موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
تعداد صفحه :
80
قیمت :
54000 تومان

عنوان
فصل یکم:کلیات طرح ومساله تحقیق
1ـ1مقدمه
2 ـ1بیان مساله
3ـ1اهمیت وضرورت تحقیق
4ـ1اهداف تحقیق
5ـ1فرضیه های تحقیق
6ـ1تعاریف مفهومی متغیرها
7ـ1تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم:ادبیات تحقیق(نظریه ها و پژوهش)
1ـ2فشار روانی(استرس)،تعریف و تاریخچه
1ـ1ـ2پاسخ به فشار روانی
2ـ1ـ2سیستم عصبی خود مختار ،غدد فوق کلیوی و فشار روانی
3ـ1ـ2مراحل فشار روانی(استرس)
4ـ1ـ2عامل های موثر در تشدید فشار روانی
5ـ1ـ2انواع فشار روانی (استرس)
2ـ2نظریه های فشار روانی
1ـ2ـ2روی آورد روان تنی سنتی
2ـ2ـ2روی آورد تنیدگی
3ـ2ـ2حرکت در جهت نظریه های جدیدتر
3ـ2بهداشت روانی
1ـ3ـ2تاریخچه و مسیر تکامل خدمات بهداشت روانی
2ـ3ـ2تعریف سلامت روان
3ـ3ـ2معیارهای سلامت روانی
4ـ3ـ2هدف بهداشت روانی
4ـ2پیشینه تحقیق
1ـ4ـ2پژوهش های مرتبط داخلی
2ـ4ـ2پژوهشهای مرتبط خارجی
فصل سوم:روش تحقیق
1ـ3طرح پژوهش
2ـ3تعریف و تبیین جامعه
3ـ3نمونه و روش های نمونه گیری
4ـ3ابزار های جمع آوری اطلاعات
1ـ4ـ3پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)
2ـ4ـ3مقیاس دگرگونی زندگی(LSU)
5ـ3روش اجرا
6ـ3روش تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
1ـ5 خلاصه یافته ها
2ـ5 محدودیت های پژوهش
3ـ5 پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
1ـ1 مقدمه
انطباق یافتن شامل برقراری توازن است بین آنچه افراد انجام می دهند با آنچه می خواهند انجام دهند و همچنین با آنچه محیط (یعنی جامعه)طلب می کند. انطباق فرآیندی پویا است. هر یک از ما به محیط و تغییراتی که در آن روی می دهد پاسخ می دهیم ( ساراسون، ساراسون، 1987). انسان در زندگی با فراز و نشیب های فراوانی مواجه می گردد. بطوریکه هر روز اتفاقات بسیار ناچیز و پیش و پا افتاده ای برای فرد رخ می دهد و مشکلی برایش ایجاد نمی کند. بنابراین نیازی به سازگاری با آنها وجود ندارد . در مقابل برخی مسائل و موضوعات موجب ایجاد تغییرات در زندگی شده و باعث بر هم خوردن روال عادی زندگی فرد می شوند. در این شرایط تلاش در جهت سازگاری مجدد با این رویدادها ضروری است. به اعتقاد هلمز و راهه (1967)، " هر حادثه ای که نیاز به سازگاری قابل ملاحظه ای در زندگی فرد داشته باشد، ممکن است استرس زا باشد ". گاهی استرس ناشی از تغییرات عمده ایست که در زندگی فرد ایجاد می شود و زمانی دیگر مشکلات و درگیری های زورمره که هر چند جزئی و ناچیز هستند اما موجب ایجاد استرس و فشار روانی قابل توجه ای می شود (حکمت پور،1380). انطباق با یک عامل فشارزا ممکن است با کاهش مقاومت نسبت به عوامل فشارزای دیگر همراه باشد. همچنین احتمال دارد چنانچه فشار شدید بوده و یا برای مدتی بسیار طولانی ادامه یابد باعث به هم خوردن سازگاری شود (ولمن، 1988).
