موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاکها برای کشت صنوبر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاکها برای کشت صنوبر
تعداد صفحه :
3
قیمت :
3000 تومان

از جمله گونه‌هاي زود رشد كه در گذشته بيشتر به‌صورت خالص كاشته مي‌شدند، صنوبرها مي‌باشند كه اخيراً كاشت آميخته آنها با گونه‌هاي تثبيت كننده ازت، براي حاصل‌خيزي خاك پيشنهاد مي‌شود.
به همين دليل درختان صنوبر دلتوئيدس (Populus deltoides 77/51) با گونه توسكاي ييلاقي (Alnus subcordata) در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي با پنج تيمار آميختگي (100 درصد صنوبر، 33 درصد صنوبر+ 67 درصد توسكا، 50 درصد صنوبر + 50 درصد توسكا، 67 درصد صنوبر + 33 درصد توسكا، 100 درصد توسكا) و چهار تكرار با فاصله كاشت 4 × 4 متر در ايستگاه تحقيقات چمستان كاشته شدند تا اثرات متقابل اين گونه‌ها مورد بررسي قرار گيرد.
نتايج در سال هفتم اجراي طرح نشان داد كه در مجموع، ميانگين درصد زنده‌ماني صنوبر در اين طرح بيشتر از توسكا بوده است.
صنوبر در آميختگي 50 درصد صنوبر+ 50 درصد توسكا، بيشترين زنده‌ماني را داشت كه با ساير تيمارها اختلاف معني‌داري نشان داد.
زنده‌ماني توسكا در تيمارها اختلاف معني‌داري نداشت. بيشترين رويش قطري صنوبرها در تيمار 33 درصد صنوبر + 67 درصد توسكا و كمترين آن در صنوبر خالص به‌دست آمد.
بيشترين رويش ارتفاعي صنوبرها در تيمار 67 درصد صنوبر + 33 درصد توسكا محاسبه شد. ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007