موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان
تعداد صفحه :
74
قیمت :
15000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل یکم:کلیات طرح ومساله تحقیق
1ـ1مقدمه
2 ـ1بیان مساله
3ـ1اهمیت وضرورت تحقیق
4ـ1اهداف تحقیق
ـ1فرضیه های تحقیق
6ـ1تعاریف مفهومی متغیرها
7ـ1تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم:ادبیات تحقیق(نظریه ها و پژوهش)
1ـ2فشار روانی(استرس)،تعریف و تاریخچه
1ـ1ـ2پاسخ به فشار روانی
2ـ1ـ2سیستم عصبی خود مختار ،غدد فوق کلیوی و فشار روانی
3ـ1ـ2مراحل فشار روانی(استرس)
4ـ1ـ2عامل های موثر در تشدید فشار روانی
5ـ1ـ2انواع فشار روانی (استرس)
2ـ2نظریه های فشار روانی
1ـ2ـ2روی آورد روان تنی سنتی
2ـ2ـ2روی آورد تنیدگی
3ـ2ـ2حرکت در جهت نظریه های جدیدتر
3ـ2بهداشت روانی
1ـ3ـ2تاریخچه و مسیر تکامل خدمات بهداشت روانی
2ـ3ـ2تعریف سلامت روان
3ـ3ـ2معیارهای سلامت روانی
4ـ3ـ2هدف بهداشت روانی
4ـ2پیشینه تحقیق
1ـ4ـ2پژوهش های مرتبط داخلی
2ـ4ـ2پژوهشهای مرتبط خارجی
فصل سوم:روش تحقیق 50-43
1ـ3طرح پژوهش
2ـ3تعریف و تبیین جامعه
3ـ3نمونه و روش های نمونه گیری
4ـ3ابزار های جمع آوری اطلاعات
1ـ4ـ3پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)
2ـ4ـ3مقیاس دگرگونی زندگی(LSU)
5ـ3روش اجرا
6ـ3روش تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4اطلاعات تو صیفی اطلاعات مربوط به گروه نمونه
2-4یافته ها استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
1ـ5 خلاصه یافته ها
2ـ5 محدودیت های پژوهش
3ـ5 پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
چکیده تحقیق
بیماریهای قلبی از جمله بیماریهایی هستند که باعث مرگ و میر فراوان در کشورهای پیشرفته و نیز کشورهای جهان سوم شدند. هدف از تحقیق حاضر، کشف رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان است، در رابطه با موضوع 13 فرضیه مطرح شد. به منظور آزمون فرضیه ها 50 نفر از بیماران قلبی ـ عروقی ( 25 نفر زن و 25 نفر مرد) و 50 نفر از افراد سالم (25 نفر زن و 25 نفر مرد) به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس داده های مورد نیاز با استفاده از تکمیل پرسشنامه (G.H.Q-28)، مقیاس دگرگونی زندگی (LCU)، از سوی آزموندنیها بدست آمد. به منظور مشخص شدن معنی دار بودن رابطه ها یا تفاوت ها آزمون های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t استیودنت برای گروه های مستقل) اجرا شد.
بررسی نتایج نشان داد بین میزان رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان بیماران قلبی ـ عروقی تفاوت معناداری وجود دارد در حالی که چنین رابطه ای بین افراد سالم مورد مطالعه بدست نیامده است. ـ مقایسه مردان و زنان مورد مطالعه نشان داد که رابطه معناداری بین رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان مردان بیمار وجود دارد. ـ بیماران قلبی ـ عروقی از نظر استرس زندگی و سلامت روان تفاوت معناداری با گروه سالم دارند و گروه بیمار در مقایسه با گروه سالم نمرات بالاتری نشان دادند. ـ مقایسه مردان و زنان مورد مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری از نظر سلامت روان بین زنان و مردان سالم وجود دارد و زنان از سلامت روان بیشتری برخوردارند.
مقدمه
انطباق یافتن شامل برقراری توازن است بین آنچه افراد انجام می دهند با آنچه می خواهند انجام دهند و همچنین با آنچه محیط (یعنی جامعه)طلب می کند. انطباق فرآیندی پویا است. هر یک از ما به محیط و تغییراتی که در آن روی می دهد پاسخ می دهیم ( ساراسون، ساراسون، 1987). انسان در زندگی با فراز و نشیب های فراوانی مواجه می گردد. بطوریکه هر روز اتفاقات بسیار ناچیز و پیش و پا افتاده ای برای فرد رخ می دهد و مشکلی برایش ایجاد نمی کند. بنابراین نیازی به سازگاری با آنها وجود ندارد . در مقابل برخی مسائل و موضوعات موجب ایجاد تغییرات در زندگی شده و باعث بر هم خوردن روال عادی زندگی فرد می شوند. در این شرایط تلاش در جهت سازگاری مجدد با این رویدادها ضروری است. به اعتقاد هلمز و راهه (1967)، " هر حادثه ای که نیاز به سازگاری قابل ملاحظه ای در زندگی فرد داشته باشد، ممکن است استرس زا باشد ". گاهی استرس ناشی از تغییرات عمده ایست که در زندگی فرد ایجاد می شود و زمانی دیگر مشکلات و درگیری های زورمره که هر چند جزئی و ناچیز هستند اما موجب ایجاد استرس و فشار روانی قابل توجه ای می شود (حکمت پور،1380). انطباق با یک عامل فشارزا ممکن است با کاهش مقاومت نسبت به عوامل فشارزای دیگر همراه باشد. همچنین احتمال دارد چنانچه فشار شدید بوده و یا برای مدتی بسیار طولانی ادامه یابد باعث به هم خوردن سازگاری شود (ولمن، 1988).