در مورد فشارهای روانی اصل مشابهی وجود دارد. هر انسانی می تواند تا حد معینی در مقابل فشار روانی مقاومت کند، ولی هیچ کس نمی تواند همیشه در معرض فشار روانی بی حد و حصر قرار گیرد. ما نمی توانیم به فشار "عادت" کنیم: برعکس، تاثیر فشارتجمعی است. استمرار فشار باعث کاسته شدن کار این فرد می شود، حالت اضطراب و تحریک پذیری در وی به وجود می آید، و توانایی او را در سازش با موقعیت های جدید کاهش می دهد. (همان منبع) هرگاه دستگاه عصبی خود مختار که کار بسیج بدن را در موقعیتهای اضطراری بر عهده دارد برای مدت طولانی بی وقفه فعالیت کند، ممکن است برخی اختلالهای حسبانی بروز کند.چنین برآورد شده که فشار هیجان در بیش از پنجاه درصد اختلالهای جسمانی نقش عمده ای دارد (اتکیسنون، اتکیسنون و هیلگارد، 1904) یکی از اختلال های رایج، بیماری های قلبی ـ عروقی است. دلایل بسیاری برای بیماری های قلبی ـ عروقی ذکر شده است: بعضی به زمینه های ژنتیک اعتقاد دارند، و بعضی به تاثیر سایر بیماری های جسمی. با این حال، مواجهه با رویدادهای فشار آور مثل فشارشغلی، شکست و ناکامی مکرر، اختلاف زناشویی، رابطه نامناسب والدین و کودک، روابط ضعیف اجتماعی احتمال بیماری های قلبی ـ عروقی را افزایش می دهد (الیوت ، ایزدورفر ، 1982، هامبورگ ، الیوت، وپارون ، 1982؛ به نقل از ولمن، 1988) در بعضی موارد این فشارزاهای روانشناختی موجب بیماریهای قلبی ـ عروقی می شود ولی زمانی که نتوان چنین عواملی را علت بیماری دانست قطعاً با شروع، استمرار، و تشدید بیماریهای قلبی ـ عروقی ارتباط دارند. ( ولمن، 1988).
در تحقیق حاضر، ما به بررسی رابطه میزان رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در دو گروه افراد عادی و بیماران قلبی ـ عروقی که ظاهراً تحت تاثیر فشار روانی قرار دارند، خواهیم پرداخت؛ فشار خون اساسی و بیماری شریان اکلیلی قلب. از میان بیماریهای قلبی ـ عروقی بیماری شریان اکلیلی قلب باعث بیشترین تعداد مرگ و میر می گردد. علاوه بر این، در حال حاضر چنین تصور می رود که در دراز مدت، افزایش مکرر در فشار خون سرانجام باعث افزایش ضخامت دیواره داخلی رگ ها می شود و در نتیجه باعث افزایش دائمی پرتنشی می شود. (دیویسون، نیل و کرینگ، 2004) لذا تحقیق حاضر تلاشی است در جهت کشف رابطه میزان دگرگونی های زندگی بر سلامت عمومی تا بدین وسیله نقش رویدادهای استرس زای زندگی را بر سلامت عمومی یادآور شویم و از بروز و تشدید بسیاری از بیماریهای جسمانی که ممکن است به مرگ منتهی شود جلوگیری به عمل آورده و با دادن شناخت عمیق تر نست به نقش رویدادهای استرس زای زندگی بر سلامت، متخصصان انتخاب درستی برای درمان این بیماران به عمل آورند و لذا از بسیاری از هزینه های گزاف درمانی بکاهند و با صرف زمان کمتر به نتیجه مطلوبتری برسند.
2ـ1 بیان مسئله
سلامتی یک امر اساسی و مهم در زندگی انسان است. وجود افراد سالم از شرایط مهم و اساسی برای رشد یک جامعه است. جامعه ای که به سلامت جسم و روان اعضای خود توجه می کند، ضمن عدم صرف هزینه های سرسام آور درمانی، انسان هایی سالم نیز پرورش می دهد که این خود ضامن رشد فردی و اجتمانی آن جامعه است. ( فراهانی، 1380)
آدمیان برای آنکه به طرز بهنجاری به کار و کوشش بپرازند بایستی کمی فشار روانی احساس کنند. برانگیختگی هیجانی ملایم، آدمی را در جریان اجرای کاری که بر عهده دارد هشیار نگه می دارد. هنگامی که مدتهای دراز زندگانی آدمیان با سکوت و آرامش همراه می شود آنان احساس کسالت کرده در پی چیزهای هیجان انگیز می روند بررسی هایی که در مورد محرومیت حسی صورت گرفته نشان می دهد که فقدان تحریک عادی برای مدتی بیش از یک دوره کوتاه، می تواند هم بسیار ناراحت کننده باشد و هم اثرات ژرفی بر رفتار بگذارد. به نظر می رسد برای آنکه دستگاه عصبی درست کار کند بایستی میزان معینی تحریک به آن وارد شود. اما در عین حال، فشار روانی شدید یا طولانی دارای اثر های آسیب زای فیزیولوژیایی و روان شناختی است. (اتکینسون، اتکینسون، هیلگارد، 1383) . انسان معمولاً زمانی که دنیایش نظام یافته، قابل پیش بینی و با ثبات باشد احساس آرامش دارد. هنگامی که تغییراتی پیش می آید و این تغییرات می تواند مثبت یا منفی باشند، گرایشات و انتظارات باید تغییر یابند و لازم است انتخاب های نوینی به وجود آید. اولویت های فرد در مورد این نظم دادن های مجدد و وفق دادن های دوباره پر فشار است و یک نوع حالت آمادگی در مقابل خطر را به وجود می آورد. زمانی که تغییرات قوانین قبلی را متحول می سازند و یا شکل تفاهم ها یا توافق های خانواده را تغییر می دهند یا شرایط جدید و غیر قابل انتظاری را به وجود می آورند، احساسات عمیق بروز می کنند. به طور خلاصه، تغییر، پاسخ فشار را از اعضای بدن فرا می خواند. پاسخی که اغلب شدید و مستلزم انرژی است. (شفر، 1982؛ به نقل از احمدوند، 1384).
