موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
تعداد صفحه :
78
قیمت :
54000 تومان

«فصل اول»
کلیات:
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف پژوهش
سؤالات پژوهش
فرضیه های تحقیق
تعریف متغیرها و مفاهیم تحقیق
«فصل دوم»
مروری بر ادبیات تحقیق:
ادبیات پژوهش
مبانی نظری
چارچوب نظری تحقیق
عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق
پیشینه تحقیق
«فصل سوم»
مبانی روش شناختی تحقیق:
روش های تحقیق
ابزار گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
حجم نمونه
شیوه ی نمونه گیری
متد تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم»
تجزیه و تحلیل اطلاعات :
الف) توصیف داده ها
تحلیل داده ها :
« فصل پنجم »
جمع بندی و نتیجه گیری :
نتایج تحقیق
پیشنهادات تحقیق
محدودیت ها ی تحقیق
مقدمه:
« در برخی از کشورهای جهان سوم که مشارکت زنها در بخـش جدید پایین است بعضی از ریـشه ها را باید در موازین محلی جستجو کرد که برای محدود کردن ارتـباط زنها با سایر مردهای غیر وابسته آنـها خاطر نشان می کـند ، " دلیل محدود کردن (Papanek) را منـزوی می کند. همانطور که پاپانک تحرک زنان در بسـیاری از جوامع جهان آشکارا با نقـش خاص آنها در تولـید مثـل و اهمیتی که بیشـتر جوامع به کنترل بر نسل می دهد مرتبط است." چنین موازینی به خصوص در کشورهای با فرهنگ هند و اسلام قـوی است و امـکان اشتغال در مشـاغل منـاسب بخش جدید را به نحو قابل ملاحظه ای محدود می کند.»(کار١٣٧٣٬׃٦٥)
«بسیاری از محرومیتهایی را که زنان در بازارکار با آن دست به گریبانند می توان با مسئولیتهای آنها برای انجام کارهای خانگی و به خصوص مراقبت از کودکان ردیابـی کرد. این مسئولیتـها بر میزان غیبـت زنها ٬نوع مشاغلی که زنها برای آن مناسب شناخته می شوند و هم چنین توانایی آنها برای پذیرش اشتغال در بخـش جدید تاثـیر می گذارد.به علاوه در تعییـن میزان و نوع آموزشـی که به دختران داده می شود تا غالباً نقش مورد انتظار آینده به عنوان مادر و خانه دار مورد توجه قرار می گیرد.»(همان׃٦٩) « برای مادران شاغل٬دو مشکل اصلی را می توان تشخیص داد׃اول مراقبت از فرزند در ساعاتی که مادر درمحل کار حاضر می شود٬دیگری "نوبت دوم کار" اسـت که زنهـا پس از بازگشت از محل کاربه خانه بایـد به انجام آن بپـردازند.غالبـاً عنوان می شود که زنـهای جهان سوم در مقایـسه با همتـایـان خود در کشـورهای صنعتی این وظایف را با سهولت بیشتری انجام می دهند٬زیرا آسانتر می توانند زنانی را بیابند که از فرزند آنها نگهداری کند و بار مسئولیتهای خانگی آنها را بر عهده بگیرد.از این جهت گفته می شود این کار در جهان سـوم سهل تر است که خدمتـکار خـانه کم هزینه تر و خانواده گسترده آماده حمایت بیشتر است. » (همان: ٧٠) «اطلاعات موجود در جهان سوم نشان می دهد مادرانی که کار می کنند غالباً از مادر یا مادر شوهر برای نگهداری کودکانشان در ساعات کار کمک می گیرند.» (همان)
« اطلاعات موجوددر موردکمک همسـران دلـگرم کننده نیست.در جهـان سوم شوهرها ندرتاً در خانه مسئولیتی می پذیرند،آنها برعکس برای زن خود کارهای بیشتـری هم در خانه ایجادمی کنند.» (همان: ٧٢)
بیان مسئله:
« گرایش زن به سوی اشتغـال بیـش از همه بر خـانواده اثر می نهـد و روابط زن و شوهر و فرزنـدان را دگرگون می سازد واین امـر همـواره مورد توجه صاحب نظـرانی که اشتغـال زن را از دیدگاه جامعـه شناسی بررسی نموده اند،قرار گرفته است.» (ساروخانی،١٣٧٠:١٦٨) « وقتی اشتغال روزافزون زنـان را به کارهـای خارج از خانه در نظر می گیـریم، توجه ما معمـولاً متوجه زیانهایی می شود که از این راه به کودکان می رسد ، ولی اثرات ناگـوار این وضع را بـر روحیـه مردان مورد توجه قرارنمی دهیم.» (همان:١٦٩) « افزایـش تعداد زنـان شاغـل وبه تبـع آن افزایش تعـداد مادران شاغل از جملـه پارامتـرهایی است که در تغییـر ساختـارهای ارزشـی جامعـه و حرکـت از یـک نظام سنتـی به جامعه با معیارهای نوین به چشم می خورد.گرایش زنان به کار خارج از منزل تدریجاً از امر اقتصادی فراتر رفته و مبدل به امری فرهنگی شده است.»(قاسمیان،١٣٨٤:١٣) « اشتغال زنان در جامعه یکی از عمده ترین شاخص های توسعه اقتصادی-اجتماعی جوامع به حساب می آید.حضور آنان در جامعه دررفع مسائل بنیادی نظیر بی سوادی، افزایش بی رویه جمعیت،متعادل کردن درآمد،رفع مشـکلات اقتصادی وکاهش فقـردر خانواده وجامعه بسیار موثر می باشد.با توجه به اینکه زنان یکی از ارکان اساسی خانواده محسوب می شوندو نقـش مهمی را در خانواده به عنوان همسـر ومادر دارا می باشند وبا توجه به نقش حساس وتعییـن کننده ای که زن در خانواده دارد،می توان گفت که اشتغال در خارج از خانه تاثیر بسـزایی بر محیط خانواده علی الخصوص بر روابط خانوادگی زن و شوهر، زن و فرزندان می تواند داشته باشـد. زیرا غیبت و عدم حضور مادر و خستگی ناشی از اشتغال او قطعاً بر تربیت فرزندان تاثیر می گذارد.»(همان: ١٤)
بررسی اشتغال زنان :
« به عنوان نیمی از منابع انسانی،زنان نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسعه ای هستند بلکـه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه تر درآمدها و بالا بودن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جا خواهد گذاشت.» (باقریان،١٣٦٩:١) « زنان غالباً در چارچوب فعالیتـهای خانوادگی کار می کنند و ارزش کارآنهـا درمجموع درآمد خانوار منظور می شود.این فعالیتها که بیشتر به عنوان جانشین درآمد شناخته می شود ، بسیاری از خانواده ها را قادر ساخته است که از این طریق تعدیلی در نیازمندیهای خود در چهارچوب اقتصاد معیشتـی به وجود آورده و بدین ترتیب خود را از شرایط فقر مطلق دور سازد.» (همان:٣) با توجه به اینکه خانواده رکن اساسی جامعه است وخانواده از عوامل گوناگونی تاثیرمی پذیرد ، تحقیـق در مورد مسائل اساسی که تأثیر مثبت یا منفی بر روی خانواده می گذارد الزامیست.محقق در این تحقیق بر روی مسئله اشتغال زن تأکید دارد. یک جامعه سالم از خانواده سالم تشکیل می شـود وامروزه مقـالات بسیاری دراین خصوص منتشر می شود وهم در سایت ها در اختیـار محققان قرار گرفته است ومسائلی که در سلامت خانواده اختلال ایجاد می کند مورد استدلال قرار می گیرد و راه حلهایی نیز ارائه می گردد. این تحقیق برروی تعدادی اززنان شاغل در شرکت نوپوش شهرصنعتی رشت صورت گرفته ، تا دریابیم اشتغال این زنان چه اثرات مثبت یا منفی ویاهردو،بر روی خانواده شان داشته است.
