جمعه 5 خرداد 1396
بازدید امروز : 1791 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : پرژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
تعداد صفحه :
74
قیمت :
3000 تومان

تجزیه و تحلیل صورت های مالی
صورت های مالی اساسی عبارتند از: صورت سود و زیان ، تراز نامه و صورت جریان های نقدی . تجزیه و تحلیل این سه صورت و همزمان با آن ، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی مربوطه را (( تجزیه و تحلیل صورت های مالی )) می نامند . این نوع تجزیه و تحلیل ها باعث می شود مدیران شرکت ها ، صاحبان سرمایه ، بستانکاران و سرمایه گذاران بتوانند از وضع مالی حال و آینده شرکت های سهامی مورد نظر خود آگاه شوند و درباره آن قضاوت کنند.
صورت های اساسی
صورت های سود و زیان ، تراز نامه و صورت جریان¬های نقدی در بردارنده داده¬ها و اعداد و ارقامی است که در تجزیه و تحلیل صورت های مالی از آن ها استفاده
می شود. در این فصل، برای تشریح این مطلب (یعنی تجزیه و تحلیل صورت های مالی ) از صورت های یک شرکت سهامی که در صنعت نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر فعالیت می کند استفاده می کنیم . ما نام این شرکت را (شرکت سهامی برادران) گذارده¬ایم و برای توضیح بهتر مطالب مورد نظر، در صورت¬های آن کمی تغییر داده¬ایم، ولی ترازنامه، صورت سود و زیان جریان های نقدی مورد بحث (و روابط بین این صورت¬ها) تقریبا نشان دهنده وضع مالی این شرکت در زمان حال است.
صورت سود و زیان
(صورت سود و زیان) وسیله¬ای است برای تعیین قدرت سود دهی شرکت در یک دوره زمانی مشخص.
صورت سود و زیان شرکت سهامی برادران در جدول زیر نشان داده شده و سال مالی آن برابر با سال تقویمی است. ولی بسیاری از سازمان ها متوجه شده¬اند که بهتر است سال مالی همزمان با سال تقویمی نباشد. بعلاوه، صورت¬های سود و زیان، غالبا به صورت فصلی تهیه می شوند و آن ها را (صورت میان دوره) می¬نامند.
صرف نظر از زمان شروع، پایان و طول دوره مالی شرکت، نکته مهم این است که در صورت سود و زیان، فعالیت¬های شرکت برای یک دوره زمانی مشخص خلاصه
می¬شود. همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، فعالیت¬های شرکت باعث ایجاد جریانی از درآمد ها ( فروش )، هزینه¬ها و سود و زیان¬های یک دوره زمانی است و همین جریان¬هاست که در صورت های سود و زیان گزارش می¬شود. با توجه به صورت¬های سود و زیان شرکت سهامی برادران منتهی به 29 اسفند ماه سال 1385 و 1386 که در جدول زیر نشان داده شده است می¬بینیم که خالص فروش در بالای این صورت قرار گرفته است. برای محاسبه (سود قبل از بهره و مالیات) باید مجموع ارقام بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه¬های اداری و سایر هزینه¬های مربوط را از خالص فروش کم کرد و برای تعیین (سود بعد از مالیات) یا (سود خالص ) باید بهره وام ها و مالیات بر در آمد که به دولت پرداخت می¬شود ، از آن رقم کسر شود . برای درج صورت های سود و زیان شرکت در (گزارش سالانه) و آگاه کردن سهامداران از آن، باید سود سهام ( متعلق به صاحبان سهام عادی) و داده¬های مربوط به هر سهم در قسمت انتهایی این صورت ها نوشته شود. در صورت های سود و زیان شرکت سهامی برادران، سود سهام پرداخت شده به سهامداران، سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم، گزارش شده است. مبلغی که به سود انباشته اضافه شده است نمایانگر مبلغی است که با منظور و با هدف سرمایه گذاری، دوباره در شرکت سرمایه گذاری شده است.

