موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : کارآموزی اداره راه و ترابری حسابداری پیمانکاری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کارآموزی اداره راه و ترابری حسابداری پیمانکاری
تعداد صفحه :
56
قیمت :
8500 تومان

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول :
تاریخچه و اعم وظایف اداره کل راه و ترابری
فصل دوم:
تعاریف حسابداری
فصل سوم:
حسابداری پیمانکاری
فصل چهارم
نتیجه گیری و مقایسه
فصل پنجم
پیشنهادات
مقدمه
از زمانی که انسان مراحل رشد اولیه خود را پشت سرنهاد و سنگ بنای اولیه تمدن خود را پایه گذاری کرد راه نقش اساسی در تکامل تمدن داشته است هر چه کاروان تمدن بشر رو به جلو رفته است ارتباطات ضرورت فزونتری یافته و بخش دیگری از منابع و امکانات را به خود اختصاص داده است. صورت بندی اقتصادی – اجتماعی مختلف دوران حیات تمدن بشری، گونه ویژه ای از ارتباطات ویژه را طلب کرده است. تولید چرخ، موتور و متعاقب آن اتومبیل این پدیده را بطور کامل دگرگون کرد و انواع راههای جاده ای – ریلی و هوایی در سازمان اقتصادی جوامع ظهور نمود. اهمیت ارتباطات بویژه راه در اقتصاد جهانی بگونه ای است که اکنون بسیاری از نظریه های توسعه، وضعیت شبکه راهها را درمعادلات و محاسبات خود بعنوان مهمترین عامل بشمار می آورند.
مثلاً روستو در مراحل مختلفی که برای توسعه جوامع در نظرگرفته است مرحله ای را به رشد فزاینده راهها و شبکه حمل ونقل اختصاص داده و آنرا پیش زمینه خیزش اقتصادی می شمارد. بطور کلی اکنون ادبیات توسعه اقتصادی – اجتماعی مملو از مباحثی است که زیرساختارهای ارتباط جاده ای – ریلی و هوایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و بدون آن نمی توان شمار اقتصادی ملی را بررسی نمود.
فصل اول
تاریخچه اداره کل راه و ترابری
استان گیلان از نظر راه در کشور ما جایگاه ویژه ای دارد. چرا که دروازه ارتباط زمینی کشور به سمت اروپا به شمار می رفته است و از اواسط قرن گذشته به این سومحل تردد مسافران اروپا و بالعکس بوده است. راه انزلی – قزوین – رشت در دوران قاجار ساخته شد و بارها مرمت گردید. اسناد و مدارک موجود نشان می دهد که اداره کل راه و ترابری گیلان از نخستین سازمان های راه درسطح کشور بوده است و تشکیل آن به دهه اول قرن جاری ( هجری شمسی ) بر می گردد. وزارت طرق و شوارع در تاریخ 27/12/1308 بموجب قانونی که از تصویب مجلس شورای ملی گذشت تشکیل شد جالب این است که اداره راه گیلان و در سال 1312 برخی از اموال و چارپایان خود را از طریق مزایده بفروش رساند که نشان از فعالیت چند ساله آن دارد.
سازمان اداری وزارت راه مطابق قوانین در سال 1315 به عنوان وزارت راه مامور احداث و نگه داری راهها و راه آهن و اموربندری و کشتیرانی درآمد و در تاریخ 24/3/1383 به وزارت راه و ترابری با وظایف و ماموریتهای گسترده تری تغییر نام یافت. اداره کل که از زیر مجموعه های وزارت راه و ترابری است که ساختمان مرکزی آن در گیلان رشت. میدان دکتر حشمت قرار دارد در دو طبقه و 143 نفر پرسنل اعم از کارکنان رسمی، پیمانی، خرید خدمت،روز مزد وانجام کار معین می باشند.
که در طبقه اول :
اداره تدارکات – اداره خدمات – بایگانی پرسنلی – اداره حقوقی – اداره ارزبانی- اداره طرح و مطالعه مسیر کارشناسان طرح و مطالعه مسیر- بایگانی اسناد مالی
و در نیم طبقه اول :
دفتر معاونت: معاونت اداری مالی – معاونت راهداری- معاونت راهسازی و در طبقه دوم:
اداره نظارت بر راهسازی – واحد کامپیوتر- اداره پیمان و رسیدگی – کارشناسان پیمان و رسیدگی – کارشناسان پیمان و رسیدگی واحد امور قراردادها- اداره نظارت بر راه روستایی- امور مالی دریافت و پرداخت- ذیحساب- دفتر ذیحسابی اعتبارات طرح جاری – کارگزینی – امور مالی صدور اسناد- امور مالی دفتر داری و تنظیم حسابها- اداره امور اداری- اموال- دبیرخانه- تحریرات
و در نیم طبقه دوم:
دفتر مدیریت – مدیر کل- اداره برنامه و بودجه- رئیس حراست- اداره حراست کل کارکنان شاغل در ساختمان مرکزی اداره کل 143 نفر می باشند.
15 نفر زن و 128 نفر مرد که از این تعداد
77 نفر به وضعیت استخدامی رسمی
34 نفر به وضعیت استخدامی پیمانی
9 نفر به وضعیت استخدامی خرید خدمت
4 نفر به وضعیت استخدامی روزمزد
و نهایتاً 19 نفر واجد وضع استخدامی انجام کار معین می باشند.
از کارکنان فوق الذکر:
3 نفر واجد درجه تحصیلی فوق لیسانس
63 نفر واجد درجه تحصیلی لیسانس
12 نفر واجد درجه تحصیلی فوق دیپلم
53 نفر واجد درجه تحصیلی دیپلم
12نفر کمتر از دیپلم می باشند.
و معدل سنی کارکنان این اداره کل بین :
35-25 سال 30 نفر
45-35 سال 55 نفر
60-45 سال 58 نفر ..................

تحقیقهای مشابه
کارآموزی اداره راه و ترابری حسابداری پیمانکاری
56 صفحه - 8500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
63 صفحه - 8000 تومان
گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
21 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 7000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
26 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره دارایی
50 صفحه - 8000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 8000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 6000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 12000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
61 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
24 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 4500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
37 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
66 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
52 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
44 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 2500 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 5000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 3000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 3500 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 8000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی حسابداری انبار در اداره پست
51 صفحه - 8000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی حسابداری اداره صنعت و معدن
45 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی حسابداری اداره فنی و حرفه ای استان گیلان
37 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
118 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
122 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
34 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
43 صفحه - 10000 تومان
پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
48 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
43 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت عمران گستر فومن سازه
11 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007