چهارشنبه 30 خرداد 1398
بازدید امروز : 41 نفر

موضوع : ترکیبات موجودات زنده
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ترکیبات موجودات زنده
تعداد صفحه :
18
قیمت :
2500 تومان

یک موجود زنده از چهار ترکیب که نام می بریم عمدتا(نه فقط) ساخته شده :کربن ،هیدروژن اکسیژن و ازت c به صورت co2، hوoبه صورت h2oو ازت بصورت n2. مثلا در مورد سر فصل امروز که کربوهیدرات ها هستند باید گفت قند ها عمدتا بوسیله گیاهان ساخته می شوند .
حال گیاهان این قند را چگونه می سازند ؟ آب را از ریشه و co2را از هوا می گیرند و کربوهیدرات را می سازند نتیجتا ذبیو شیمی علمی است که اجزای سازنده موجود زنده و واکنش هایی که برای بفای موجود زنده به وجود می آید را بررسی می کند و این مهم به دست نمی آید جز اینکه با ساختمان مواد آشنا شویم .
کربوهیدرات ها = قند ها = گلوسید ها = اوزها :
کربوهیدرات
ساختمان
- تعریف
- منو ساکارید ها و واکنش های منو ساکارید ها
- اولیکو ساکارید ها
- پلی ساکارید ها
مقابر سیستم:مقابر لیسم، فروکتور ، گالاکتوز
قسمت عمده محیط اطراف ما از قند تشکیل شده است و نقش های متعددی را بر عهده دارد:
1. تولید انرژی :از این جهت که ما قند مصرف می کنیم و آنرا می سوزانیم نکته مهم این است که معمولا ما عمده انرژیماند را از قند می گیریم و در صورت لزوم از ترکیبات دیگر نیز برای تولید انرژی استفاده می کنیم .
2. به عنوان زخیره انرژی : مثلا گیاه ،نشاسته ذخیره می کند . منبع ذخیره انرژی حیوانی نیز گلیکوژن است که عمدتا در کبد و نیز در سلول های عضلانی ذخیره می شود
3. نقش ساختمانی: قندها 2 مورد نقش ساختمانی دارند اول وقتی همراه مواد دیگره باشند مثلا گلیکو پروتئین که اختلاف در گروه های خونی نیز به دلیل تفاوت در این نوع فند است . دوم در مفاصل ما نیز یک نوع قند ساختمانی وجود دارد مثل اسید هیا لورژیک که از قند که از قند های مرکبب است .
قند های موجود در طبیعت چند نوعند :
1. منو ساکارید - تنها از یک نوع واحد ساخته شده اند
2. الیکو ساکارید - از 2 تا (10 تا 12 واحد)
3. پلی ساکارید – از تعداد زیادی واحد ساخته شده اند
4. مشتق قند ها :
دئوکسی ریبوز
کیتین:که در اسکلت خارجی حشرات به کار می رود و در یک گلوکز آهن است.
ویتامین c: یکی از مشتقات قند ها ست. در طبیعت قسمت عمده فند ها به صورت پلی ساکارید ها (گلوکزان) است و مونومر این پلی ساکارید ها نیز از مونوساکارید می باشد که در بین مهمترین گلزوز ،گلوکز است. *این که موادمختلف قندی مثل
سلولز،نشاسته و...باهم تفاوت فاحشی دارندبه خاطرنوع مونومرونوع پیوندهای بکاررفتهدرانهاست که بایکدیگرمتفاوتند. منوساکاریدهای شناخته شده درطبیعت دست کم(مینیمم)از3کربنوحداکثر(ماکزیمم)از7کربن ساخته شده است مونوساکاریدهایک پلی الکل هستندکه دارای یک عامل الوهیدی ویاستونی(کتونی)باشند. *نام دیگرقندهااوزاست.
منوساکاریدحداقل از3کربن وحداکثراز7کربن
قندی که کتون دارد:ستوز
قندی که الوهیددارد:الروز
تقسیم بندی مونوساکاریدهابرمبنای تعدادکربن:
1.تریوزها(trioses)(سه کربنه ها): ..................

تحقیقهای مشابه

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007