پرسش اصلی که محقق در پی پاسخگویی به آن است اینست که :
" اشتغال زن چه اثراتی بر روی خا نواده دارد ؟
ضرورت و اهمیت تحقیق :
« زنان رکن اساسی جامعه و خانواده محسوب می شوند که نیمی از پیکره هر اجتماع را تشکیل می دهند. از آنجا که زن ضربان حیات خانواده می باشـد و قلـب جامعـه در سینه ی خانواده می تپد ، ازهمیـن رو صعود یا سقوط هر جامعه ای را بایـد به چگونگـی شخصیت زنان و جایگاه اجتماعی آن نسبت داد . زنان همواره نقش اساسی را در خانواده ایفا نموده ودر انجام دادن کارهای خارج از خانه سابقه نسبتاً طولانی دارند و نقش مهمی را در جهت نیل به اهداف وبرنامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایفـا مـی نماید.» (گل میرزاده، ٨٢ـ١٣٨١:٥٩) « همزمان با روند توسعه کشورهای دنیا وبهبودنسبی رفاه اجتماعی در بسیاری از جوامع از یـک طرف و تلاش انسان امروزی برای برخورداری بیشتر از امکانات رفاهی که توسعه فناوری و تکنـولـوژی برای او فراهم نمـوده ، از طرف دیگر، سبب گردیده درطی کمتر از نیم قرن ، تحـولات عدیده ای در سـاختـار خانوادگی ممالک دنیا به وجود آید.گسترش روز افزون اشتغال زنان در عرصه های مختلف برای حضور بیشتر در جامعه یکی از این تحولات می باشد.» (همان)
« دستیابی زنان به منابع اقتصادی ناشی از کارخارج ازخانه وتسخیر فضاهای تازه ی اجتماعی توسط آنان ساخت چنـد صد ساله ی خانواده را دگرگون ساختـه است و ضرورتاً پیدایی تعادلی نو را در خانه ایجاد می کند.در درون خانه روابط سنتی زوجین باید پایـه هایی نو یابد ، همـان طور که توزیع وظایـف باید ساختی نو پذیرد. در خانواده های جدید مخصوصاً اشتغال زن ،هرم قدرت نیز صورتی بیش از پیش افقی میابدتا آنجا که ازدموکـراتیزه کردن واحدهای خانوادگی و حتی پیدایی فرزندمـداری سخن به میـان می آید.» (ساروخانی،١٣٧٠:١٦٠) « امروزه با توجه به اینکه جهان به سوی عصر ما فوق صنعتی رهسپار است،اشتغال زنان مسئله بسیار مهمـی به نظر می رسد.نقـش سازنده ی زنان درتوسعـه جوامـع و رفـع عقب ماندگـی های آنان از جنبـه های مختلف (اقتصادی ـ اجتماعی) ، (سیاسی ـ فرهنگی)وتوانمند سازی آنان ازاهمیت خاص جهانی برخوردار است.یکی ازجنبه های مهم ،اشتغال زنان و تاثیر آن بر روابط خانواده می باشد، زیرا هرتاثیری که اشتغال زنان بر نهاد خانواده می گذارد مسلماً دارای بازتاب و انعکاس در جامعه می باشد.
