موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : برآورد توان مالی خانوارهای شهری در تامین مسکن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
برآورد توان مالی خانوارهای شهری در تامین مسکن
تعداد صفحه :
96
قیمت :
21000 تومان

مقدمه :
آدمي از نخستين روزهاي خلقتش به دنبال سرپناه و محلي امنو آرامش بخش بوده و هست و خواهد بود. قرن ها پيش بارندگي انسان هاي اوليه در غارها روبروئيم كه به صورت اجتماعاتي در يك غار زندگي مي كردند. او از همان ابتدا شيفتة زندگي اجتماعي بود. پس از مدتي در اجتماعاتي ساكن مي شوند كه افراد هر يك بصورت مستقل زندگي مي كند ولي هنوز او در پي تامين نيازهايش به ديگران وابسته است در ابتدا مسكن خود يك نياز بود ولي در واقع واسطه اي بود براي يك نياز والاتر يعني اجتماعي زندگي كردن و بهره بردن از اين شيوه زندگي.
همانطور كه مي دانيد نيازهاي اساسي انسان عبارت اند از : 1- خوراك 2- پوشاك 3- مسكن
اقتصاد اوليه انسانهاي اوليه از طريق كشاورزي تامين مي شد و اين امر سبب شده بود كه بيشتر شاهد وجود نظام ارباب و رعيتي باشيم و زمينداران بزرگ كه رعيت خود را در مساكني هر چند نا مناسب جا مي دادند و همين امر رفته نياز به مسكن را شدت مي بخشيد. انسان با توجه به نيازها و ارزشها و هدف هاي خود محيط پيرامون را دگرگون كرده و متقابلاً از آن تاثير مي پذيرد. محدودة پاسخگوئي نيازهاي اجتماعي و وابستگي هاي عاطفي افراد در كل ، فضاي خانه است. خانه محل سكني براي پدر و مادر و فرزندان است. خانه مكاني فيزيكي است ، كه افراد ساكن در مورد چگونگي ان نظر مي دهند. و نيازهاي مادي و معنوي خود را دنبال مي كنند. از ميان همة نقش هاي مسكن ،امنيت و آرامش خاطر از همه مهمتر است. حتي در مورد اهميت مسكن ، قرآن كريم نيز اشاراتي را داشته كه نسبت به عنوان محل سكونت و انجام قسمتي از فعاليتهاي انسان از جمله عبادت و خودسازي و پرورش افراد خانواده توجه خاص مبذول داشته قرآن هدف از ايجاد مسكن را امنيت و آرامش بيان كرده و يكي از نعمتهاي داشتن مسكن را داشتن امنيت و آرامش بيان كرده كه برقراري محرميت ؛ امنيت ، برخورداري از استحكامات از الزامات آن است. همانطور كه مي دانيم بسياري از موفقيت هاي انسان در پرتو محيط امن و آرام بوده است.
شيوه ساخت مسكن نوعي رابطه با ديگران را فراهم كرده و كالبد شهر تعادل ، توازن و مقياس انساني و از همه مهمتر نوعي معنويت را به انسان القاء مي كند اما به سير تحول مسكن و نوع امروزي آن كه مي رسيم قضيه چيز ديگري است. چه بلائي بر سر محيط هاي انرژي بخش مسكوني گذشته آمده چرا محيط آنها جز فشارهاي رواني ، بي نظمي و بي هماهنگي و بي هويتي كه بر فضا و كالبد ان ها غالب گشته و خانه ها ديگر مامن و محل آرامش نيستند ما در اين مقاله در پي آنيم كه علل آن را بررسي كنيم و مشكلات امروزي مسكن را كه افراد متقاضي با آن دست به گريبانند را روشن كنيم.
مسكن يكي از مسائل حاد پيش رو كشورهاي در حال توسعه است ، ضعف مديريتي ف كمبود منابع مالي و نداشتن برنامه ريزي جامع مسكن و ساير مشكلات كه در زير بخش هاي اقتصادي اين كشور هاست. در اين كشورها از يكسو با رشد جمعيت و از سوي ديگر با تقاضاي بالاي جمعيت در مورد مسكن روبرو هستيم.
تعاريف و مفهوم مسكن
در ساده ترين تعريف مسكن يك مكان فيزيكي است و به عنوان سرپناه نياز اوليه و اساسي خانوار به شمار مي آيد اما در تعريفي عام تر مسكن چيزي فراتر از يك مكان فيزيكي است و شامل كليه خدمات و تسهيلات عمومي لازم براي بهزيستن انسان است. در دومين اجلاس اسكان بشر ( 1996) كه در استانبول برگزار شد مسكن مناسب اين گونه تعريف شده است: ( سرپناه مناسب تنها به معناي وجود يك سقف بالاي سر هر شخص نيست؛ سرپناه يعني آسايش مناسب ، فضاي مناسب ، دسترسي فيزيكي و امنيت مناسب ، امنيت مالك ؛ پايداري و دوام سازه اي ، روشنايي ، تهويه و سيستم گرمايي مناسب ، زير ساخت هاي اوليه مناسب از قبيل آبرساني ، بهداشت و آموزش ، دفع زباله ، كيفيت مناسب زيست محيطي ، عوامل بهداشتي مناسب ، مكان مناسب و قابل دسترسي از نظر كار و تسهيلات اوليه است ، كه همة اين موارد بايد با توجه به استطاعت مردم تامين شود.
شهر در تمدن رم قديم محل اجتماع انسانهاي آزاد متكي به نيروي نظامي برده ها بود. رنسانس در ايتاليا مبناي شهري را در هم ريخت كه اشرافي و پر زرق و برق بود و اساس آن بر پايه تضاد مرفولوژيك ( ريخت شناسي ) و فرهنگي ميان popolo grasso كه متعلق به خدمه و كارگران بود. تجمعات صنعتي دوران انباشت اقتصادي و تمركز نيروي انساني را آغاز كرد. همان طور كه شكست كمونيزم در شرق نشان داد ، همة اين عوامل باعث رشد طبقه متوسط و از بين رفتن يكدستي جامعه ف از بين رفتن رقابت طبقاتي و پيروزي ليبراليزم شد. بيش از آنكه ركود اقتصادي بلند مدت عامل نگراني باشد ، بيكاري ، انحرافات و حتي بيماري ايدز چيزي نيست جز علايم روشن وقوع حتي بحران. از هم گسستگي كه اخيراً بين طبقات متوسط به وجود آمده تعادل جامعه شهري را ابتدا در غرب سپس در همه جا تهديد مي كند آيا در اين وضعيت يك مسكن اجتماعي مي تواند درد را تا حدي آرام كند؟ براي اينكه بدانيم چرا مسكن در اين دوره از اهميت بيشتري نسبت به قبل برخوردار است در قسمت هاي بعدي آمار جمعيتي سالهاي گذشته نظري مي افكنيم.
اما تفاوت اصلي مسكن با ساير نيازهاي اساسي انسان در واقع در:
1- عدم جايگزيني : ساير نيازهاي انسان هر كدام جايگزيني دارند اما مسكن با توجه به اهميت آن و محيط داخلش هيچ جاي گزيني ندارد جاي گزين هاي امروز ان هم هيچكدام ويژگي مسكن را ندارند جاي گزين مسكن ، آلونك ، كپر و يا زاغه است؟
2- غير منقول : ساير دارايي ها و نيازهاي انسان منقول هستند اما مسكن يك كالاي غير منقول است.
3- ارزش اقتصادي : نيازهايي چون خوراك و پوشاك كالاهايي مصرفي هستند اما مسكن يك كالاي سرمايه اي است و مي تواند به عنوان يك پس انداز مطمئن مورد استفاده قرار گيرد. اين امر هم جنبه مثبت دارد هم منفي. اما جنبه مثبت آن چيست ؟ فرد با داشتن يك مسكن مستقل احساس آرامش مي كند كه تعداد ژي از دارايي را پس انداز كرده و از طرف ديگر نياز خود را برطرف كرده . علت اينكه مسكن و مالكيت آن براي افراد مهم است اين است كه هزينه فرصت پائيني براي فرد ايجاد مي كند. ..................

تحقیقهای مشابه
برآورد توان مالی خانوارهای شهری در تامین مسکن
96 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
110 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
105 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
105 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
25 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
17 صفحه - 51000 تومان
نقش ابزارهای جدید مالی برای تامین مالی و آثار آن بر مدیریت سازمانها
21 صفحه - 9000 تومان
راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
62 صفحه - 15000 تومان
سیاستهای تامین مسکن در ایران
53 صفحه - 24000 تومان
سیاستهای تامین مسکن در ایران
53 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007