موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
تعداد صفحه :
110
قیمت :
36000 تومان

مقدمه:
آدمي از نخستين روزهاي خلقتش به دنبال سرپناه و محلي امنو آرامش بخش بوده و هست و خواهد بود. قرن ها پيش بارندگي انسان هاي اوليه در غارها روبروئيم كه به صورت اجتماعاتي در يك غار زندگي مي كردند. او از همان ابتدا شيفتة زندگي اجتماعي بود. پس از مدتي در اجتماعاتي ساكن مي شوند كه افراد هر يك بصورت مستقل زندگي مي كند ولي هنوز او در پي تامين نيازهايش به ديگران وابسته است در ابتدا مسكن خود يك نياز بود ولي در واقع واسطه اي بود براي يك نياز والاتر يعني اجتماعي زندگي كردن و بهره بردن از اين شيوه. همانطور كه مي دانيد نيازهاي اساسي انسان عبارت اند از : 1- خوراك 2- پوشاك 3- مسكن
اقتصاد اوليه انسانهاي اوليه از طريق كشاورزي تامين مي شد و اين امر سبب شده بود كه بيشتر شاهد وجود نظام ارباب و رعيتي باشيم و زمينداران بزرگ كه رعيت خود را در مساكني هر چند نا مناسب جا مي دادند و همين امر رفته نياز به مسكن را شدت مي بخشيد. انسان با توجه به نيازها و ارزشها و هدف هاي خود محيط پيرامون را دگرگون كرده و متقابلاً از آن تاثير مي پذيرد. محدودة پاسخگوئي نيازهاي اجتماعي و وابستگي هاي عاطفي افراد در كل ، فضاي خانه است. خانه محل سكني براي پدر و مادر و فرزندان است. خانه مكاني فيزيكي است ، كه افراد ساكن در مورد چگونگي ان نظر مي دهند. و نيازهاي مادي و معنوي خود را دنبال مي كنند. از ميان همة نقش هاي مسكن ،امنيت و آرامش خاطر از همه مهمتر است. حتي در مورد اهميت مسكن ، قرآن كريم نيز اشاراتي را داشته كه نسبت به عنوان محل سكونت و انجام قسمتي از فعاليتهاي انسان از جمله عبادت و خودسازي و پرورش افراد خانواده توجه خاص مبذول داشته قرآن هدف از ايجاد مسكن را امنيت و آرامش بيان كرده و يكي از نعمتهاي داشتن مسكن را داشتن امنيت و آرامش بيان كرده كه برقراري محرميت ؛ امنيت ، برخورداري از استحكامات از الزامات آن است. همانطور كه مي دانيم بسياري از موفقيت هاي انسان در پرتو محيط امن و آرام بوده است. شيوه ساخت مسكن نوعي رابطه با ديگران را فراهم كرده و كالبد شهر تعادل ، توازن و مقياس انساني و از همه مهمتر نوعي معنويت را به انسان القاء مي كند اما به سير تحول مسكن و نوع امروزي آن كه مي رسيم قضيه چيز ديگري است. چه بلائي بر سر محيط هاي انرژي بخش مسكوني گذشته آمده چرا محيط آنها جز فشارهاي رواني ، بي نظمي و بي هماهنگي و بي هويتي كه بر فضا و كالبد ان ها غالب گشته و خانه ها ديگر مامن و محل آرامش نيستند ما در اين مقاله در پي آنيم كه علل آن را بررسي كنيم و مشكلات امروزي مسكن را كه افراد متقاضي با آن دست به گريبانند را روشن كنيم.