به نظر می رسد در این باور که برای هر فرد یک نقطه فروپاشی وجود دارد حقیقتی نهفته باشد. هر چه افراد فشار روانی بیشتری تجربه کنند بیشتر احتمال می رود که هم از نظر فیزیکی و هم روانشناختی از پا در آیند. رو به رویی با موقعیت های تنش زای متعدد در یک زمان واحد، به طور آشکار فشارهای سنگینی در منابع دفاعی فرد تحمیل می کند. (ساراسون، ساراسون، 1987). در نتیجه زمانی که افراد تغییر زیادی را در زمان کوتاه تجربه می کنند، مستعد تحلیل رفتن و ابتلا به بیماری می شوند (شفر، 1982؛ به نقل از احمدوند، 1384). فشار روانی به عنوان یک مفهوم محرک، به پژوهش های بسیار فعالی در زمینه احتمال ارتباط میان فشار روانی و بیماری جسمی منجر شده است. سال ها پیش، مه یر (1958)، استدلال کرد که تغییرات معین در شرایط زندگی، از جمله تغییر محل زندگی، تولد، مرگ و میر، و شغل های جدید، تاثیر بالقوه ای روی تعادل موجود میان سلامتی و بیماری دارد. هلمز و راهه (1967) و همکاران او این مضمون را طی یک سلسله تحقیقات مورد ارزیابی قرار دادند تا ببینند آیا تغییرات زندگی فرد از نظر آماری با شروع بیماری همبستگی دارد یا خیر. مدتها قبل « نهضت طب روانتنی» بعضی از تعارضات مشخص درونی را به آمادگی ابتلا به بیماریهای خاص (برای مثال: آسم، زخمها، کلیت قرحه ای) ارتباط داده بود. «روش تحقیق روی حوادث زندگی» بر این فرض استوار است که احتمالاً با معلوم کردن میزان تغییرات بحرانی زندگی در یک محدوده زمانی خاص، می توان در مورد فشار روانی و آمادگی ابتلا به گستره ای از بیماریها (عفونت، نئوپلاستیک، و خود ایمن) دست به پیش بینی زد. ( زگانس ، 1982؛ به نقل از هولمن، 1988). نمره ی LCU با بیماری های متنوعی ارتباط داشته است. برای مثال: حملات قلبی (راهه و لیند، 1971؛ به نقل از دیویسون، نیل و کرینگ، 2004)، انواع شکستگیها ( تالنسون، 1972؛ به نقل از دیویسون، نیل و کرینگ، 2004) شروع سرطان خون (والد، 1978؛ به نقل از دیویسون، نیل و کرینگ، 2004) و سرما خوردگی و تب (هلمز و هلمز، 1970؛ به نقل از دیویسون، نیل و کرینگ، 2004) این شواهد و نتایج نشان دهنده ی ارتباط و همبستگی میان فشار روانی و بیماری جسمی هستند.
