موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : کارورزی - کارآموزی در آموزش و پرورش - رشته علوم تربیتی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کارآموزی - کارورزی در آموزش و پرورش
تعداد صفحه :
80
قیمت :
36000 تومان

مقدمه:
((اوصيكم بتقوي الله ونظم امركم ))
((مولاي موتقيان))
هماهنگ ساختن فعالييتها و امكانات دريك سازمان آموزش به منظور تحقق اهدا ف آموزش وپرورش مفهوم مشترك دراغلب تعاريف مديريت آموشي درمكاتب مختلف است.مديريت آموزشي هرچند اولويتي مكنون است. مديريت آموزشي هرچند اولويتي مكنون است ولي درظاهرهم بعلت خدماتي كه به اعتلاي كيفيت آموزشي مي كند، داراي اهميت اساسي درپيشرفت هركشور مي باشد. بنابراين باتربيت مديران شايسته براي سازمانهاي آموزشي مي توان كيفيت تمام حرف موجود درجامعه رشد داد ودرصورت انتخاب مديران ناشايست درمراكز آموزشي بايد سقوط كيفيت آموزشي وزارت آموزش و پرورش و درنتيجه همه ي رشته هاي آموزش عالي و بالاخره جامعه و تمامي حرف موجود در آن را پيش بيني نمود. امروز ((مديريت آموزشي)) بعنوان شاخه اي از آموزش عالي در پاسخ به نيازهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش نقشي حساس دارد. بنابراين ،اين رشته بتدريج شكل گرفته و بسوي ساختاري منظم و مركب از موضوعات،عناوين،مفاهيم ،اصول و مهارتها و اصطلاحات مربوط به خود پيش ميرود. نياز روزافزون به مديريت آموزشي بيشتر ناشي از تغييرات كلي است كه در عناصر مختلف آموزشي و بافت آن از آغاز دوره ي جديدآموزش رسمي ايران صورت گرفته است . گسترش علوم و افزايش دامنه ي هدفهاي آموزشي و وسعت وظايف سازمانهاي آموزشي تحصيل علم مديريت آموزشي را ضروري ساخته است. بنابراين آموختن مديريت آموزشي باتوجه به گسترش وظايف و پيچيدگي آن ضرورت دارد،زيرا نبايد مراكز آموزشي و اداري را در اختيار كساني قرار داد كه آگاه به علوم،فنون و مهارتهاي مرتبط با مديريت آموزشي نباشند. انتخاب مديران بايد براساس يافته هاي تجربي علمي و شناختي استوار است و با ارزشهاي حاكم برجامعه تطبيق نمايد. همانطور كه قسمت اعظم موفقيت مديران مبتني بر نفوذ آنان در فكر و ذهن كاركنان و اشخاص ذيربط ميباشد براي مديران درك و عمل به مهارتهايي كه بتواند افراد را برانگيزاند و هماهنگي لازم ميان شخصيت فرد و نياز سازمان برقرار كند واجد اهميت اساسي است.
هدف از كارورزي :
هدف از كارورزي در سازمانهاي آموزشي و آموختن اعمال مديريت آموزشي در سازمانه و كسب تجربه و دانش موردنياز در زمينه ي مديريت آموزشي است. بعبارتي يك كارورز درطي گذراندن اين دوره و آشنايي با اصول و وظايف هر پست سازماني وضع موجود و يا بعبارتي مشكلات و مصائب موجود در هر واحد سازماني را شناخته و آن را با وضع مطلوب كه عبارت از وجود سازماني كارآمد با مديريتي شايسته و توانمند است آگاه شده و با كسب اين تجربه با برخي از واژه هاي مديريت و كار در سازمانهاي آموزشي آشنا ميگردد. كارورز رشته ي مديريت آموزشي با گذراندن دوره ي كارورزي مديريت كارعملي درآموزشگاه كه خود مقدمه و شروعي براي مديريت كارعملي درسازمانهاي آموزشي است بسياري از اصول و شيوه هاي مديريت آموزشي را كه شامل:طرز برخورد با ارباب رجوع،رعايت موازين قانوني و اخلاقي،انجام وظايف محوله درحدود مقررات اداري و...فرا ميگيرد. كارورزان رشته ي مديريت آموزشي در قديم نيز براي يافتن مفاهيم و اصول كار خود و فراهم كردن مباني نظري رشته و حرفه ي خود ابتدا به يادگيري و اقتباس از ساير رشته ها پرداختند بطوريكه مفاهيمي از قلمرو كلي علم سازمان و مديريت و رشته هاي علوم رفتاري براي توضيح واقعيتهاي سازمانهاي آموزشي مورد استفاده قرار گرفتند،بعدا"،مفاهيم ديگر در مطالعات و تحقيقات صاحبنظران رشته يا طي تجربه ي كارورزان آن بتدريج پديد آمدند. بنابراين يك دانشجوي رشته ي مديريت آموزشي بايد با هدف گذراندن اين دوره به خوبي آشنا باشد و اين دوره را با موفقيت سپري كند.
ارائه ي پيشنهاد:
همانگونه كه ميدانيم اكثر دانشجويان رشته ي علوم تربيتي با گرايش مديريت آموزشي سرانجام و پس از فراغت از تحصيل در يكي از نهادهاي اداري،يكي از پستهاي اجرايي را برعهده خواهند گرفت. اين دوره ي كارورزي دوران كسب تجربه اندوزي و فراگيري بسياري از مسائل داخل سازماني است،بنابراين پيشنهاد ميشود كه از ابتداي دوره ي كارورزي تمامي دانشجويان با اهداف كارورزي آشنا گردند و بدانند كه چه ميخواهند ازاين دوره فراگيرند و بدانند كه پس از گذراندن اين دوره بايد درسازمانهاي آموزشي مشغول بكار شوند. بنابراين بايد دانشجو در ابتداي كار توجيه شده باشد تا در انتهاي كار دچار مشكل نشوند و همچنين برنامه ريزي دانشگاه نيز درست باشد.
چكيده ي شرح وظايف كارشناس نهضت سوادآموزي :
• نظارت بر جمع آوري اطلاعات و آمار موردنياز سوادآموزي
• بررسي و برآورد نيازهاي آموزشي و تداركاتي و نظارت بر توزيع
• برنامه ريزي در جهت تأمين نيروي انساني براساس حجم فعاليت سالانه
• شناسايي و بررسي مناطقي كه امكان تشكيل كلاس بزرگسال دارد.
• هماهنگي با ادارات،نهادها و... در جهت توسعه ي فعاليت سوادآموزي
..................

تحقیقهای مشابه
کارآموزی - کارورزی در آموزش و پرورش
80 صفحه - 36000 تومان
اهمیت کارورزی در آموزش و پرورش
3 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی در مرکز پرورش جوجه و جوجه کشی
9 صفحه - 7500 تومان
گزارش کاراموزی در گلخانه پارک قدس رشت
6 صفحه - 3000 تومان
گزارش کاراموزی در پارک دانشجو رشت
13 صفحه - 4500 تومان
پروژه کاراموزی در کارخانه نوشابه سازی زمزم
51 صفحه - 24000 تومان
گزارش کاراموزی کارخانجات شیر و نوشابه زمزم
88 صفحه - 27000 تومان
پروژه کاراموزی کاردانی مکانیک ماشین افزار
59 صفحه - 18000 تومان
پروژه کاراموزی شرکت فومن شیمی
79 صفحه - 24000 تومان
پروژه کاراموزی برق قدرت - تابلوی پست برق و ...
48 صفحه - 15000 تومان
پروژه کاراموزی برق قدرت
78 صفحه - 24000 تومان
پروژه کاراموزی بانک رفاه
89 صفحه - 30000 تومان
پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
93 صفحه - 36000 تومان
پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
48 صفحه - 16500 تومان
پروژه کاراموزی پارس خزر
44 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی از تلویزیون
37 صفحه - 13500 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
63 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در مرجع قضایی
64 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در مرجع قضایی
64 صفحه - 27000 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 120000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
62 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
62 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمانهای بتنی
261 صفحه - 150000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
26 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در مخابرات واحد کارگزینی
30 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
27 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی در پارس خزر - بررسی سیستم حسابداری
70 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت کران اسکاپاسارگاد مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت
60 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی بانک ملی موضوع آشنایی با بانک ملی و سیستم کارکرد آن
80 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی کارخانه سیمان
53 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
36 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در یک شرکت گاز
26 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
21 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری.....
