موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق

عنوان سفارش :
سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
تعداد صفحه :
42
قیمت :
10000 تومان
 • مقدمه:
 • درمبحث حقوق کیفری عمومی از سه موضوع جرم، مسئولیت کیفری و مجازات بحث می شود، موضوعاتی که درواقع عناوین یک دادرسی جزایی را تشکیل می دهند.

  مجازات را می توان بازتاب یا واکنش اجتماعی عمل مجرمانه درنقض مقررات قانونی و به عبارتی برهم زدن نظم عمومی دانست، عکس العملی که جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصین حقوق کیفری برای آن اهداف مختلفی ازقبیل ارعاب ( اعم از فرد مجرم یا سایرافراد جامعه ) ، انتقام جویی ، فرونشاندن احساسات کینه توزانه ی زیان دیده ازجرم یا اقربای او، اصلاح و تربیت مجرم، به سازی و پاک سازی جامعه و درنهایت دفاع احتمالی درمقابل خطرات ناشی از عمل مجرم یا جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی ازاقدامات بعدی او ( مجازاتهای بازدارنده ) قائل گردیده اند.

  شاید بتوان گفت بهترین ثمره ی مجازات و مهمترین هدف آن اجرای عدالت اجتماعی است.

  مجازاتی که به این ترتیب مورد توجه و قبول جوامع بشری و دست اندرکاران اجرای عدالت اجتماعی قرارگرفته است، درطول زمان و درادوار مختلف چه ازنظر طبع و نوع، چه ازنظر نحوه ی اجرا و چه ازنظرشدت وضعف آن دست خوش تحول و دگرگونیهایی شده است. مهمترین این تحولات عبارت است از تبدیل تدریجی پاره ای از مجازاتهای بدنی به مجازاتهای سلب آزادی و تبدیل این مجازاتها به مجازاتهایی مالی و بالاخره بروز تفکر جدید اصلاح و تربیت مجرم و جانشین کرن تعلیم و تربیت واتخاذ تدابیر تأمینی و توجه به پیشگیری ازوقوع جرم به جای مجازات.

  مبارزه با جرم ازطریق اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اتخاذسیاست جزایی موثر دراین راه ازدیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوزهم اهمیت خود را ازدست نداده است، به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرارگرفته است وهر روز راه وروش تازه ای برای برخورد بهتربا این معضل اجتماعی پیشنهاد و تصویب می گردد. توجه به تعدد جرم و مجازات آن نیز در روند این مبارزه از تغییروتحول مصون نمانده و ارتکاب جرائم متعددتوسط یک فرد حساسیت مردم و مقامات قضائی و قانونگذاری را برانگیخته وهرزمان مقررات خاص و جدیدی وضع و به اجرا گذارده می شود. اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرّات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیرپا گذارده یکسان برخورد نشود و ازاین رو می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم یکی ازنهادهای حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد ازآن این است که درمورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگرسابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد ، مجازات بیشتر و سنگینتری اعمال گردد تا نسبت به کسی که جرمی را مرتکب شده ولی سابقه ی ارتکاب جرم دیگری را نداشته باشد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که فلسفه ی بکارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، سوء نیت ، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با رعایت تعداد جرائم ارتکابی او ، و بدین سبب می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم ازموجبات تشدید مجازات است و ازاین روست که حقوقدانان آن را ازعلل مشدده ی مجازات دانستند و به آن جهت که رعایت آن برای دادگاهها الزامی است و قاضی درقبول یا عدم قبول آن چندان اختیاری ندارد، آنرا ازجهات قانونی تشدید مجازات محسوب می نمایند. به خلاف صدور حکم به حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده برای هرجرم ، که آنهم گرچه به یک تعبیر از موارد تشدید مجازات به اعتبار کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب آن است ، لکن چون قاضی درتعیین آن مختار است آن را ازجهات قضایی تشدید مجازات محسوب می نمایند.

 • فصل اول : کلیات
 • گفتاراول : تعریف تعدد جرم
 • تعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزی ازهم درزمان های مختلف شود بدون آنکه یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم ازاینکه مرتکب توانسته با توسل به هرترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آنکه ارتکاب جرائم متعدد درفواصل کوتاهی ازیکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و درنتیجه صدورحکم محکومیت قطعی گردیده باشد. دراین صورت اعمال قاعده تشدید مجازات به سبب ارتکاب جرائم متعدد مستلزم آن است که مجرم برای هیچیک از جرایم ارتکابی قبلیش تحت پیگرد قرارنگرفته و حکم محکومیت قطعی درباره ی او صادر نشده باشد.

  بنابراین تعریف برای تحقق و عنوان تعدد جرم دو شرط لازم است:

  اول اینکه مجرم چند جرم یا لااقل دو جرم مرتکب شده باشد.

  دوم اینکه قبل ازآنکه برای جرم اول یا هریک از جرائم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، مجرم دومین یا چندمین جرم خود را مرتکب شود و یا به عبارت دیگر اینکه بین جرائم متعددی که به مجرم نسبت داده می شود محکومیت قطعی حادث نشده باشد.[1]

  زیرا چنانکه می دانیم حکم محکومیت قطعی وقتی مانع اجرای قاعده ی تعدد جرم گردیده و مرتکب را مشمول قاعده ی تکرارجرم می نماید که قبل از ارتکاب دومین یا چندمین جرم صادرشده باشد و قید کلمه ی « قبل» مذکوردراول عبارت شرط دوم به منظور روشن کردن این وضعیت است که مثلاً اگر فردی که مرتکب سه فقره جرم گردیده ابتداً به جهت ارتکاب بزه سوم تحت تعقیب قرارگرفته و بدون آنکه درجریان رسیدگی ، جرائم قبلی او کشف گردیده باشد به محکومیت قطعی محکوم شود ، این سابقه ی محکومیت به هنگام رسیدگی به جرائم ارتکابی قبلی او سابقه ی لازم برای اعمال قاعده ی تکرار محسوب نمی شود، بلکه فقط به عنوان معرف وجود یک سابقه ی ارتکاب جرم دراحتساب جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد منظور خواهد گردید.

