تلگرام سایت تحقیق
دوشنبه 2 بهمن 1396
بازدید امروز : 2257 نفر

موضوع : پرژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
تعداد صفحه :
74
قیمت :
7500 تومان

تجزیه و تحلیل صورت های مالی
صورت های مالی اساسی عبارتند از: صورت سود و زیان ، تراز نامه و صورت جریان های نقدی . تجزیه و تحلیل این سه صورت و همزمان با آن ، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی مربوطه را (( تجزیه و تحلیل صورت های مالی )) می نامند . این نوع تجزیه و تحلیل ها باعث می شود مدیران شرکت ها ، صاحبان سرمایه ، بستانکاران و سرمایه گذاران بتوانند از وضع مالی حال و آینده شرکت های سهامی مورد نظر خود آگاه شوند و درباره آن قضاوت کنند.
صورت های اساسی
صورت های سود و زیان ، تراز نامه و صورت جریان¬های نقدی در بردارنده داده¬ها و اعداد و ارقامی است که در تجزیه و تحلیل صورت های مالی از آن ها استفاده
می شود. در این فصل، برای تشریح این مطلب (یعنی تجزیه و تحلیل صورت های مالی ) از صورت های یک شرکت سهامی که در صنعت نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر فعالیت می کند استفاده می کنیم . ما نام این شرکت را (شرکت سهامی برادران) گذارده¬ایم و برای توضیح بهتر مطالب مورد نظر، در صورت¬های آن کمی تغییر داده¬ایم، ولی ترازنامه، صورت سود و زیان جریان های نقدی مورد بحث (و روابط بین این صورت¬ها) تقریبا نشان دهنده وضع مالی این شرکت در زمان حال است.
صورت سود و زیان
(صورت سود و زیان) وسیله¬ای است برای تعیین قدرت سود دهی شرکت در یک دوره زمانی مشخص.
صورت سود و زیان شرکت سهامی برادران در جدول زیر نشان داده شده و سال مالی آن برابر با سال تقویمی است. ولی بسیاری از سازمان ها متوجه شده¬اند که بهتر است سال مالی همزمان با سال تقویمی نباشد. بعلاوه، صورت¬های سود و زیان، غالبا به صورت فصلی تهیه می شوند و آن ها را (صورت میان دوره) می¬نامند.
صرف نظر از زمان شروع، پایان و طول دوره مالی شرکت، نکته مهم این است که در صورت سود و زیان، فعالیت¬های شرکت برای یک دوره زمانی مشخص خلاصه
می¬شود. همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، فعالیت¬های شرکت باعث ایجاد جریانی از درآمد ها ( فروش )، هزینه¬ها و سود و زیان¬های یک دوره زمانی است و همین جریان¬هاست که در صورت های سود و زیان گزارش می¬شود. با توجه به صورت¬های سود و زیان شرکت سهامی برادران منتهی به 29 اسفند ماه سال 1385 و 1386 که در جدول زیر نشان داده شده است می¬بینیم که خالص فروش در بالای این صورت قرار گرفته است. برای محاسبه (سود قبل از بهره و مالیات) باید مجموع ارقام بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه¬های اداری و سایر هزینه¬های مربوط را از خالص فروش کم کرد و برای تعیین (سود بعد از مالیات) یا (سود خالص ) باید بهره وام ها و مالیات بر در آمد که به دولت پرداخت می¬شود ، از آن رقم کسر شود . برای درج صورت های سود و زیان شرکت در (گزارش سالانه) و آگاه کردن سهامداران از آن، باید سود سهام ( متعلق به صاحبان سهام عادی) و داده¬های مربوط به هر سهم در قسمت انتهایی این صورت ها نوشته شود. در صورت های سود و زیان شرکت سهامی برادران، سود سهام پرداخت شده به سهامداران، سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم، گزارش شده است. مبلغی که به سود انباشته اضافه شده است نمایانگر مبلغی است که با منظور و با هدف سرمایه گذاری، دوباره در شرکت سرمایه گذاری شده است.

