موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
تعداد صفحه :
147
قیمت :
54000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول
سیر تحول انبار و انبار داری در ایران
انبار کالا ، تیمچه ،قیصریه ، بار انداز ، سرای تجارتی
اهمیت انبار و انبار داری
دلایل نگهداری موحودی و انبار کردن آن ها
تعریف انبار
تعریف انبار داری
تعریف مدیریت انبار و وظایف عمومی آن
برنامه ریزی مدیریت انبار
اهداف در برنامه ریزی
پیش بینی در برنامه ریزی
سازماند هی مدیرات انبار
منترل و نظارت مدیریت انبار
تصمیم گیری مدیریت انبار
هدایت و رهبری مدیرین انبار
رهبری
انگیزش
ارتباطات
روابط و رفتار متقابل انبار یا سایر واحد ها
واحد بازرگانی
قسمت خرید و تدارکات
قسمت فروش
قسمت توزیع
واحد تولید
واحد کنترل کیفیت
واحد فنی مهندسی
واحد امور مالی
واحد امور اداری
وظایفعمومی مدیریت انبار
عوامل موثر در مدیریت و اداره انبار
وضع طبیعی انبار ها
وضع انبار ها از لحاظ حفاظتی
توصیه و نکات ایمنی در باره انبار و انبار داری
نکلات ایمنی در باره مواد قابل اشتغال و انفجار
فصل دوم
انبار ازنظر مصالح به کار رفته در ساخت آن
انبار از نظر شکل ساختمانی آن
انبا ر بر حسب نوع ومشخصات و نام کالا
انبار بر حسب خاصیت کالا
انبار بر حسب موقعیت مکانی و عملیاتی
انبار های عمومی
ساختار سازمانی انبار
افرادی که در کلیه مراحل انبار داری شرکت دارند
مدیر انبار ها
خصوصیات و مشخصات
اهم وظایف مدیر انبار
انبار داران
خصوصیات و مشخصات
اهم وظایف انبار داران
کردکس نویسان وپرسنل دفتری انبار (کارمندان انبار)
خصوصیات ومشخصات
اهم و وظایف کردکس نویسان
فصل سوم
تعریف و انواع موجودی کالا
مواد اولیه
مراحل طبقه بندی و شماره گذاری موجودی های کالا در انبار
اصول و شرایط طبقه بندی موجودی های کالا
روش ها ی مختلف طبقه بندی موجودی های کالا
روش استاندارد
طبقه بندی کالا بر اساس مراحل انجام کار
طبقه بندی کالا بر مبنای طرح و پروژه
طبقه بندی کالا بر اساس مشخصات و ماهیت
روش های شماره گذاری موجودی ها
شماره طبقه بندی کالا
شماره گروه اصلی موجودی کالا
شماره گروه فرعی موجودی کالا
شماره گروه مشخصه موجودی کالا
دستورالعمل شماره گذاری طبقات موجودی انبار فنی ( انبارقطعات و لوازم یدکی)
گروه های فرعی از گروه اصلی قسمت مکانی
گروه های فرعی از گروه اصلی قسمت تاسیسات
گروه های فرعی از گروه اصلی قسمت مخابرات ، الکترونیک و ابزار دقیق
گروه های فرعی از گروه های اصلی قسمت برق
گرو های فرعی از گروه اصلی ابزار آلات
گروه های فرعی از گروه اصلی قسمت آزمایشگاه
گروه های فرعی از گروه اصلی قسم ملزومات
گرو های فرعی از گروه اصلی قسمت متفرقه
دستگاه های چاپ کد میله ای (چاپگر )
دستگاه های کد میله ای خوان
دستگاه های کشف رمز
تجهیزات انتقال اطلاعات
استاندارد های کد میله ای
کربرد های کد میله ای
فصل چهارم
مروری بر مراحل پیش از انبار داری
برگ در خواست کالا از انبار
طرز تنظیم رو نوشت در خواست کالا
مرحله تعیین شرلیط تهسیه و خرید مواد و کالا و تصویب آن
برگ سفارش خرید
