جمعه 14 فروردین 1399
بازدید امروز : 4080 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : تعریف حقوق تجارت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تعریف حقوق تجارت
تعداد صفحه :
54
قیمت :
4000 تومان

مقدمه
تجارت درمعني وساطت حرفه اي درامرمبادله ومعاوضه كالاياارائه خدمت به منظورحصول منفعت بكارميرود ودراصطلاح شامل كليه مواردي است كه درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد. اگرچه ازلحاظ نظري گروهي ازمتخصصين دواصطلاح تجارت وبازرگاني رادومفهوم متمايزبكارميبرند، لكن غالباًاين دواصطلاح يك معني رادرذهن متبادرمينمايد. ازآنجاكه درتجارت يابازرگاني بخشي ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارميگيرد، لذااشخاصي كه بطورمستقيم دراينگونه امورفعاليت دارندتاجريابازرگان ناميده ميشوند. به عبارت ديگرتاجريابازرگان شخصي است كه نتيجه فعاليت وي تمام وياقسمتي ازفاصله زمان ويامكاني موجودميان توليدومصرف ياميان عرضه وتقاضارامرتفع ميكندوياموجبات تسهيل وياتسريع درارتباط بااين مقولات رافراهم ميكند. تجارت راميتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلي ، تجارت خارجي ، تجارت بين المللي ، تجارت منطقه اي ، تجارت دوياچندجانبه وتجارت مرزي .
دردوران هاي اوليه اقتصادي ، دادوستدومبادله بصورتي ساده وبطوركلي ازطريق تهاترانجام ميشد. گذراقتصادخانوادگي به اقتصادروستايي ، سپس به اقتصادشهري ، اقتصادملي ودرنهايت اقتصادجهاني ، ضرورت بكارگيري واعمال قواعدخاص وضوابط ويژه درارتباطات تجارتي راضروري نمود. درايران مانندپاره اي ازكشورهاكه داراي نظام حقوقي مشابه هستند، مسايل مربوط به تجارت وبازرگاني ابتدابراساس اصول وقواعدمدني كه حقوق عام درروابط حقوق خصوصي اشخاص است حل وفصل ميشد. ازآنجاكه اين قواعدمتناسب بامقتضيات مناسبات وروابط بازرگاني نبود، لذابتدريج وباگسترش روابط اجتماعي واقتصادي ، قواعدواصول خاص براي اين رشته بوجودآمد. براي مثال ميتوان يادآورشدكه دربابل قديم حق العمل كاري ونگاهداري كالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنيقي هاداراي رسومي درخصوص جبران خسارت تاجري كه كالايش براي نجات كشتي وياسايركالاهابه درياريخته ميشدبوده اند.
دريونان قديم قواعدپرداخت وام به بازرگانان براي حمل كالابوسيله كشتي وجودداشت كه درنتيجه آن درصورت رسيدن كالابه مقصد، سودگزاف عايدوام دهنده ميشد.
درروم ، ايران وسايرتمدن هاي قديم اصولي ازجمله براي حفظ كاروان هاي تجارتي ورفع اختلاف ميان بازرگانان حاكم ومتبع بود. درقرون وسطي ، حكومت هاي محلي قواعدخاص ودادگاه هاي ويژه براي امورتجارتي ابداع نمودند، ازجمله : ترويج حواله وبرات ، قواعدراجع به ورشكستگي ، وام واعتباروغيره . قواعدتجارت دراين دوره بطورعمده درشهرهاي ساحلي ودربرخي ازشهرهاي مركزدادوستداعمال ميشد. مختصراينكه دردوران هاي گذشته ، تجارت برپايه عرف ،‌سنن ، رسوم ،‌وآداب تجاري جريان داشت و دردادگاه دررابطه باموضوعاتي مانندقرارداداجاره وكشتي ،‌حمل كالاازطريق دريا، بيمه دريائي وغيره قواعدعرف اعمال ميشد.
تكاليف تاجر
ماده 6 ق –ت مي گويد: هرتاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاترذيل يادفاترديگري راكه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهدداشته باشد:
1-دقترروزنامه
2-دفتركل
3-دفتردارائي
4-دفتركپيه
دراينجاقانونگذارعليرغم اينكه شغل معمولي كسبه جزء معاملات تجاري است آنان راازداشتن دفاترتجاري معاف داشته وبه محدودبودن معاملات تجاري كسبه جزء توجه داشته است . درهرصورت داشتن دفاترتجاري ازتكاليف ووظايف تاجراست وتاجرموظف به داشتن دفاترتجاري ميباشند. حال به ويژگيها وخصوصيات هريك ازدفاترتجاري مي پردازيم .
1-دفترروزنامه
طبق ماده 7ق –ت : دفترروزنامه دفتري است كه تاجربايدهمه روزه مطالبات وديون ودادوستدتجارتي ومعاملات راجع به اوراق تجارت وبطوركلي جمع واردات وصادرات تجارتي خودرابه مراسم رسمي كه باشدووجوهي راكه براي مخارج شخصي خودبرداشت مي كنددرآن دفترثبت نمايد. بدين ترتيب دردفترروزنامه تاجركليه اعمال مربوط به آن روزرابايدثبت كند. ذكرمخارج شخصي بدين جهت است كه ميزان مخارج درصورت ورشكستگي تاجردرتعيين وتشخيص ورشكستگي به تقصيروتقلب بودن اونقش مهمي دارد.
2-دفتركل :
دفتركل دفتري است كه تاجربايدكليه معاملات را حداقل هفته يكمرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلف آنرامشخص وجداكرده هرنوعي رادرصفحه مخصوص درآن دفتربطورخلاصه ثبت كند. البته شرط استنادبه دفترتجارتي تاجراين است كه دفترمطابق قانون تجارت تنظيم شده باشددرصورتيكه دفترتاجرخوانده حكايت ازوجودحق نباشددفترتاجرخواهان ممكن است دليل حقانيت محسوب مي شود. مشروط به اينكه دفترخواهان مطابق مقررات قانون تجارت تنظيم شده باشد.
ثبت تجارتي
منظورازثبت تجارتي ثبت نام ومشخصات تاجردردفتري است كه به اين منظورتهيه شده است . درنقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته ودفترثبت تجارتي تأسيس كندكليه اشخاص كه درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم ازايراني وخارجي به استثناء كسبه جزء بايددرمدت مقرراسم خودرادردفترثبت تجارتي به ثبت برسانند. به بيان ديگرثبت تجاري دربردارنده ثبت موضوعاتي است كه مقرربوده درنظامنامه تعيين شود. اين موضوعات به قرارزيراست :
الف : نام ونام خانوادگي بازرگان
ب :شماره شناسنامه ومحل صدورآن
ج :تابعيت بازرگان
د: تاريخ اشتغال به تجارت
ه: نوع تجارت
و: جنس كالاياكالاهاي موضوع تجارت
ز: رشته تجارت ( داخلي ياخارجي )
شركتهامكلف هستندكه علاوه برثبت دردفترثبت شركتهااظهارنامه ثبت دفترتجارتي اخذوعلاوه برمواردفوق الذكرميزان سرمايه خودرادرآن ذكركنندوازمحاسن ثبت تجارتي آن است كه آمارتعدادتجارونوع فعاليت آنهابدين ترتيب مشخص مي شود. هرگاه تاجرفوت كندشركت ياتجارتخانه برچيده شودوياتاجرورشكست شود. مراتب بايدازسوي تاجرياقائم مقام اوباطلاع برسد.
اسم تجارتي
اسم تجارتي نامي است كه تاجرتحت آن نام تجارت ميكندومبين نام تجارتخانه ياموسسه تجاري است . اسم تجارتي كه ممكن است دراثرصحت عمل وتلاش مستمرتاجراازشهرت ومعروفيت برخوردارشودجزء حق كسب وپيشه وياكارما يه بازرگاني بوده وچنانچه به ثبت برسد.
ازسوي قانون حمايت مي شود. مثلاً وقتي گفته مي شودتجارت خانه سلامت درحقيقت نام تجارتخانه بيان مي شود. البته نام تجارتي باثبت تجارتي فرقهايي باهم دارندكه به ترتيب زيرآورده ميشود . 1-بطوريكه گفته شدثبت تجارتي ثبت نام خودتاجراست درصورتيكه اسم تجارتي نام تجارت است . جمع نام تجارتخانه بانام شخص تاجربلامانع است . مانندتجارتخانه معرفت كه نام تاجراست ودرعين حال نام تجارتي نيزمي باشد.
2-ثبت تجارتي بافوت ياحجرتاجرتغييرپذيراست ولي اسم تجارتي بافوت ياحجرتاجرممكن است سالهاوقرنهاباقي بماندوتحت آن نام ميتوان به تجارت ادامه داد. 3-ثبت تجارتي جهت شناسائي وآمارگيري تجاروانواع رشته هاي بازرگاني است ولي اسم تجارتي درحقيقت به مفهوم تفكيك وشناسائي انواع موسسات تجارتي است . پيشگفتار: بي ترديدبخش عظيمي ازفعاليتهاي اقتصادي راشركت هاي تجاري برعهده دارندزيرااستفاده ازپديده شركت تجاري به بازدهي فعاليت اقتصادي حدت بيشتري مي دهدومتضمن مزايايي است كه فعاليت فردي دربرنداردمزايايي چون فراهم شدن سرمايه بيشتروتجمع تخصصهايي گوناگون براي دستيابي به هدفي واحدوبويژه محدوديت مسئوليت فعالان تجاري،شركت درسيستمهاي حقوقي مختلف ، وسيله تجديدمسئوليت فعالان تجاري است به اين معنا تجارشخصي يعني تجاري كه به صورت انفرادي فعاليت مي كنند، درمقابل اشخاص ثالث مسئوليت نامحدوددارندوكل دارايي آنها، اعم ازسرمايه تجاري واموال خصوصي ، وثيقه پرداخت ديون آنهابه طلبكاران است امااشخاصي كه فعاليت تجاري شان ازطريق تشكيل شركت انجام مي گيردمسئوليتي عمدتاً محدوددارندفقط تاآن بخش ازدارايي شان بدهكارطلبكاران هستند. اين ويژگيهاموجب شده است كه درحقوق تجارت ، به موازات مطالعه وضع تجارحقيقي ، مبحثي نيزبه مطالعه وضعيت شركتهاي تجاري اختصاص يابدكه درواقع ازجمله تجارند. تاريخچه قانونگذاري شركتهاي تجاري درايران اولين قانون تجاري كه درآن ازشركتهاي تجاري صحبت شده ، قانون 25 دي 1303 است . بعداً قوانين 12فروردين و12 خرداد1304 شمسي به تصويب رسيدكه درآنهاوضعيت شركتهاي تجاري (سهامي ، تضامني ، مختلط وتعاوني ) به اختصاربيان شده است . ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007