سه شنبه 3 مهر 1397
بازدید امروز : 7461 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : بررسي كمي توان اشتغالزايي بخش كشاورزي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی کمی توان اشتغالزایی بخش کشاورزی
تعداد صفحه :
36
قیمت :
3500 تومان

مقدمه و ضرورت تحقيق
1- محدوديتهاي الگوهاي كمي رايج اشتغال . 2- مزيت الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي. 3- نياز به كمي كردن ميزان نقش و اهميت عوامل توليدي و نهادهاي داخلي جامعه در ايجاد اشتغال غير مستقيم در سطح بخشهاي اقتصادي ، ضرورت انجام اين تحقيق محسوب مي شود.
2- اهداف تحقيق
الف-محاسبه توان اشتغالزايي(نفرـ شغل مستقيم و غيرمستقيم)ايجاد شده توسط هفت بخش اصلي اقتصاد در الگـوي SAM و مقايسـه آن با توان اشتغـالزايي الگوي داده – ستانده با تاكيـد بر توان اشتغالزايي بخش كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي در اقتصاد ملي.
ب- بررسي كمي نقش عوامل توليـد (گروههاي مختلف نيروي كار) و نهادهاي داخلي جامعه (خانوارها) در ايجـاد اشتغال غيرمستقيم بر حسب ضرايب فزاينده تجزيه شده اشتغـال در سطح بخش‌هاي مورد بررسي.
3- محورهاي تحقيق
1-3- روش شناسي
2-3- پايه هاي آماري و فرآيند تعديل آنها
3-3-تحليل‌هاي نتايج حاصله
4-3- نتايج و توصيه هاي سياستي
5-3- محدوديتهای تحقيق و پيشنهاد برای بهبود آن

1-3- روش شناسي تحقيق
نظام حسابداري كلان هر جامعه، مستقل از اينكه توسعه يافته و يا در حال توسعه باشـد را مي‌توان به پنج حساب مشخـص زير طبقه بندي نمود كه تعامل آنها با همديگر تشكيل ماتريس حسابداري اجتماعي را تشكيل ميدهد :
حسـاب توليد ، حساب عوامل توليد ، حساب نهادها ، حساب سرمايه ، حساب دنياي خارج
1-1-3- دو هدف اصلي در طراحي نظام حسابداري
* تبيين ميزان مشاركت مردم در فرايند توسعه اقتصادي از طريق گروه هاي مختلف اقتصـادي و اجتماعي نيروي كار و خانوارها (آمارهاي مردمي).
* پيوند بخش هاي واقعـي اقتصـاد با بخش‌هاي پولي و مالـي، زيست محيطي و غيره.
2-1-3- جدول داده – ستانده و ربط آن به اشتغال و توان اشتغالزايي
چنانچه بخواهيم اين نوع نظام حسابداري را به جمعيت ربط بدهيـم و سپس توان اشتغـالزايي (نفر – شغل مستقيـم و غير مستقيم) ايجاد شده توسط بخش ها را محـاسبه و تحليل نماييم، بايستي به دو نكته اساسي زير كه همان محدوديت‌هاي آن به شمار مي روند توجه نماييم.
* فقط توليد كنندگان (فعاليت هاي مختلف توليدي) در اقتصاد مي‌توانند به طور مستقيم و غير مستقيم ايجاد اشتغال نمايند.
* فقط ساختار اقتصاد ( ماتريس واسطه بين بخشي لئونتيف ) نقش ‌كليدي را در اين نوع الگوها ايفا مي‌كند.
با توجه به دو نكته فوق، از پنج حساب كلان جامعه، فقط يك حساب، يعني حساب توليد نقش اساسي را در اين الگو دارد.
زيرا كه :
اولاً: اين حساب به عنوان حساب درونزا فرض مي شود.
ثانياً: تفكيك آن با توجه به پايه هاي آماري كشور به تفصيلي ترين شكل ممكن امكان پذير است. چهار حساب باقي مانده جامعه، حساب هاي برونزا اين الگو به شمـار مي آيند.
2-3- پايه هاي آماري و فرآيند تعديل آنها
در اين مقاله از ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1375 استفـاده شده است.
تعداد بخش‌هاي ماتريس فوق از 21 بخش اقتصـادي به هفت بخش‌ تجميع گرديده است.
به منظور محاسبه توان اشتغالزايي بخش‌ها در الگوي داده- ستانده، جدول داده- ستانده سال1375 از ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1375جدا گرديد.
آمار اشتغـال براي هفت بخش اصلـي اقتصاد مستقيماً از گـزارش نفوس و مسكن سال 1375 استخراج شده است.
..................

تحقیقهای مشابه
بررسی کمی توان اشتغالزایی بخش کشاورزی
36 صفحه - 3500 تومان
پروژه مدیریت صنعتی به عنوان بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
81 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
75 صفحه - 15000 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 2500 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 2500 تومان
عوامل موثر بر محصولات کشاورزی و نحوه بررسی ریسک در محصولات کشاورزی
20 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
23 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کشاورزی مطالعه و بررسی برنج
43 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
54 صفحه - 12000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007