70 صفحه - 21000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت تولید کاشی
26 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی
25 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات بخش سوئیچینگ
23 صفحه - 15000 تومان
بیمه کارآموزی پاسارگاد - بیمه بدنه
91 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
50 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
41 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در نیروگاه سیکل ترکیبی پست برق
30 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
61 صفحه - 27000 تومان
بیمه کارآموزی البرز - آتش سوزی
66 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی
26 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
35 صفحه - 21000 تومان
گزارش کار از محل کارآموزی از ایران خودرو
19 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
24 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی در اداری دارایی و مالیات
68 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی در بانک
10 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی
54 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
24 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
32 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در نیروگاه برق آبی
59 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی کارخانه تولید لوازم خانگی پارس خزر
34 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی مربوط به درس تربیت بدنی پایه ی اول دبستان
17 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات ارتباطی
19 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت کاشی خزر تشریح کامل و چارت
28 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
37 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت تبلیغاتی
51 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
26 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی بانک - آشنایی با سیستم عملکرد بانک
16 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره دارایی
50 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی در دارایی - مالیات
57 صفحه - 24 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 18000 تومان
گزارش کاراموزی ساقه خوار نواری برنج
18 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در کاخانه آجر و بلوک ماسه آهکی
20 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی وکالت - وکیل
41 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی در ایران خودرو مربوط به مکانیک خودرو
7 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 7500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 54000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 54000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
56 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
53 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی در بخش رنگرزی کارخانه با تشریح بخشهای مختلف رنگ کاری و کوره رنگ
7 صفحه - 7500 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران تجهیز کارگاه مربوط به پل سازی
42 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران ساختمان فلزی
56 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 36000 تومان
پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
73 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
81 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت غله و خدمات بازرگانی
15 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
12 صفحه - 9000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
123 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
60 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
81 صفحه - 45000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمانهای بتنی از خاکبرداری تا رنگ آمیزی
271 صفحه - 75000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
44 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 36000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت
35 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی وکالت
161 صفحه - 90000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی.docx
52 صفحه - 30000 تومان
cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
36 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در دفتر خدمات ارتباطی
20 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
76 صفحه - 45000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 12000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 9000 تومان
مستندات تجربی - مستند سازی تجربی راه سازی کارآموزی معماری عمران
57 صفحه - 18000 تومان
گزارش کاراموزی در کارخانه رنگ سازی
54 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی بیمه شخص ثالث
84 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی بیمه معلم - شخص ثالث
98 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
66 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
52 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
44 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی
16 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی در کارخانه آب معدنی طبیعی سیلوانای ارومیه
52 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
12 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی عکاسی
26 صفحه - 18000 تومان
گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
27 صفحه - 21000 تومان
پروژه کارآموزی بیمه مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان
77 صفحه - 42000 تومان
عمران کاراموزی ساختمان بتنی
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی پی کنی تا بتن ریزی ستونها
61 صفحه - 24000 تومان
پروژه کاراموزی در شرکت نایلون
54 صفحه - 18000 تومان
گزارش کاراموزی انبارداری سایپا
18 صفحه - 9000 تومان
مراحـل اجـرای یـک سـاخـتمـان کاراموزی ساختمان بتنی در گیلان رشت
36 صفحه - 12000 تومان
پروژه کاراموزی بررسي سيستم انبارداري در شرکت فروشگاههاي رفاه
68 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
گزارش کارآموزی درشرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
20 صفحه - 12000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی بیمه عمر
61 صفحه - 36000 تومان
گزارش کاراموزی بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان
77 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی راه سازی و ساخت جاده و آسفالت کشی رشته معماری عمران شهرسازی
57 صفحه - 21000 تومان
تاریخچه آموزش و پرورش در هند
61 صفحه - 18000 تومان
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
13 صفحه - 4500 تومان
بیان و ضعیت آموزش و پرورش استان گیلان
11 صفحه - 4500 تومان
گزارش عملکرد آموزش و پرورش در دولت نهم
29 صفحه - 10500 تومان
نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
13 صفحه - 6000 تومان
نظام پذیرش و پیشنهادات در آموزش و پرورش - پاور پوینت
46 صفحه - 15000 تومان
روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
29 صفحه - 10500 تومان
آموزش فراگیر از نظر معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی
13 صفحه - 6000 تومان
بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
49 صفحه - 30000 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به صنعتی شدن جوامع
22 صفحه - 9000 تومان
سازمان آموزش و پرورش - چارت
19 صفحه - 7500 تومان
مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
10 صفحه - 6000 تومان
نقش it در ابعاد مختلف آموزش و پرورش
13 صفحه - 6000 تومان
کارورزی در اداره آموزش و پرورش فومن
16 صفحه - 9000 تومان
وزیران آموزش و پرورش از دوره هاشمی تا احمدی نژاد
7 صفحه - 4500 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
17 صفحه - 9000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
15 صفحه - 9000 تومان
متنوع ترین نوع آموزش و پرورش ابتدایی
4 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7
3 صفحه - 9000 تومان
ساختار آموزش و پرورش در آمریکا.docx
4 صفحه - 4500 تومان
کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
20 صفحه - 12000 تومان
کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
20 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی آموزش و پرورش ناحیه 1
140 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
36 صفحه - 21000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
142 صفحه - 42000 تومان
سند تحول بنیادین و بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف آن
16 صفحه - 10500 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش روستا از دیدگاه چند تن از متخصصین تعلیم و تربیت
22 صفحه - 7500 تومان
کارآموزی آموزش و پرورش ماهيت و مفاهيم نظري حسابداري مالي
36 صفحه - 15000 تومان
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
18 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی
13 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 7500 تومان
عوامل و مانع پژوهشی در آموزش و پرورش روش تحقیق
25 صفحه - 10500 تومان
بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف سند تحول بنیادین
15 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007