صورت جریان های نقدی
سومین صورت مهم (صورت جریان های نقدی) است. در این صورت جریان¬های نقدی شرکت در فاصله دو دوره مشخص زمانی محاسبه می¬شود بیشتر داده¬های این صورت از دو ترازنامه¬ای که در آن دو دوره زمانی تهیه شده¬اند گرفته می¬شود. داده¬های اضافی نیز از صورت سود و زیان همین دوره زمانی گرفته می¬شود. صورت جریان¬های نقدی به صورت یک منبع اطلاعات مالی پیوست ترازنامه و صورت سود و زیان است که در گزارشهای مالی سالانه منتشر می¬شود و این نشانه اهمیت این صورت است. نمودار زیر وجوه نقدی را که درون شرکت جریان مییابد نشان می¬دهد. بیشتر عملیاتی که در این شکل ترسیم شده است، از منابع یا مصارف نقدی هستند که برخی مانند فروش های نقدی باعث جریان آنی وجوه نقد و برخی دیگر مانند خرید نسیه باعث جریان وجوه نقد در آینده می شوند (در خصوص مورد اخیر وجوه نقد به خارج از شرکت جریان می یابد). برخی از هزینه¬های جاری، مانند استهلاک، غیر نقدی هستند زیرا حتی شناسایی یا تثبیت این هزینه، در عین حال باعث کاهش مالیات شرکت به دولت می شود باعث خروج نقدی نمی شود. نمودار شکل زیر همچنین نشان می دهد که وجوه همزمان و مستمر جریان می یابند و این امر باعث می شود تجزیه و تحلیل همه جریان های نقدی که در یک دوره زمانی به وجود می آیند مشکل شود (اگر چه این کار غیر ممکن نیست). در صورت جریان های نقدی همان طور که توضیح خواهیم داد، (خالص تغییراتی) که در حساب های مختلف روی می دهد تعیین می شود.
جریان های نقدی درون شرکتی
از ویژگی های مهم این صورت نشان دادن معیاری است که به کمک آن بتوان تغییرات هر یک از حسابهای مندرج در ترازنامه را در یک دوره معین زمانی (بر حسب ریال و به صورت خالص) تعیین کرد. از آن جا که برای خرید اقلام دارایی، پول نقد مورد نیاز است افزایش در حساب دارایی نشان دهنده مصرف وجه نقد خواهد بود. کاهش حساب بدهی (یعنی تأمین وجه و پرداخت آن) از مصارف نقدی است. کاهش داراییها و افزایش بدهی¬ها نیز از منابع نقدی انگشتانه می¬شوند.
تجزیه و تحلیل نسبت ها
گام نخست در تجزیه و تحلیل صورت های مالی، مطالعه دقیق صورت¬ها و یادداشت¬های پیوسته است. تجزیه و تحلیل نسبت¬ها گام بعدی است. کاربرد تجزیه و تحلیل این نسبتها چنان متداول شده که برنامه¬های کامپیوتری برای این منظور نوشته شده است و در اجرای این برنامه¬ها نسبت نیز تجزیه و تحلیل می شوند. وام دهندگان و تأمین کنندگان منابع مالی شرکت مانند بانک¬ها و شرکت¬های بیمه برای ارزیابی قدرت و وضع بدهیهای شرکت از این برنامه¬های کامپیوتری استفاده می کنند چنان که سایر سازمان¬های وام دهنده نیز برای تعیین وضع مالی خود از همین برنامه¬ها استفاده می کنند.
نسبت های اصلی
تقریبا برای هر یک از جنبه های عملکردی شرکت می توان از نوعی نسبت استفاده کرد. تحلیلگران برای شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت از این نسبتها به عنوان یک ابزار متداول استفاده می کنند. ولی با این نسبت ها فقط می توان به عوارض و علائم موجود پی برد و نه به اصل مسأله یا مشکل اگر یکی از نسبت ها بیش از اندازه زیاد یا کم باشد می¬توان به وجود حادثه مهمی در آن شرکت پی برد ولی نمی توان اطلاعات کافی به دست آورد. با (نسبتهای نقدینگی) می توان قدرت شرکت را پرداخت بدهی های جاری (آن گاه که تاریخ سررسید آنها برسد) تعیین کرد با استفاده از (نسبت های فعالیت) می¬توان درجه کارآیی شرکت را از نظر استفاده موثر تعیین کرد. میزان وجوهی را که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده است به وسیله (نسبت های سود آوری) نشان داده می شود.