صورت جریان های نقدی
سومین صورت مهم (صورت جریان های نقدی) است. در این صورت جریان¬های نقدی شرکت در فاصله دو دوره مشخص زمانی محاسبه می¬شود بیشتر داده¬های این صورت از دو ترازنامه¬ای که در آن دو دوره زمانی تهیه شده¬اند گرفته می¬شود. داده¬های اضافی نیز از صورت سود و زیان همین دوره زمانی گرفته می¬شود. صورت جریان¬های نقدی به صورت یک منبع اطلاعات مالی پیوست ترازنامه و صورت سود و زیان است که در گزارشهای مالی سالانه منتشر می¬شود و این نشانه اهمیت این صورت است. نمودار زیر وجوه نقدی را که درون شرکت جریان مییابد نشان می¬دهد. بیشتر عملیاتی که در این شکل ترسیم شده است، از منابع یا مصارف نقدی هستند که برخی مانند فروش های نقدی باعث جریان آنی وجوه نقد و برخی دیگر مانند خرید نسیه باعث جریان وجوه نقد در آینده می شوند (در خصوص مورد اخیر وجوه نقد به خارج از شرکت جریان می یابد). برخی از هزینه¬های جاری، مانند استهلاک، غیر نقدی هستند زیرا حتی شناسایی یا تثبیت این هزینه، در عین حال باعث کاهش مالیات شرکت به دولت می شود باعث خروج نقدی نمی شود. نمودار شکل زیر همچنین نشان می دهد که وجوه همزمان و مستمر جریان می یابند و این امر باعث می شود تجزیه و تحلیل همه جریان های نقدی که در یک دوره زمانی به وجود می آیند مشکل شود (اگر چه این کار غیر ممکن نیست). در صورت جریان های نقدی همان طور که توضیح خواهیم داد، (خالص تغییراتی) که در حساب های مختلف روی می دهد تعیین می شود.
جریان های نقدی درون شرکتی
از ویژگی های مهم این صورت نشان دادن معیاری است که به کمک آن بتوان تغییرات هر یک از حسابهای مندرج در ترازنامه را در یک دوره معین زمانی (بر حسب ریال و به صورت خالص) تعیین کرد. از آن جا که برای خرید اقلام دارایی، پول نقد مورد نیاز است افزایش در حساب دارایی نشان دهنده مصرف وجه نقد خواهد بود. کاهش حساب بدهی (یعنی تأمین وجه و پرداخت آن) از مصارف نقدی است. کاهش داراییها و افزایش بدهی¬ها نیز از منابع نقدی انگشتانه می¬شوند.
تجزیه و تحلیل نسبت ها
گام نخست در تجزیه و تحلیل صورت های مالی، مطالعه دقیق صورت¬ها و یادداشت¬های پیوسته است. تجزیه و تحلیل نسبت¬ها گام بعدی است. کاربرد تجزیه و تحلیل این نسبتها چنان متداول شده که برنامه¬های کامپیوتری برای این منظور نوشته شده است و در اجرای این برنامه¬ها نسبت نیز تجزیه و تحلیل می شوند. وام دهندگان و تأمین کنندگان منابع مالی شرکت مانند بانک¬ها و شرکت¬های بیمه برای ارزیابی قدرت و وضع بدهیهای شرکت از این برنامه¬های کامپیوتری استفاده می کنند چنان که سایر سازمان¬های وام دهنده نیز برای تعیین وضع مالی خود از همین برنامه¬ها استفاده می کنند.
نسبت های اصلی
تقریبا برای هر یک از جنبه های عملکردی شرکت می توان از نوعی نسبت استفاده کرد. تحلیلگران برای شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت از این نسبتها به عنوان یک ابزار متداول استفاده می کنند. ولی با این نسبت ها فقط می توان به عوارض و علائم موجود پی برد و نه به اصل مسأله یا مشکل اگر یکی از نسبت ها بیش از اندازه زیاد یا کم باشد می¬توان به وجود حادثه مهمی در آن شرکت پی برد ولی نمی توان اطلاعات کافی به دست آورد. با (نسبتهای نقدینگی) می توان قدرت شرکت را پرداخت بدهی های جاری (آن گاه که تاریخ سررسید آنها برسد) تعیین کرد با استفاده از (نسبت های فعالیت) می¬توان درجه کارآیی شرکت را از نظر استفاده موثر تعیین کرد. میزان وجوهی را که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده است به وسیله (نسبت های سود آوری) نشان داده می شود.
نسبت های نقدینگی: اساس کاربرد نسبت های نقدینگی بر این فرض است که داراییهای جاری، منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند. دو نسبت بسیار متداول این مقوله عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی. ..................

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017