سر (بالای ) برگ
مشخصات فروشنده
طرز تنظیم و توزیع رو نوشت های سفارش خرید
توزیع رونوشت ها
مرحله خرید مواو و ارسال و تحویل آن به انبار
خرید داخلی
خرید خارجی
مرحله اول مرحله دریافت یا تحویل گرفتن کالا
جزء اول از مرحله اول انبار داری
جزء دوم از مرحله اول انبار داری
رسید موقت انبار
رسید موقت
نظریه واحد انبار
نظریه وعلت عدم پذیرش
طرز تنظیم و توزیع رونوشت های رسید موقت انبار
رسید انبار
کنترل کننده
تحویل گیرنده
مسئول کاردکس
مسئول حسابداری
طرز تنظیم و توزیع رو نوشت های رسید انبار
امکانات و تجهیزات انبار
چیدن و انبار کردن کالا
انباشتن کالا بر روی یکدیگر
چیدن کالا به ترتیب و منظم و شماره کالا
فصل اول
مدیریت انبار و شرایط عمومی
سیر تحول انبار و انبار داری در ایران
تا قبل از شهریور ماه سال 1340 به علت فقدان مخصوصی که بتواند وظایف و مسئولیت های صریح انبار داران و امانت گیرندگان کالا را در مقابل صاحبان آن ها تعیین کند و هم چنین به واسطه عدم آشنایی بسیاری از صاحبان کالا ها به اصول جدید انبار داری متداول در کشور های مترقی جهان ، وضع اغلب انبار های تجارتی ایران فوق العاده اسف بار بود . صد ها بنگاه و موسسه و هزاران افراد عامل در نقاط مختلف تهران و شهرستان ها و نقاط مرزی و بنادر با دایر کردن محوطه های محصور مسقف و یا روباز سال های سال لود که به شغل انبار داری اشتغال داشته و این امکان را به نام بنگاه ، گاراژ ، انبار کالا ، تیمچه ، قیصریه ، بارانداز ، سرای تجارتی و نظایر آن نامیده و می نامیدند . در این گونه انبار ها هیچ گونه مقرراتی جز عرف محلی بین صاحب کالا و انبار دار حاکم نبوده و اغلب اختلافات شدید بین طرفین ایجاد می شد . کارمندان و کارگران این انبار ها اغلب از یک سرایدار یا نگهبان و چند بار بر که حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند یا قپان دار و متصدی توزیع کالا و نظایر آن تشکیل می شد . حمل و نقل داخلی انبار بیشتر بر روی دوش انسان یا حیوان انجام می گرفت و چرخ های دستی و گاری جزو ابزار پیشرفته آن ها تلقی می شد .
آمار موجودی انبار و مقادیر کالا های مختلف متعلق به اشخاص در بیشتر مواقع از یک دفترچه خشتی یا دفتر بیجک که با سبک سیاق و با مداد به طور بسیار کثیف نوشته می شد استخراج می گردید . توزیع کالا ، علامت گذاری و شمارش و پلمپ کردن صندوق ها و عدل ها و بازرسی و ورود و خروج کالا و طرز چیدن عدل ها در محوطه های انبار و سایر عملیات طبق رویه های بسیار قدیمی و پر زحمت و غیر قابل اطمینان انجام می گرفت .
وجود موش و حشرات موذی در انبار غیر قابل اجتناب بوده و هیچ گونه اقدامی برای ضد عفونی و تهویه انبار ها به عمل نمی آمد و چون اغلب انبار ها بیمه نمی شد در صورت بروز حریق با حادثه دیگری هیچ راهی برای جبران زیان وارده به صاحب کالا در دست نبود . تا این که در ششم شهریور ماه سال 1340 طی تصویب نامه هیات وزیران شرایط تأسیس انبار های عمومی ازتصویب گذشت و اولین شرکت سهامی انبار های عمومی ایران در 12 دی ماه همان سال تأسیس و به ثبت رسید .