نسبت های نقدینگی: اساس کاربرد نسبت های نقدینگی بر این فرض است که داراییهای جاری، منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند. دو نسبت بسیار متداول این مقوله عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
74 صفحه - 7500 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 9000 تومان
پروژه مالی بررسی و تحلیل فروش و سود و زیان در شرکت پگاه
49 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی توسعه فرهنگ استفاده از بیمه
120 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
45 صفحه - 20000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
110 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
69 صفحه - 10000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 9000 تومان
پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
62 صفحه - 9000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
65 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
34 صفحه - 9000 تومان
پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
47 صفحه - 8000 تومان
پروژه کارآموزی در دارایی - مالیات
57 صفحه - 8 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 7000 تومان
پروژه راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 16000 تومان
پروژه بررسی تاثیر تبلیغات بر پرداخت مالیات
45 صفحه - 10000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
55 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
105 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
105 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
37 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
37 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
175 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی انبارداری
54 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
31 صفحه - 7000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
50 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 14000 تومان
پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
48 صفحه - 12000 تومان
بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت، پروژه
103 صفحه - 15000 تومان
پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 15000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 10000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی بررسی حسابرسی مالیاتی
24 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی مدیریت سود و اقلام تعهدی
70 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی بررسی و مقایسه نسبتهای مالی شرکتهای داروسازی امین و کوثر
108 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
114 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رابطه ماکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایران
88 صفحه - 20000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 12000 تومان
مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
51 صفحه - 7000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی حسابداری
11 صفحه - 2000 تومان
صورتهای مالی تلفیقی بررسی تطبيقی استانداردهای حسابداری
19 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی تهیه گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم مربوط به کارخانه دستکش گیلان
67 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر تجزیه و تحلیل تولید و توزیع دارو uml
17 صفحه - 8000 تومان
پروژه تجزیه و تحلیل بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 89- 80
65 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
11 صفحه - 11000 تومان
پروژه بررسی و تجزیه و تحلیل مشاغل اداره دارایی
70 صفحه - 14000 تومان
پروژه عمران- تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی قوسی
101 صفحه - 15000 تومان
پروژه آمار - چندک ها و صدک ها و گشتاورها و تحلیل کلی
22 صفحه - 2500 تومان
پروژه آمار - چندک ها و صدک ها و گشتاورها و تحلیل کلی بصورت پاور پوینت
49 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار شبکه حسگر و تحلیل و بررسی آن
20 صفحه - 5000 تومان
پروژه تحلیل و بررسی کارخانه شیر پگاه
21 صفحه - 5000 تومان
پروژه با عنوان تحلیل و بررسی ادبیات نمایشی در گیلان
96 صفحه - 14000 تومان
پروژه تحلیل و برررسی پلاستیکها - سازه های پلاستیکی - پوشش های پس اندازی
42 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی و تحلیل شبکه های بیسیم
4 صفحه - 3000 تومان
پروژه محیط زیست تحلیل و بررسی آلودگی محیط زیست و اکوسیستم و خطرات ناشی از آن
49 صفحه - 8000 تومان
پروژه حسابداری بدهی ها و تئوریهای حسابداری
78 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
70 صفحه - 10000 تومان
پروژه حقوق و دستمزد رشته حسابداری
40 صفحه - 7000 تومان
پروژه کارآموزی در پارس خزر - بررسی سیستم حسابداری
70 صفحه - 9000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
102 صفحه - 15000 تومان
پروژه حسابداری در مورد ترازنامه
53 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
147 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
107 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
51 صفحه - 7000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 5000 تومان
پروژه حسابداری بیمه عمر
65 صفحه - 6500 تومان
پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
39 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
90 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