مسكن يكي از مسائل حاد پيش رو كشورهاي در حال توسعه است ، ضعف مديريتي ف كمبود منابع مالي و نداشتن برنامه ريزي جامع مسكن و ساير مشكلات كه در زير بخش هاي اقتصادي اين كشور هاست. در اين كشورها از يكسو با رشد جمعيت و از سوي ديگر با تقاضاي بالاي جمعيت در مورد مسكن روبرو هستيم. تعاريف و مفهوم مسكن در ساده ترين تعريف مسكن يك مكان فيزيكي است و به عنوان سرپناه نياز اوليه و اساسي خانوار به شمار مي آيد اما در تعريفي عام تر مسكن چيزي فراتر از يك مكان فيزيكي است و شامل كليه خدمات و تسهيلات عمومي لازم براي بهزيستن انسان است. در دومين اجلاس اسكان بشر ( 1996) كه در استانبول برگزار شد مسكن مناسب اين گونه تعريف شده است: ( سرپناه مناسب تنها به معناي وجود يك سقف بالاي سر هر شخص نيست؛ سرپناه يعني آسايش مناسب ، فضاي مناسب ، دسترسي فيزيكي و امنيت مناسب ، امنيت مالك ؛ پايداري و دوام سازه اي ، روشنايي ، تهويه و سيستم گرمايي مناسب ، زير ساخت هاي اوليه مناسب از قبيل آبرساني ، بهداشت و آموزش ، دفع زباله ، كيفيت مناسب زيست محيطي ، عوامل بهداشتي مناسب ، مكان مناسب و قابل دسترسي از نظر كار و تسهيلات اوليه است ، كه همة اين موارد بايد با توجه به استطاعت مردم تامين شود. شهر در تمدن رم قديم محل اجتماع انسانهاي آزاد متكي به نيروي نظامي برده ها بود. رنسانس در ايتاليا مبناي شهري را در هم ريخت كه اشرافي و پر زرق و برق بود و اساس آن بر پايه تضاد مرفولوژيك ( ريخت شناسي ) و فرهنگي ميان popolo grasso كه متعلق به خدمه و كارگران بود. تجمعات صنعتي دوران انباشت اقتصادي و تمركز نيروي انساني را آغاز كرد. همان طور كه شكست كمونيزم در شرق نشان داد ، همة اين عوامل باعث رشد طبقه متوسط و از بين رفتن يكدستي جامعه ف از بين رفتن رقابت طبقاتي و پيروزي ليبراليزم شد. بيش از آنكه ركود اقتصادي بلند مدت عامل نگراني باشد ، بيكاري ، انحرافات و حتي بيماري ايدز چيزي نيست جز علايم روشن وقوع حتي بحران. از هم گسستگي كه اخيراً بين طبقات متوسط به وجود آمده تعادل جامعه شهري را ابتدا در غرب سپس در همه جا تهديد مي كند آيا در اين وضعيت يك مسكن اجتماعي مي تواند درد را تا حدي آرام كند؟ اما تفاوت اصلي مسكن با ساير نيازهاي اساسي انسان در واقع در:
1- عدم جايگزيني : ساير نيازهاي انسان هر كدام جايگزيني دارند اما مسكن با توجه به اهميت آن و محيط داخلش هيچ جاي گزيني ندارد جاي گزين هاي امروز ان هم هيچكدام ويژگي مسكن را ندارند جاي گزين مسكن ، آلونك ، كپر و يا زاغه است؟
2- غير منقول : ساير دارايي ها و نيازهاي انسان منقول هستند اما مسكن يك كالاي غير منقول است.
3- ارزش اقتصادي : نيازهايي چون خوراك و پوشاك كالاهايي مصرفي هستند اما مسكن يك كالاي سرمايه اي است و مي تواند به عنوان يك پس انداز مطمئن مورد استفاده قرار گيرد. اين امر هم جنبه مثبت دارد هم منفي. اما جنبه مثبت آن چيست ؟ فرد با داشتن يك مسكن مستقل احساس آرامش مي كند كه تعداد ژي از دارايي را پس انداز كرده و از طرف ديگر نياز خود را برطرف كرده . علت اينكه مسكن و مالكيت آن براي افراد مهم است اين است كه هزينه فرصت پائيني براي فرد ايجاد مي كند.
4- دوام و هزينه زياد آن : مسكن يك كالاي با دوام و پر هزينه است و با كالاهاي مصرفي ديگر متفاوت است.
2- اهميت مسكن
نيازهاي اساسي انسان را سه دسته كرده اند :
1- نيازهاي زيستي
2- نيازهاي اقتصادي
3- نيازهاي اجتماعي .
مسكن در برآورده كردن هر يك از اين سه نياز نقش بسزايي ايفا مي كند.
الف- مسكن به عنوان يك سرپناه
مسكن چون غذا يكي از نيازهاي انسان است و از لحاظ اجتماعي حق هر فرد و خانواده است. در اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم دسترسي به مسكن مناسب حق هر خانواده ايراني است. در بيانيه هاي جهاني نيز كه تاكنون وجود داشته نه تهها مشكن را حق هر فرد خانواده معرفي كرده اند بلكه شرايط آن را نيز مشخص كرده اند براي مثال در منشور آتن در اصل 15 كه مي گويد : اين وضع ناعادلانه مسكن را مي توان با منطقه بندي (Zoning ) و تفكيك فعاليتها برطرف نمود. لازم است مقررات دقيق براي تامين حداقل امكانات زندگي براي افراد ( مستقل از در آمد آنها ) تدوين شود. يا در اصل 19-17 كه مخالفت با خانه هاي رديفي در طول خيابان ها به اين دليل كه نور آفتاب را فقط به تعداد كمي از خانه ها اختصاص مي دهد و اشاره به توزيع ساختمان هاي عمومي وابسته به سكونت مثل ( مدرسه يا درمانگاه ) كه به طور نا متعادل و بدون مطالعه صورت گرفته.
