موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته معماری و هنر گروه شهرسازی با عنوان مشاركت مردمي و مديريت شهري
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته معماری و هنرکده شهرسازی با عنوان مشارکت مردمی و مدیریت شهری
تعداد صفحه :
181
قیمت :
30000 تومان

مقدمه:
رشد روز افزون نقش مردم در اداره جوامع و نظامهاي پيشرفته و رشد نظامهاي مردم سالار سبب توجه به ايده مشاركت مردم شده است. در دهه هاي اخير ، جنبش مردم سالاري و شيوه هاي اداره جوامع به روش دموكراتيك ، تقريباً در تمامي مناطق جهان رو به گسترش مي باشد. عدم موفقيت بسياري از طرح هاي شهري كه در عدم رضايت شهروندان و استفاده كنندگان از اين برنامه ها نمود يافته است، مورد اعتراف همگان است. حال چاره و راه حل اين نارضايتي ها چيست؟
جواب افزايش مشاركت مردمي در سطوح مديريت شهري و استفاده از نظرات و پيشنهادهاي افراد محلي در برنامه هايي كه براي اين افراد طرح ريزي مي گردد.
در اين تحقيق سعي شده است تا راهي براي رسيدن مشاركت مردمي در مديريت شهري نورآباد ارائه نماييم.
اين تحقيق در فصل هاي زير تدوين شده است.
فصل اول : بيان موضوع و روش تحقيق
فصل دوم : مباني و مفاهيم نظري
فصل سوم : آشنايي با نورآباد
فصل چهارم: جمع بندي ، تحليل و نتيجه گيري
فصل پنجم : ارائه پيشنهادهاي
در ادامه كار ضميمه كه شامل پرسشنامه ها مي باشد به همراه منابع خواهد آمد.
- طرح تحقيق
1-1- بيان موضوع و ضرورت آن
مدیریت یعنی کار کردن با افراد و گروهها برای رسیدن به مقاصد سازمان. در این راستا مدیریت شهری به بیان ساده باید برای شهر برنامه ریزی نماید، فعالیتهای شهر را سازمان دهد و بر نحوه انجام خدمات شهری نظارت نماید و حتی برای انجام بهینه امور ، انگیزش لازم را در سازمان مدیریت شهری و سایر سازمانها و شهروندان ایجاد کند. مفهوم مدیریت شهری گسترده تر از مفاهیم ترکیبی آن است ، در سطحی می توان مدیریت شهری را در مورد حکومت های محلی و در پاره ای شرایط در حد وظایف شهرداری ها به کار برد. (سعيد نيا ، 83 )
يكي از مشكلات و ضعف هاي مديريت شهري فقدان چهارچوب مشخص به منظور بهره گیری از مشارکت شهروندان است . نگاه برخی مسئولان به مردم نگاه ارباب و رعیتی است نه نگاه ولی نعمتی که مردم را ولی نعمت خود بدانند و به همین دلیل ، در حل مشکلات کارشکنی می کنند. این نوع نگرش به دنبال حذف نهادهایی مانند شوراها و کاهش اختیارات آنها و به تبع کمرنگ شدن نقش مردم است .
در حال حاضر تغييراتي در مباني مديريت شهري صورت پذيرفته است كه اين تغيير سمت و سوي مردمي شدن را به خود گرفته است و منطبق با جامعه مدني است. بر اين اساس از اولويت هاي بالاي سياست هاي مديران شهري و مديريت شهري ايجاد زمينه هايي براي جلب مشاركت مردمي است. نقش مردم در اداره اجتماعات بشري امري است كه امروزه بر آن تاكيد فراوان مي شود.
حق تعيين سرنوشت مردم به دست خودشان و مشاركت مردمي در تمامي اموري كه مربوط به زندگي جمعي شان مي شود ، به عنوان حقي طبيعي مورد پذيرش همگاني قرار گرفته است. (احمدي ، 77 ) بحث در مورد مشاركت و نحوه به كار گيري آن در مديريت از دهه 1960 آغاز شده است . مشاركت در واقع پاسخ به شرايطي بود كه جوامع به خصوص مديريت ها در جهان پر تغيير با آن مواجه شدند.