65 صفحه - 10000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 8000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
108 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
45 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
84 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
61 صفحه - 8000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
101 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
10 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 9000 تومان
پروژه حسابداری هزینه یابی بر مبنای فعالیت
75 صفحه - 10000 تومان
پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
150 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
94 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 9000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 8000 تومان
پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
175 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
86 صفحه - 15000 تومان
پروژه حسابداری بررسی حسابداری دولتی
50 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
60 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
56 صفحه - 8000 تومان
پروژه انبارداری و حسابداری شهرداری رشت
94 صفحه - 12000 تومان
پروژه انبارداری حسابداری
61 صفحه - 7000 تومان
پروژه حسابداری ایران خودرو
53 صفحه - 8000 تومان
پروژه حسابداری شرکت دارو سازی
68 صفحه - 10000 تومان
پروژه حسابداری مدرسه غیر انتفاعی
76 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
47 صفحه - 7000 تومان
پروژه مدیریت سود و اقلام تعهدی حسابداری
45 صفحه - 8000 تومان
تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
59 صفحه - 12000 تومان
سیستم مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
50 صفحه - 6000 تومان
چالشهای مالیاتی کشورهای در حال توسعه
12 صفحه - 1500 تومان
بررسی اجمالی چند کشور اروپایی
37 صفحه - 3000 تومان
تعریف دین مذهب ملت و شریعت بطور اجمالی
103 صفحه - 6000 تومان
جایگاه زکات و مالیات در جوامع اسلامی
6 صفحه - 1000 تومان
اشاعه فرهنگ مالیات
4 صفحه - 1000 تومان
فیلم - بررسی اجمالی فیلم های عکاسی
6 صفحه - 1500 تومان
گذری بر تجارت الکترونیک و مالیات
4 صفحه - 1000 تومان
مالیات و عدالت اجتماعی
4 صفحه - 1000 تومان
مروری اجمالی بر زندگی حرفه ای معمار نورمن فاستر
13 صفحه - 2000 تومان
نگاهی اجمالی بر زندگی پر بار امام حسین ع
17 صفحه - 2000 تومان
مشخصات فنی رومالین
7 صفحه - 1000 تومان
مالیات بر در آمد املاک
15 صفحه - 2500 تومان
حسابداری مالی
37 صفحه - 4000 تومان
ضوابط ابزار مالی اجاره صکوک اجاره
5 صفحه - 1500 تومان
مدیریت مالی بین المللی
42 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت مالی financial managment
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات
5 صفحه - 5000 تومان
سیاست های مالی دولت
25 صفحه - 3000 تومان
برآورد توان مالی خانوارهای شهری در تامین مسکن
96 صفحه - 7000 تومان
مدیریت مالی
20 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
2 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل مالی و اقتصادی مربوط به بنادر و کشتی economic and financial feasibility
9 صفحه - 9000 تومان
مالیات
30 صفحه - 3000 تومان
مالیات
13 صفحه - 1500 تومان
تاثیر بحران مالی -اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران
12 صفحه - 2000 تومان
تصمیم گیری مسائل مالی رشته حسابداری
80 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 9000 تومان
قوانین و مقررات مالیاتی
44 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در اداری دارایی و مالیات
68 صفحه - 12000 تومان
جایگاه مدیریت مالی ، وظایف و جایگاه سازمانی
5 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اختلاف بین ارزش های اقتصادی و مالی4
6 صفحه - 2600 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خدمات اخلاقی و مالی9
16 صفحه - 9000 تومان
فعالیتهای مالی انباردار
14 صفحه - 2000 تومان
موسسه تامین مالی
4 صفحه - 1500 تومان
خلاصه داستان کلیله و دمنه - پسر شمالی
4 صفحه - 1000 تومان
سن رشد و تاثیر آن در حقوق مالی و غیر مالی- مربوط به حقوق
6 صفحه - 1000 تومان
اقامتگاهها و هتلهاي معروف در تركيه - آشنایی اجمالی با کشور ترکیه و صنعت گردشگری در آن کشور
24 صفحه - 4000 تومان
رمالی و دعانویسی در گیلان
14 صفحه - 2500 تومان
مدیریت مالی
9 صفحه - 1500 تومان
حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
10 صفحه - 1500 تومان
عوامل موثر بر ناکارایی بازار های مالی در ایران
21 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طرح یک مدل امتیازدهی متوازن در مورد شناسایی تعدادی از معیارهای مالی یا غیرمالی13
20 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معاملات با تجارت الکترونیک Eu استفاده از ارزش افزوده مالیات 30
46 صفحه - 16000 تومان
سیاست های مالی دولت
22 صفحه - 3000 تومان
بحران مالی جهان دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
30 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
15 صفحه - 15000 تومان
آبهای زیرزمینی - بررسی کلی و اجمالی
78 صفحه - 9000 تومان
هيدرولوژي آبهاي سطحي - بررسی کلی و اجمالی
61 صفحه - 8000 تومان
بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
68 صفحه - 10000 تومان
بهترین راه کاهش هزینه ها در موسسات مالی روش تحقیق
14 صفحه - 5000 تومان
تاثیر حقوق و دستمزد بر مالیات
8 صفحه - 1500 تومان
فساد مالی بانکها
39 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 10000 تومان
مالیات بر ارزش افزوده
10 صفحه - 2500 تومان
نقش مالیات بر توسعه اقتصادی
14 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سفسطه های بازاریابی مالی 11