از چند دهه اخیر با بهبود وضع ساختمانی در انبار های کشور تا حدی از وسایل جدید استفاده شده و نواقص ساختمانی بعضی از انبار ها مرتفع گردیده است . با گسترش مبادی ورودی و خروجی کشور وضعیت انبار ها تا حدودی قابل قبول شده و شرکت های متعدد بازرگانی و تولیدی و صنعتی هر یک فضاهایی را برای نگهداری مواد اولیه ، لوازم یدکی ، کالا های ساخته شده و یا خریداری شده اختصاص داده اند و تا حد امکان در صدد نواقص و نارسایی های آن بر آمده اند . در شرایط کنونی اکثر انبار ها حتی انبار شرکت هایی که اخیرا تأسیس و راه اندازی شده اند و از بهترین ماشین آلات صنعتی و تکونولوژی مدرن برخوردار هستند ، فاقد تسهیلات و وسایل مدرن اطفای حریق و نظایر آن می باشند .
اهمیت انبار و انبار داری
انبار محل تجمع یا ذخیره سازی اقلامی است که موجودی های درون آن برای ارضای نیاز ها و تقاضا های آتی مصرف می گردند . بنابراین انبار و انبار داری به لحاظ اهمیت که در تغذیه و تأمین اجناس و اقلام مورد نیاز قسمت های مختلف در واحد های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی دارد نیاز مبرمی به سازماندهی صحیح و دقیق و کامل و کادری مجرب و دلسوز خواهد داشت به همین دلیل انبار داری باید روشمند و منطقی و مبتنی بر رفتار متقابل و دقت زیاد با سایر واحد ها باشد .
امروزه مدیران و صاحبان آگاه صنایع در اکثر موسسات و سازمان ها به این مسئله پی برده اند که استفاده منطقی از حجم و فضای انبار با شیوه های انبار داری باعث می گردد تا هزینه های نگهداری انواع موجودی ها در انبارو هزینه انبار داری انواع کالا ها در مقادیر و اندازه های مختلف در زمان های متفاوت به میزان قابل توجهی کاهش یابد که نهایتا تأثیر زیادی در کاخش قیمت تمام شده کالای تولیدی و قابل فروش و هزنیه های عملیاتی سازمان خواهد گذاشت .
چون اقلام و موجودی های انبار بخش عظیمی از دارایی های هر سازمان را تشکیل می دهد . به همین دلیل در سازمان های تولیدی ، بخش تولید ، برنامه ریزی تولید خود را بر مبنای موجودی های انبار و ظرفیت های موجود آن طراحی و پیاده می کند ، زیرا در صورت عدم وجود موجودی کافی در انبار اختلال به وجود می آید و منجر به از دست دادن کارآیی کارکنان بخش تولید می گردد .
انبار در موسسات تولیدی ، بازرگانی و خدماتی به عنوان یک حلقه ارتباطی بین تولید و مصرف و توزیع و هم چنین حلقه ارتباطی بین زنجیره خرید و فروش مواد و کالا و خدمات محسوب می شود . در سازمان های تجاری و بازرگانی ، برنامه ریزی فروش و توزیع و هم چنین خرید به مقادیر موجودی های انبار ، فضا ها و امکانات و تجهیزات انبار ، ، تعداد و محل های استقرار و نظایر آن متکی است که عدم دسترسی به موقع به هر یک از آن ها ، منجر به از دست دادن بازار ، مشتریان ، کاهش درآمد و افزایش هزینه می گردد . به همین دلیل ، وجود انبار از ضرورت های اصلی فعالیت هر سازمانی به شمار می رود .
ضمن این که اداره انبار نیز با بهره گیری از شیوه های اصولی انبار داری باعث می گردد سایر واحد های یک سازمان بتوانند نقش و وظایف خود را به خوبی ایفاء کنند .