هدف از تحقیق حاضر، تکرار آزمایش و بسط یافته ها به افراد مبتلا به فشار خون اساسی و مبتلایان به بیماری شریان اکلیلی قلب می باشد که ظاهراً تحت تاثیر فشار روانی قرار دارند. به نظر می رسد بار پاسخ بدنی به فشار روانی به طور عمده روی دستگاه قلبی ـ عروقی است. (ساراسون، ساراسون،1987 ). ظاهراً ، اختلالات روان تنی از جمله بیماری های قلبی، توسط فشار زاهای محیطی مثل مهاجرت، بیکاری، قطع شدن روابط صمیمی، و داغ دیدگی تسریع می شود. در موارد بسیاری، فشار خون اساسی با موقعیت های پر ازدحام محیط زندگی روابط ضعیف همسایگی، تنش خانوادگی، فشارهای شغلی، از دست دادن شغل، بیکاری و دیگر تنش های روانشناختی ارتباط دارد. ( ولمن، 1988). در قسمتی از مطالعه راسک ، 1967 از بیماران قلبی و گروه گواه خواسته شد تعیین کنند چه سلسله رویدادی را طی سال پیش از حملات قلبی تجربه کرده بودند. تغییر در برنامه کار، تعارض با بالا دستان، و تعارض با همکاران در بیماران قلبی شایع تر از گروه گواه بود. ( ساراسون، ساراسون، 1987). علاوه بر این، مطالعات بسیاری پرده از رابطه بین برانگیختگی هیجانی طولانی مدت و بروز فشار خون برداشته اند. اثر پایای فشار روانی روی فشار خون از طریق مطالعه 695 مرد در جنگ جهانی دوم نشان داده شده است بر اساس این مطالعه در 27 درصد مردان بعد از یکسال درگیری در صحنه نبرد، فشار خون ایجاد شد (گراهام، 1945؛ به نقل از همان منبع). از این رو ارزیابی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان به ما در تعیین « اثرات و پیامد» های بالقوه دگرگونی های زندگی بر سلامت عمومی در افراد مبتلا به اختلال های قلبی ـ عروقی به طور خاص و افراد عادی به طور عام و تلاش در جهت انجام اقدامات پیش گیرانه و نیز شناخت عوامل تسریع کننده هیجانی در آمادگی به ابتلا به بیماری یاری می رساند. همچنین تحقیق حاضر می تواند بینش پزشکان را نسبت به درمان بیماری های جسمی تحت تاثیر قرار دهد و جهت گیری درمانی متخصصان را به لزوم درمان مشکلات هیجانی در کنار درمان مشکلات جسمانی جهت تسریع روند درمان سوق دهد.
3ـ1 اهمیت و ضرورت تحقیق
اختلالات روان تنی مثل آسم، زخم معده، فشار خون و سردرد، گروهی از بیماری های روانی را تشکیل می دهند که معلول وجود مشکلات روانی هستند یا اینکه حداقل تحت تاثیر عوامل و فشار زاهای روانی تشدید می شوند. امروزه این دیدگاه مسلط وجود دارد که تقریباً همه بیماریهای جسمانی به طور بالقوه با فشارهای روانی مرتبط هستند. ( نجاریان، دهقانی، دباغ، 1375). از جمله این اختلالات بیماریهای قلبی ـ عروقی هستند. بیماری های قلبی از جمله بیماری هایی هستند که باعث مرگ و میر فراوان در کشورهای پیشرفته و نیز کشورهای جهان سوم شدند ( خاتمی، 1971). اختلال های قلبی ـ عروقی دستگاه قلب و گردش خون را درگیر می سازد.
بیماری قلبی ـ عروقی تقریباً نیمی از مرگ های ایالات متحده را در هر سال شامل می گردد، ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان
74 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
57 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
103 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
103 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي رابطه بين خودپنداره و رضايت شغلي كاركنان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 105000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
99 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تاثیر استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
72 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
84 صفحه - 60000 تومان
پروژه روانشناسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان همراه با کار آماری و تجزیه و تحلیل
116 صفحه - 75000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 36000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 36000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
89 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي مولفه هاي شخصيتي در نوجوانان داراي پدر و فاقد پدر
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی هوش هیجانی در دانشجویان
149 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
96 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
45 صفحه - 51000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
143 صفحه - 75000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و رضایتمندی زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
102 صفحه - 60000 تومان
پروژه پایان نامه کارشناسی روانشناسی - مقایسه سلامت روحی نوجوانان پرورشگاهی با نوجوانان دارای خانواده در سنین 19-13 شهر رشت
63 صفحه - 60000 تومان
پروژه روانشناسی - پژوهش مقایسه ای در مورد میزان شیوع علایم رفتاری هیجانی در کودکان و نوجوانان و مادران مبتلا به اسکیزوفرنی
63 صفحه - 60000 تومان
کار آماری رابطه سلامت عمومی و درگیر شدن در کار
20 صفحه - 105000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
18 صفحه - 120000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
8 صفحه - 105000 تومان
پرسشنامه تفکر افراد پس از رویدادهای منفی (Corcoran & Fisher J) (کورکوران و فیشر)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استرس سبک زندگی (Jan Chadam & Zbigniew Pastuszak) (جان چادام و زبیگنیو پاستسزاک)
2 صفحه - 4500 تومان
تاثیر بیماری قلبی بر زندگی فرد و خانواده پاورپوینت
11 صفحه - 6000 تومان
تاثیر بیماری قلبی بر زندگی فرد و خانواده
7 صفحه - 4500 تومان
معیار سلامت روان و عوامل تاثیر گذار بر آن
14 صفحه - 7500 تومان
ورزش و نقش آن در سلامت روان دانشجو
7 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله
5 صفحه - 9000 تومان
مقایسه 3 بیماری روانی اختلال وسواس فکری عملی خودکشی روان گسیختگی از 2 دیدگاه
19 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007