منع مي کند.
گفتني است که حقوق بشر را قانون ايجاد نمي کند؛ بلکه حقوق بشر حقوق ذاتي است که به هر انسان از آن جهت که انسان است مي رسد. ولي ميثاق ها و ساير منابع حقوق بشر به طول کل، حق بشر را تعريف و بيان مي کند و از حقوق افراد و گروه ها در برابر فعل و ترک فعل دولت ها دفاع مي نمايد.
حقوق بشر ويژگي ها و خصيصه هايي دارد که مهم ترين آنها عبارتند از: جهان شمولي، انتقال ناپذيري، بخش و تجزيه ناپذيري، وابستگي متقابل (در هم تنيدگي ) و به هم پيوستگي، عدم تبعيض و برابري، مشارکت سياسي، مسئوليت پذيري و قانونمندي.
حقوق بشر جهان شمول (universal) بوده و تمام مردم جهان مستحق اين حقوق مي باشند. يعني حقوق بشر از يک جامعه و يک بخشي از جهان نشأت نگرفته و يا براي يک جامعه و محدوده جغرافيايي معين نيست. بلکه اين حقوق ريشه در جوامع سراسر گيتي و طول تاريخ بشريت دارد و حتي از رسالت انبيا مايه گرفته و سر رشته در اعصار متمادي داشته و عصاره دسترنج آزادي خواهان و محصول آزاد انديشان تاريخ و جامعه بشري دارد. اعلاميه جهاني حقوق بشر که نماد و سمبول اين حقوق است، حاصل مباحثات و تفاهمات عالمان و انديشمندان از گوشه و کنار جهان و متعلق به تمدنها، فرهنگ ها و باورهاي گوناگون مي باشد.
و ريشه و مايه در تمام فرهنگ ها، تمدنها و اعتقادات بشري دارد.
پس حقوق بشر از تمام بشريت و براي تمام بشريت است چنانچه ماده يک اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد. • حقوق بشر انتقال ناپذير(lnalienble ) است. افراد نه خودشان مي توانند به اختيار خود، اين حقوق را از خود سلب کنند و نه ديگران صلاحيت دارند که اين حقوق را از آنان سلب نمايند. مگر در موارد خاص مثل سلب آزادي از مجرم در صورتي که در يک محکمه عادلانه مجرم شناخته شود.
• حقوق بشر به هم وابسته و در هم تنيده (lnterdependence and nterrelatedness) است. از يک سو تحقق يک حق، کلا يا جزءا، وابسته به تحقق ساير حقوق مي باشد. مثلا ايفاي حق بهداشت و صحت در شرايط خاص، بر تحقق حقوق آموزش و اطلاعات وابسته است و از سوي ديگر نقض يک حقوق غالبا زمينه ساز تضييع چندين حق ديگر مي شود.
• حقوق بشر "بخش ناپذير (lndivisible) است. يعني حقوق بشر تفکيک ناپذير است و يکايک آن بايد احترام و رعايت شود. نمي شود بخشي از حقوق بشر را که مطابق سليقه و علاقه است گرفت و بقيه را رها کرد.
• از خصيصه هاي حقوق بشري "برابري و عدم تبعيض" (Equality) است. در حقوق بشر هيچگونه تبعيض راه ندارد، بدون تبعيض از نظر نژاد، نسبت، قوميت، جنسيت، رنگ، زبان، سن، مذهب، عقايد سياسي و غير سياسي، منشأ ملي يا اجتماعي، معلوليت و معيوبيت، ثروت، تولد، يا ساير وضعيت ها آنگونه که اسناد حقوق بشر مي گويد از خصيصه هاي حقوق بشر مشارکت سياسي (Participation) است. تمام مردم حق دارند در توسعه مدني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي که حقوق بشر و آزادي هاي سياسي در قالب آن تحقق مي يابد، مشارکت و بهره مندي فعال، آزاد و معنا داري داشته باشد.
از خصيصه هاي حقوق بشر "مسئوليت پذيري" (acceptabity) است و دولت ها و ساير موظفين نسبت به رعايت حقوق بشر "مکلف و پاسخگو" مي باشند. دولت ها بايد خود را با نورم ها و استنداردهاي حقوق بشري منطبق سازند. اين خصيصه هاي حقوق بشر که در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير اسناد بين المللي حقوق بشر آمده، اصول و معيارهايي است که تمام فعاليت ها، همکاري ها و برنامه ريزي هاي بازسازي و انکشافي را در تمام بخش ها و تمام مراحل اجراي برنامه هدايت مي کند. و راهنماي خوبي است براي برنامه ريزي در تمام بخش ها مثل بهداشت، آموزش و پرورش، تعذيه، روابط استخدامي و کار و امنيت اجتماعي و اقتصادي در راستاي رعايت و تطبيق حقوق بشر. تاکنون تعریف چندان دقیقی از حقوق بشر که مورد پذیرش عمومی باشد ارائه نشده و این امر خود مشکلی مهم برای تنظیم بین المللی آن بوده‌است. تعریف مذکور در بالا می‌تواند تصویری کلی ومبهم از ماهیت این حقوق به دست دهد. در هر صورت در نوشته‌های حقوقی معاصر حقوق بشر به نحو فزاینده‌ای در سه مقوله جداگانه تقسیم شده‌است:
• حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی
• حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی
در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده‌اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه‌ای با عنوان حقوق بشر تأسیس شده‌است. و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش‌های مستمر کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده‌است، شورایی که با اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) از دو اهرم‌های اجرای تصمیمات ملل متحد می‌باشد. رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است، لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: «هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمی‌کند.»
پیشینه
کنوانسیون اصلی ژنو در سال ۱۸۶۴
اندیشه تدقیق و حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد، ردپای این اهتمام را می‌توان در منشور کوروش کبیر پس از فتح بابل در سال ۵۳۸ ق.م که بر کتیبه‌ای گلی به زبان اکدی زبان مردم بابل و زبان بین المللی آن روزگار نوشته شده به روشنی مشاهده کرد.
در دوران جدید اروپا و آمریکا نیز می‌توان این متون را تاریخ ساز دانست:
• منشور کبیر (۱۲۱۵) و اعلامیه درخواست حقوق ۱۶۲۸ در انگلستان
• اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) که پس از انقلاب فرانسه به تصویب رسید.
• اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا (۱۷۶۶) و اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا (۱۷۷۶). ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007