از این رو بررسی تاثیر اشتغال زنان بر خانواده ،بویژه روابط بین اعضای آن،اهمیت موضوع و چگونگـی بررسـی آن را روشـن ،١٣٨٧ )Sociology of Iran) می سازد. » « جهان امروز سـیر هـزار ساله ای را برای رسیدن به تمـدن جدید گذرانده است که این سیر هم چنان ادامه دارد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنـی نیسـت و تلاش می کنـد تا همگام با کشورهای پیشرفته برای رسیـدن به تمدنهـای جدید حرکت کند . در این میـان گشایش جامعـه ایران به سوی آورده های تمدنهای جدید دگرگونیهای بسیاری به بار آورد که از مهمترین آنها حرکت زن از خانه و دستیابی وی به بازار اشتغال صورتی تازه یافت. بارفتن زنان از خانه و اشتغال آنان اصول زندگی سنتی در هم شکسته شد و در همه ی زمینه ها محاسن و معایبی را به دنبال داشت؛ انقلابی را در بسیـاری از ارکان جامعه به وجود آورد که بیشترین تاثیر آن بر روی ساختار خانواده بوده است.» (همان)
خانواده سلول زنده جامعه است.از سویی اشتغال زنان تاثیرات بسزایی برروی خانواده میگذارد. موضوع اشتغال زنان و مطالعه تاثیرات آن بر روی خانواده بسیار مهم است.اهمیت این موضوع مربوط به همه ی جوامع است که جامعه آماری در این تحقیق ( تعدادی از زنان شاغل در شرکت نوپوش ) جزء کوچکی از آن است.
در این شرکت اکثر کارکنان را زنان تشکیل می دهند ، روند رو به رشد جذب زنان در بازار کار ، خانواده های بیشتری را تحت تاثیر خود قرار می دهد و اهمیت این موضوع را چند برابر می کند. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 45000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 54000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 36000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
150 صفحه - 36000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 45000 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 54000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 30000 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 120000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 54000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته امور فرهنگی حرفه ای پودمانی صنایع دستی
14 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 24000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 54000 تومان
\پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 48000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 42000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 75000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
33 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تاثیر استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
72 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی تاثیر تبلیغات رسانه ای در مدیریت بازرگانی
91 صفحه - 51000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
54 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و گردشگری بررسی تاثیر آژانس گردشگری بر گردشگری گیلان
99 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
71 صفحه - 42000 تومان
بیکاری - بیکاری زنان - بیکاری زنان رشته حسابداری
15 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 21000 تومان
میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر روابط زناشویی روش تحقیق
14 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان (Elanine Biech) (الانین بیچ)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تاثیر عوامل فنی - اجتماعی بر تسهیم دانش (Trevor A. Smith) (ترور. اسمیت)
3 صفحه - 1500 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 45000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی زنان فرار از خانه
18 صفحه - 6000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی زنان - خشونت علیه زنان
31 صفحه - 9000 تومان
تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
34 صفحه - 12000 تومان
وضعیت اجتماعی زنان در ایران
34 صفحه - 10500 تومان
حقوق زنان - حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام
17 صفحه - 15000 تومان
تاثیر استقلال اجتماعی زنان بر روی باروری روش تحقیق
18 صفحه - 7500 تومان
خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
70 صفحه - 21000 تومان
آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده روابط عاطفی و اعتقادات دینی والدین
22 صفحه - 9000 تومان
آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده روابط عاطفی و اعتقادات دینی والدین
17 صفحه - 1500 تومان
نقش خانواده در ارتقا امنیت اجتماعی- پاور
21 صفحه - 12000 تومان
تعيين ميزان تأثير خانواده مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه
46 صفحه - 21000 تومان
قاچاق کالا و تاثیر آن بر اشتغال و تولید
30 صفحه - 10500 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
102 صفحه - 75000 تومان
بررسی مقایسه ای تاثیر شغل زن در رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار همراه با پرسشنامه و کار آماری
89 صفحه - 24000 تومان
پروژه کاردانی تاثیر معنویت و آثار معنوی بر پایداری خانواده
11 صفحه - 30000 تومان
علل رشد اشتغال زنان - مطالعه و بررسی اشتغال زتان و نظریه دانشمندان مختلف در خصوص آن
34 صفحه - 15000 تومان
شرط اشتغال زنان بررسی فقهی حقوقی
36 صفحه - 15000 تومان
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
53 صفحه - 120000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007