ب- مسكن از نظر اقتصادي
اگر در گذشته مسكن جزء دارايي يك فرد و به لحاظ اقتصادي غير توليدي بود اما امروزه تبديل به يكي از پر سودترين و مطمئن ترين و بهترين راههاي سرمايه گذاري تلقي مي شود يكي از مشكلات امروز مسكن امروز هم همين است كه به آن فقط به عنوان يك كالاي اقتصادي صرف نگريستن مي شود البته در همه جاي دنيا اين گونه نيست اگر بخواهيم. از قسمت هاي مختلف جهان نونه اي آوريم مي توانيم كانادا و ايران را مثال بزنيم در مناطقي از كانادا افراد براي خريد يا اجاره دو دل هستند زيرا دلار كانادا در چند سال اخير در حال ترقي است و سرمايه گذاري در بخش مسكن چيزي را عايد فرد نمي كند اما در ايران به دليل افت شديد ارزش پول بيشتر سرمايه گذاري ها در بخش مسكن است يعني ضريب بازدهي سود سرمايه در كشوري مثل كانادادر ساير صنعت ها بالاتر و كوتاه مدت تر است امروزه با افزايش جمعيت اين مشكل در ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه حادتر مي شود چون با تقاضاي روبه افزايش مسكن از يك سو و كمبود زمين و عرضه مسكن از سوي ديگر روبروئيم از اين رو به دليل كمبود با مشكل گراني سرسام آور مسكن روبروئيم كه همين امر در بروز مشكلات بعدي موثر است چه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ اجتماعي به طوريكه امروزه در ايران كسي كه داراي خانه نيست احساس غبن مي كند و در واقع داشتن مسكن حسرتي است بر دل ميليون ها ايراني.
ج- از نظر اجتماعي
كاركرد اصلي مسكن علاوه بر تامين مسكن بايد تامين محيطي امن و آرامش بخش براي افراد و خانواده ها باشد و تامين فضاي مناسب براي فعاليت اعضاء اين ضرب المثل آلماني كه مي گويد :" هواي شهر آزادتر است " هرگز از اهميت نمي افتد و اين نظر هم نادرست نيست كه بهترين چيزها در روستا يافت مي شود. در لابلاي زنجيره هاي ارتباطي شهر روابط ساختاري وجود دارد كه اين روابط حاصل برخورد افراد جامعه است و نتيجه آن شكوفايي فردي و جمعي ناشي از آن است و موفقيت جامعه شهري كاملاً وابسته به اين امتياز مستمر و تضمين متقابل بين ترديد و بهبود زندگي جامعه بستگي دارد حال اين برخوردهاي اجتماعي يا بايد در فضا هاي عمومي شكل بگيرد و يا در خانه ها اما همانطور كه مي دانيد امروزه با كمبود فضاهاي عمومي براي تعاملات اجتماعي روبروئيم و چون گذشته چنين فضاهايي در نظر گرفته نشده عده اي علت موفقيت اجتماعي جوامع گذشته مي پرسند علت آن است كه در گذشته فضاهاي عمومي خوبي براي شهرها وجود داشت افراد در خانه ها اوج روابط اجتماعي را با اعضاء دارند و به نهايت آرامش رسيده اند فضا براي ارتباط با ساير افراد جامعه هم فراهم است در نتيجه با پيشرفت روابط اجتماعي جامعه روبروئيم. مسكن بر مشاركت افراد خانواده در اجتماع بزرگتر موثر است خصوصاً در ميان اقشار فقير شهري كه به وابستگي هاي همسايگي پايبندتر هستند. اولين روابط اجتماعي در خانه شكل مي گيرد كه اگر مثبت نباشد عكس العملش در جامعه با بروز بزهكاري ، طلاق و از هم گسيختگي اجتماعي روبرو مي شويم و همچنين نداشتن مسكن با بروز پديده هاي نابهنجار اجتماعي چون خيابان خوابي ، زاغه نشيني و معضلات حادتري مانند تكدي گري مي شود.
ه- از نظر رواني :
جوامع انساني امروزه سرشار از استرس هاي رواني است و مسكن بايد مامن و محل آرامش او باشد. انسان كه به دليل بحران اقتصادي نتواند مسكن مناسب تامين كند دچار يك بحران بيروني مي شود كه آن نيز منجر به بحران دروني مي شود ساختار شخصيتي فرد را در معرض آسيب جدي قرار مي دهد. از لحاظ رواني مسكن در بيانيه ها و نظريات مختلف مورد بررسي قرار گرفته از جمله در منشور آتن كه اولويت مشكل مسكن ، به مسكني و بي مسكني در شرايط بعد از جنگ جهاني بود اما در منشور 2000 حل نسبي مشكل مسكن بود اما اضافه شدن نيازهاي جديد همچون زيبائي و تنوع مسكن افراد در خانه ها در جلوي تلويزيون ها جنگ ها و طنزها ، حوادث و رويدادها را مي بينند و بازي ها را مي بيند ولي هر كس براي خود اين امكان وجود ندارد كه آنها را در يك فضاي كوچك گرد هم اورد نتيجه چنين امري تغييرات و تحولات واقعي در جوامع شهري است يعني جمع شدن در حول محور خانوادة هسته اي كه شامل پدر ، مادر و فرزندان است.