اما مشاركت چيست؟ (مطوف ، 78 )
در تعريف عام مشاركت ، سهيم بودن افراد گوناگون در انجام امر خاص مد نظر است ، اما در تعبير خاصي كه از مشاركت مي شود، مراد از شركت دادن مردم به همراه دولت و مسئولين دولتي در اداره امور كشور يا منطقه اي معين است ، و از نظر جامعه شناختي ، مشاركت ، همكاري و همياري اعضاي گروههاي اجتماعي به منظور انجام كاري به صورت دسته جمعي است. (مطوف ، 78 )
در دهه هاي اخير بر اهميت نقش مردم در اين امر افزوده شده است و مشاركت مردم در فعاليت هاي شهرسازي در دستور كار مديران شهري قرار گرفته است. در كشور ما از ابتداي مطرح شدن برنامه ريزي تا چندي پيش بحث مشاركت مردمي چندان مطرح نبوده و طرحها و برنامه هاي مختلف بدون مشاركت مردم تهيه شده اند ، لذا بررسي و تحليل مديريت شهري از ديدگاه مشاركت مردمي و جستجوي راهكارهاي وارد ساختن مردم در اين فرايند ضرورتي انكار ناپذير يافته است. براي تقويت و گسترش مشاركت مردمي در مديريت شهري ، شناخت عوامل موثر بر اين امر ضروري مي باشد.
اين عوامل كه بر ظهور و گسترش مشاركت در امر مديريت موثر مي باشند، گوناگون اند و از عوامل سياسي ، اجتماعي گرفته تا عوامل اقتصادي، فرهنگي و علمي را شامل مي شود. بعضي از اين عوامل به طور خود به خودی در فرايند پيشرفت و تكامل جامعه مطرح مي شوند و بعضي از اين عوامل توسط مردم و مديران شهري بوجود مي آيد و يا توسط آنها تقويت مي شود و آنگاه روند مشاركت در مديريت شهري را سرعت بخشيده و به جلو مي برند. (احمدي ، 77 ) مشاركت و دخيل كردن مردم در مديريت شهري ، ضامن موفقيت طرحهاي شهري مي باشد ، اما مشاركت مردم و دخالت آنان در مراحل و قسمت هاي مختلف مديريت شهري درحال حاضر در كشور ما به حداقل اطلاع رساني محدود مي شود.
يكي از مهمترين فوايد مشاركت شهروندان علاوه بر اطلاع رساني ، دريافت نظرات و پيشنهادهاي آنها در جهت ارتقاي كيفيت حاضر است. از آنجايي كه طرحهاي توسعه رايج كه توسط مديران شهري انجام می گردد به دليل عدم توجه به نيازهاي شهروندان به تدريج از كاربرد مناسب خود دور مي شود و از حمايت مردمي در انجام امور شهري محروم مي گردند. (مجله شهرداري ها ، شماره 7، 79 )
به تقریب در همه محافل شهرسازی از عدم انطباق شهرهای ساخته شده با نیازها، علایق و سلایق شهروندان است. اغلب ساکنین شهرها از وجود مشکلات فراوان زندگی در شهر و عدم پاسخگویی مدیریت شهری به نیازهای اساسی آنها صحبت می کنند.حال این سوال مطرح است که علت بروز چنین وضعیتی چیست؟
پاسخی که به طور معمول به این پرسش داده می شود ، این است که علت را باید در عدم شناخت صحیح خواستها و نیازهای ساکنین شهر جستجو کرد. طرح های شهری نمی تواند بدون توجه به نیازهای مردم مسائل اساسی شهرها با موفقیت توام باشد.
پس چاره کار چیست؟
پاسخ این است : مشارکت مردم از اين رو بررسي سطوح مشاركت مردم در طرحهاي شهري و به صورت عام در مديريت شهري و سطح عملكردي آن ضروري به نظر مي رسد. در این پژوهش سعی بر این است در بررسی مشارکت مردمی به سوالات زیر پاسخ داده شود.
2- مباني نظري و مفاهيم پايه
2-1- مقدمه
اين فصل به بررسي مفاهيم و مباني نظري در دو قسمت مجزا خواهيم پرداخت.
قسمت اول : مديريت شهري
قسمت دوم : مشاركت مردمي
در پايان فصل نيز نتيجه گيري مختصري نيز ارائه مي گردد.
در بخش اول به ذكر اين موارد خواهيم پرداخت. ابتدا مبانی نظری مديريت و مدیریت شهري بررسی مي گردد. اهداف سیستم مدیریت شهری و وظایف مدیریت شهری از دیگر موضوعاتي است که در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد و بطور گذرا با مدیریت شهری نوین ، ویژگیهای سیستم مدیریت شهری نوین آشنا خواهيم شد و در پایان سیستم به رابطه مديريت شهري با بخشهاي سه گانه دولتي ، خصوصي و مردمي ، سير تاريخي مدیریت شهری در ایران و سطوح مديريت شهري ايران نیم نگاهی خواهیم انداخت.
