موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بيان وضعيت آموزش وپرورش استان گيلان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بیان و ضعیت آموزش و پرورش استان گیلان
تعداد صفحه :
11
قیمت :
1500 تومان

آموزش وپرورش استان گيلان باحدود465هزاردانش آموزدربخشهاي دولتي وغيردولتي وآموزش ازراه دوروباحدود40000نفرپرسنل که درحدود5700 واحدآموزشي توسط سازمان آموزش وپرورش و33منطقه وناحيه وشهرستان بامجموع3365ساختمان اداري وآموزشي مشغول خدمت رساني به نظام تعليم وتربيت استان مي باشد.دربخش ستادي رياست سازمان با5معاون وسازمان دانش آموزي ومديريتهاي مشارکت مردمي،نهضت سوادآموزي وآموزش وپرورش استثنايي وادارات حراست،بازرسي وپاسخگويي به شکايات ،خدمات وکارپردازي،اموراداري،تعاون و...وگروههاي مختلف ازجمله طرح وبرنامه،بودجه،فعاليتهاي پرورشي،تربيت بدني وتندرستي،آموزش ابتدايي،راهنمايي،متوسطه نظري وپيش دانشگاهي ،فني وحرفه اي وکاردانش و...وهمچنين کارشناسيهاي مختلف فعاليت مي نمايد.
بحث اقتصادي:
دربحث توسعه اقتصادي که بين رشداقتصادي وتوسعه اقتصادي تمايزوجودداردورشداقتصادي مفهومي کمي است وتوسعه اقتصادي مفهومي کيفي است دربخش توسعه اقتصادي وجودنيروي انساني ارزان وجودفارغ التحصيلان دانشگاهي دراکثررشته هاي موردنيازآموزش وپرورش گرايش معلمان به ارتقاي مدرک تحصيلي درراستاي شغل تخصصي واستقبال اولياء به ادامه تحصيل فرزندان وهمچنين بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري باايجادمدارس غيرانتفاعي که باعث افزايش سهم مشارکت مردمي مي گرددمي توانددربخش توسعه اقتصادي آموزش وپرورش موثرباشد.
وجودخيرين مدرسه سازدرجهت احداث واحدهاي آموزشي که در استان بااستقبال روبرواست مي تواندگسترش مشارکتهاي مردمي راشاهدباشد. -کاهش جمعيت دانش آموزي دردوره هاي مختلف تحصيلي درسالهاي آينده مي تواندتاثيرزيادي درامرپرداختن به توسعه اقتصادي آموزش وپرورش داشته باشد.گرايش به توسعه مدارس فني وحرفه اي وکاردانش چه دربخش دولتي وچه دربخش خصوصي مي تواندبرجنبه هاي اقتصادي آموزش وپرورش تاثيرگذارباشد.
-مشارکت فرهنگيان درراستاي توسعه آموزش وپرورش مردم مدار(NGO )مي تواندسهم دولت رادراين زمينه کاهش داده وراههاي توسعه آموزش وپرورش رافراهم نمايد. -منابع مالي آموزش وپرورش درکشورعمدتادولتي مي باشدودرکشورمابه اقتصادآموزش وپرورش کمترتوجه شده است.سالهاست که منابع اصلي بخش آموزش ازطريق بودجه هاي مستقيم دولتي تامين مي شودوتنوع درمنابع براي تامين نيازهاموردتوجه کمترقرارگرفته است.براي تنوع مالي دراقتصادآموزش وپرورش به نظرمي رسدبهترين راه تشويق وفراهم کردن زمينه هاي حقوقي واجرايي حضوربخش خصوصي است .
روشهاي تامين منابع مالي آموزش وپرورش استان گيلان:
-کمکهاي مستقيم دولتي که مهمترين محل تامين منابع اقتصادي آموزش وپرورش است.
-استفاده ازمنابع ملي ،مثلا قائل شدن بخشي ازعوارض خاص که بامنابع مستقيم دولتي متفاوت است.
-استفاده ازامکانات سايرارگانها،يعني ازمنابع غيردولتي براي بخش آموزش وپرورش استفاده کرد.
-منابع مالي مردمي،برگزاري کلاسهاي تقويتي وکنکوروغيره بادريافت شهريه ازمردم.
-فروش خدمات آموزشي ويژه وعمومي.