  شاید به نظر عده ای چنین باشد که هرگاه شخصی مرتکب جرائم متعدد گردیده باید به جهت ارتکاب هریک ازآن جرائم علیحده مجازات شود ولی درحقوق جزائی مدرن این نظریه پذیرفته نیست و تعدد جرم به جز درموارد استثنایی موجب تعدد مجازات نمی شود.

  مبنای قبول این قاعده این است که درچنین صورتی جامعه هم بدون تقصیر نبوده، زیرا اگرجامعه به موقع اقدام می کرد و وظیفه ی حراست و ولایت خود را به نحواحسن انجام می داد و مجرم ابتدایی را به مجازات می رساند ، شاید با تنبیه یا احتمالاً تنبّه و تربیت او امکان ارتکاب جرائم بعدی را ازاو می گرفت و به او فرصت تکرار نقض مقررات اجتماعی و انتظامی را نمی داد و چون جامعه درانجام وظیفه ی خود قصور کرده است ، حق ندارد بار تمام گناهان را به گردن او بیاندازد و او را برای تمام جرائم ارتکابی مجازات کند. البته این استدلال چندان قاطع و قانع کننده نیست ، زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدد وجود ندارد تا جامعه فرصت اعمال تکلیف خود را دراین باره داشته و به علت عدم انجام این تکلیف قابل ملامت و سرزنش باشد. وانگهی ضمانت اجراء تأخیر و تعلل جامعه درتعقیب و مجازات بزهکار ضمن قواعد مربوط به مرور زمان تأمین گردیده ونیازی نیست که قاعده عدم جمع مجازاتها رادرمقابل تعدد جرم به عنوان ضمانت اجرای دیگری توجیه کنیم.

  تحقیقهای مشابه
  سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
  42 صفحه - 10000 تومان
  مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه
  23 صفحه - 8000 تومان
  تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
  26 صفحه - 8000 تومان
  خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
  15 صفحه - 4000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
  46 صفحه - 16000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
  47 صفحه - 16000 تومان
  تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
  28 صفحه - 12000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 20000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 12000 تومان
  قاجاق انسان در حقوق ایران و فرانسه
  43 صفحه - 14000 تومان
  مجازات زن در حقوق کیفری ایران و فرانسه
  40 صفحه - 12000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 14000 تومان
  بررسی حقوقی سیر تحولات حقوقی مقررات اصلاحات ارضی - روش تحقیق
  18 صفحه - 5000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب و توصیف صفات اختصاصی نانوکریستال های CoAl2O4 از طریق متد های احتراق با استفاده از سفیده ی تخم مرغ (اُوالبومین ) به عنوان یک سوخت جدید 12
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب نانوذرات نیکل فریت (NiFe2O4) با استفاده از سفیده ی تخم مرغ 9
  4 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اصفهان و بناهای تاریخی آن9
  24 صفحه - 39000 تومان
  بررسی تعدد جرم به عنوان عامل مشدد در مجازات
  41 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی تعدد و تکرار جرم درحقوق و فقه
  34 صفحه - 16000 تومان
  تحقیق حقوقی تعدد و تکرار جرم درحقوق و فقه
  34 صفحه - 16000 تومان
  تحقیق حقوقی جرم شناسی عملکرد ژن روش تحقیق
  22 صفحه - 30000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 12000 تومان
  رابطه بین معامله فضولی و جرم فروشی مال غیر تحقیق حقوقی
  44 صفحه - 12000 تومان
  پروژه ویژوال بیسیک دات نت - سیستم حقوق و دستمزد
  78 صفحه - 24000 تومان
  محاسبه حقوق سالیانه کارکنان دولت - فرمول - توضیح
  8 صفحه - 2000 تومان
  پروژه برنامه نویسی سیستم پرداخت حقوق با نرم افزار ویژوال بیسیک دات نت
  78 صفحه - 20000 تومان
  منشور حقوق بشر کورش بزرگ
  8 صفحه - 3000 تومان
  خلاصه ای از حقوق زن و مرد نسبت به هم
  7 صفحه - 2000 تومان
  وظایف و حقوق زن و مرد نسبت به هم
  22 صفحه - 5000 تومان
  اطفال در حقوق کیفری
  50 صفحه - 8000 تومان
  حسابداری حقوق و دستمزد
  26 صفحه - 5000 تومان
  انگیزه در حقوق جزا
  35 صفحه - 7000 تومان
  نفت و نقص حقوق بشر
  7 صفحه - 3000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  70 صفحه - 20000 تومان
  تعریف حقوق تجارت
  54 صفحه - 8000 تومان
  پروژه حقوق و دستمزد رشته حسابداری
  40 صفحه - 14000 تومان
  انگیزه در حقوق جزا
  34 صفحه - 8000 تومان
  نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
  16 صفحه - 4000 تومان
  انگیزه در حقوق جزا
  35 صفحه - 6000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 80000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll