موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : اقتصاد و کارآفرینی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
اقتصاد و کار آفرینی
تعداد صفحه :
33
قیمت :
3500 تومان

راههاي‌افزايش‌كارايي‌ :
مديران‌همواره‌سعي‌دارند با بهره‌گيري‌از تجارب‌علمي، كارايي‌و اثربخشي‌سازمان‌را افزايش‌دهند. بهبود و بازسازي‌سازمان‌فرآيندي‌است‌كه‌از طريق‌آن‌دانش‌و عملكردهاي‌علوم‌رفتاري‌براي‌كمك‌به‌اثربخشي‌بيشتر، مورد استفاده‌قرار مي‌گيرند. كارايي‌به‌معناي‌كمترين‌زمان‌يا انرژي‌مصرفي‌براي‌بيشترين‌كاري‌كه‌انجام‌شده‌است. سطح‌افزايش‌كارايي‌مستقيماً‌به‌دست‌مديران‌سپرده‌شده‌است.
سالهاست از شيوع تب كارآفريني در كشور مي گذرد اما متاسفانه هنوز پژواك طنين پرطمطراق آن از عرصه هاي سخنوري ، ژورناليسم و سياست به حوزه هاي علم ،برنامه ريزي و عمل نرسيده است . هنوز پس از گذشت سالها، واژه كارآفريني مفهوم واقعي خود را به اذهان متبادر نمي كند و هنوز دولتمردان و مسئولان مملكتي در سخنرانيها ومقالات خود از اين واژه به عنوان راه حلي براي رفع معضل بيكاري استفاده مي كنند. مديران‌همواره‌سعي‌دارند با بهره‌گيري‌از تجارب‌علمي، كارايي‌و اثربخشي‌سازمان‌را افزايش‌دهند. بهبود و بازسازي‌سازمان‌فرآيندي‌است‌كه‌از طريق‌آن‌دانش‌و عملكردهاي‌علوم‌رفتاري‌براي‌كمك‌به‌اثربخشي‌بيشتر، مورد استفاده‌قرار مي‌گيرند. كارايي‌به‌معناي‌كمترين‌زمان‌يا انرژي‌مصرفي‌براي‌بيشترين‌كاري‌كه‌انجام‌شده‌است. سطح‌افزايش‌كارايي‌مستقيماً‌به‌دست‌مديران‌سپرده‌شده‌است.
‌توجه‌به‌انسان‌به‌عنوان‌بزرگترين‌سرمايه‌سازمان‌و مطالعه‌رفتار وي، سابقه‌كوتاهي‌دارد. رشته‌علمي‌جديدي‌كه‌داراي‌نگرش‌سيستميك‌به‌رفتار انسان‌در سازمان‌است‌و از يافته‌هاي‌علوم‌رفتاري‌و مطالعات‌و تجربيات‌رفتار سازماني‌بهره‌گيري‌مي‌كند، عبارت‌است‌از بهسازي‌نيروي‌انساني‌و سازمان‌كه‌با تلاش‌و پيگيري‌بي‌وقفه‌صاحبنظران‌مديريت‌روبه‌توسعه‌و تكامل‌است.
اين‌رشته‌علمي‌نوين‌توانسته‌است‌با انجام‌تغييرات‌برنامه‌ريزي‌شده، عوامل‌انساني‌را با محيط‌خارجي‌سازگار كند، تعارضات‌درون‌سازماني‌را از بين‌ببرد و باايجاد گروههاي‌منسجم‌و مولد و مشاركت‌دادن‌كاركنان‌در كليه‌فعاليتها و تلاشها، بهره‌وري‌سازمان‌را به‌نحوي‌مطلوب‌افزايش‌دهد.
‌مديران‌از بدو پيدايش‌سازمان‌تاكنون‌همواره‌براي‌بهسازي‌آن‌تلاش‌و كوشش‌بي‌وقفه‌اي‌به‌عمل‌آورده‌اند تا با بهره‌گيري‌از تجارب‌علمي‌گذشته‌و فنون‌و روشهاي‌علمي‌حاضر كه‌حاصل‌پيشرفت‌نظريه‌هاي‌علمي‌و دستاوردهاي‌مكاتب‌مديريت‌است‌بتوانند كارايي‌و اثربخشي‌سازمان‌را افزايش‌دهند. ‌هدف‌اكثر مكاتب‌مديريت‌افزايش‌كارايي‌و اثربخشي‌سازمان‌است. البته‌تعدادي‌از آنها به‌سبب‌نگرش‌محدود و مفروضاتي‌كه‌درباره‌سازمان‌و انسان‌دارند نتوانسته‌اند به‌هدف‌خود نائل‌شوند. براي‌نمونه‌مكتب‌كلاسيك‌با فرض‌عقلايي‌اقتصادي‌بودن‌انسان‌استفاده‌از اصول‌و كاركرد مديريت‌علمي، تبعيت‌از مدل‌بوروكراتيك‌را براي‌بهسازي‌و افزايش‌كارايي‌سازمان‌تجويز كرده، به‌انسان‌با ديد مكانيكي‌نگريسته، روابط‌غيررسمي‌افراد را در محيط‌كار نفي‌كرده‌و اصولاً‌ساختار سازمان‌رسمي‌واجراي‌بي‌چون‌وچراي‌قانون‌و مقررات‌را مدنظر قرار داده‌است.
‌به‌طور كلي‌«بهبود وبازسازي‌سازمان» فرايندي‌است‌كه‌از طريق‌آن‌دانش‌و عملكردهاي‌علوم‌رفتاري‌براي‌كمك‌به‌سازماندهي‌در دستيابي‌به‌اثربخشي‌بيشتر، از قبيل‌بهبود شرايط‌زندگي‌(بالارفتن‌رفاه) افزايش‌بهره‌وري‌و بهبود كيفيت‌كالا و خدمات‌مورد استفاده‌قرار مي‌گيرد. هدف‌از بهبود و بازسازي‌سازمان‌بهبود تواناييها و امكانات‌سازمان‌براي‌ارزيابي‌و حل‌مشكلات‌سازماني‌است. از سوي‌ديگر بهبود و بازسازي‌سازمان‌براي‌بهبود كل‌سيستم، يعني‌خود سازمان‌و بخشهاي‌تابعه‌آن‌و ارتباط‌با محيط‌پيرامون‌طراحي‌مي‌گردد. اثربخشي‌و كارايي‌ ‌اغلب‌اوقات‌واژه‌هاي‌اثربخشي‌و كارايي‌به‌طور مترادف‌و به‌جاي‌يكديگر به‌كار برده‌مي‌شوند.
لذا جا دارد براي‌رفع‌شبهه‌و اشتباه، شرحي‌مختصر در مورد اثربخشي‌داده‌شود. ‌برداشت‌اوليه‌از اثربخشي‌سازماني‌كه‌در دهه‌ارائه‌شده‌بسيار ساده‌بود و آن‌اثربخشي‌را ميزان‌درك‌اهداف‌توسط‌سازمان‌مي‌دانستند. اما نكته‌ابهامي‌در اين‌تعريف‌وجود داشت‌و آن‌اينكه‌منظور از اهداف، اهداف‌كوتاه‌مدت‌يا بلندمدت‌يا تركيبي‌از هر دو است؟ منظور از اهداف، در اثربخشي‌فعاليتهاي‌سازماني‌كدام‌يك‌است؟ ‌اين‌نكته‌زماني‌روشن‌تر مي‌شود كه‌هدفي‌را كه‌به‌تاييد اكثر دانشمندان‌رسيده‌و آن‌را شرايط‌لازم‌موفقيت‌سازماني‌مي‌دانند، مورد توجه‌قرار دهيم‌و آن‌هدف، كسب‌بقا و حفظ‌آن‌است. ‌يكي‌از تعاريفي‌كه‌از اثربخشي‌مي‌توان‌ارائه‌نمود عبارت‌است‌از: «اثربخشي‌سازمان‌عبارت‌است‌از درجه‌يا ميزاني‌كه‌سازمان‌به‌هدفهاي‌موردنظر خود نائل‌مي‌آيد. اثربخشي‌يك‌مفهوم‌كلي‌دارد. به‌بيان‌ساده‌تر اثربخشي‌را مي‌توان‌«انجام‌كارهاي‌درست» ناميد.
‌واژه‌كارايي، مفهوم‌محدودتري‌دارد و در رابطه‌با كارهاي‌درون‌سازماني‌مورد استفاده‌قرار مي‌گيرد. كارايي‌سازمان‌عبارت‌است‌از مقدار منابعي‌كه‌براي‌توليد يك‌واحد محصول‌به‌مصرف‌رسيده‌است‌و مي‌توان‌آن‌را برحسب‌نسبت‌مصرف‌به‌محصول‌محاسبه‌كرد. ‌اگر سازماني‌بتواند در مقايسه‌با سازمان‌ديگر با صرف‌مقدار كمتري‌از منابع‌به‌هدف‌مشخص‌برسد، مي‌گويند كه‌كارايي‌بيشتري‌دارد. به‌عبارت‌ديگر كارايي‌به‌معناي‌كمترين‌زمان‌يا انرژي‌مصرفي‌براي‌بيشترين‌كار انجام‌شده‌است. ‌كارايي‌كه‌در مهندسي‌فيزيك‌راندمان‌ترجمه‌شده‌است، معمولا"به‌جاي‌بهره‌وري‌نيز به‌كار برده‌مي‌شود. اين‌واژه‌به‌طور ساده‌به‌صورت‌زير تعريف‌شده‌است: واحد درون‌دادبرون‌داد مفيد = كارايي ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007