موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : نظام اداری کشورهای جهان سوم
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نظام اداری کشورهای جهان سوم
تعداد صفحه :
20
قیمت :
7500 تومان

* نظام اداری کشورهای جهان سوم
گروه اول: کشورهای توسعه یافته با نظام سرمایه داری که تقریباً نوزده درصد جمعیت جهان و بیست و سه درصد مساحت جهان را به خود اختصاص داده اند و همگی از توسعه صنعتی و تکنولوژی قابل توجهی برخوردارند.
گروه دوم: کشورهای سوسیالیستی اند که بطور کلی سی و سه درصد جمعیت و بیست و شش درصد مساحت جهان را دارند و اقتصاد آنها بطور برنامه ای و متمرکز اداره میشود.
گروه سوم: شامل کشورهای در حال توسعه (جهان سوم) که طبق این تقسیم بندی چهل و هشت درصد جمعیت جهان و پنجاه و یک درصد مساحت را در اختیار دارند.
کشورهای جهان سوم ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آنچنان شبیه یکدیگرند که میتوان آنها را در یک گروه یا دسته تحت مطالعه و بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست. خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر کشورها متمایز میسازد.در این جا سعی بر آن است ویژگیهای نظام اداری جهان سوم ، عوارض و تنگناهای ناشی از آنها توصیف شوند. کشورهایی که در اینجا بطور نمونه مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از : مصر ، هند ، نیجریه ، برمه ، اندونزی میباشند که اساس نقاط تشابهی که از مطالعه بین نظامهای اداری کشورهای مذکور حاصل شد خصوصیات 9 گانه ای به عنوان ویژگیهای نظام اداری جهان سوم بدست آمده است که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
* تقلیدی بودن ساختارهای سازمانی ، تشکیلاتی و مدیریت:
یکی از خصوصیات نظام اداری جهان سوم تقلیدی بودن ساختارهای اداری آن است که موجب مشکلات بسیاری است. الگوی اولیه سازمانها در کشورهای مذکور تقلیدی از کشورهای پیشرفته صنعتی بوده و خود دارای ساختاری اصیل برای سازمانها و مدیریت جامعه نیستند. همه این کشورها حتی آنهایی که تحت سلطه و استعمار نبوده اند تلاش کرده اند تا به نوعی ساختار های بیگانه را در نظام اداری خود بکار گیرند.
کشورهای مذکور با ساختاری عاریتی به استقبال توسعه رفته اند و اینگونه اندیشیده اند که اگر غرب توانسته است با چنین الگویی پیشرفت نماید، آنان نیز به مدد این ساختار شاهد رشد و توسعه خواهند. کشورهای تحت سلطه استعمارگران نیز پس از استقلال در ایجاد یک ساختار اصیل برای خویشتن نکوشیدند و همان ساختارهای قبلی را بدون هیچگونه تغییری بنیادین بکار گرفتند. آنان حتی رفتاری الگوبرداری شده از کارمندان خارجی را پیشه خود ساختند.آنها در رفتارها ، برخوردها و ارتباطشان درست همانگونه عمل میکردنند که خارجیان در زمان استعمار عمل مینمودند.
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007