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - لحاظ نمودن ارزیابی¬های آینده در صورت وضعیت مالی امروز 25
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه¬ای بر مالیات بر ارزش افزوده 32
27 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
30 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط اقتصادی در بازار کار و بازار مالی 57
26 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات سبز 18
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مالیات¬های بر ارزش افزوده در کشورهای رو به توسعه و ناپایدار 37
32 صفحه - 20000 تومان
آشنایی اجمالی با کشور ترکیه و صنعت گردشگری در آن کشور
24 صفحه - 4000 تومان
سیاستهای پولی و مالی
20 صفحه - 3000 تومان
کار اموزی سیستم مالی شرکت های تعاونی مسکن
151 صفحه - 15000 تومان
مالیات بر ارزش افزوده
40 صفحه - 7000 تومان
اثر سیاست های پولی و مالی کشور در افزایش نرخ تورم.docx
20 صفحه - 3500 تومان
بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت.docx
64 صفحه - 12000 تومان
مالیات بر ارزش افزوده
26 صفحه - 4000 تومان
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
11 صفحه - 3000 تومان
تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
32 صفحه - 8000 تومان
رابطه بودجه و مالیات
25 صفحه - 5000 تومان
نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق
14 صفحه - 3000 تومان
تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
32 صفحه - 6000 تومان
رابطه بودجه و مالیات
24 صفحه - 3500 تومان
نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق
14 صفحه - 2500 تومان
بررسی اجمالی دین شینتو
31 صفحه - 5000 تومان
بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
31 صفحه - 5000 تومان
پرسشنامه توانمندسازی مالی
2 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نگاهی اجمالی بر استفاده از ریزذرات در زیست شناسی و پزشکی 15
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم گیری مالی در فضای تجاری 5
3 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات ساختاربندی و تصمیم گیری مالی 15
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی رفتارهای نامنظم در بازارهای مالی 10
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مقدمه و مرور اجمالی بر ترکیبات یونی چندظرفیتی 25
20 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه اظهار نامه مالی 24
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر(ریسک)بودجه بندی سرمایه ،وسیاست ساختار سرمایه و دارایی برای موسسات مالی 49
28 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دسترسی بازار تجاری به تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و مازاد تولید در چین 24
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی : گذشته، حال و آینده 30
22 صفحه - 22000 تومان
کارآموزی در واحد مالی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
72 صفحه - 8000 تومان
کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
77 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
27 صفحه - 6000 تومان
توسعه فرهنگ مالیاتی
18 صفحه - 2500 تومان
رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
25 صفحه - 3000 تومان
مالیات بساز و بفروش
9 صفحه - 3500 تومان
موانع اجرایی شدن حسابرسی مالیاتی و راهکارهای رفع آن
14 صفحه - 2000 تومان
نقش بهره در تصمیمات مالی
12 صفحه - 1500 تومان
برقراری عدالت و معافیت مالی
23 صفحه - 3000 تومان
آثار هدفمندسازی یارانه ها بر نظام مالیه شهردار یها
15 صفحه - 2500 تومان
امور مالی بانک مسکن
82 صفحه - 10000 تومان
بازارهای مالی
24 صفحه - 3000 تومان
تاثیر عیب در خروج مال از مالیت حقوقی
14 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
17 صفحه - 17000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
15 صفحه - 15000 تومان
حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
12 صفحه - 1500 تومان
خانواده و معلول، طرز برخورد والدین ، تجزیه و تحلیل
30 صفحه - 3000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی شرکت
15 صفحه - 2500 تومان
بررسی و تجزیه و تحلیل الگوریتم مورچگان
42 صفحه - 7000 تومان
مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
16 صفحه - 8000 تومان
آشایی و تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
39 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تجزیه و تحلیل تصمیم پذیرش فناوری اطلاعات با استفاده از AHP12
17 صفحه - 6500 تومان
تجزیه و تحلیل سازمان بیمه البرز
7 صفحه - 1500 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم بانکی
14 صفحه - 2000 تومان
بررسی و تجزیه و تحلیل مساله فرزند كشي در اسلام و عرف
43 صفحه - 5000 تومان
انتخاب نمونه در آمارگیری - جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل
28 صفحه - 3500 تومان
تجزیه و تحلیل عبور و مرور شبکه
4 صفحه - 1000 تومان
کارسنجی ، تجزیه و تحلیل روشها
11 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردي جدید برای حل مشکل مسیر بحرانی فازی با استفاده از تجزیه و تحلیل حوادث
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد پنهان سازي تصویر بديع بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی برای بیومتریک هاي چندنمايي امن
11 صفحه - 11000 تومان
تجزیه و تحلیل شرکت پارس خزر- مدیریت صنعتی
36 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هنر و فن مراقبت تکاملی در NICU : تجزیه و تحلیل یک ایده کلی 22
8 صفحه - 8000 تومان
شاخص ها و تجزیه و تحلیل آنها
6 صفحه - 1500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018