بخش دوم شامل اين موارد مي باشد. ابتدا تعاريف مشاركت بررسی مي گردد. در ادامه به بررسي نظريات مشاركتي خواهيم پرداخت. در ادامه الگوي كنوني مشاركت شهروندان در ايران ارائه مي گردد.
تكنيكهاي مشاركت از ديگر موضوعات مطرح شده مي باشد. در پايان اين بخش نگاهي به سير تاريخي مشاركت مردمي در ايران خواهيم پرداخت.
2-2- مديريت شهري
2-2-1- مفاهیم مدیریت
در واقع علم مدیریت عبارتست از دستیابی به هدف سازمانی از طریق هدایت و رهبری و همکاری با افراد. مدیریت عبارتست از بوجود آوردن و حفظ شرایطی که در آن افراد بتوانند در جهت تحقق هدفهای معین و از پیش تعیین شد به شکل موثر و کارآمد فعالیت کنند . ( رضويان ، 78 ) وظايفي كه برعهده مدير گذاشته شده است نيز عبارتند از : برنامه ريزي ، سازماندهي، نظارت و انگيزش.
برنامه ريزي شامل تعيين اهداف و مقاصد سازمان و تكميل كردن نقشه هاي كاري است كه اين ، نشانگر طريق رسيدن به اين اهداف و مقاصد است. برنامه ها نشان می دهند که هدفها چگونه باید تحقق یابند. زماني كه برنامه ها تهيه شدند ، سازماندهي داراي معنا و مفهوم مي گردد. سازماندهي شامل گردآوري منابع ، مردم و وسايل است به شيوه مؤثرتري براي رسيدن به اهداف.
بنابراین سازماندهی شامل ترکیب و یگانه سازی منابع است . با بوجود آمدن برنامه ریزی و سازماندهی انگیزش اهمیت پیدا می کند . انگیزش در تعیین سطح عملکرد کارکنان نقش مهمی بر عهده دارد . عملکرد آنها به نوبه خود تعیین می کند که حصول هدفهای سازمان تا چه اندازه اثر بخش خواهد بود. ( سعيد نيا ،83 )
وظيفه مهم ديگري كه بر عهده مديريت مي باشد ، نظارت است. در تعريف نظارت نيز گفته شده كه نظارت عبارتست از توجه به نتایج کار و پیگیری برای مقایسه فعالیتهای انجام شده با برنامه ها و اعمال اصلاحات مقتضی در مواردی که از انتظارات ، انحرافی صورت گرفته است . نظارت در بردارنده نقد نتايج و پيگیري كارهاست. ارتباط و وابستگي وظايف مدير به يكديگر ، اين موضوع را نفي نمي كند كه گاهي ممكن است يك يا تعدادي از آنها اهميت ويژه با بيشتري داشته باشند. ( سعيد نيا ، 83 )
عوامل توافق بر این است که حداقل سه حوزه مهارتی در بحث مدیریت ضروری است . الف- فنی : توانایی به کارگیری دانش ، تخصص ، روشها ، فنون و ابزار که لازمه ی وظایف خاص است و از طریق تجربه و تحصیل کسب می شود. ب- مهارت انسانی : توانایی قدرت و تشخیص کنار آمدن با مردم و انجام دادن کار بوسیله آنها که شامل درک و فهم ، انگیزش و به کار بردن رهبری موثر است .
ج- مهارت ادراکی : توانایی فهمیدن پیچیدگی ها و مشکلات سرتاسر سازمان و تشخیص اینکه در کجا فعالیت خود شخصی با سازمان جور در می آید . این آگاهی موجب می شود که فرد بجای اینکه فقط بر مبنای هدفها و نیازهای گروه نزدیک و بلافصل خود عمل می کند، اقدامات خود را بر مبنای هدفهای کل سازمان استوار می سازد. به نظر می رسد که برای مدیریت اثر بخش ، مهارت فنی کمتر ولی به مهارت ادراکی بیشتر نیازمند است. موفقيت و شكست هر سازماني در دستيابي به اهداف و انجام وظايفش ، متكي بر مديريت است كه يكي از مهمترين نقشها را به عهده دارد. ( رضويان، 78 )
2-2-2- مفاهیم مدیریت شهری
اگر شهر، همچون سازماني در نظر گرفته شود ، لازم است كه در رأس آن عنصري براي برنامه ريزي آينده و اداره امور كنوني قرار گيرد. اين عنصر را مي توان مديريت شهري ناميد. مسائل بسياري در شهرها وجود دارند كه براي حل آنها وجود مديريت شهري ، الزامي قلمداد مي شود. واژه مدیریت شهری برای اولین بار در سال 1986 از سوی سازمان بین المللی برنامه مدیریت شهری که از طرف بانک جهانی مرکز سازمان ملل، برای اسکان بشر و برنامه توسعه سازمان ملل حمایت می شود ، جهت بهبود مدیریت رشد شهرها در کشورهای در حال توسعه مطرح گردید .
در واقع مطرح شدن چنین برداشتی از مدیریت ، از نتایج حرکت شیوه مدیریت متمرکز به سمت مدیریت نسبتاً محلی تر در جهت هدایت توسعه شهری بوسیله سازمانهای محلی می باشد . مدیریت شهری شامل برنامه ها ، اقدامات و سیاستهایی است که به منظور حصول اطمینان از مطابقت رشد جمعیت با دسترسی به امکانات زیر بنایی ، مسکن و اشتغال انجام می پذیرد، در حالی که این اقدامات به همان قدر وابسته به اقدامات بخش خصوصی است لیکن در نهایت تحت تاثیر سیاستها و کارکرد هایی قرار دارند که تنها حکومتها می توانند آنها را انجام دهند . ( رضويان ، 78 )
به طور کلی مدیریت شهری به عنوان الگویی برای مدیریت و توسعه سکونتگاه های شهری مطرح می شود. هسته فعالیتهای بین المللی در مورد مدیریت شهر « برنامه ي مدیریت شهری » است که بوسیله برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی بنیان نهاده شده است .
در كنار مفهوم مديريت شهري ، مفاهيم مشابه ديگري مانند مديريت شهرداري و يا مديريت حكومت محلي نيز مطرح است كه بسياري اوقات به جاي يكديگر به كار برده مي شوند. اما معمولاً مديريت شهري ، به عنوان زير مجموعه اي از حكومت محلي تعريف تلقي شده و به آنها شهرداري گفته شده است. ( سعيد نيا ، 83 )
قبل از پرداختن به مباحث دیگر بهتر است چند نکته را در باب مدیریت شهری متذکر شویم . اول: باید الگویی از مدیریت شهری خوب و قابل تطبیق با شهرها در هر اندازه کوچک و بزرگ ارائه شود. دوم: واژه شهرداری هم به حوزه مورد عمل شهرداری و هم به مجموعه اداری شهرداری اشاره دارد و هم بازیگران فعال در امور شهری نظیر شرکتهای خصوصی و بالاخره همه کسانی که در شهر زندگی می کنند و در نقشهای شهری – اجتماعی شرکت می جویند را شامل می شود. سوم: مدیریت شهری هم به وظایف روزمره و هم به برنامه ریزی ها دراز مدت مربوط می شود از سوی دیگر، شهرداری به تصمیم گیری، جستجوی راههایی برای توافق ، توسعه همه جانبه ناحیه شهری به عنوان یک هویت فیزیکی ، توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی که رفاه و بهبود وضعیت همه ساکنان شهر را بدنبال دارد می پردازد. مدیریت شهری ابزاری است که بوسیله آن حکومت می تواند توسعه مشارکتی و پایدار بوجود آورد. ( نجاتي ، 81 )
2-2-3- وظايف مدير شهر
شهردار يا مدير شهر در اداره نظام شهري بايد سه جنبه را در نظر داشته باشد:
1- فرماندهي ، به معني برنامه ريزي كارهايي كه در شهرداري بايد انجام شود و صدور دستورهاي لازم براي انجام آنها.
2- هماهنگ كردن وظايف و كارهاي قسمت هاي مختلف شهرداري به طوري كه از تداخل وظايف و ايجاد موانع جلوگيري شود.
3- نظارت در انجام كارها به اين معني كه اطمينان حاصل شود اعضاي سازمان شهرداري الگويي را كه براي آنها معين شده ، اجرا مي نمايند و كار دستگاهها طبق برنامه پيش مي رود.
اين سه وظيفه هسته مركزي كار مديريت شهرداري را تشكيل مي دهند و شهردار بايد بداند كه انجام اين وظايف تنها با بهره گيري از ياري و همكاري همه كاركنان شهرداري ميسر است. ( سعيد نيا ، 83 )
2-2-4- تبیین و تشريح مفهوم سیستم مدیریت شهری
منظور کلی از سیستم مدیریت شهری عبارتست از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره ، کنترل توسعه جانبه و پایدار شهر مربوط. با استفاده از تعاریف مدیریت شهری ، اجزای اساسی تشکیل دهنده سیستم مدیریت شهری را می توان به شرح موارد زیر تعیین کرد و در پژوهشهای کاربردی به کار گرفت .