-ارائه خدمات به بخش خصوصي ومردمي جهت کسب درآمد.
مدارس غيردولتي فعال درسطح استان : ..................

تحقیقهای مشابه
بیان و ضعیت آموزش و پرورش استان گیلان
11 صفحه - 1500 تومان
کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
20 صفحه - 12000 تومان
کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
20 صفحه - 9000 تومان
تاریخچه آموزش و پرورش در هند
61 صفحه - 18000 تومان
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
13 صفحه - 1500 تومان
گزارش عملکرد آموزش و پرورش در دولت نهم
29 صفحه - 10500 تومان
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
13 صفحه - 6000 تومان
نظام پذیرش و پیشنهادات در آموزش و پرورش - پاور پوینت
46 صفحه - 15000 تومان
روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
29 صفحه - 10500 تومان
آموزش فراگیر از نظر معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی
13 صفحه - 6000 تومان
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
49 صفحه - 30000 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به صنعتی شدن جوامع
22 صفحه - 9000 تومان
سازمان آموزش و پرورش - چارت
19 صفحه - 7500 تومان
مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
10 صفحه - 6000 تومان
نقش it در ابعاد مختلف آموزش و پرورش
13 صفحه - 6000 تومان
کارورزی در اداره آموزش و پرورش فومن
16 صفحه - 9000 تومان
وزیران آموزش و پرورش از دوره هاشمی تا احمدی نژاد
7 صفحه - 1500 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
17 صفحه - 9000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
15 صفحه - 9000 تومان
متنوع ترین نوع آموزش و پرورش ابتدایی
4 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7
3 صفحه - 9000 تومان
ساختار آموزش و پرورش در آمریکا.docx
4 صفحه - 1500 تومان
کارآموزی آموزش و پرورش ناحیه 1
140 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
36 صفحه - 21000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
142 صفحه - 42000 تومان
سند تحول بنیادین و بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف آن
16 صفحه - 10500 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش روستا از دیدگاه چند تن از متخصصین تعلیم و تربیت
22 صفحه - 7500 تومان
کارآموزی آموزش و پرورش ماهيت و مفاهيم نظري حسابداري مالي
36 صفحه - 15000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
18 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی
13 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 7500 تومان
عوامل و مانع پژوهشی در آموزش و پرورش روش تحقیق
25 صفحه - 10500 تومان
بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف سند تحول بنیادین
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 24000 تومان
بيان وضعيت آموزش وپرورش استان گيلان.doc
11 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی در واحد مالی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
72 صفحه - 24000 تومان
مونوگرافی شرکت پرورش دهندگان ماهی استان گیلان
34 صفحه - 12000 تومان
مونوگرافی شرکت پرورش دهندگان ماهی استان گیلان
29 صفحه - 12000 تومان
سیمای عمومی استان گیلان - جغرافی - اقلیمی - آب و هوا و ...
95 صفحه - 30000 تومان
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان
70 صفحه - 30000 تومان
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان قسمت حسابداری
73 صفحه - 27000 تومان
آمار دامپروری استان گیلان و سنگر فایل به صورت پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
تقسیم بندی استان گیلان و بررسی مشارکت سیاسی مردم گیلان بعد از انقلاب
15 صفحه - 7500 تومان
ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
10 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی اداره برق استان گیلان بخش حسابداری
51 صفحه - 30000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی میزان بارش استان گیلان از سال 86 تا 89
9 صفحه - 18000 تومان
اعیاد و جشنهای باستانی استان گیلان چه تاثیری در گردشگری ایران دارد فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی در سازمان همیاری استان گیلان بخش انبار
54 صفحه - 24000 تومان
کاراموزی جمعیت هلال احمر استان گیلان رشته کامپیوتر
16 صفحه - 15000 تومان
پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
91 صفحه - 60000 تومان
تخصص گرایی در منطقه استان گیلان درس سمینار
57 صفحه - 36000 تومان
بررسی آلودگی آبهاي ساحلی دریاي خزر با بررسی سواحل استان گیلان پاورپوینت
28 صفحه - 9000 تومان
مدیریت دبستان پسرانه استان گیلان ناحیه دو رشت سال تحصیلی 90-91
36 صفحه - 10500 تومان
بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
13 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007