3- مشكلات مسكن
مشكلات مسكن شامل قيمت بالاي زمين ، مصالح ، نيروي متخصص و ... و همچنين نبود برنامه ريزي جامع مسكن است. در كشورهاي جهان سومي و در حال توسعه تخصيص اعتبار به بخش مسكن كمتر از ساير بخش هاست. بر اساس برآورد سازمان ملل به منظور حل مشكل مسكن كشورهاي در حال توسعه بايد به ازاي هر 1000 نفر 10 مسكن ساخته شود در حالي كه به ازاي هر 1000 نفر امروزه به ندرت 2 تا 3 واحد مسكوني ساخته مي شود. مادر كشورهاي در حال توسعه با رشد جمعيت 2 تا 4 درصد در حالي كه با رشد 4 تا 8 درصد جمعيت شهري روبروئيم كه نتيجه كمبود مزمن مسكن است. امروزه ما با عدم تطابق سياست هاي بخش مسكن با ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي مردم روبروئيم براي مثال در ايران براي خريد مسكن تسهيلات وامي كه در نظر گرفته مي شود با شرايط اقتصادي براي ابزپرداخت مطابقت ندارد و فرد نيازمند قادر به استفاده از اين تسهيلات نيست و فقط در اين ميان انبوه سازان سود مي برند و چون خانه هايي كه آنها مي سازند اقشار مرفه و يا متوسط رو به بالا قادر به استفاده از آن هستند در نتيجه با محروم ماندن قشر متوسط رو به پائين در تامين مسكن خود روبروئيم.
همچنين عدم علاقه به واحد هاي آپارتماني و مجتمع هاي بزرگ ، نبود فرهنگ تعاوني ، منسوخ شدن الگوي معيشتي سنتي و گسستن افراد مزدوج شايد يكي از دلايل كه امروز افراد از لحاظ آرامش روحي و رواني به خصوص در شهرهاي بزرگ روبرو هستند آن است كه عدة زيادي از آن ها قبلاً در خانه هاي حياط دارد و دلباز زندگي مي كردند اما امروزه فكر مي كردند با آپارتمان سازي در استفاده از يمن صرفه جوئي مي شود اما به اين توجه نكرده بودند كه با صرفه جوئي و تراكم سازي فضاهاي ديگر فراغتي لازم مي شود كه شخص بايد اوقات فراغت خود را در آن بگذراند كه متاسفانه اين محيط ها امروزه پاسخگونيست و فرد نمي تواند انرژي اضافي خود را در اين فضاها پر كند و همچنين از آن انرژي بگيرد به همين دليل با مشكلات روحي و رواني روبرو مي شود كه باز عكس العملش به صورت مشكلات اجتماعي در جامعه انعكاس مي يابد. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
110 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
برآورد توان مالی خانوارهای شهری در تامین مسکن
96 صفحه - 21000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
34 صفحه - 27000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 48000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
114 صفحه - 45000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 15000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 30000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 36000 تومان
مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
76 صفحه - 36000 تومان
پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
62 صفحه - 27000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
50 صفحه - 30000 تومان
حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
33 صفحه - 12000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
45 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
70 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
147 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
107 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
51 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
69 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
31 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
39 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
37 صفحه - 18000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
55 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
63 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
65 صفحه - 30000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
108 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
45 صفحه - 18000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
84 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
152 صفحه - 54000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
61 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 27000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 27000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
30 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
60 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 54000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
43 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
42 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
118 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 24000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
142 صفحه - 42000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
122 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 24000 تومان
آشنایی با رشته حسابداری و فرصتهای شغلی
18 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
47 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها
95 صفحه - 36000 تومان
پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
55 صفحه - 21000 تومان
کاراموزی رشته حسابداری کمیته امداد امام خمینی
27 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
46 صفحه - 21000 تومان
تصمیم گیری مسائل مالی رشته حسابداری
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
175 صفحه - 54000 تومان
پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
31 صفحه - 21000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 42000 تومان
پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
48 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
12 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی حسابداری دفاتر روزنامه معین کل شرکت کالای پزشکی شیراز
12 صفحه - 9000 تومان
پروژه مالی حسابداری سود و مدیریت سود و موارد مربوطه
57 صفحه - 21000 تومان
پروژه مالی حسابداری کمیته امداد امام خمینی(ره) ماسال
127 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007