- داده های سیستم مدیریت شهری خواسته های دولت و شهروندان هستند و ستاده های آن که در طی فرایندی از برنامه ریزی طرح و اجرا بدست می آید ، توسعه کمیت و کیفیت زندگی شهری است . - هدف کلی سیستم مدیریت شهری تامین و ایجاد زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت ، امن و کارآمد شهروندان به تناسب ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی است .
- محیط های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و اداری نیز تاثیر بسیار زیادی در کارایی سیستم مدیریت شهری و چگونگی عملکرد آن دارد . لذا باید هماهنگیهای لازم با عوامل محیطی را داشته باشد . ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته معماری و هنرکده شهرسازی با عنوان مشارکت مردمی و مدیریت شهری
181 صفحه - 30000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 28000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 10000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 30000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 14000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 10000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 9000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 10000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 8000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 10000 تومان
تحلیل سایت چند پروژه مسکونی معماری پاورپوینت
54 صفحه - 7000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 35000 تومان
سیستم مدیریت تغییر پروژه
10 صفحه - 1500 تومان
پروژه مدلسازی سیستم مدیریت رستوران uml
15 صفحه - 8000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 15000 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 18000 تومان
در افزایش بهرهوری iso پروژه مدیریت صنعتی مطالعه اثرگذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
113 صفحه - 18000 تومان
مقدمه ای بر مدیریت پروژه فایل بصورت پاورپوینت
23 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 10000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 15000 تومان
پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
124 صفحه - 15000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 12000 تومان
سیستم های مدیریت محتوا پروژه فناوری اطلاعات
119 صفحه - 15000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 5000 تومان
نقد فضا رشته معماری خانه ابریشمی همراه با پلان و عکس
46 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی رشته معماری - ساختمان بتنی
34 صفحه - 6000 تومان
کار آموزی احداث ساختمان مسکونی رشته معماری - عمران
51 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته معماری عمران - اقلیم و معماری
65 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران در شرکت ساختمان بتن،سیمان
80 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته معماری مطالعه هندسه در معماری
93 صفحه - 15000 تومان
مطالعاتی پیرامون فضاهای آموزشی رشته های معماری و شهر سازی
57 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته معماری - عمران پیاده کردن سازه های مختلف مهندسی
87 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 15000 تومان
گزارش آزمایشگاه بتن رشته معماری عمران
31 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 2500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 18000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان مسكوني چهار طبقه هشت واحدي
64 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 15000 تومان
گزارش کار آزمایش بتن - آزمايش نمونه برداري از مصالح سنگی رشته معماری عمران
29 صفحه - 4000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران همراه با تصاویر
19 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت کتابخانه با access و vb به همراه مستند document
10 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل کیفیت رشته مدیریت صنعتی
3 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
117 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
50 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
147 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر مدیریت خرید و فروش و کالای فروشگاه نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس
7 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - گزارش خرید و مدیریت عرضه رشته مدیریت can governments use their construction contract to inprove training outcomes
14 صفحه - 14000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر
70 صفحه - 17000 تومان
کارآموزی رشته مدیریت صنعتی در شرکت چینی سازی
70 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آژانس کرایه اتومبیل بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with documen
34 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
20 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
39 صفحه - 20000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 3000 تومان
بررسی مدیریت دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته جهانگردی
30 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
23 صفحه - 6000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
94 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
40 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی گزارش و تشریح کارخانه ماکارونی
40 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی تاثیر تبلیغات رسانه ای در مدیریت بازرگانی
91 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی کارخانه ریسندگی بافندگی
90 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی مشکلات و سهم صادرات زعفران در صادرات ایران
30 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش کارکنان پارس خزر
70 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان
143 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی ساخت ماکارونی
39 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی شرکت نایلون
58 صفحه - 15000 تومان
معرفی رشته مدیریت بازرگانی، رشته مهندسی برق، رشته کشتیرانی
17 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
68 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی تولید کارخانه پارس خزر
88 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی - حفاظت صنعتی
97 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
72 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی فرش در ایران
99 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
106 صفحه - 20000 تومان
گزارش تهیه لامپ فلورسنت در کارخانه تولید لامپ رشته مدیریت صنعتی
11 صفحه - 2000 تومان
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور معلولان
16 صفحه - 2500 تومان
بررسی شهرسازی و معماری و وظایف شهرداری رشت
17 صفحه - 3000 تومان
بررسی شهرسازی و معماری و وظایف شهرداری رشت
17 صفحه - 3000 تومان
بررسی شهرسازی و معماری و وظایف شهرداری
20 صفحه - 3500 تومان
فضاهای شهری و اصول شهرسازی ایرانی
10 صفحه - 2000 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در در مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی
4 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007