موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : ژنتيك مولكولي و ژن درمانی در بيماريهای ميتوکندري
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ژنتیک مولکولی و ژن درمانی در بیماری های میتو کندری
تعداد صفحه :
24
قیمت :
10500 تومان

چکيده
پس از کشف اولين بيماري مرتبط با اختلال در ژنوم ميتوکندري در اواخر سال هاي 1980 تاکنون، شمـــــــار بيماري هاي مرتبط با نقص در ژنوم ميتوکندريايي رو به افزايش است.
با وجود پيشرفت هاي بي شمار در فهم اختلالات ميتوکندريايي چه در سطح ژنتيکي و چه در سطح بيوشيمايي، هنوز درمان رضايت بخشي براي اکثر اين بيماران وجود ندارد. بخش عمده اي از اين مسئله به اين دليل مي باشد که اکثريت اين بيماران داراي نقص در زنجيره تنفسي مي باشند که مسئول توليد انرژي مي باشد و تاکنون هيچ راه فرعي براي رساندن انرژي به اين افراد ازطريق مصنوعي شناخته نشده، درنتيجه اکثر توجه ها به سوي ژن درماني اين بيماري ها معطوف بوده است. در حال حاضر، سه راهکار براي ژن درماني بيماري هاي ميتوکندريايي وجود دارد: مهار تکثير ژنوم معيوب با استفاده از فناورري آنتي سنس، معرفي ژن سالم به ميتوکندري و معرفي ژن سالم به هسته با هدف انتقال محصول پروتئيني ژن سالم به ميتوکندري.
هر گونه موفقيتي در ژن درماني ميتوکندري بستگي به دردست بودن ناقالين مناسب اختصاصي براي ميتوکندري مي باشد. در مقاله مروري حاضر با استفاده از منابع جديد و معتبر فراوان به معرفي روش هاي جديد ژن درماني و سيستمهاي موجود براي رها شدن اختصاصي ژن به ميتوکندري پرداخته شده است. ناقلين اختصاصي ميتوکندري بايد داراي دو ويژگي باشند:
بايد ژن موردنظر را به طور اختصاصي درميتوکندري رها كنند وازطرفي نبايد آن را درطول آندوسيتوز رها سازند. مدت هاي طولاني است که مي دانيم ترکيبات آمفي فيل داراي مرکز باردار کاتيوني چون ردامين 123و دکوالينيوم داراي تجمع داخل ميتوکندريايي مي باشند. اين ترکيبات داراي چربي دوستي کافي همراه با مرکز باردار مثبت هستند. خاصيتي که موجب کاهش تغييرات انرژي آزاد به هنگام انتقال از محيط آبي به محيط هيدروفوب مي شود و به هنگام عبور از غشاء ميتوکندري به منظور تجمع در ميتوکندري مورد نياز مي باشد. اخيرا ناقلي معرفي شده است که از دکوالينيوم ساخته شده و به همين نام نيز ناميده مي شود. مطالعات نشان داده است که اين ناقل به ژن موردنظر متصل شده و آن را از حمله نوکلئازها محافظت مي کند.
با توجه به ويژگي ذاتي اين ماده براي تجمع در ميتوکندري به نظـــــر مي رسد که اين ناقل مي تواند به منظور رهاسازي اختصاصي ژن ها در ميتوکندري استفاده شود.
مقدمه
ميتوکندری نخستين بار، حدود يکصد سال پيش توسط Altman مشاهده شد. او آن را اندامگان ابتدايی ( elementary organism) ناميد و ميتوکندری را اندامگانی بازندگی آزاد که درسلول قرار گرفته است توصيف کرد. جالب توجه است که اغلب شواهد امروزی ، اين نظريه را تقويـــت کرده و تأکيد دارد که ميتوکندری از باکتری های قديمی مشتق شده است.
ميتوکندری نخستين اندامگان سلولی است که ارتباط آن با بيماری های انسانی مشخص شد. بدين ترتيب که Luft و همکاران در سال 1962 شواهدی مبنی بر بدکاری ميتوکندری در بيماران دارای متابوليسم بالا ارايه کردند. درپی آن، گزارش های ديگری مبنی برنقص در زنجيره تنفسی و اختلالات ريخت شناسی در بيماران بــا شکل های مختلف سندرم انسفالوميوپاتی ، آن را تأييد کرد.
در 1963، Nass و Nass با کشـــــــف غير منتظره خود، نشان دادند که ميتوکندري داراي DNA ويژه به خود (mitochondrial DNA=mtDNA ) مي باشد. در سال 1981، توالي بازي کامـل mtDNA انسان و موش گزارش شد. هر چند که پايه ژنتيکي اختلالات ميتوکندريايي تاسال 1988 مبهم بود. دراين سال بود که نخستين جهش بيماريزا در ميتوکندري گزارش گرديد(1).
کشف مذکور موجب شد که پژوهشها بروي بيماري هاي ميتوکندريايي متمرکز شود و شمــار بيماري هايي که درارتباط با نقص در mtDNA هستند به نحو قابل توجهي – به ويژه در خلال دهة اخير- افزايش يابد. تاسال 1999 بيش از 50 جهش مختلف با جابجايي باز و بيش از 100 بازآرايي مختلف که موجب بيماري هاي مختلف درانسان مي شود در mtDNA مشخص گرديده است(2).
اين يافته ها، موجب ايجاد يک انقلاب بزرگ وگشايش حوزه اي جديد در پزشکي به نام پزشکي ميتوکندري (Mitochondrial Medicine ) شده است(2). پيشرفت هاي اخير در زمينه استفاده از الگو هاي حيواني، با آسان کردن مطالعات مولکولي، موجب گسترش اطلاعات و در نتيجه ايجاد داروهاي جديد و نيز استراتژي هاي درماني نو براي بيماري هاي ميتوکندريايي گرديده است ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007