در مورد فشارهای روانی اصل مشابهی وجود دارد. هر انسانی می تواند تا حد معینی در مقابل فشار روانی مقاومت کند، ولی هیچ کس نمی تواند همیشه در معرض فشار روانی بی حد و حصر قرار گیرد. ما نمی توانیم به فشار "عادت" کنیم: برعکس، تاثیر فشارتجمعی است. استمرار فشار باعث کاسته شدن کار این فرد می شود، حالت اضطراب و تحریک پذیری در وی به وجود می آید، و توانایی او را در سازش با موقعیت های جدید کاهش می دهد. (همان منبع) هرگاه دستگاه عصبی خود مختار که کار بسیج بدن را در موقعیتهای اضطراری بر عهده دارد برای مدت طولانی بی وقفه فعالیت کند، ممکن است برخی اختلالهای حسبانی بروز کند.چنین برآورد شده که فشار هیجان در بیش از پنجاه درصد اختلالهای جسمانی نقش عمده ای دارد (اتکیسنون، اتکیسنون و هیلگارد، 1904) یکی از اختلال های رایج، بیماری های قلبی ـ عروقی است. دلایل بسیاری برای بیماری های قلبی ـ عروقی ذکر شده است: بعضی به زمینه های ژنتیک اعتقاد دارند، و بعضی به تاثیر سایر بیماری های جسمی. با این حال، مواجهه با رویدادهای فشار آور مثل فشارشغلی، شکست و ناکامی مکرر، اختلاف زناشویی، رابطه نامناسب والدین و کودک، روابط ضعیف اجتماعی احتمال بیماری های قلبی ـ عروقی را افزایش می دهد (الیوت ، ایزدورفر ، 1982، هامبورگ ، الیوت، وپارون ، 1982؛ به نقل از ولمن، 1988) در بعضی موارد این فشارزاهای روانشناختی موجب بیماریهای قلبی ـ عروقی می شود ولی زمانی که نتوان چنین عواملی را علت بیماری دانست قطعاً با شروع، استمرار، و تشدید بیماریهای قلبی ـ عروقی ارتباط دارند. ( ولمن، 1988).
در تحقیق حاضر، ما به بررسی رابطه میزان رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در دو گروه افراد عادی و بیماران قلبی ـ عروقی که ظاهراً تحت تاثیر فشار روانی قرار دارند، خواهیم پرداخت؛ فشار خون اساسی و بیماری شریان اکلیلی قلب. از میان بیماریهای قلبی ـ عروقی بیماری شریان اکلیلی قلب باعث بیشترین تعداد مرگ و میر می گردد. علاوه بر این، در حال حاضر چنین تصور می رود که در دراز مدت، افزایش مکرر در فشار خون سرانجام باعث افزایش ضخامت دیواره داخلی رگ ها می شود و در نتیجه باعث افزایش دائمی پرتنشی می شود. (دیویسون، نیل و کرینگ، 2004) لذا تحقیق حاضر تلاشی است در جهت کشف رابطه میزان دگرگونی های زندگی بر سلامت عمومی تا بدین وسیله نقش رویدادهای استرس زای زندگی را بر سلامت عمومی یادآور شویم و از بروز و تشدید بسیاری از بیماریهای جسمانی که ممکن است به مرگ منتهی شود جلوگیری به عمل آورده و با دادن شناخت عمیق تر نست به نقش رویدادهای استرس زای زندگی بر سلامت، متخصصان انتخاب درستی برای درمان این بیماران به عمل آورند و لذا از بسیاری از هزینه های گزاف درمانی بکاهند و با صرف زمان کمتر به نتیجه مطلوبتری برسند. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
80 صفحه - 18000 تومان
پروژه روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان
74 صفحه - 15000 تومان
پروژه روانشناسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان همراه با کار آماری و تجزیه و تحلیل
116 صفحه - 25000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 12000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 15000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 12000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 7000 تومان
بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
89 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
70 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
57 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
103 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
103 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي رابطه بين خودپنداره و رضايت شغلي كاركنان
130 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 35000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
99 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تاثیر استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
72 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 18000 تومان
پروژه پایان نامه کارشناسی روانشناسی - مقایسه سلامت روحی نوجوانان پرورشگاهی با نوجوانان دارای خانواده در سنین 19-13 شهر رشت
63 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 20000 تومان
کار آماری رابطه سلامت عمومی و درگیر شدن در کار
20 صفحه - 35000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
18 صفحه - 40000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
8 صفحه - 35000 تومان
معیار سلامت روان و عوامل تاثیر گذار بر آن
14 صفحه - 2500 تومان
ورزش و نقش آن در سلامت روان دانشجو
7 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله
5 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007