بنابراین ملاحظه می گردد که انبار به عنوان یکی از ارکان اصلی واحد های خدمات رسانی در هر سازمانی به شمار می رود که از نظر ماهیت و اهمیت موضوع سرویس دهی و خدمات رسانی ، تجمع سرمایه و ارتباطات درون و برون سازمانی آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است . ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
147 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
51 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
65 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
47 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
55 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
94 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی حسابداری انبار در اداره پست
51 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 36000 تومان
کاراموزی حسابداری انبار مواد غذایی بهنوش
32 صفحه - 21000 تومان
معرفی سیستم نرم افزاری حسابداری انبار دار به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس
25 صفحه - 9000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 15000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 30000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 36000 تومان
مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
76 صفحه - 36000 تومان
سیستم مدیریت تغییر پروژه
10 صفحه - 4500 تومان
پروژه مدلسازی سیستم مدیریت رستوران uml
15 صفحه - 24000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 45000 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 54000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 54000 تومان
مقدمه ای بر مدیریت پروژه فایل بصورت پاورپوینت
23 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
124 صفحه - 45000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
سیستم های مدیریت محتوا پروژه فناوری اطلاعات
119 صفحه - 45000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
45 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
110 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
107 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
69 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
31 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
39 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
37 صفحه - 18000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
55 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
63 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
108 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
45 صفحه - 18000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
84 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
152 صفحه - 54000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
34 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
61 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 27000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 27000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 48000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
30 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
60 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 54000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
114 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
43 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
42 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
118 صفحه - 36000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
142 صفحه - 42000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
122 صفحه - 36000 تومان
آشنایی با رشته حسابداری و فرصتهای شغلی
18 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها
95 صفحه - 36000 تومان
کاراموزی رشته حسابداری کمیته امداد امام خمینی
27 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
46 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت کتابخانه با access و vb به همراه مستند document
10 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل کیفیت رشته مدیریت صنعتی
3 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
117 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
50 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته معماری و هنرکده شهرسازی با عنوان مشارکت مردمی و مدیریت شهری
181 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مدیریت خرید و فروش و کالای فروشگاه نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس
7 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
14 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر
70 صفحه - 51000 تومان
کارآموزی رشته مدیریت صنعتی در شرکت چینی سازی
70 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آژانس کرایه اتومبیل بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with documen
34 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
20 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
39 صفحه - 60000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 45000 تومان
بررسی مدیریت دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته جهانگردی
30 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
23 صفحه - 18000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
40 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی گزارش و تشریح کارخانه ماکارونی
40 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی تاثیر تبلیغات رسانه ای در مدیریت بازرگانی
91 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی کارخانه ریسندگی بافندگی
90 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی مشکلات و سهم صادرات زعفران در صادرات ایران
30 صفحه - 24000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش کارکنان پارس خزر
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان
143 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی ساخت ماکارونی
39 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی شرکت نایلون
58 صفحه - 45000 تومان
معرفی رشته مدیریت بازرگانی، رشته مهندسی برق، رشته کشتیرانی
17 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
68 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی تولید کارخانه پارس خزر
88 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی - حفاظت صنعتی
97 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
72 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی فرش در ایران
99 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
106 صفحه - 60000 تومان
گزارش تهیه لامپ فلورسنت در کارخانه تولید لامپ رشته مدیریت صنعتی
11 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
71 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات سیستم های مدیریت محتوا
122 صفحه - 36000 تومان
پروژه انبارداری و حسابداری شهرداری رشت
94 صفحه - 36000 تومان
پروژه حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد و انبارداری
87 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خط اتصال تقسیم نمونه درپؤوهش حسابداری مدیریت 13
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پر کردن شکاف چارچوب نظری ( پارادایم ) در پژوهش های مربوط به حسابداری مدیریت 11
6 صفحه - 18000 تومان
کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
47 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی حسابداری سود و مدیریت سود و موارد مربوطه
57 صفحه - 21000 تومان
پروژه کامپیوتر نرم افزار مدیریت انبار نوشته شده با نرم افزار ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه باdocument
39 صفحه - 54000 تومان
پروژه انبار داری انبارداری
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی بررسی کنترل های داخلی و انبار محصول
100 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007