موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی
تعداد صفحه :
8
قیمت :
3000 تومان

سازمان تجارت جهاني
طي‌دهة‌ 80 بويژه‌در نيمة‌دوم، بسياري ‌از كشورهاي در حال توسعه به سوي طي خصوصي‌سازي، كاهــش دخالتهاي دولت در امور اقتصادي، مقررات زدايي، آزادسازي‌تجارت ،‌بين‌المللي ‌كــردن ‌رفتارهاي اقتصادي، تلاش جهت جلب سرمايه‌هاي خارجي و بطور كلي سعي در حاكم كردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهايشان روي آوردند. اين تحولات ساختاري در محيط اقتصاد سياسي بين‌الملل، زمينه ساز آغاز مذاكرات دوراروگوئه [1] (1986) و تشكيل سازمان تجارت جهاني بود [2]
مذاكرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پي ملاقات وزيران بازرگاني كشورهاي عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت كردند مذاكرات خود را در خصوص يافتن روشي جديد براي بهبود تجارت در سطح جهان طي يك دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز كنند. اين مذاكرات نيز به دوراروگوئه معروف شد.
هدفهاي اين مذاكرات بر آزادسازي بيشتر تجارت، تقويت نقش گات و تدوين قواعد و مقررات چند جانبه براي گسترش و آزاد سازي تجارت استوار بود. آنچه اين دور از مذاكرات را از دور قبلي آن متمايز مي ساخت اين بود كه مذاكرات از مسائل هميشگي و سنتي تجارت بين المللي مانند موانع و محدوديتهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي فراتر رفته، به مسائلي همچون سياست كشاورزي و سرمايه گذاري خارجي منسوجات و پوشاك و مالكيت معنوي پرداخته است.
گرچه در ابتدا مدت مذاكرات اين دور چهار سال، يعني تا آخر 1990 تعيين شده بود، اما عملاً مذاكرات هفت سال به طول انجاميد و حاصل آن گسترش دامنة فعاليتهاي گات [3] بود كه كشاورزي، منسوجات و پوشاك و اقدمات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت را نيز در برگرفت. در سال 1993 در همين كنفرانس، يك موافقتنامة 550 صفحه اي توسط 117 كشور به تصويب رسيد كه بزرگترين قرار داد تجاري جهان در آن زمان محسوب مي شد؛ به اين ترتيب «سازمان تجارت جهاني » متولد شد.
در سال 1995 اين نهاد نوپا، به پيشنهاد كشورهاي كانادا، مكزيك و كشورهاي عضو اتحادية اروپا، آغاز به كار كرد. طبق همين موافقتنامه كلية كشورهاي عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضويت اين سازمان در آيند.
عضويت در اين سازمان به معني پذيرش تمام نتايج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمايزاتي با گات دارد [4] ؛ اول آنكه در جنبه هاي حقوقي قدرت بيشتري به اين سازمان داده شده است. گات توافقنامه اي بدون قدرت اجرايي بود ولي سازمان تجارت جهاني داراي قدرت اجرايي است. دوم آنكه wto هادي دائمي با توافقهاي مستمر مي‌باشد. در حاليكه گات يك موافقتنامة قانوني موقت بود. سوم آنكه كشورها در موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت، مشاركت كنندگان قراردادي محسوب مي شدند ولي در سازمان تجارت جهاني ، كشورها عضو هستند. چهارم آنكه گات عمدتاُ كالاها را در برمي گرفت، ولي سازمان تجارت جهاني خدمات و حتي مالكيت معنوي را نيز در بر مي‌گيرد.
به دليل همين خصوصيات برجستة سازمان تجارت جهاني است كه هم اكنون بيش از 140 كشور جهان با در اختيار داشتن بيش از 90 درصد تجارت جهاني، عضو سازمان تجارت جهاني بوده و بعضي از كشورهاي ديگر نيز در حال مطالعه براي پيوستن به اين سازمان مي باشند. [5]
اهداف و اصول سازمان تجارت جهاني
سازمان تجارت جهاني، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال مي‌كند: ارتقاي سطح زندگي، تأمين اشتغال كامل در كشورهاي عضو و توسعه توليد و تجارت و بهره وري بهينه از منابع جهاني‌، دستيابي به توسعة پايدار با توجه به بهره برداري بهينه از منابع جهاني، حفظ محيط زيست بطوري كه با سطح مختلف توسعة اقتصادي سازگاري داشته باشد و افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته از رشد تجارت بين المللي، از اهداف مختص سازمان تجارت جهاني به شمار مي رود. [6]
متناسب با همين اهداف، سازمان تجارت جهاني به مديريت و تسهيل عمليات اجرايي و توسعة اهداف موافقتنامة سازمانتجارت جهاني و تهية چارچوب لازم براي اجراي مديريت موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه مي پردازد. همچنين نقش فراهم كردن امكانات گردهمايي اعضا براي مذاكره و مشورت در زمينة روابط چند جانبة تجاري و اجرا و تدوين مقررات مربوط به روشهاي حل اختلاف ميان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهاني همچنين موظف است نظام بررسي و تجديد نظر در سياستهاي تجاري را برقرار نموده ، با سازمانها و تشكيلات اقتصادي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني همكاري داشته باشد.
اصول سازمان تجارت جهاني با كمي تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات مي باشد. بطور كلي سازمان تجارت جهاني بر هشت اصل مهم مبتني است:
1-اصل عدم تبعيض و تعميم بلا شرط اصل دولت كامله الوداد (MFN)
بر طبق اين اصل هرگونه امتياز بازرگاني يا تعرفه اي كه از سوي يك كشور نسبت به هر كشور عضو اعمال مي‌شود، به تمام شركاي تجاري عضو، قابل تعميم است. تنها استثناي اين اصل در مورد همگرايي اقتصادي همـانند اتحـاديه هاي گمركي بين چند كشور مي باشد.
2- استفاده از محدوديتهاي كمي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمايت از صنايع داخلي فقط از طريق تعرفه‌هاي گمركي شفاف امكان پذير مي‌باشد.
3- كاهش و تثبيت تعرفه هاي گمركي و حذف موانع تجاري غير تعرفه اي ، مگر در مورد محصولات كشاورزي كه با مشكلات در پرداختها مواجه هستند.
4- برقراري سيستم تعرفه هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فرآورده‌هاي كشورهاي در حال توسعه، به منظور ساده سازي رقابت محصولات اين كشورها با محصولات توليدي كشورهاي صنعتي.
..................

تحقیقهای مشابه
تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی
8 صفحه - 3000 تومان
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
37 صفحه - 14000 تومان
سازمان تجارت جهانی و ایران
25 صفحه - 6000 تومان
سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
119 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و تجارت 19
16 صفحه - 32000 تومان
ایران و سازمان جهانی انرزی اتمی
28 صفحه - 6000 تومان
نقش سازمان ASEAN در اقتصاد جهانی اس آن
22 صفحه - 6000 تومان
گمرک و سازمان تجارت جهانی
30 صفحه - 5000 تومان
انواع تجارت الکترونیک
17 صفحه - 4000 تومان
سیر تاریخی تجارت الکترونیک
14 صفحه - 4000 تومان
گذری بر تجارت الکترونیک و مالیات
4 صفحه - 2000 تومان
قانون تجارت الکترونیک در ایران
17 صفحه - 4000 تومان
پروژه با عنوان تجارت سیار
90 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر ، تجارت الکترونیک
112 صفحه - 24000 تومان
سازمان تجارت جهان
5 صفحه - 3000 تومان
حسابداری و حسابرسی تجارت الکترونیک
26 صفحه - 6000 تومان
سیر تاریخی تجارت الکترونیک
17 صفحه - 6000 تومان
تعریف تجارت و بانکداری الکترونیکی
15 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خصوصی سازی و اعتماد در یک دنیای تجارت الکترونیک : استخراج و ذخیره اطلاعات محدودیت هماهنگ سازی و افشاء 24
37 صفحه - 96200 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر امنیت تجارت و پژوهش معیار 12
19 صفحه - 49400 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - دیدگاه امنیت تجارت الکترونیک در اقتصاد دیجیتالی 7
13 صفحه - 33800 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق بر روی موضوعات امنیت تجارت الکترونیکی 8
14 صفحه - 36400 تومان
فناوری در تجارت الکترونیکی فایل بصورت پاورپوینت it
11 صفحه - 7000 تومان
در تجارت الکترونیکی فایل بصورت پاورپوینت it کاربرد فناوری اطلاعات
12 صفحه - 6000 تومان
بررسي نتايج تجارت و فرهنگ بر رفتار مشتريان تجارتخانه
17 صفحه - 7000 تومان
كشف اثر تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت در فضاي تجارت الكترونيكي
23 صفحه - 8000 تومان
مدلسازی و بازاریابی تجارت الکترونیک
12 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - معاملات با تجارت الکترونیک Eu استفاده از ارزش افزوده مالیات 30
46 صفحه - 32000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34
43 صفحه - 18000 تومان
مقایسه تجارت الکترونیک ایران و ژاپن
6 صفحه - 3000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
16 صفحه - 6000 تومان
جهاني شدن و تجارت الكترونيك- روش تحقیق
15 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی تجارت الکترونیک در بانک های خصوصی ایران
105 صفحه - 30000 تومان
پروژه تجارت الکترونیک
122 صفحه - 34000 تومان
بررسي نتايج تجارت و فرهنگ بر رفتار مشتريان تجارتخانه هاي بين المللي
17 صفحه - 10000 تومان
كشف اثر تثبيت موقعيت استراتژيك روي عملكرد شركت در فضاي تجارت الكترونيكي
23 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستان
9 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اخلاقیات و تجارت بین الملل
5 صفحه - 10000 تومان
سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیک
19 صفحه - 8000 تومان
کار آماری بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی
15 صفحه - 70000 تومان
سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیک
19 صفحه - 6000 تومان
نقش تجارت خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم
22 صفحه - 6000 تومان
امنیت در تجارت الکترونیک
73 صفحه - 24000 تومان
پروژه بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی
53 صفحه - 16000 تومان
سازمانهای تجارت جهانی
21 صفحه - 5000 تومان
مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
62 صفحه - 14000 تومان
نقش حسابداری وحسابرسی در تجارت الکترونیک
16 صفحه - 5000 تومان
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
55 صفحه - 16000 تومان
بررسی تجارت داخلی و خارجی ایران طی برنامه چهارم توسعه
39 صفحه - 8000 تومان
شبکه جهانی اینترنت
26 صفحه - 5000 تومان
جنگ جهانی اول
16 صفحه - 4000 تومان
جنگ جهانی اول و پیامدهای آن در ایران
15 صفحه - 4000 تومان
سلاحهای شیمیایی قبل از جنگ جهانی اول
17 صفحه - 4000 تومان
بررسی تحولات جهانی شدن در اقتصاد و بازار کار رسمی و غیر رسمی
30 صفحه - 7000 تومان
رکود اقتصادی جهانی و تبعات آن
26 صفحه - 6000 تومان
بررسی سیر تحولات جهانی در آستانه قرن شانزدهم میلادی تا کنون
21 صفحه - 5000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
14 صفحه - 28000 تومان
در جنگ جهانی اول چه عاملی باعث شد که ایران از حملات محفوظ بماند؟
4 صفحه - 2000 تومان
رکود اقتصادی جهانی و تبعات آن
26 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بانک جهانی 8
15 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مخابرات جهانی 4
15 صفحه - 39000 تومان
اقتصاد و جهانی شدن و رابطه آن با فرهنگ
17 صفحه - 5000 تومان
روابط کار با نگرشی به جهانی شدن
11 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توهم جهانی سازی 18
26 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی سازی و رشد در کشورهای کم¬درآمد آفریقا با تحلیل چندبعدی
11 صفحه - 22000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
7 صفحه - 4000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی و جهانی شدن فرهنگ
5 صفحه - 3000 تومان
رابطه بی حجابی و جهانی شدن فرهنگ - روش تحقیق
37 صفحه - 16000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
11 صفحه - 6000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقش آفرینی می کنند
6 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
16 صفحه - 32000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خط کشتی رانی تجاری هیوندا به استناد شبکه منفرد برای پیوند با فعالیت های جهانی 3
2 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هشدار جهانی و انقراض گونه های بومی از مناطق متنوع زیست محیطی
3 صفحه - 6000 تومان
پرسشنامه جهانی شدن و فرهنگ زنان
4 صفحه - 6000 تومان
تاثیر جهانی شدن بر میراث معنوی فرهنگی
8 صفحه - 3000 تومان
سیستم مکان یابی جهانی یا GPS چیست
13 صفحه - 4000 تومان
میزان روند جهانی شدن
20 صفحه - 4000 تومان
نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
31 صفحه - 10000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007